Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Yamuna or Kalindi | Sahasranama Stotram Lyrics in Oriya

Yamuna or Kalindi Sahasranamastotram Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀ ୟମୁନା ଅପରନାମ କାଲିନ୍ଦୀସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥
ଗର୍ଗସଂହିତାତଃ

ମାନ୍ଧାତୋଵାଚ
ନାମ୍ନାଂ ସହସ୍ରଂ କୃଷ୍ଣାୟାଃ ସର୍ଵସିଦ୍ଧିକରଂ ପରମ୍ ।
ଵଦ ମାଂ ମୁନିଶାର୍ଦୂଲ ତ୍ଵଂ ସର୍ଵଜ୍ଞୋ ନିରାମୟଃ ॥ ୧ ॥

ସୌଭରିରୁଵାଚ
ନାମ୍ନାଂ ସହସ୍ରଂ କାଲିନ୍ଦ୍ୟା ମାନ୍ଧାତସ୍ତେ ଵଦାମ୍ୟହମ୍ ।
ସର୍ଵସିଦ୍ଧିକରଂ ଦିଵ୍ୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଵଶକାରକମ୍ ॥ ୨ ॥

ଵିନିୟୋଗଃ ॥

ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀକାଲିନ୍ଦୀସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ ସୌଭରିରୃଷିଃ ।
ଶ୍ରୀୟମୁନା ଦେଵତା । ଅନୁଷ୍ଟୁପ୍ ଛନ୍ଦଃ । ମାୟାବୀଜମିତି କୀଲକମ୍ ।
ରମାବୀଜମିତି ଶକ୍ତିଃ । ଶ୍ରୀ କାଲିନ୍ଦନନ୍ଦିନୀପ୍ରସାଦସିଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥେ ପାଠେ
ଵିନିୟୋଗଃ ।

ଅଥ ଧ୍ୟାନମ୍ ॥

ଓଂ ଶ୍ୟାମାମମ୍ଭୋଜନେତ୍ରାଂ ସଘନଘନରୁଚିଂ ରତ୍ନମଞ୍ଜୀରକୂଜତ୍
କାଞ୍ଚୀକେୟୂରୟୁକ୍ତାଂ କନକମଣିମୟେ ବିଭ୍ରତୀଂ କୁଣ୍ଡଲେ ଦ୍ଵେ ।
ଭାଜଚ୍ଛୀନୀଲଵସ୍ତ୍ରାଂ ସ୍ଫୁରଦମଲଚଲଦ୍ଧାରଭାରାଂ ମନୋଜ୍ଞାଂ
ଧ୍ୟାୟେନ୍ମାର୍ତଣ୍ଡପୁତ୍ରୀଂ ତନୁକିରଣଚୟୋଦ୍ଦୀପ୍ତଦୀପାଭିରାମାମ୍ ॥ ୩ ॥

ଓଂ କାଲିନ୍ଦୀ ୟମୁନା କୃଷ୍ଣା କୃଷ୍ଣରୂପା ସନାତନୀ ।
କୃଷ୍ଣଵାମାଂସସମ୍ଭୂତା ପରମାନନ୍ଦରୂପିଣୀ ॥ ୪ ॥

ଗୋଲୋକଵାସିନୀ ଶ୍ୟାମା ଵୃନ୍ଦାଵନଵିନୋଦିନୀ ।
ରାଧାସଖୀ ରାସଲୀଲା ରାସମଣ୍ଡଲମଣ୍ଡିତା ॥ ୫ ॥

ନିକୁଞ୍ଜମାଧଵୀଵଲ୍ଲୀ ରଙ୍ଗଵଲ୍ଲୀମନୋହରା ।
ଶ୍ରୀରାସମଣ୍ଡଲୀଭୂତା ୟୂଥୀଭୂତା ହରିପ୍ରିୟା ॥ ୬ ॥

ଗୋଲୋକତଟିନୀ ଦିଵ୍ୟା ନିକୁଞ୍ଜତଲଵାସିନୀ ।
ଦୀର୍ଘୋର୍ମିଵେଗଗମ୍ଭୀରା ପୁଷ୍ପପଲ୍ଲଵଵାସିନୀ ॥ ୭ ॥

ଘନଶ୍ୟାମା ମେଘମାଲା ବଲାକା ପଦ୍ମମାଲିନୀ ।
ପରିପୂର୍ଣତମା ପୂର୍ଣା ପୂର୍ଣବ୍ରହ୍ମପ୍ରିୟା ପରା ॥ ୮ ॥

ମହାଵେଗଵତୀ ସାକ୍ଷାନ୍ନିକୁଞ୍ଜଦ୍ଵାରନିର୍ଗତା ।
ମହାନଦୀ ମନ୍ଦଗତିର୍ଵିରଜା ଵେଗଭେଦିନୀ ॥ ୯ ॥

ଅନେକବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଗତା ବ୍ରହ୍ମଦ୍ରଵସମାକୁଲା ।
ଗଙ୍ଗା ମିଶ୍ରା ନିର୍ଜଲାଭା ନିର୍ମଲା ସରିତାଂ ଵରା ॥ ୧୦ ॥

ରତ୍ନବଦ୍ଧୋଭୟତଟା ହଂସପଦ୍ମାଦିସଙ୍କୁଲା । var ତଟୀ
ନଦୀ ନିର୍ମଲପାନୀୟା ସର୍ଵବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡପାଵନୀ ॥ ୧୧ ॥

ଵୈକୁଣ୍ଠପରିଖୀଭୂତା ପରିଖା ପାପହାରିଣୀ ।
ବ୍ରହ୍ମଲୋକାଗତା ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଵର୍ଗା ସ୍ଵର୍ଗନିଵାସିନୀ ॥ ୧୨ ॥

ଉଲ୍ଲସନ୍ତୀ ପ୍ରୋତ୍ପତନ୍ତୀ ମେରୁମାଲା ମହୋଜ୍ଜ୍ଵଲା ।
ଶ୍ରୀଗଙ୍ଗାମ୍ଭଃ ଶିଖରିଣୀ ଗଣ୍ଡଶୈଲଵିଭେଦିନୀ ॥ ୧୩ ॥

ଦେଶାନ୍ପୁନନ୍ତୀ ଗଚ୍ଛନ୍ତୀ ମହତୀ ଭୂମିମଧ୍ୟଗା ।
ମାର୍ତଣ୍ଡତନୁଜା ପୁଣ୍ୟା କଲିନ୍ଦଗିରିନନ୍ଦିନୀ ॥ ୧୪ ॥

ୟମସ୍ଵସା ମନ୍ଦହାସା ସୁଦ୍ଵିଜା ରଚିତାମ୍ବରା ।
ନୀଲାମ୍ବରା ପଦ୍ମମୁଖୀ ଚରନ୍ତୀ ଚାରୁଦର୍ଶନା ॥ ୧୫ ॥

ରମ୍ଭୋରୂଃ ପଦ୍ମନୟନା ମାଧଵୀ ପ୍ରମଦୋତ୍ତମା ।
ତପଶ୍ଚରନ୍ତୀ ସୁଶ୍ରୋଣୀ କୂଜନ୍ନୂପୁରମେଖଲା ॥ ୧୬ ॥

ଜଲସ୍ଥିତା ଶ୍ୟାମଲାଙ୍ଗୀ ଖାଣ୍ଡଵାଭା ଵିହାରିଣୀ ।
ଗାଣ୍ଡୀଵିଭାଷିଣୀ ଵନ୍ୟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାମ୍ବରମିଚ୍ଛତୀ ॥ ୧୭ ॥

ଦ୍ଵାରକାଗମନା ରାଜ୍ଞୀ ପଟ୍ଟରାଜ୍ଞୀ ପରଙ୍ଗତା ।
ମହାରାଜ୍ଞୀ ରତ୍ନଭୂଷା ଗୋମତୀତୀରଚାରିଣୀ ॥ ୧୮ ॥

ସ୍ଵକୀୟା ସ୍ଵସୁଖା ସ୍ଵାର୍ଥା ସ୍ଵୀୟକାର୍ୟାର୍ଥସାଧିନୀ ।
ନଵଲାଙ୍ଗାଽବଲା ମୁଗ୍ଧା ଵରାଙ୍ଗା ଵାମଲୋଚନା ॥ ୧୯ ॥

ଅଜ୍ଞାତୟୌଵନାଽଦୀନା ପ୍ରଭା କାନ୍ତିର୍ଦ୍ୟୁତିଶ୍ଛଵିଃ ।
ସୋମାଭା ପରମା କୀର୍ତିଃ କୁଶଲା ଜ୍ଞାତୟୌଵନା ॥ ୨୦ ॥

ନଵୋଢା ମଧ୍ୟଗା ମଧ୍ୟା ପ୍ରୌଢିଃ ପ୍ରୌଢା ପ୍ରଗଲ୍ଭକା ।
ଧୀରାଽଧୀରା ଧୈର୍ୟଧରା ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ଶ୍ରେଷ୍ଠା କୁଲାଙ୍ଗନା ॥ ୨୧ ॥

କ୍ଷଣପ୍ରଭା ଚଞ୍ଚଲାର୍ଚା ଵିଦ୍ୟୁତ୍ସୌଦାମିନୀ ତଡିତ୍ ।
ସ୍ଵାଧୀନପତିକା ଲକ୍ଷ୍ମୀଃ ପୁଷ୍ଟା ସ୍ଵାଧୀନଭର୍ତୃକା ॥ ୨୨ ॥

କଲହାନ୍ତରିତା ଭୀରୁରିଚ୍ଛା ପ୍ରୋତ୍କଣ୍ଠିତାଽଽକୁଲା ।
କଶିପୁସ୍ଥା ଦିଵ୍ୟଶୟ୍ୟା ଗୋଵିନ୍ଦହୃତମାନସା ॥ ୨୩ ॥

ଖଣ୍ଡିତାଽଖଣ୍ଡଶୋଭାଢ୍ୟା ଵିପ୍ରଲବ୍ଧାଽଭିସାରିକା ।
ଵିରହାର୍ତା ଵିରହିଣୀ ନାରୀ ପ୍ରୋଷିତଭର୍ତୃକା ॥ ୨୪ ॥

ମାନିନୀ ମାନଦା ପ୍ରାଜ୍ଞା ମନ୍ଦାରଵନଵାସିନୀ ।
ଝଙ୍କାରିଣୀ ଝଣତ୍କାରୀ ରଣନ୍ମଞ୍ଜୀରନୂପୁରା ॥ ୨୫ ॥

ମେଖଲା ମେଖଲାକାଞ୍ଚୀ ଶ୍ରୀକାଞ୍ଚୀ କାଞ୍ଚନାମୟୀ ।
କଞ୍ଚୁକୀ କଞ୍ଚୁକମଣିଃ ଶ୍ରୀକଣ୍ଠାଢ୍ୟା ମହାମଣିଃ ॥ ୨୬ ॥

ଶ୍ରୀହାରିଣୀ ପଦ୍ମହାରା ମୁକ୍ତା ମୁକ୍ତାଫଲାର୍ଚିତା ।
ରତ୍ନକଙ୍କଣକେୟୂରା ସ୍ଫରଦଙ୍ଗୁଲିଭୂଷଣା ॥ ୨୭ ॥

ଦର୍ପଣା ଦର୍ପଣୀଭୂତା ଦୁଷ୍ଟଦର୍ପଵିନାଶିନୀ ।
କମ୍ବୁଗ୍ରୀଵା କମ୍ବୁଧରା ଗ୍ରୈଵେୟକଵିରାଜିତା ॥ ୨୮ ॥

ତାଟଙ୍କିନୀ ଦନ୍ତଧରା ହେମକୁଣ୍ଡଲମଣ୍ଡିତା ।
ଶିଖାଭୂଷା ଭାଲପୁଷ୍ପା ନାସାମୌକ୍ତିକଶୋଭିତା ॥ ୨୯ ॥

ମଣିଭୂମିଗତା ଦେଵୀ ରୈଵତାଦ୍ରିଵିହାରିଣୀ ।
ଵୃନ୍ଦାଵନଗତା ଵୃନ୍ଦା ଵୃନ୍ଦାରଣ୍ୟନିଵାସିନୀ ॥ ୩୦ ॥

ଵୃନ୍ଦାଵନଲତା ମାଧ୍ଵୀ ଵୃନ୍ଦାରଣ୍ୟଵିଭୂଷଣା ।
ସୌନ୍ଦର୍ୟଲହରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀର୍ମଥୁରାତୀର୍ଥଵାସିନୀ ॥ ୩୧ ॥

ଵିଶ୍ରାନ୍ତଵାସିନୀ କାମ୍ୟା ରମ୍ୟା ଗୋକୁଲଵାସିନୀ ।
ରମଣସ୍ଥଲଶୋଭାଢ୍ୟା ମହାଵନମହାନଦୀ ॥ ୩୨ ॥

ପ୍ରଣତା ପ୍ରୋନ୍ନତା ପୁଷ୍ଟା ଭାରତୀ ଭାରତାର୍ଚିତା ।
ତୀର୍ଥରାଜଗତିର୍ଗୋତ୍ରା ଗଙ୍ଗାସାଗରସଙ୍ଗମା ॥ ୩୩ ॥

ସପ୍ତାବ୍ଧିଭେଦିନୀ ଲୋଲା ସପ୍ତଦ୍ଵୀପଗତା ବଲାତ୍ ।
ଲୁଠନ୍ତୀ ଶୈଲଭିଦ୍ୟନ୍ତୀ ସ୍ଫୁରନ୍ତୀ ଵେଗଵତ୍ତରା ॥ ୩୪ ॥

କାଞ୍ଚନୀ କାଞ୍ଚନୀଭୂମିଃ କାଞ୍ଚନୀଭୂମିଭାଵିତା ।
ଲୋକଦୃଷ୍ଟିର୍ଲୋକଲୀଲା ଲୋକାଲୋକାଚଲାର୍ଚିତା ॥ ୩୫ ॥

ଶୈଲୋଦ୍ଗତା ସ୍ଵର୍ଗଗତା ସ୍ଵର୍ଗାର୍ଚ୍ୟା ସ୍ଵର୍ଗପୂଜିତା ।
ଵୃନ୍ଦାଵନଵନାଧ୍ୟକ୍ଷା ରକ୍ଷା କକ୍ଷା ତଟୀ ପଟୀ ॥ ୩୬ ॥

ଅସିକୁଣ୍ଡଗତା କଚ୍ଛା ସ୍ଵଚ୍ଛନ୍ଦୋଚ୍ଛଲିତାଦ୍ରିଜା ।
କୁହରସ୍ଥା ରୟପ୍ରସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ଥା ଶାନ୍ତେତରାତୁରା ॥ ୩୭ ॥

ଅମ୍ବୁଚ୍ଛଟା ସୀକରାଭା ଦର୍ଦୁରା ଦର୍ଦୁରୀଧରା ।
ପାପାଙ୍କୁଶା ପାପସିଂହୀ ପାପଦ୍ରୁମକୁଠାରିଣୀ ॥ ୩୮ ॥

ପୁଣ୍ୟସଙ୍ଘା ପୁଣ୍ୟକୀର୍ତିଃ ପୁଣ୍ୟଦା ପୁଣ୍ୟଵର୍ଧିନୀ ।
ମଧୋର୍ଵନନଦୀମୁଖ୍ୟା ତୁଲା ତାଲଵନସ୍ଥିତା ॥ ୩୯ ॥

କୁମୁଦ୍ଵନନଦୀ କୁବ୍ଜା କୁମୁଦାମ୍ଭୋଜଵର୍ଧିନୀ ।
ପ୍ଲଵରୂପା ଵେଗଵତୀ ସିଂହସର୍ପାଦିଵାହିନୀ ॥ ୪୦ ॥

ବହୁଲୀ ବହୁଦା ବହ୍ଵୀ ବହୁଲା ଵନଵନ୍ଦିତା ।
ରାଧାକୁଣ୍ଡକଲାରାଧ୍ୟା କୃଷ୍ଣାକୁଣ୍ଡଜଲାଶ୍ରିତା ॥ ୪୧ ॥

ଲଲିତାକୁଣ୍ଡଗା ଘଣ୍ଟା ଵିଶାଖାକୁଣ୍ଡମଣ୍ଡିତା ।
ଗୋଵିନ୍ଦକୁଣ୍ଡନିଲୟା ଗୋପକୁଣ୍ଡତରଙ୍ଗିଣୀ ॥ ୪୨ ॥

ଶ୍ରୀଗଙ୍ଗା ମାନସୀଗଙ୍ଗା କୁସୁମାମ୍ବର ଭାଵିନୀ ।
ଗୋଵର୍ଧିନୀ ଗୋଧନାଢ୍ୟା ମୟୂରୀ ଵରଵର୍ଣିନୀ ॥ ୪୩ ॥

ସାରସୀ ନୀଲକଣ୍ଠାଭା କୂଜତ୍କୋକିଲପୋତକୀ ।
ଗିରିରାଜପ୍ରଭୂର୍ଭୂରିରାତପତ୍ରାତପତ୍ରିଣୀ ॥ ୪୪ ॥

ଗୋଵର୍ଧନାଙ୍କା ଗୋଦନ୍ତୀ ଦିଵ୍ୟୌଷଧିନିଧିଃ ଶ୍ରୁତିଃ । var ଶୃତିଃ
ପାରଦୀ ପାରଦମୟୀ ନାରଦୀ ଶାରଦୀ ଭୃତିଃ ॥ ୪୫ ॥

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚରଣାଙ୍କସ୍ଥା କାମା କାମଵନାଞ୍ଚିତା ।
କାମାଟଵୀ ନନ୍ଦିନୀ ଚ ନନ୍ଦଗ୍ରାମମହୀଧରା ॥ ୪୬ ॥

ବୃହତ୍ସାନୁଦ୍ୟୁତିଃ ପ୍ରୋତା ନନ୍ଦୀଶ୍ଵରସମନ୍ଵିତା ।
କାକଲୀ କୋକିଲମୟୀ ଭାଣ୍ଡାରକୁଶକୌଶଲା ॥ ୪୭ ॥

ଲୋହାର୍ଗଲପ୍ରଦାକାରା କାଶ୍ମୀରଵସନାଵୃତା ।
ବର୍ହିଷଦୀ ଶୋଣପୁରୀ ଶୂରକ୍ଷେତ୍ରପୁରାଧିକା ॥ ୪୮ ॥

ନାନାଭରଣଶୋଭାଢ୍ୟା ନାନାଵର୍ଣସମନ୍ଵିତା ।
ନାନାନାରୀକଦମ୍ବାଢ୍ୟା ନାନାଵସ୍ତ୍ରଵିରାଜିତା ॥ ୪୯ ॥

ନାନାଲୋକଗତା ଵୀଚିର୍ନାନାଜଲସମନ୍ଵିତା ।
ସ୍ତ୍ରୀରତ୍ନଂ ରତ୍ନନିଲୟା ଲଲନାରତ୍ନରଞ୍ଜିନୀ ॥ ୫୦ ॥

ରଙ୍ଗିଣୀ ରଙ୍ଗଭୂମାଢ୍ୟା ରଙ୍ଗା ରଙ୍ଗମହୀରୁହା ।
ରାଜଵିଦ୍ୟା ରାଜଗୁହ୍ୟା ଜଗତ୍କୀର୍ତିର୍ଘନାପହା ॥ ୫୧ ॥

ଵିଲୋଲଘଣ୍ଟା କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗୀ କୃଷ୍ଣଦେହସମୁଦ୍ଭଵା ।
ନୀଲପଙ୍କଜଵର୍ଣାଭା ନୀଲପଙ୍କଜହାରିଣୀ ॥ ୫୨ ॥

ନୀଲାଭା ନୀଲପଦ୍ମାଢ୍ୟା ନୀଲାମ୍ଭୋରୁହଵାସିନୀ ।
ନାଗଵଲ୍ଲୀ ନାଗପୁରୀ ନାଗଵଲ୍ଲୀଦଲାର୍ଚିତା ॥ ୫୩ ॥

ତାମ୍ବୂଲଚର୍ଚିତା ଚର୍ଚା ମକରନ୍ଦମନୋହରା ।
ସକେସରା କେସରିଣୀ କେଶପାଶାଭିଶୋଭିତା ॥ ୫୪ ॥

କଜ୍ଜଲାଭା କଜ୍ଜଲାକ୍ତା କଜ୍ଜଲୀକଲିତାଞ୍ଜନା ।
ଅଲକ୍ତଚରଣା ତାମ୍ରା ଲାଲାତାମ୍ରକୃତାମ୍ବରା ॥ ୫୫ ॥

ସିନ୍ଦୂରିତା ଲିପ୍ତଵାଣୀ ସୁଶ୍ରୀଃ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡମଣ୍ଡିତା ।
ପାଟୀରପଙ୍କଵସନା ଜଟାମାଂସୀରୁଚାମ୍ବରା ॥ ୫୬ ॥

ଆଗର୍ୟ୍ୟଗରୁଗନ୍ଧାକ୍ତା ତଗରାଶ୍ରିତମାରୁତା ।
ସୁଗନ୍ଧିତୈଲରୁଚିରା କୁନ୍ତଲାଲିଃ ସୁକୁନ୍ତଲା ॥ ୫୭ ॥

ଶକୁନ୍ତଲାଽପାଂସୁଲା ଚ ପାତିଵ୍ରତ୍ୟପରାୟଣା ।
ସୂର୍ୟକୋଟିପ୍ରଭା ସୂର୍ୟକନ୍ୟା ସୂର୍ୟସମୁଦ୍ଭଵା ॥ ୫୮ ॥

କୋଟିସୂର୍ୟପ୍ରତୀକାଶା ସୂର୍ୟଜା ସୂର୍ୟନନ୍ଦିନୀ ।
ସଂଜ୍ଞା ସଂଜ୍ଞାସୁତା ସ୍ଵେଚ୍ଛା ସଂଜ୍ଞାମୋଦପ୍ରଦାୟିନୀ ॥ ୫୯ ॥

ସଂଜ୍ଞାପୁତ୍ରୀ ସ୍ଫୁରଚ୍ଛାୟା ତପନ୍ତୀ ତାପକାରିଣୀ ।
ସାଵର୍ଣ୍ୟାନୁଭଵା ଵେଦୀ ଵଡଵା ସୌଖ୍ୟପ୍ରଦାୟିନୀ ॥ ୬୦ ॥

ଶନୈଶ୍ଚରାନୁଜା କୀଲା ଚନ୍ଦ୍ରଵଂଶଵିଵର୍ଧିନୀ ।
ଚନ୍ଦ୍ରଵଂଶଵଧୂଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରା ଚନ୍ଦ୍ରାଵଲିସହାୟିନୀ ॥ ୬୧ ॥

ଚନ୍ଦ୍ରାଵତୀ ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତାନୁଗାଂଶୁକା ।
ଭୈରଵୀ ପିଙ୍ଗଲାଶଙ୍କୀ ଲୀଲାଵତ୍ୟାଗରୀମୟୀ ॥ ୬୨ ॥

ଧନଶ୍ରୀର୍ଦେଵଗାନ୍ଧାରୀ ସ୍ଵର୍ମଣିର୍ଗୁଣଵର୍ଧିନୀ ।
ଵ୍ରଜମଲ୍ଲାର୍ୟନ୍ଧକରୀ ଵିଚିତ୍ରା ଜୟକାରିଣୀ ॥ ୬୩ ॥ var ଵ୍ରଜ
ଗାନ୍ଧାରୀ ମଞ୍ଜରୀ ଟୋଢୀ ଗୁର୍ଜର୍ୟାସାଵରୀ ଜୟା ।
କର୍ଣାଟୀ ରାଗିଣୀ ଗୌଡୀ ଵୈରାଟୀ ଗାରଵାଟିକା ॥ ୬୪ ॥

ଚତୁଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରକଲା ହେରୀ ତୈଲଙ୍ଗୀ ଵିଜୟାଵତୀ ।
ତାଲୀ ତାଲସ୍ଵରା ଗାନକ୍ରିୟା ମାତ୍ରାପ୍ରକାଶିନୀ ॥ ୬୫ ॥

ଵୈଶାଖୀ ଚଞ୍ଚଲା ଚାରୁର୍ମାଚାରୀ ଘୁଙ୍ଘଟୀ ଘଟା ।
ଵୈରାଗରୀ ସୋରଠୀ ସା କୈଦାରୀ ଜଲଧାରିକା ॥ ୬୬ ॥

କାମାକରଶ୍ରୀକଲ୍ୟାଣୀ ଗୌଡକଲ୍ୟାଣମିଶ୍ରିତା ।
ରାମସଞ୍ଜୀଵନୀ ହେଲା ମନ୍ଦାରୀ କାମରୂପିଣୀ ॥ ୬୭ ॥

ସାରଙ୍ଗୀ ମାରୁତୀ ହୋଢା ସାଗରୀ କାମଵାଦିନୀ ।
ଵୈଭାସୀ ମଙ୍ଗଲା ଚାନ୍ଦ୍ରୀ ରାସମଣ୍ଡଲମଣ୍ଡନା ॥ ୬୮ ॥ var ଵୈଭାସା
କାମଧେନୁଃ କାମଲତା କାମଦା କମନୀୟକା ।
କଲ୍ପଵୃକ୍ଷସ୍ଥଲୀ ସ୍ଥୂଲା କ୍ଷୁଧା ସୌଧନିଵାସିନୀ ॥ ୬୯ ॥

ଗୋଲୋକଵାସିନୀ ସୁଭ୍ରୂର୍ୟଷ୍ଟିଭୃଦ୍ଦ୍ଵାରପାଲିକା ।
ଶୃଙ୍ଗାରପ୍ରକରା ଶୃଙ୍ଗା ସ୍ଵଚ୍ଛାକ୍ଷୟ୍ୟୋପକାରିକା ॥ ୭୦ ॥

ପାର୍ଷଦା ସୁମୁଖୀ ସେଵ୍ୟା ଶ୍ରୀଵୃନ୍ଦାଵନପାଲିକା ।
ନିକୁଞ୍ଜଭୃତ୍କୁଞ୍ଜପୁଞ୍ଜା ଗୁଞ୍ଜାଭରଣଭୂଷିତା ॥ ୭୧ ॥

ନିକୁଞ୍ଜଵାସିନୀ ପ୍ରେଷ୍ୟା ଗୋଵର୍ଧନତଟୀଭଵା ।
ଵିଶାଖା ଲଲିତା ରାମା ନୀରଜା ମଧୁମାଧଵୀ ॥ ୭୨ ॥ var ନୀରୁଜା
ଏକାନେକସଖୀ ଶୁକ୍ଲା ସଖୀମଧ୍ୟା ମହାମନାଃ ।
ଶ୍ରୁତିରୂପା ଋଷିରୂପା ମୈଥିଲାଃ କୌଶଲାଃ ସ୍ତ୍ରିୟଃ ॥ ୭ ॥

ଅୟୋଧ୍ୟାପୁରଵାସିନ୍ୟୋ ୟଜ୍ଞସୀତାଃ ପୁଲିନ୍ଦକାଃ ।
ରମା ଵୈକୁଣ୍ଠଵାସିନ୍ୟଃ ଶ୍ଵେତଦ୍ଵୀପସଖୀଜନାଃ ॥ ୭୪ ॥

ଊର୍ଧ୍ଵଵୈକୁଣ୍ଠଵାସିନ୍ୟୋ ଦିଵ୍ୟାଜିତପଦାଶ୍ରିତାଃ ।
ଶ୍ରୀଲୋକାଚଲଵାସିନ୍ୟଃ ଶ୍ରୀସଖ୍ୟଃ ସାଗରୋଦ୍ଭଵାଃ ॥ ୭୫ ॥

ଦିଵ୍ୟା ଅଦିଵ୍ୟା ଦିଵ୍ୟାଙ୍ଗା ଵ୍ୟାପ୍ତାସ୍ତ୍ରିଗୁଣଵୃତ୍ତୟଃ ।
ଭୂମିଗୋପ୍ୟୋ ଦେଵନାର୍ୟୋ ଲତା ଓଷଧିଵୀରୁଧଃ ॥ ୭୬ ॥

ଜାଲନ୍ଧର୍ୟଃ ସିନ୍ଧୁସୁତାଃ ପୃଥୁବର୍ହିଷ୍ମତୀଭଵାଃ ।
ଦିଵ୍ୟାମ୍ବରା ଅପ୍ସରସଃ ସୌତଲା ନାଗକନ୍ୟକାଃ ॥ ୭୭ ॥

ପରଂ ଧାମ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ପୌରୁଷା ପ୍ରକୃତିଃ ପରା ।
ତଟସ୍ଥା ଗୁଣଭୂର୍ଗୀତା ଗୁଣାଗୁଣମୟୀ ଗୁଣା ॥ ୭୮ ॥

ଚିଦ୍ଘନା ସଦସନ୍ମାଲା ଦୃଷ୍ଟିର୍ଦୃଶ୍ୟା ଗୁଣାକରା ।
ମହତ୍ତତ୍ତ୍ଵମହଙ୍କାରୋ ମନୋ ବୁଦ୍ଧିଃ ପ୍ରଚେତନା ॥ ୭୯ ॥

ଚେତୋଵୃତ୍ତିଃ ସ୍ଵାନ୍ତରାତ୍ମା ଚତୁର୍ଧା ଚତୁରକ୍ଷରା ।
ଚତୁର୍ଵ୍ୟୂହା ଚତୁର୍ମୂର୍ତିର୍ଵ୍ୟୋମ ଵାୟୁରଦୋ ଜଲମ୍ ॥ ୮୦ ॥

ମହୀ ଶବ୍ଦୋ ରସୋ ଗନ୍ଧଃ ସ୍ପର୍ଶୋ ରୂପମନେକଧା ।
କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟଂ କର୍ମମୟୀ ଜ୍ଞାନଂ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟଂ ଦ୍ଵିଧା ॥ ୮୧ ॥

ତ୍ରିଧାଧିଭୂତମଧ୍ୟାତ୍ମମଧିଦୈଵମଧିସ୍ଥିତମ୍ ।
ଜ୍ଞାନଶକ୍ତିଃ କ୍ରିୟାଶକ୍ତିଃ ସର୍ଵଦେଵାଧିଦେଵତା ॥ ୮୨ ॥

ତତ୍ତ୍ଵସଙ୍ଘା ଵିରାଣ୍ମୂର୍ତିର୍ଧାରଣା ଧାରଣାମୟୀ ।
ଶ୍ରୁତିଃ ସ୍ମୃତିର୍ଵେଦମୂର୍ତିଃ ସଂହିତା ଗର୍ଗସଂହିତା ॥ ୮୩ ॥

ପାରାଶରୀ ସୈଵ ସୃଷ୍ଟିଃ ପାରହଂସୀ ଵିଧାତୃକା ।
ୟାଜ୍ଞଵଲ୍କୀ ଭାଗଵତୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗଵତାର୍ଚିତା ॥ ୮୪ ॥

ରାମାୟଣମୟୀ ରମ୍ୟା ପୁରାଣପୁରୁଷପ୍ରିୟା ।
ପୁରାଣମୂର୍ତିଃ ପୁଣ୍ୟାଙ୍ଗୀ ଶାସ୍ତ୍ରମୂର୍ତିର୍ମହୋନ୍ନତା ॥ ୮୫ ॥

ମନୀଷା ଧିଷଣା ବୁଦ୍ଧିର୍ଵାଣୀ ଧୀଃ ଶେମୁଷୀ ମତିଃ ।
ଗାୟତ୍ରୀ ଵେଦସାଵିତ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଣୀ ବ୍ରହ୍ମଲକ୍ଷଣା ॥ ୮୬ ॥

ଦୁର୍ଗାଽପର୍ଣା ସତୀ ସତ୍ୟା ପାର୍ଵତୀ ଚଣ୍ଡିକାମ୍ବିକା ।
ଆର୍ୟା ଦାକ୍ଷାୟଣୀ ଦାକ୍ଷୀ ଦକ୍ଷୟଜ୍ଞଵିଘାତିନୀ ॥ ୮୭ ॥

ପୁଲୋମଜା ଶଚୀନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଵେଦୀ ଦେଵଵରାର୍ପିତା ।
ଵୟୁନାଧାରିଣୀ ଧନ୍ୟା ଵାୟଵୀ ଵାୟୁଵେଗଗା ॥ ୮୮ ॥

ୟମାନୁଜା ସଂୟମନୀ ସଂଜ୍ଞା ଛାୟା ସ୍ଫୁରଦ୍ଦ୍ୟୁତିଃ ।
ରତ୍ନଦେଵୀ ରତ୍ନଵୃନ୍ଦା ତାରା ତରଣିମଣ୍ଡଲା ॥ ୮୯ ॥

ରୁଚିଃ ଶାନ୍ତିଃ କ୍ଷମା ଶୋଭା ଦୟା ଦକ୍ଷା ଦ୍ୟୁତିସ୍ତ୍ରପା ।
ତଲତୁଷ୍ଟିର୍ଵିଭା ପୁଷ୍ଟିଃ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିଃ ପୁଷ୍ଟଭାଵନା ॥ ୯୦ ॥

ଚତୁର୍ଭୁଜା ଚାରୁନେତ୍ରା ଦ୍ଵିଭୁଜାଷ୍ଟଭୁଜା ବଲା ।
ଶଙ୍ଖହସ୍ତା ପଦ୍ମହସ୍ତା ଚକ୍ରହସ୍ତା ଗଦାଧରା ॥ ୯୧ ॥

ନିଷଙ୍ଗଧାରିଣୀ ଚର୍ମଖଡ୍ଗପାଣିର୍ଧନୁର୍ଧରା ।
ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାରିଣୀ ୟୋଦ୍ଧ୍ରୀ ଦୈତ୍ୟୋଦ୍ଭଟଵିନାଶିନୀ ॥ ୯୨ ॥

ରଥସ୍ଥା ଗରୁଡାରୂଢା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣହୃଦୟସ୍ଥିତା ।
ଵଂଶୀଧରା କୃଷ୍ଣଵେଷା ସ୍ରଗ୍ଵିଣୀ ଵନମାଲିନୀ ॥ ୯୩ ॥

କିରୀଟଧାରିଣୀ ୟାନା ମନ୍ଦା ମନ୍ଦଗତିର୍ଗତିଃ ।
ଚନ୍ଦ୍ରକୋଟିପ୍ରତୀକାଶା ତନ୍ଵୀ କୋମଲଵିଗ୍ରହା ॥ ୯୪ ॥

ଭୈଷ୍ମୀ ଭୀଷ୍ମସୁତା ଭୀମା ରୁକ୍ମିଣୀ ରୁକ୍ମରୂପିଣୀ ।
ସତ୍ୟଭାମା ଜାମ୍ବଵତୀ ସତ୍ୟା ଭଦ୍ରା ସୁଦକ୍ଷିଣା ॥ ୯୫ ॥

ମିତ୍ରଵିନ୍ଦା ସଖୀଵୃନ୍ଦା ଵୃନ୍ଦାରଣ୍ୟଧ୍ଵଜୋର୍ଧ୍ଵଗା ।
ଶୃଙ୍ଗାରକାରିଣୀ ଶୃଙ୍ଗା ଶୃଙ୍ଗଭୂଃ ଶୃଙ୍ଗଦାଽଽଶୁଗା ॥ ୯୬ ॥

ତିତିକ୍ଷେକ୍ଷା ସ୍ମୃତିଃ ସ୍ପର୍ଧା ସ୍ପୃହା ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ଵନିର୍ଵୃତିଃ ।
ଈଶା ତୃଷ୍ଣାଭିଧା ପ୍ରୀତିର୍ହିତା ୟାଞ୍ଚା କ୍ଲମା କୃଷିଃ ॥ ୯୭ ॥

ଆଶା ନିଦ୍ରା ୟୋଗନିଦ୍ରା ୟୋଗିନୀ ୟୋଗଦା ୟୁଗା ।
ନିଷ୍ଠା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମିତିଃ ସତ୍ତ୍ଵପ୍ରକୃତିରୁତ୍ତମା ॥ ୯୮ ॥

ତମଃପ୍ରକୃତିର୍ଦୁର୍ମର୍ଷା ରଜଃପ୍ରକୃତିରାନତିଃ ।
କ୍ରିୟାଽକ୍ରିୟାକୃତିର୍ଗ୍ଲାନିଃ ସାତ୍ତ୍ଵିକ୍ୟାଧ୍ୟାତ୍ମିକୀ ଵୃଷା ॥ ୯୯ ॥

ସେଵା ଶିଖାମଣିର୍ଵୃଦ୍ଧିରାହୂତିଃ ସୁମତିର୍ଦ୍ୟୁଭୂଃ ।
ରାଜ୍ଜୁର୍ଦ୍ଵିଦାମ୍ନୀ ଷଡ୍ଵର୍ଗା ସଂହିତା ସୌଖ୍ୟଦାୟିନୀ ॥ ୧୦୦ ॥

ମୁକ୍ତିଃ ପ୍ରୋକ୍ତିର୍ଦେଶଭାଷା ପ୍ରକୃତିଃ ପିଙ୍ଗଲୋଦ୍ଭଵା ।
ନାଗଭାଵା ନାଗଭୂଷା ନାଗରୀ ନଗରୀ ନଗା ॥ ୧୦୧ ॥

ନୌର୍ନୌକା ଭଵନୌର୍ଭାଵ୍ୟା ଭଵସାଗରସେତୁକା ।
ମନୋମୟୀ ଦାରୁମୟୀ ସୈକତୀ ସିକତାମୟୀ ॥ ୧୦୨ ॥

ଲେଖ୍ୟା ଲେପ୍ୟା ମଣିମୟୀ ପ୍ରତିମା ହେମନିର୍ମିତା ।
ଶୈଲା ଶୈଲଭଵା ଶୀଲା ଶୀଲାରାମା ଚଲାଽଚଲା ॥ ୧୦୩ ॥ var ଶୀକରାଭା
ଅସ୍ଥିତା ସ୍ଵସ୍ଥିତା ତୂଲୀ ଵୈଦିକୀ ତାନ୍ତ୍ରିକୀ ଵିଧିଃ ।
ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟାଭ୍ରଵସନା ଵେଦସନ୍ଧିଃ ସୁଧାମୟୀ ॥ ୧୦୪ ॥

ସାୟନ୍ତନୀ ଶିଖାଵେଦ୍ୟା ସୂକ୍ଷ୍ମା ଜୀଵକଲା କୃତିଃ ।
ଆତ୍ମଭୂତା ଭାଵିତାଽଣ୍ଵୀ ପ୍ରହ୍ଵା କମଲକର୍ଣିକା ॥ ୧୦୫ ॥

ନୀରାଜନୀ ମହାଵିଦ୍ୟା କନ୍ଦଲୀ କାର୍ୟସାଧିନୀ ।
ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଵିପୁଲା ପୁନନ୍ତୀ ପାରଲୌକିକୀ ॥ ୧୦୬ ॥

ଶୁକ୍ଲଶୁକ୍ତିର୍ମୌକ୍ତିକା ଚ ପ୍ରତୀତିଃ ପରମେଶ୍ଵରୀ ।
ଵିରାଜୋଷ୍ଣିଗ୍ଵିରାଡ୍ଵେଣୀ ଵେଣୁକା ଵେଣୁନାଦିନୀ ॥ ୧୦୭ ॥

ଆଵର୍ତିନୀ ଵାର୍ତିକଦା ଵାର୍ତ୍ତା ଵୃତ୍ତିର୍ଵିମାନଗା ।
ସାସାଢ୍ୟରାସିନୀ ସାସୀ ରାସମଣ୍ଡଲମଣ୍ଡଲୀ ॥ ୧୦୮ ॥

ଗୋପଗୋପୀଶ୍ଵରୀ ଗୋପୀ ଗୋପୀଗୋପାଲଵନ୍ଦିତା ।
ଗୋଚାରିଣୀ ଗୋପନଦୀ ଗୋପାନନ୍ଦପ୍ରଦାୟିନୀ ॥ ୧୦୯ ॥

ପଶଵ୍ୟଦା ଗୋପସେଵ୍ୟା କୋଟିଶୋ ଗୋଗଣାଵୃତା ।
ଗୋପାନୁଗା ଗୋପଵତୀ ଗୋଵିନ୍ଦପଦପାଦୁକା ॥ ୧୧୦ ॥

ଵୃଷଭାନୁସୁତା ରାଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଵଶକାରିଣୀ ।
କୃଷ୍ଣପ୍ରାଣାଧିକା ଶଶ୍ଵଦ୍ରସିକା ରସିକେଶ୍ଵରୀ ॥ ୧୧୧ ॥

ଅଵଟୋଦା ତାମ୍ରପର୍ଣୀ କୃତମାଲା ଵିହାୟସୀ ।
କୃଷ୍ଣା ଵେଣୀ ଭୀମରଥୀ ତାପୀ ରେଵା ମହାପଗା ॥ ୧୧୨ ॥

ଵୈୟାସକୀ ଚ କାଵେରୀ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ସରସ୍ଵତୀ ।
ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଵେତ୍ରଵତୀ ଗୋଵିନ୍ଦପଦପାଦୁକା ॥ ୧୧୩ ॥

ଗୋମତୀ କୌଶିକୀ ସିନ୍ଧୁର୍ବାଣଗଙ୍ଗାତିସିଦ୍ଧିଦା ।
ଗୋଦାଵରୀ ରତ୍ନମାଲା ଗଙ୍ଗା ମନ୍ଦାକିନୀ ବଲା ॥ ୧୧୪ ॥

ସ୍ଵର୍ଣଦୀ ଜାହ୍ନଵୀ ଵେଲା ଵୈଷ୍ଣଵୀ ମଙ୍ଗଲାଲୟା ।
ବାଲା ଵିଷ୍ଣୁପଦୀପ୍ରୋକ୍ତା ସିନ୍ଧୁସାଗରସଙ୍ଗତା ॥ ୧୧୫ ॥

ଗଙ୍ଗାସାଗର ଶୋଭାଢ୍ୟା ସାମୁଦ୍ରୀ ରତ୍ନଦା ଧୁନୀ ।
ଭାଗୀରଥୀ ସ୍ଵର୍ଧୁନୀ ଭୂଃ ଶ୍ରୀଵାମନପଦଚ୍ୟୁତା ॥ ୧୧୬ ॥

ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରମା ରାମଣୀୟା ଭାର୍ଗଵୀ ଵିଷ୍ଣୁଵଲ୍ଲଭା ।
ସୀତାର୍ଚିର୍ଜାନକୀ ମାତା କଲଙ୍କରହିତା କଲା ॥ ୧୧୭ ॥

କୃଷ୍ଣପାଦାବ୍ଜସମ୍ଭୂତା ସର୍ଵା ତ୍ରିପଥଗାମିନୀ ।
ଧରା ଵିଶ୍ଵମ୍ଭରାଽନନ୍ତା ଭୂମିର୍ଧାତ୍ରୀ କ୍ଷମାମୟୀ ॥ ୧୧୮ ॥

ସ୍ଥିରା ଧରିତ୍ରୀ ଧରଣିରୁର୍ଵୀ ଶେଷଫଣସ୍ଥିତା ।
ଅୟୋଧ୍ୟା ରାଘଵପୁରୀ କୌଶିକୀ ରଘୁଵଂଶଜା ॥ ୧୧୯ ॥

ମଥୁରା ମାଥୁରୀ ପନ୍ଥା ୟାଦଵୀ ଧ୍ରୁଵପୂଜିତା ।
ମୟାୟୁର୍ବିଲ୍ଵନୀଲା ଦ୍ଵାର୍ଗଙ୍ଗାଦ୍ଵାରଵିନିର୍ଗତା ॥ ୧୨୦ ॥

କୁଶାଵର୍ତମୟୀ ଧ୍ରୌଵ୍ୟା ଧ୍ରୁଵମଣ୍ଡଲମଧ୍ୟଗା । var ମଣ୍ଡଲନିର୍ଗତା
କାଶୀ ଶିଵପୁରୀ ଶେଷା ଵିନ୍ଧ୍ୟା ଵାରାଣସୀ ଶିଵା ॥ ୧୨୧ ॥

ଅଵନ୍ତିକା ଦେଵପୁରୀ ପ୍ରୋଜ୍ଜ୍ଵଲୋଜ୍ଜୟିନୀ ଜିତା ।
ଦ୍ଵାରାଵତୀ ଦ୍ଵାରକାମା କୁଶଭୂତା କୁଶସ୍ଥଲୀ ॥ ୧୨୨ ॥

ମହାପୁରୀ ସପ୍ତପୁରୀ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମସ୍ଥଲସ୍ଥିତା ।
ଶାସ୍ତ୍ରଗ୍ରାମଶିଲାଦିତ୍ୟା ଶମ୍ଭଲଗ୍ରାମମଧ୍ୟଗା ॥ ୧୨୩ ॥

ଵଂଶା ଗୋପାଲିନୀ କ୍ଷିପ୍ରା ହରିମନ୍ଦିରଵର୍ତିନୀ ।
ବର୍ହିଷ୍ମତୀ ହସ୍ତିପୁରୀ ଶକ୍ରପ୍ରସ୍ଥନିଵାସିନୀ ॥ ୧୨୪ ॥

ଦାଡିମୀ ସୈନ୍ଧଵୀ ଜମ୍ବୁଃ ପୌଷ୍କରୀ ପୁଷ୍କରପ୍ରସୂଃ ।
ଉତ୍ପଲାଵର୍ତଗମନା ନୈମିଷୀ ନିମିଷାଵୃତା ॥ ୧୨୫ ॥

କୁରୁଜାଙ୍ଗଲଭୂଃ କାଲୀ ହୈମାଵତ୍ୟର୍ବୁଦା ବୁଧା ।
ଶୂକରକ୍ଷେତ୍ରଵିଦିତା ଶ୍ଵେତଵାରାହଧାରିତା ॥ ୧୨୬ ॥

ସର୍ଵତୀର୍ଥମୟୀ ତୀର୍ଥା ତୀର୍ଥାନାଂ କୀର୍ତିକାରିଣୀ ।
ହାରିଣୀ ସର୍ଵଦୋଷାଣାଂ ଦାୟିନୀ ସର୍ଵସମ୍ପଦାମ୍ ॥ ୧୨୭ ॥

ଵର୍ଧିନୀ ତେଜସାଂ ସାକ୍ଷାଦ୍ଗର୍ଭଵାସନିକୃନ୍ତନୀ ।
ଗୋଲୋକଧାମଧନିନୀ ନିକୁଞ୍ଜନିଜମଞ୍ଜରୀ ॥ ୧୨୮ ॥

ସର୍ଵୋତ୍ତମା ସର୍ଵପୁଣ୍ୟା ସର୍ଵସୌନ୍ଦର୍ୟଶୃଙ୍ଖଲା ।
ସର୍ଵତୀର୍ଥୋପରିଗତା ସର୍ଵତୀର୍ଥାଧିଦେଵତା ॥ ୧୨୯ ॥

ଶ୍ରୀଦା ଶ୍ରୀଶା ଶ୍ରୀନିଵାସା ଶ୍ରୀନିଧିଃ ଶ୍ରୀଵିଭାଵନା ।
ସ୍ଵକ୍ଷା ସ୍ଵଙ୍ଗା ଶତାନନ୍ଦା ନନ୍ଦା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗଣେଶ୍ଵରୀ ॥ ୧୩୦ ॥

ପହ୍ଲଶ୍ରୁତି
ନାମ୍ନାଂ ସହସ୍ରଂ କାଲିନ୍ଦ୍ୟାଃ କୀର୍ତିଦଂ କାମଦଂ ପରମ୍ ।
ମହାପାପହରଂ ପୁଣ୍ୟମାୟୁର୍ଵର୍ଧନମୁତ୍ତମମ୍ ॥ ୧୩୧ ॥

ଏକଵାରଂ ପଠେଦ୍ରାତ୍ରୌ ଚୌରେଭ୍ୟୋ ନ ଭୟଂ ଭଵେତ୍ ।
ଦ୍ଵିଵାରଂ ପ୍ରପଠେନ୍ମାର୍ଗେ ଦସ୍ୟୁଭ୍ୟୋ ନ ଭୟଂ କ୍ଵଚିତ୍ ॥ ୧୩୨ ॥

ଦ୍ଵିତୀୟାଂ ତୁ ସମାରଭ୍ୟ ପଠେତ୍ପୂର୍ଣାଵଧିଂ ଦ୍ଵିଜଃ ।
ଦଶଵାରମିଦଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ଧ୍ୟାତ୍ଵା ଦେଵୋ କଲିନ୍ଦଜାମ୍ ॥ ୧୩୩ ॥

ରୋଗୀ ରୋଗାତ୍ପ୍ରମୁଚ୍ୟେତ ବଦ୍ଧୋ ମୁଚ୍ୟେତ ବନ୍ଧନାତ୍ ।
ଗୁର୍ଵିଣୀ ଜନୟେତ୍ପୁତ୍ରଂ ଵିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପଣ୍ଡିତୋ ଭଵେତ୍ ॥ ୧୩୪ ॥

ମୋହନଂ ସ୍ତମ୍ଭନଂ ଶଶ୍ଵଦ୍ଵଶୀକରଣମେଵ ଚ ।
ଉଚ୍ଚାଟନଂ ପାତନଂ ଚ ଶୋଷଣଂ ଦୀପନଂ ତଥା ॥ ୧୩୫ ॥

ଉନ୍ମାଦନଂ ତାପନଂ ଚ ନିଧିଦର୍ଶନମେଵ ଚ ।
ୟଦ୍ୟଦ୍ଵାଞ୍ଛତି ଚିତ୍ତେନ ତତ୍ତତ୍ପ୍ରାପ୍ନୋତି ମାନଵଃ ॥ ୧୩୬ ॥

ବ୍ରାହ୍ମଣୋ ବ୍ରହ୍ମଵର୍ଚସ୍ଵୀ ରାଜନ୍ୟୋ ଜଗତୀପତିଃ ।
ଵୈଶ୍ୟୋ ନିଧିପତିର୍ଭୂୟାଚ୍ଛୂଦ୍ରଃ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ତୁ ନିର୍ମଲଃ ॥ ୧୩୭ ॥

ପୂଜାକାଲେ ତୁ ୟୋ ନିତ୍ୟଂ ପଠତେ ଭକ୍ତିଭାଵତଃ ।
ଲିପ୍ୟତେ ନ ସ ପାପେନ ପଦ୍ମପତ୍ରମିଵାମ୍ଭସା ॥ ୧୩୮ ॥

ଶତଵାରଂ ପଠେନ୍ନିତ୍ୟଂ ଵର୍ଷାଵଧିମତଃ ପରମ୍ ।
ପଟଲଂ ପଦ୍ଧତିଂ କୃତ୍ଵା ସ୍ତଵଂ ଚ କଵଚଂ ତଥା ॥ ୧୩୯ ॥

ସପ୍ତଦ୍ଵୀପମହୀରାଜ୍ୟଂ ପ୍ରାପ୍ନୁୟାନ୍ନାତ୍ର ସଂଶୟଃ ।
ନିଷ୍କାରଣଂ ପଠେଦ୍ୟସ୍ତୁ ୟମୁନାଭକ୍ତିସଂୟୁତଃ ॥ ୧୪୦ ॥

ତ୍ରୈଵର୍ଗ୍ୟମେତ୍ୟ ସୁକୃତୀ ଜୀଵନ୍ମୁକ୍ତୋ ଭଵେଦିହ ॥ ୧୪୧ ॥

ନିକୁଞ୍ଜଲୀଲାଲଲିତଂ ମନୋହରଂ
କଲିନ୍ଦଜାକୂଲଲତାକଦମ୍ବକମ୍ ।
ଵୃନ୍ଦାଵନୋନ୍ମତ୍ତମିଲିନ୍ଦଶବ୍ଦିତଂ
ଵ୍ରଜେତ୍ସ ଗୋଲୋକମିଦଂ ପଠେଚ୍ଚ ୟଃ ॥ ୧୪୨ ॥

॥ ଇତି ଗର୍ଗସଂହିତାୟାଂ ଶ୍ରୀୟମୁନାସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

Also Read 1000 Names of Yamuna or Kalindi:

1000 Names of Yamuna or Kalindi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Yamuna or Kalindi | Sahasranama Stotram Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top