1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Yamuna or Kalindi | Sahasranama Stotram Lyrics in English

Yamuna or Kalindi Sahasranamastotram Lyrics in English:

॥ sri yamuna aparanama kalindisahasranamastotram ॥
gargasamhitatah

mandhatovaca
namnam sahasram krsnayah sarvasiddhikaram param ।
vada mam munisardula tvam sarvajno niramayah ॥ 1 ॥

saubhariruvaca
namnam sahasram kalindya mandhataste vadamyaham ।
sarvasiddhikaram divyam srikrsnavasakarakam ॥ 2 ॥

viniyogah ॥

asya srikalindisahasranamastotramantrasya saubharirrsih ।
sriyamuna devata । anustup chandah । mayabijamiti kilakam ।
ramabijamiti saktih । sri kalindanandiniprasadasiddhyarthe pathe
viniyogah ।

atha dhyanam ॥

Om syamamambhojanetram saghanaghanarucim ratnamanjirakujat
kancikeyurayuktam kanakamanimaye bibhratim kundale dve ।
bhajacchinilavastram sphuradamalacaladdharabharam manojnam
dhyayenmartandaputrim tanukiranacayoddiptadipabhiramam ॥ 3 ॥

Om kalindi yamuna krsna krsnarupa sanatani ।
krsnavamamsasambhuta paramanandarupini ॥ 4 ॥

golokavasini syama vrndavanavinodini ।
radhasakhi rasalila rasamandalamandita ॥ 5 ॥

nikunjamadhavivalli rangavallimanohara ।
srirasamandalibhuta yuthibhuta haripriya ॥ 6 ॥

golokatatini divya nikunjatalavasini ।
dirghormivegagambhira puspapallavavasini ॥ 7 ॥

ghanasyama meghamala balaka padmamalini ।
paripurnatama purna purnabrahmapriya para ॥ 8 ॥

mahavegavati saksannikunjadvaranirgata ।
mahanadi mandagatirviraja vegabhedini ॥ 9 ॥

anekabrahmandagata brahmadravasamakula ।
ganga misra nirjalabha nirmala saritam vara ॥ 10 ॥

ratnabaddhobhayatata hamsapadmadisankula । var tati
nadi nirmalapaniya sarvabrahmandapavani ॥ 11 ॥

vaikunthaparikhibhuta parikha papaharini ।
brahmalokagata brahmi svarga svarganivasini ॥ 12 ॥

ullasanti protpatanti merumala mahojjvala ।
srigangambhah sikharini gandasailavibhedini ॥ 13 ॥

desanpunanti gacchanti mahati bhumimadhyaga ।
martandatanuja punya kalindagirinandini ॥ 14 ॥

yamasvasa mandahasa sudvija racitambara ।
nilambara padmamukhi caranti carudarsana ॥ 15 ॥

rambhoruh padmanayana madhavi pramadottama ।
tapascaranti susroni kujannupuramekhala ॥ 16 ॥

jalasthita syamalangi khandavabha viharini ।
gandivibhasini vanya srikrsnambaramicchati ॥ 17 ॥

dvarakagamana rajni pattarajni parangata ।
maharajni ratnabhusa gomatitiracarini ॥ 18 ॥

svakiya svasukha svartha sviyakaryarthasadhini ।
navalanga’bala mugdha varanga vamalocana ॥ 19 ॥

ajnatayauvana’dina prabha kantirdyutischavih ।
somabha parama kirtih kusala jnatayauvana ॥ 20 ॥

navodha madhyaga madhya praudhih praudha pragalbhaka ।
dhira’dhira dhairyadhara jyestha srestha kulangana ॥ 21 ॥

ksanaprabha cancalarca vidyutsaudamini tadit ।
svadhinapatika laksmih pusta svadhinabhartrka ॥ 22 ॥

kalahantarita bhiruriccha protkanthita”kula ।
kasipustha divyasayya govindahrtamanasa ॥ 23 ॥

khandita’khandasobhadhya vipralabdha’bhisarika ।
viraharta virahini nari prositabhartrka ॥ 24 ॥

manini manada prajna mandaravanavasini ।
jhankarini jhanatkari rananmanjiranupura ॥ 25 ॥

mekhala mekhalakanci srikanci kancanamayi ।
kancuki kancukamanih srikanthadhya mahamanih ॥ 26 ॥

sriharini padmahara mukta muktaphalarcita ।
ratnakankanakeyura spharadangulibhusana ॥ 27 ॥

darpana darpanibhuta dustadarpavinasini ।
kambugriva kambudhara graiveyakavirajita ॥ 28 ॥

tatankini dantadhara hemakundalamandita ।
sikhabhusa bhalapuspa nasamauktikasobhita ॥ 29 ॥

manibhumigata devi raivatadriviharini ।
vrndavanagata vrnda vrndaranyanivasini ॥ 30 ॥

vrndavanalata madhvi vrndaranyavibhusana ।
saundaryalahari laksmirmathuratirthavasini ॥ 31 ॥

visrantavasini kamya ramya gokulavasini ।
ramanasthalasobhadhya mahavanamahanadi ॥ 32 ॥

pranata pronnata pusta bharati bharatarcita ।
tirtharajagatirgotra gangasagarasangama ॥ 33 ॥

saptabdhibhedini lola saptadvipagata balat ।
luthanti sailabhidyanti sphuranti vegavattara ॥ 34 ॥

kancani kancanibhumih kancanibhumibhavita ।
lokadrstirlokalila lokalokacalarcita ॥ 35 ॥

sailodgata svargagata svargarcya svargapujita ।
vrndavanavanadhyaksa raksa kaksa tati pati ॥ 36 ॥

asikundagata kaccha svacchandocchalitadrija ।
kuharastha rayaprastha prastha santetaratura ॥ 37 ॥

ambucchata sikarabha dardura darduridhara ।
papankusa papasimhi papadrumakutharini ॥ 38 ॥

punyasangha punyakirtih punyada punyavardhini ।
madhorvananadimukhya tula talavanasthita ॥ 39 ॥

kumudvananadi kubja kumudambhojavardhini ।
plavarupa vegavati simhasarpadivahini ॥ 40 ॥

bahuli bahuda bahvi bahula vanavandita ।
radhakundakalaradhya krsnakundajalasrita ॥ 41 ॥

lalitakundaga ghanta visakhakundamandita ।
govindakundanilaya gopakundatarangini ॥ 42 ॥

sriganga manasiganga kusumambara bhavini ।
govardhini godhanadhya mayuri varavarnini ॥ 43 ॥

sarasi nilakanthabha kujatkokilapotaki ।
girirajaprabhurbhuriratapatratapatrini ॥ 44 ॥

govardhananka godanti divyausadhinidhih srutih । var srtih
paradi paradamayi naradi saradi bhrtih ॥ 45 ॥

srikrsnacaranankastha kama kamavanancita ।
kamatavi nandini ca nandagramamahidhara ॥ 46 ॥

brhatsanudyutih prota nandisvarasamanvita ।
kakali kokilamayi bhandarakusakausala ॥ 47 ॥

lohargalapradakara kasmiravasanavrta ।
barhisadi sonapuri suraksetrapuradhika ॥ 48 ॥

nanabharanasobhadhya nanavarnasamanvita ।
nananarikadambadhya nanavastravirajita ॥ 49 ॥

nanalokagata vicirnanajalasamanvita ।
striratnam ratnanilaya lalanaratnaranjini ॥ 50 ॥

rangini rangabhumadhya ranga rangamahiruha ।
rajavidya rajaguhya jagatkirtirghanapaha ॥ 51 ॥

vilolaghanta krsnangi krsnadehasamudbhava ।
nilapankajavarnabha nilapankajaharini ॥ 52 ॥

nilabha nilapadmadhya nilambhoruhavasini ।
nagavalli nagapuri nagavallidalarcita ॥ 53 ॥

tambulacarcita carca makarandamanohara ।
sakesara kesarini kesapasabhisobhita ॥ 54 ॥

kajjalabha kajjalakta kajjalikalitanjana ।
alaktacarana tamra lalatamrakrtambara ॥ 55 ॥

sindurita liptavani susrih srikhandamandita ।
patirapankavasana jatamamsirucambara ॥ 56 ॥

agaryyagarugandhakta tagarasritamaruta ।
sugandhitailarucira kuntalalih sukuntala ॥ 57 ॥

sakuntala’pamsula ca pativratyaparayana ।
suryakotiprabha suryakanya suryasamudbhava ॥ 58 ॥

kotisuryapratikasa suryaja suryanandini ।
samjna samjnasuta sveccha samjnamodapradayini ॥ 59 ॥

samjnaputri sphuracchaya tapanti tapakarini ।
savarnyanubhava vedi vadava saukhyapradayini ॥ 60 ॥

sanaiscaranuja kila candravamsavivardhini ।
candravamsavadhuscandra candravalisahayini ॥ 61 ॥

candravati candralekha candrakantanugamsuka ।
bhairavi pingalasanki lilavatyagarimayi ॥ 62 ॥

dhanasrirdevagandhari svarmanirgunavardhini ।
vrajamallaryandhakari vicitra jayakarini ॥ 63 ॥ var vraja
gandhari manjari todhi gurjaryasavari jaya ।
karnati ragini gaudi vairati garavatika ॥ 64 ॥

catuscandrakala heri tailangi vijayavati ।
tali talasvara ganakriya matraprakasini ॥ 65 ॥

vaisakhi cancala carurmacari ghunghati ghata ।
vairagari sorathi sa kaidari jaladharika ॥ 66 ॥

kamakarasrikalyani gaudakalyanamisrita ।
ramasanjivani hela mandari kamarupini ॥ 67 ॥

sarangi maruti hodha sagari kamavadini ।
vaibhasi mangala candri rasamandalamandana ॥ 68 ॥ var vaibhasa
kamadhenuh kamalata kamada kamaniyaka ।
kalpavrksasthali sthula ksudha saudhanivasini ॥ 69 ॥

golokavasini subhruryastibhrddvarapalika ।
srngaraprakara srnga svacchaksayyopakarika ॥ 70 ॥

parsada sumukhi sevya srivrndavanapalika ।
nikunjabhrtkunjapunja gunjabharanabhusita ॥ 71 ॥

nikunjavasini presya govardhanatatibhava ।
visakha lalita rama niraja madhumadhavi ॥ 72 ॥ var niruja
ekanekasakhi sukla sakhimadhya mahamanah ।
srutirupa rsirupa maithilah kausalah striyah ॥ 7 ॥

ayodhyapuravasinyo yajnasitah pulindakah ।
rama vaikunthavasinyah svetadvipasakhijanah ॥ 74 ॥

urdhvavaikunthavasinyo divyajitapadasritah ।
srilokacalavasinyah srisakhyah sagarodbhavah ॥ 75 ॥

divya adivya divyanga vyaptastrigunavrttayah ।
bhumigopyo devanaryo lata osadhivirudhah ॥ 76 ॥

jalandharyah sindhusutah prthubarhismatibhavah ।
divyambara apsarasah sautala nagakanyakah ॥ 77 ॥

param dhama param brahma paurusa prakrtih para ।
tatastha gunabhurgita gunagunamayi guna ॥ 78 ॥

cidghana sadasanmala drstirdrsya gunakara ।
mahattattvamahankaro mano buddhih pracetana ॥ 79 ॥

cetovrttih svantaratma caturdha caturaksara ।
caturvyuha caturmurtirvyoma vayurado jalam ॥ 80 ॥

mahi sabdo raso gandhah sparso rupamanekadha ।
karmendriyam karmamayi jnanam jnanendriyam dvidha ॥ 81 ॥

tridhadhibhutamadhyatmamadhidaivamadhisthitam ।
jnanasaktih kriyasaktih sarvadevadhidevata ॥ 82 ॥

tattvasangha viranmurtirdharana dharanamayi ।
srutih smrtirvedamurtih samhita gargasamhita ॥ 83 ॥

parasari saiva srstih parahamsi vidhatrka ।
yajnavalki bhagavati srimadbhagavatarcita ॥ 84 ॥

ramayanamayi ramya puranapurusapriya ।
puranamurtih punyangi sastramurtirmahonnata ॥ 85 ॥

manisa dhisana buddhirvani dhih semusi matih ।
gayatri vedasavitri brahmani brahmalaksana ॥ 86 ॥

durga’parna sati satya parvati candikambika ।
arya daksayani daksi daksayajnavighatini ॥ 87 ॥

pulomaja sacindrani vedi devavararpita ।
vayunadharini dhanya vayavi vayuvegaga ॥ 88 ॥

yamanuja samyamani samjna chaya sphuraddyutih ।
ratnadevi ratnavrnda tara taranimandala ॥ 89 ॥

rucih santih ksama sobha daya daksa dyutistrapa ।
talatustirvibha pustih santustih pustabhavana ॥ 90 ॥

caturbhuja carunetra dvibhujastabhuja bala ।
sankhahasta padmahasta cakrahasta gadadhara ॥ 91 ॥

nisangadharini carmakhadgapanirdhanurdhara ।
dhanustankarini yoddhri daityodbhatavinasini ॥ 92 ॥

rathastha garudarudha srikrsnahrdayasthita ।
vamsidhara krsnavesa sragvini vanamalini ॥ 93 ॥

kiritadharini yana manda mandagatirgatih ।
candrakotipratikasa tanvi komalavigraha ॥ 94 ॥

bhaismi bhismasuta bhima rukmini rukmarupini ।
satyabhama jambavati satya bhadra sudaksina ॥ 95 ॥

mitravinda sakhivrnda vrndaranyadhvajordhvaga ।
srngarakarini srnga srngabhuh srngada”suga ॥ 96 ॥

titikseksa smrtih spardha sprha sraddha svanirvrtih ।
isa trsnabhidha pritirhita yanca klama krsih ॥ 97 ॥

asa nidra yoganidra yogini yogada yuga ।
nistha pratistha samitih sattvaprakrtiruttama ॥ 98 ॥

tamahprakrtirdurmarsa rajahprakrtiranatih ।
kriya’kriyakrtirglanih sattvikyadhyatmiki vrsa ॥ 99 ॥

seva sikhamanirvrddhirahutih sumatirdyubhuh ।
rajjurdvidamni sadvarga samhita saukhyadayini ॥ 100 ॥

muktih proktirdesabhasa prakrtih pingalodbhava ।
nagabhava nagabhusa nagari nagari naga ॥ 101 ॥

naurnauka bhavanaurbhavya bhavasagarasetuka ।
manomayi darumayi saikati sikatamayi ॥ 102 ॥

lekhya lepya manimayi pratima hemanirmita ।
saila sailabhava sila silarama cala’cala ॥ 103 ॥ var sikarabha
asthita svasthita tuli vaidiki tantriki vidhih ।
sandhya sandhyabhravasana vedasandhih sudhamayi ॥ 104 ॥

sayantani sikhavedya suksma jivakala krtih ।
atmabhuta bhavita’nvi prahva kamalakarnika ॥ 105 ॥

nirajani mahavidya kandali karyasadhini ।
puja pratistha vipula punanti paralaukiki ॥ 106 ॥

suklasuktirmauktika ca pratitih paramesvari ।
virajosnigviradveni venuka venunadini ॥ 107 ॥

avartini vartikada vartta vrttirvimanaga ।
sasadhyarasini sasi rasamandalamandali ॥ 108 ॥

gopagopisvari gopi gopigopalavandita ।
gocarini gopanadi gopanandapradayini ॥ 109 ॥

pasavyada gopasevya kotiso goganavrta ।
gopanuga gopavati govindapadapaduka ॥ 110 ॥

vrsabhanusuta radha srikrsnavasakarini ।
krsnapranadhika sasvadrasika rasikesvari ॥ 111 ॥

avatoda tamraparni krtamala vihayasi ।
krsna veni bhimarathi tapi reva mahapaga ॥ 112 ॥

vaiyasaki ca kaveri tungabhadra sarasvati ।
candrabhaga vetravati govindapadapaduka ॥ 113 ॥

gomati kausiki sindhurbanagangatisiddhida ।
godavari ratnamala ganga mandakini bala ॥ 114 ॥

svarnadi jahnavi vela vaisnavi mangalalaya ।
bala visnupadiprokta sindhusagarasangata ॥ 115 ॥

gangasagara sobhadhya samudri ratnada dhuni ।
bhagirathi svardhuni bhuh srivamanapadacyuta ॥ 116 ॥

laksmi rama ramaniya bhargavi visnuvallabha ।
sitarcirjanaki mata kalankarahita kala ॥ 117 ॥

krsnapadabjasambhuta sarva tripathagamini ।
dhara visvambhara’nanta bhumirdhatri ksamamayi ॥ 118 ॥

sthira dharitri dharanirurvi sesaphanasthita ।
ayodhya raghavapuri kausiki raghuvamsaja ॥ 119 ॥

mathura mathuri pantha yadavi dhruvapujita ।
mayayurbilvanila dvargangadvaravinirgata ॥ 120 ॥

kusavartamayi dhrauvya dhruvamandalamadhyaga । var mandalanirgata
kasi sivapuri sesa vindhya varanasi siva ॥ 121 ॥

avantika devapuri projjvalojjayini jita ।
dvaravati dvarakama kusabhuta kusasthali ॥ 122 ॥

mahapuri saptapuri nandigramasthalasthita ।
sastragramasiladitya sambhalagramamadhyaga ॥ 123 ॥

vamsa gopalini ksipra harimandiravartini ।
barhismati hastipuri sakraprasthanivasini ॥ 124 ॥

dadimi saindhavi jambuh pauskari puskaraprasuh ।
utpalavartagamana naimisi nimisavrta ॥ 125 ॥

kurujangalabhuh kali haimavatyarbuda budha ।
sukaraksetravidita svetavarahadharita ॥ 126 ॥

sarvatirthamayi tirtha tirthanam kirtikarini ।
harini sarvadosanam dayini sarvasampadam ॥ 127 ॥

vardhini tejasam saksadgarbhavasanikrntani ।
golokadhamadhanini nikunjanijamanjari ॥ 128 ॥

sarvottama sarvapunya sarvasaundaryasrnkhala ।
sarvatirthoparigata sarvatirthadhidevata ॥ 129 ॥

srida srisa srinivasa srinidhih srivibhavana ।
svaksa svanga satananda nanda jyotirganesvari ॥ 130 ॥

pahlasruti
namnam sahasram kalindyah kirtidam kamadam param ।
mahapapaharam punyamayurvardhanamuttamam ॥ 131 ॥

ekavaram pathedratrau caurebhyo na bhayam bhavet ।
dvivaram prapathenmarge dasyubhyo na bhayam kvacit ॥ 132 ॥

dvitiyam tu samarabhya pathetpurnavadhim dvijah ।
dasavaramidam bhaktya dhyatva devo kalindajam ॥ 133 ॥

rogi rogatpramucyeta baddho mucyeta bandhanat ।
gurvini janayetputram vidyarthi pandito bhavet ॥ 134 ॥

mohanam stambhanam sasvadvasikaranameva ca ।
uccatanam patanam ca sosanam dipanam tatha ॥ 135 ॥

unmadanam tapanam ca nidhidarsanameva ca ।
yadyadvanchati cittena tattatprapnoti manavah ॥ 136 ॥

brahmano brahmavarcasvi rajanyo jagatipatih ।
vaisyo nidhipatirbhuyacchudrah srutva tu nirmalah ॥ 137 ॥

pujakale tu yo nityam pathate bhaktibhavatah ।
lipyate na sa papena padmapatramivambhasa ॥ 138 ॥

satavaram pathennityam varsavadhimatah param ।
patalam paddhatim krtva stavam ca kavacam tatha ॥ 139 ॥

saptadvipamahirajyam prapnuyannatra samsayah ।
niskaranam pathedyastu yamunabhaktisamyutah ॥ 140 ॥

traivargyametya sukrti jivanmukto bhavediha ॥ 141 ॥

nikunjalilalalitam manoharam
kalindajakulalatakadambakam ।
vrndavanonmattamilindasabditam
vrajetsa golokamidam pathecca yah ॥ 142 ॥

॥ iti gargasamhitayam sriyamunasahasranamastotram sampurnam ॥

Also Read 1000 Names of Yamuna or Kalindi:

1000 Names of Yamuna or Kalindi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment