Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Yamuna or Kalindi | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Yamuna or Kalindi Sahasranamastotram Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રી યમુના અપરનામ કાલિન્દીસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥
ગર્ગસંહિતાતઃ

માન્ધાતોવાચ
નામ્નાં સહસ્રં કૃષ્ણાયાઃ સર્વસિદ્ધિકરં પરમ્ ।
વદ માં મુનિશાર્દૂલ ત્વં સર્વજ્ઞો નિરામયઃ ॥ ૧ ॥

સૌભરિરુવાચ
નામ્નાં સહસ્રં કાલિન્દ્યા માન્ધાતસ્તે વદામ્યહમ્ ।
સર્વસિદ્ધિકરં દિવ્યં શ્રીકૃષ્ણવશકારકમ્ ॥ ૨ ॥

વિનિયોગઃ ॥

અસ્ય શ્રીકાલિન્દીસહસ્રનામસ્તોત્રમન્ત્રસ્ય સૌભરિરૃષિઃ ।
શ્રીયમુના દેવતા । અનુષ્ટુપ્ છન્દઃ । માયાબીજમિતિ કીલકમ્ ।
રમાબીજમિતિ શક્તિઃ । શ્રી કાલિન્દનન્દિનીપ્રસાદસિદ્ધ્યર્થે પાઠે
વિનિયોગઃ ।

અથ ધ્યાનમ્ ॥

ૐ શ્યામામમ્ભોજનેત્રાં સઘનઘનરુચિં રત્નમઞ્જીરકૂજત્
કાઞ્ચીકેયૂરયુક્તાં કનકમણિમયે બિભ્રતીં કુણ્ડલે દ્વે ।
ભાજચ્છીનીલવસ્ત્રાં સ્ફુરદમલચલદ્ધારભારાં મનોજ્ઞાં
ધ્યાયેન્માર્તણ્ડપુત્રીં તનુકિરણચયોદ્દીપ્તદીપાભિરામામ્ ॥ ૩ ॥

ૐ કાલિન્દી યમુના કૃષ્ણા કૃષ્ણરૂપા સનાતની ।
કૃષ્ણવામાંસસમ્ભૂતા પરમાનન્દરૂપિણી ॥ ૪ ॥

ગોલોકવાસિની શ્યામા વૃન્દાવનવિનોદિની ।
રાધાસખી રાસલીલા રાસમણ્ડલમણ્ડિતા ॥ ૫ ॥

નિકુઞ્જમાધવીવલ્લી રઙ્ગવલ્લીમનોહરા ।
શ્રીરાસમણ્ડલીભૂતા યૂથીભૂતા હરિપ્રિયા ॥ ૬ ॥

ગોલોકતટિની દિવ્યા નિકુઞ્જતલવાસિની ।
દીર્ઘોર્મિવેગગમ્ભીરા પુષ્પપલ્લવવાસિની ॥ ૭ ॥

ઘનશ્યામા મેઘમાલા બલાકા પદ્મમાલિની ।
પરિપૂર્ણતમા પૂર્ણા પૂર્ણબ્રહ્મપ્રિયા પરા ॥ ૮ ॥

મહાવેગવતી સાક્ષાન્નિકુઞ્જદ્વારનિર્ગતા ।
મહાનદી મન્દગતિર્વિરજા વેગભેદિની ॥ ૯ ॥

અનેકબ્રહ્માણ્ડગતા બ્રહ્મદ્રવસમાકુલા ।
ગઙ્ગા મિશ્રા નિર્જલાભા નિર્મલા સરિતાં વરા ॥ ૧૦ ॥

રત્નબદ્ધોભયતટા હંસપદ્માદિસઙ્કુલા । var તટી
નદી નિર્મલપાનીયા સર્વબ્રહ્માણ્ડપાવની ॥ ૧૧ ॥

વૈકુણ્ઠપરિખીભૂતા પરિખા પાપહારિણી ।
બ્રહ્મલોકાગતા બ્રાહ્મી સ્વર્ગા સ્વર્ગનિવાસિની ॥ ૧૨ ॥

ઉલ્લસન્તી પ્રોત્પતન્તી મેરુમાલા મહોજ્જ્વલા ।
શ્રીગઙ્ગામ્ભઃ શિખરિણી ગણ્ડશૈલવિભેદિની ॥ ૧૩ ॥

દેશાન્પુનન્તી ગચ્છન્તી મહતી ભૂમિમધ્યગા ।
માર્તણ્ડતનુજા પુણ્યા કલિન્દગિરિનન્દિની ॥ ૧૪ ॥

યમસ્વસા મન્દહાસા સુદ્વિજા રચિતામ્બરા ।
નીલામ્બરા પદ્મમુખી ચરન્તી ચારુદર્શના ॥ ૧૫ ॥

રમ્ભોરૂઃ પદ્મનયના માધવી પ્રમદોત્તમા ।
તપશ્ચરન્તી સુશ્રોણી કૂજન્નૂપુરમેખલા ॥ ૧૬ ॥

જલસ્થિતા શ્યામલાઙ્ગી ખાણ્ડવાભા વિહારિણી ।
ગાણ્ડીવિભાષિણી વન્યા શ્રીકૃષ્ણામ્બરમિચ્છતી ॥ ૧૭ ॥

દ્વારકાગમના રાજ્ઞી પટ્ટરાજ્ઞી પરઙ્ગતા ।
મહારાજ્ઞી રત્નભૂષા ગોમતીતીરચારિણી ॥ ૧૮ ॥

સ્વકીયા સ્વસુખા સ્વાર્થા સ્વીયકાર્યાર્થસાધિની ।
નવલાઙ્ગાઽબલા મુગ્ધા વરાઙ્ગા વામલોચના ॥ ૧૯ ॥

અજ્ઞાતયૌવનાઽદીના પ્રભા કાન્તિર્દ્યુતિશ્છવિઃ ।
સોમાભા પરમા કીર્તિઃ કુશલા જ્ઞાતયૌવના ॥ ૨૦ ॥

નવોઢા મધ્યગા મધ્યા પ્રૌઢિઃ પ્રૌઢા પ્રગલ્ભકા ।
ધીરાઽધીરા ધૈર્યધરા જ્યેષ્ઠા શ્રેષ્ઠા કુલાઙ્ગના ॥ ૨૧ ॥

ક્ષણપ્રભા ચઞ્ચલાર્ચા વિદ્યુત્સૌદામિની તડિત્ ।
સ્વાધીનપતિકા લક્ષ્મીઃ પુષ્ટા સ્વાધીનભર્તૃકા ॥ ૨૨ ॥

કલહાન્તરિતા ભીરુરિચ્છા પ્રોત્કણ્ઠિતાઽઽકુલા ।
કશિપુસ્થા દિવ્યશય્યા ગોવિન્દહૃતમાનસા ॥ ૨૩ ॥

ખણ્ડિતાઽખણ્ડશોભાઢ્યા વિપ્રલબ્ધાઽભિસારિકા ।
વિરહાર્તા વિરહિણી નારી પ્રોષિતભર્તૃકા ॥ ૨૪ ॥

માનિની માનદા પ્રાજ્ઞા મન્દારવનવાસિની ।
ઝઙ્કારિણી ઝણત્કારી રણન્મઞ્જીરનૂપુરા ॥ ૨૫ ॥

મેખલા મેખલાકાઞ્ચી શ્રીકાઞ્ચી કાઞ્ચનામયી ।
કઞ્ચુકી કઞ્ચુકમણિઃ શ્રીકણ્ઠાઢ્યા મહામણિઃ ॥ ૨૬ ॥

શ્રીહારિણી પદ્મહારા મુક્તા મુક્તાફલાર્ચિતા ।
રત્નકઙ્કણકેયૂરા સ્ફરદઙ્ગુલિભૂષણા ॥ ૨૭ ॥

દર્પણા દર્પણીભૂતા દુષ્ટદર્પવિનાશિની ।
કમ્બુગ્રીવા કમ્બુધરા ગ્રૈવેયકવિરાજિતા ॥ ૨૮ ॥

તાટઙ્કિની દન્તધરા હેમકુણ્ડલમણ્ડિતા ।
શિખાભૂષા ભાલપુષ્પા નાસામૌક્તિકશોભિતા ॥ ૨૯ ॥

મણિભૂમિગતા દેવી રૈવતાદ્રિવિહારિણી ।
વૃન્દાવનગતા વૃન્દા વૃન્દારણ્યનિવાસિની ॥ ૩૦ ॥

વૃન્દાવનલતા માધ્વી વૃન્દારણ્યવિભૂષણા ।
સૌન્દર્યલહરી લક્ષ્મીર્મથુરાતીર્થવાસિની ॥ ૩૧ ॥

વિશ્રાન્તવાસિની કામ્યા રમ્યા ગોકુલવાસિની ।
રમણસ્થલશોભાઢ્યા મહાવનમહાનદી ॥ ૩૨ ॥

પ્રણતા પ્રોન્નતા પુષ્ટા ભારતી ભારતાર્ચિતા ।
તીર્થરાજગતિર્ગોત્રા ગઙ્ગાસાગરસઙ્ગમા ॥ ૩૩ ॥

સપ્તાબ્ધિભેદિની લોલા સપ્તદ્વીપગતા બલાત્ ।
લુઠન્તી શૈલભિદ્યન્તી સ્ફુરન્તી વેગવત્તરા ॥ ૩૪ ॥

કાઞ્ચની કાઞ્ચનીભૂમિઃ કાઞ્ચનીભૂમિભાવિતા ।
લોકદૃષ્ટિર્લોકલીલા લોકાલોકાચલાર્ચિતા ॥ ૩૫ ॥

શૈલોદ્ગતા સ્વર્ગગતા સ્વર્ગાર્ચ્યા સ્વર્ગપૂજિતા ।
વૃન્દાવનવનાધ્યક્ષા રક્ષા કક્ષા તટી પટી ॥ ૩૬ ॥

અસિકુણ્ડગતા કચ્છા સ્વચ્છન્દોચ્છલિતાદ્રિજા ।
કુહરસ્થા રયપ્રસ્થા પ્રસ્થા શાન્તેતરાતુરા ॥ ૩૭ ॥

અમ્બુચ્છટા સીકરાભા દર્દુરા દર્દુરીધરા ।
પાપાઙ્કુશા પાપસિંહી પાપદ્રુમકુઠારિણી ॥ ૩૮ ॥

પુણ્યસઙ્ઘા પુણ્યકીર્તિઃ પુણ્યદા પુણ્યવર્ધિની ।
મધોર્વનનદીમુખ્યા તુલા તાલવનસ્થિતા ॥ ૩૯ ॥

કુમુદ્વનનદી કુબ્જા કુમુદામ્ભોજવર્ધિની ।
પ્લવરૂપા વેગવતી સિંહસર્પાદિવાહિની ॥ ૪૦ ॥

બહુલી બહુદા બહ્વી બહુલા વનવન્દિતા ।
રાધાકુણ્ડકલારાધ્યા કૃષ્ણાકુણ્ડજલાશ્રિતા ॥ ૪૧ ॥

લલિતાકુણ્ડગા ઘણ્ટા વિશાખાકુણ્ડમણ્ડિતા ।
ગોવિન્દકુણ્ડનિલયા ગોપકુણ્ડતરઙ્ગિણી ॥ ૪૨ ॥

શ્રીગઙ્ગા માનસીગઙ્ગા કુસુમામ્બર ભાવિની ।
ગોવર્ધિની ગોધનાઢ્યા મયૂરી વરવર્ણિની ॥ ૪૩ ॥

સારસી નીલકણ્ઠાભા કૂજત્કોકિલપોતકી ।
ગિરિરાજપ્રભૂર્ભૂરિરાતપત્રાતપત્રિણી ॥ ૪૪ ॥

ગોવર્ધનાઙ્કા ગોદન્તી દિવ્યૌષધિનિધિઃ શ્રુતિઃ । var શૃતિઃ
પારદી પારદમયી નારદી શારદી ભૃતિઃ ॥ ૪૫ ॥

શ્રીકૃષ્ણચરણાઙ્કસ્થા કામા કામવનાઞ્ચિતા ।
કામાટવી નન્દિની ચ નન્દગ્રામમહીધરા ॥ ૪૬ ॥

બૃહત્સાનુદ્યુતિઃ પ્રોતા નન્દીશ્વરસમન્વિતા ।
કાકલી કોકિલમયી ભાણ્ડારકુશકૌશલા ॥ ૪૭ ॥

લોહાર્ગલપ્રદાકારા કાશ્મીરવસનાવૃતા ।
બર્હિષદી શોણપુરી શૂરક્ષેત્રપુરાધિકા ॥ ૪૮ ॥

નાનાભરણશોભાઢ્યા નાનાવર્ણસમન્વિતા ।
નાનાનારીકદમ્બાઢ્યા નાનાવસ્ત્રવિરાજિતા ॥ ૪૯ ॥

નાનાલોકગતા વીચિર્નાનાજલસમન્વિતા ।
સ્ત્રીરત્નં રત્નનિલયા લલનારત્નરઞ્જિની ॥ ૫૦ ॥

રઙ્ગિણી રઙ્ગભૂમાઢ્યા રઙ્ગા રઙ્ગમહીરુહા ।
રાજવિદ્યા રાજગુહ્યા જગત્કીર્તિર્ઘનાપહા ॥ ૫૧ ॥

વિલોલઘણ્ટા કૃષ્ણાઙ્ગી કૃષ્ણદેહસમુદ્ભવા ।
નીલપઙ્કજવર્ણાભા નીલપઙ્કજહારિણી ॥ ૫૨ ॥

નીલાભા નીલપદ્માઢ્યા નીલામ્ભોરુહવાસિની ।
નાગવલ્લી નાગપુરી નાગવલ્લીદલાર્ચિતા ॥ ૫૩ ॥

તામ્બૂલચર્ચિતા ચર્ચા મકરન્દમનોહરા ।
સકેસરા કેસરિણી કેશપાશાભિશોભિતા ॥ ૫૪ ॥

કજ્જલાભા કજ્જલાક્તા કજ્જલીકલિતાઞ્જના ।
અલક્તચરણા તામ્રા લાલાતામ્રકૃતામ્બરા ॥ ૫૫ ॥

સિન્દૂરિતા લિપ્તવાણી સુશ્રીઃ શ્રીખણ્ડમણ્ડિતા ।
પાટીરપઙ્કવસના જટામાંસીરુચામ્બરા ॥ ૫૬ ॥

આગર્ય્યગરુગન્ધાક્તા તગરાશ્રિતમારુતા ।
સુગન્ધિતૈલરુચિરા કુન્તલાલિઃ સુકુન્તલા ॥ ૫૭ ॥

શકુન્તલાઽપાંસુલા ચ પાતિવ્રત્યપરાયણા ।
સૂર્યકોટિપ્રભા સૂર્યકન્યા સૂર્યસમુદ્ભવા ॥ ૫૮ ॥

કોટિસૂર્યપ્રતીકાશા સૂર્યજા સૂર્યનન્દિની ।
સંજ્ઞા સંજ્ઞાસુતા સ્વેચ્છા સંજ્ઞામોદપ્રદાયિની ॥ ૫૯ ॥

સંજ્ઞાપુત્રી સ્ફુરચ્છાયા તપન્તી તાપકારિણી ।
સાવર્ણ્યાનુભવા વેદી વડવા સૌખ્યપ્રદાયિની ॥ ૬૦ ॥

શનૈશ્ચરાનુજા કીલા ચન્દ્રવંશવિવર્ધિની ।
ચન્દ્રવંશવધૂશ્ચન્દ્રા ચન્દ્રાવલિસહાયિની ॥ ૬૧ ॥

ચન્દ્રાવતી ચન્દ્રલેખા ચન્દ્રકાન્તાનુગાંશુકા ।
ભૈરવી પિઙ્ગલાશઙ્કી લીલાવત્યાગરીમયી ॥ ૬૨ ॥

ધનશ્રીર્દેવગાન્ધારી સ્વર્મણિર્ગુણવર્ધિની ।
વ્રજમલ્લાર્યન્ધકરી વિચિત્રા જયકારિણી ॥ ૬૩ ॥ var વ્રજ
ગાન્ધારી મઞ્જરી ટોઢી ગુર્જર્યાસાવરી જયા ।
કર્ણાટી રાગિણી ગૌડી વૈરાટી ગારવાટિકા ॥ ૬૪ ॥

ચતુશ્ચન્દ્રકલા હેરી તૈલઙ્ગી વિજયાવતી ।
તાલી તાલસ્વરા ગાનક્રિયા માત્રાપ્રકાશિની ॥ ૬૫ ॥

વૈશાખી ચઞ્ચલા ચારુર્માચારી ઘુઙ્ઘટી ઘટા ।
વૈરાગરી સોરઠી સા કૈદારી જલધારિકા ॥ ૬૬ ॥

કામાકરશ્રીકલ્યાણી ગૌડકલ્યાણમિશ્રિતા ।
રામસઞ્જીવની હેલા મન્દારી કામરૂપિણી ॥ ૬૭ ॥

સારઙ્ગી મારુતી હોઢા સાગરી કામવાદિની ।
વૈભાસી મઙ્ગલા ચાન્દ્રી રાસમણ્ડલમણ્ડના ॥ ૬૮ ॥ var વૈભાસા
કામધેનુઃ કામલતા કામદા કમનીયકા ।
કલ્પવૃક્ષસ્થલી સ્થૂલા ક્ષુધા સૌધનિવાસિની ॥ ૬૯ ॥

ગોલોકવાસિની સુભ્રૂર્યષ્ટિભૃદ્દ્વારપાલિકા ।
શૃઙ્ગારપ્રકરા શૃઙ્ગા સ્વચ્છાક્ષય્યોપકારિકા ॥ ૭૦ ॥

પાર્ષદા સુમુખી સેવ્યા શ્રીવૃન્દાવનપાલિકા ।
નિકુઞ્જભૃત્કુઞ્જપુઞ્જા ગુઞ્જાભરણભૂષિતા ॥ ૭૧ ॥

નિકુઞ્જવાસિની પ્રેષ્યા ગોવર્ધનતટીભવા ।
વિશાખા લલિતા રામા નીરજા મધુમાધવી ॥ ૭૨ ॥ var નીરુજા
એકાનેકસખી શુક્લા સખીમધ્યા મહામનાઃ ।
શ્રુતિરૂપા ઋષિરૂપા મૈથિલાઃ કૌશલાઃ સ્ત્રિયઃ ॥ ૭ ॥

અયોધ્યાપુરવાસિન્યો યજ્ઞસીતાઃ પુલિન્દકાઃ ।
રમા વૈકુણ્ઠવાસિન્યઃ શ્વેતદ્વીપસખીજનાઃ ॥ ૭૪ ॥

ઊર્ધ્વવૈકુણ્ઠવાસિન્યો દિવ્યાજિતપદાશ્રિતાઃ ।
શ્રીલોકાચલવાસિન્યઃ શ્રીસખ્યઃ સાગરોદ્ભવાઃ ॥ ૭૫ ॥

દિવ્યા અદિવ્યા દિવ્યાઙ્ગા વ્યાપ્તાસ્ત્રિગુણવૃત્તયઃ ।
ભૂમિગોપ્યો દેવનાર્યો લતા ઓષધિવીરુધઃ ॥ ૭૬ ॥

જાલન્ધર્યઃ સિન્ધુસુતાઃ પૃથુબર્હિષ્મતીભવાઃ ।
દિવ્યામ્બરા અપ્સરસઃ સૌતલા નાગકન્યકાઃ ॥ ૭૭ ॥

પરં ધામ પરં બ્રહ્મ પૌરુષા પ્રકૃતિઃ પરા ।
તટસ્થા ગુણભૂર્ગીતા ગુણાગુણમયી ગુણા ॥ ૭૮ ॥

ચિદ્ઘના સદસન્માલા દૃષ્ટિર્દૃશ્યા ગુણાકરા ।
મહત્તત્ત્વમહઙ્કારો મનો બુદ્ધિઃ પ્રચેતના ॥ ૭૯ ॥

ચેતોવૃત્તિઃ સ્વાન્તરાત્મા ચતુર્ધા ચતુરક્ષરા ।
ચતુર્વ્યૂહા ચતુર્મૂર્તિર્વ્યોમ વાયુરદો જલમ્ ॥ ૮૦ ॥

મહી શબ્દો રસો ગન્ધઃ સ્પર્શો રૂપમનેકધા ।
કર્મેન્દ્રિયં કર્મમયી જ્ઞાનં જ્ઞાનેન્દ્રિયં દ્વિધા ॥ ૮૧ ॥

ત્રિધાધિભૂતમધ્યાત્મમધિદૈવમધિસ્થિતમ્ ।
જ્ઞાનશક્તિઃ ક્રિયાશક્તિઃ સર્વદેવાધિદેવતા ॥ ૮૨ ॥

તત્ત્વસઙ્ઘા વિરાણ્મૂર્તિર્ધારણા ધારણામયી ।
શ્રુતિઃ સ્મૃતિર્વેદમૂર્તિઃ સંહિતા ગર્ગસંહિતા ॥ ૮૩ ॥

પારાશરી સૈવ સૃષ્ટિઃ પારહંસી વિધાતૃકા ।
યાજ્ઞવલ્કી ભાગવતી શ્રીમદ્ભાગવતાર્ચિતા ॥ ૮૪ ॥

રામાયણમયી રમ્યા પુરાણપુરુષપ્રિયા ।
પુરાણમૂર્તિઃ પુણ્યાઙ્ગી શાસ્ત્રમૂર્તિર્મહોન્નતા ॥ ૮૫ ॥

મનીષા ધિષણા બુદ્ધિર્વાણી ધીઃ શેમુષી મતિઃ ।
ગાયત્રી વેદસાવિત્રી બ્રહ્માણી બ્રહ્મલક્ષણા ॥ ૮૬ ॥

દુર્ગાઽપર્ણા સતી સત્યા પાર્વતી ચણ્ડિકામ્બિકા ।
આર્યા દાક્ષાયણી દાક્ષી દક્ષયજ્ઞવિઘાતિની ॥ ૮૭ ॥

પુલોમજા શચીન્દ્રાણી વેદી દેવવરાર્પિતા ।
વયુનાધારિણી ધન્યા વાયવી વાયુવેગગા ॥ ૮૮ ॥

યમાનુજા સંયમની સંજ્ઞા છાયા સ્ફુરદ્દ્યુતિઃ ।
રત્નદેવી રત્નવૃન્દા તારા તરણિમણ્ડલા ॥ ૮૯ ॥

રુચિઃ શાન્તિઃ ક્ષમા શોભા દયા દક્ષા દ્યુતિસ્ત્રપા ।
તલતુષ્ટિર્વિભા પુષ્ટિઃ સન્તુષ્ટિઃ પુષ્ટભાવના ॥ ૯૦ ॥

ચતુર્ભુજા ચારુનેત્રા દ્વિભુજાષ્ટભુજા બલા ।
શઙ્ખહસ્તા પદ્મહસ્તા ચક્રહસ્તા ગદાધરા ॥ ૯૧ ॥

નિષઙ્ગધારિણી ચર્મખડ્ગપાણિર્ધનુર્ધરા ।
ધનુષ્ટઙ્કારિણી યોદ્ધ્રી દૈત્યોદ્ભટવિનાશિની ॥ ૯૨ ॥

રથસ્થા ગરુડારૂઢા શ્રીકૃષ્ણહૃદયસ્થિતા ।
વંશીધરા કૃષ્ણવેષા સ્રગ્વિણી વનમાલિની ॥ ૯૩ ॥

કિરીટધારિણી યાના મન્દા મન્દગતિર્ગતિઃ ।
ચન્દ્રકોટિપ્રતીકાશા તન્વી કોમલવિગ્રહા ॥ ૯૪ ॥

ભૈષ્મી ભીષ્મસુતા ભીમા રુક્મિણી રુક્મરૂપિણી ।
સત્યભામા જામ્બવતી સત્યા ભદ્રા સુદક્ષિણા ॥ ૯૫ ॥

મિત્રવિન્દા સખીવૃન્દા વૃન્દારણ્યધ્વજોર્ધ્વગા ।
શૃઙ્ગારકારિણી શૃઙ્ગા શૃઙ્ગભૂઃ શૃઙ્ગદાઽઽશુગા ॥ ૯૬ ॥

તિતિક્ષેક્ષા સ્મૃતિઃ સ્પર્ધા સ્પૃહા શ્રદ્ધા સ્વનિર્વૃતિઃ ।
ઈશા તૃષ્ણાભિધા પ્રીતિર્હિતા યાઞ્ચા ક્લમા કૃષિઃ ॥ ૯૭ ॥

આશા નિદ્રા યોગનિદ્રા યોગિની યોગદા યુગા ।
નિષ્ઠા પ્રતિષ્ઠા સમિતિઃ સત્ત્વપ્રકૃતિરુત્તમા ॥ ૯૮ ॥

તમઃપ્રકૃતિર્દુર્મર્ષા રજઃપ્રકૃતિરાનતિઃ ।
ક્રિયાઽક્રિયાકૃતિર્ગ્લાનિઃ સાત્ત્વિક્યાધ્યાત્મિકી વૃષા ॥ ૯૯ ॥

સેવા શિખામણિર્વૃદ્ધિરાહૂતિઃ સુમતિર્દ્યુભૂઃ ।
રાજ્જુર્દ્વિદામ્ની ષડ્વર્ગા સંહિતા સૌખ્યદાયિની ॥ ૧૦૦ ॥

મુક્તિઃ પ્રોક્તિર્દેશભાષા પ્રકૃતિઃ પિઙ્ગલોદ્ભવા ।
નાગભાવા નાગભૂષા નાગરી નગરી નગા ॥ ૧૦૧ ॥

નૌર્નૌકા ભવનૌર્ભાવ્યા ભવસાગરસેતુકા ।
મનોમયી દારુમયી સૈકતી સિકતામયી ॥ ૧૦૨ ॥

લેખ્યા લેપ્યા મણિમયી પ્રતિમા હેમનિર્મિતા ।
શૈલા શૈલભવા શીલા શીલારામા ચલાઽચલા ॥ ૧૦૩ ॥ var શીકરાભા
અસ્થિતા સ્વસ્થિતા તૂલી વૈદિકી તાન્ત્રિકી વિધિઃ ।
સન્ધ્યા સન્ધ્યાભ્રવસના વેદસન્ધિઃ સુધામયી ॥ ૧૦૪ ॥

સાયન્તની શિખાવેદ્યા સૂક્ષ્મા જીવકલા કૃતિઃ ।
આત્મભૂતા ભાવિતાઽણ્વી પ્રહ્વા કમલકર્ણિકા ॥ ૧૦૫ ॥

નીરાજની મહાવિદ્યા કન્દલી કાર્યસાધિની ।
પૂજા પ્રતિષ્ઠા વિપુલા પુનન્તી પારલૌકિકી ॥ ૧૦૬ ॥

શુક્લશુક્તિર્મૌક્તિકા ચ પ્રતીતિઃ પરમેશ્વરી ।
વિરાજોષ્ણિગ્વિરાડ્વેણી વેણુકા વેણુનાદિની ॥ ૧૦૭ ॥

આવર્તિની વાર્તિકદા વાર્ત્તા વૃત્તિર્વિમાનગા ।
સાસાઢ્યરાસિની સાસી રાસમણ્ડલમણ્ડલી ॥ ૧૦૮ ॥

ગોપગોપીશ્વરી ગોપી ગોપીગોપાલવન્દિતા ।
ગોચારિણી ગોપનદી ગોપાનન્દપ્રદાયિની ॥ ૧૦૯ ॥

પશવ્યદા ગોપસેવ્યા કોટિશો ગોગણાવૃતા ।
ગોપાનુગા ગોપવતી ગોવિન્દપદપાદુકા ॥ ૧૧૦ ॥

વૃષભાનુસુતા રાધા શ્રીકૃષ્ણવશકારિણી ।
કૃષ્ણપ્રાણાધિકા શશ્વદ્રસિકા રસિકેશ્વરી ॥ ૧૧૧ ॥

અવટોદા તામ્રપર્ણી કૃતમાલા વિહાયસી ।
કૃષ્ણા વેણી ભીમરથી તાપી રેવા મહાપગા ॥ ૧૧૨ ॥

વૈયાસકી ચ કાવેરી તુઙ્ગભદ્રા સરસ્વતી ।
ચન્દ્રભાગા વેત્રવતી ગોવિન્દપદપાદુકા ॥ ૧૧૩ ॥

ગોમતી કૌશિકી સિન્ધુર્બાણગઙ્ગાતિસિદ્ધિદા ।
ગોદાવરી રત્નમાલા ગઙ્ગા મન્દાકિની બલા ॥ ૧૧૪ ॥

સ્વર્ણદી જાહ્નવી વેલા વૈષ્ણવી મઙ્ગલાલયા ।
બાલા વિષ્ણુપદીપ્રોક્તા સિન્ધુસાગરસઙ્ગતા ॥ ૧૧૫ ॥

ગઙ્ગાસાગર શોભાઢ્યા સામુદ્રી રત્નદા ધુની ।
ભાગીરથી સ્વર્ધુની ભૂઃ શ્રીવામનપદચ્યુતા ॥ ૧૧૬ ॥

લક્ષ્મી રમા રામણીયા ભાર્ગવી વિષ્ણુવલ્લભા ।
સીતાર્ચિર્જાનકી માતા કલઙ્કરહિતા કલા ॥ ૧૧૭ ॥

કૃષ્ણપાદાબ્જસમ્ભૂતા સર્વા ત્રિપથગામિની ।
ધરા વિશ્વમ્ભરાઽનન્તા ભૂમિર્ધાત્રી ક્ષમામયી ॥ ૧૧૮ ॥

સ્થિરા ધરિત્રી ધરણિરુર્વી શેષફણસ્થિતા ।
અયોધ્યા રાઘવપુરી કૌશિકી રઘુવંશજા ॥ ૧૧૯ ॥

મથુરા માથુરી પન્થા યાદવી ધ્રુવપૂજિતા ।
મયાયુર્બિલ્વનીલા દ્વાર્ગઙ્ગાદ્વારવિનિર્ગતા ॥ ૧૨૦ ॥

કુશાવર્તમયી ધ્રૌવ્યા ધ્રુવમણ્ડલમધ્યગા । var મણ્ડલનિર્ગતા
કાશી શિવપુરી શેષા વિન્ધ્યા વારાણસી શિવા ॥ ૧૨૧ ॥

અવન્તિકા દેવપુરી પ્રોજ્જ્વલોજ્જયિની જિતા ।
દ્વારાવતી દ્વારકામા કુશભૂતા કુશસ્થલી ॥ ૧૨૨ ॥

મહાપુરી સપ્તપુરી નન્દિગ્રામસ્થલસ્થિતા ।
શાસ્ત્રગ્રામશિલાદિત્યા શમ્ભલગ્રામમધ્યગા ॥ ૧૨૩ ॥

વંશા ગોપાલિની ક્ષિપ્રા હરિમન્દિરવર્તિની ।
બર્હિષ્મતી હસ્તિપુરી શક્રપ્રસ્થનિવાસિની ॥ ૧૨૪ ॥

દાડિમી સૈન્ધવી જમ્બુઃ પૌષ્કરી પુષ્કરપ્રસૂઃ ।
ઉત્પલાવર્તગમના નૈમિષી નિમિષાવૃતા ॥ ૧૨૫ ॥

કુરુજાઙ્ગલભૂઃ કાલી હૈમાવત્યર્બુદા બુધા ।
શૂકરક્ષેત્રવિદિતા શ્વેતવારાહધારિતા ॥ ૧૨૬ ॥

સર્વતીર્થમયી તીર્થા તીર્થાનાં કીર્તિકારિણી ।
હારિણી સર્વદોષાણાં દાયિની સર્વસમ્પદામ્ ॥ ૧૨૭ ॥

વર્ધિની તેજસાં સાક્ષાદ્ગર્ભવાસનિકૃન્તની ।
ગોલોકધામધનિની નિકુઞ્જનિજમઞ્જરી ॥ ૧૨૮ ॥

સર્વોત્તમા સર્વપુણ્યા સર્વસૌન્દર્યશૃઙ્ખલા ।
સર્વતીર્થોપરિગતા સર્વતીર્થાધિદેવતા ॥ ૧૨૯ ॥

શ્રીદા શ્રીશા શ્રીનિવાસા શ્રીનિધિઃ શ્રીવિભાવના ।
સ્વક્ષા સ્વઙ્ગા શતાનન્દા નન્દા જ્યોતિર્ગણેશ્વરી ॥ ૧૩૦ ॥

પહ્લશ્રુતિ
નામ્નાં સહસ્રં કાલિન્દ્યાઃ કીર્તિદં કામદં પરમ્ ।
મહાપાપહરં પુણ્યમાયુર્વર્ધનમુત્તમમ્ ॥ ૧૩૧ ॥

એકવારં પઠેદ્રાત્રૌ ચૌરેભ્યો ન ભયં ભવેત્ ।
દ્વિવારં પ્રપઠેન્માર્ગે દસ્યુભ્યો ન ભયં ક્વચિત્ ॥ ૧૩૨ ॥

દ્વિતીયાં તુ સમારભ્ય પઠેત્પૂર્ણાવધિં દ્વિજઃ ।
દશવારમિદં ભક્ત્યા ધ્યાત્વા દેવો કલિન્દજામ્ ॥ ૧૩૩ ॥

રોગી રોગાત્પ્રમુચ્યેત બદ્ધો મુચ્યેત બન્ધનાત્ ।
ગુર્વિણી જનયેત્પુત્રં વિદ્યાર્થી પણ્ડિતો ભવેત્ ॥ ૧૩૪ ॥

મોહનં સ્તમ્ભનં શશ્વદ્વશીકરણમેવ ચ ।
ઉચ્ચાટનં પાતનં ચ શોષણં દીપનં તથા ॥ ૧૩૫ ॥

ઉન્માદનં તાપનં ચ નિધિદર્શનમેવ ચ ।
યદ્યદ્વાઞ્છતિ ચિત્તેન તત્તત્પ્રાપ્નોતિ માનવઃ ॥ ૧૩૬ ॥

બ્રાહ્મણો બ્રહ્મવર્ચસ્વી રાજન્યો જગતીપતિઃ ।
વૈશ્યો નિધિપતિર્ભૂયાચ્છૂદ્રઃ શ્રુત્વા તુ નિર્મલઃ ॥ ૧૩૭ ॥

પૂજાકાલે તુ યો નિત્યં પઠતે ભક્તિભાવતઃ ।
લિપ્યતે ન સ પાપેન પદ્મપત્રમિવામ્ભસા ॥ ૧૩૮ ॥

શતવારં પઠેન્નિત્યં વર્ષાવધિમતઃ પરમ્ ।
પટલં પદ્ધતિં કૃત્વા સ્તવં ચ કવચં તથા ॥ ૧૩૯ ॥

સપ્તદ્વીપમહીરાજ્યં પ્રાપ્નુયાન્નાત્ર સંશયઃ ।
નિષ્કારણં પઠેદ્યસ્તુ યમુનાભક્તિસંયુતઃ ॥ ૧૪૦ ॥

ત્રૈવર્ગ્યમેત્ય સુકૃતી જીવન્મુક્તો ભવેદિહ ॥ ૧૪૧ ॥

નિકુઞ્જલીલાલલિતં મનોહરં
કલિન્દજાકૂલલતાકદમ્બકમ્ ।
વૃન્દાવનોન્મત્તમિલિન્દશબ્દિતં
વ્રજેત્સ ગોલોકમિદં પઠેચ્ચ યઃ ॥ ૧૪૨ ॥

॥ ઇતિ ગર્ગસંહિતાયાં શ્રીયમુનાસહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read 1000 Names of Yamuna or Kalindi:

1000 Names of Yamuna or Kalindi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Yamuna or Kalindi | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top