1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Yamuna or Kalindi | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Yamuna or Kalindi Sahasranamastotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀ ਯਮੁਨਾ ਅਪਰਨਾਮ ਕਾਲਿਨ੍ਦੀਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥
ਗਰ੍ਗਸਂਹਿਤਾਤਃ

ਮਾਨ੍ਧਾਤੋਵਾਚ
ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਂ ਕਸ਼੍ਣਾਯਾਃ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਕਰਂ ਪਰਮ੍ ।
ਵਦ ਮਾਂ ਮੁਨਿਸ਼ਾਰ੍ਦੂਲ ਤ੍ਵਂ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞੋ ਨਿਰਾਮਯਃ ॥ ੧ ॥

ਸੌਭਰਿਰੁਵਾਚ
ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਂ ਕਾਲਿਨ੍ਦ੍ਯਾ ਮਾਨ੍ਧਾਤਸ੍ਤੇ ਵਦਾਮ੍ਯਹਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਕਰਂ ਦਿਵ੍ਯਂ ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਵਸ਼ਕਾਰਕਮ੍ ॥ ੨ ॥

ਵਿਨਿਯੋਗਃ ॥

ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਕਾਲਿਨ੍ਦੀਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ਸੌਭਰਿਰਸ਼ਿਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਯਮੁਨਾ ਦੇਵਤਾ । ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ ਛਨ੍ਦਃ । ਮਾਯਾਬੀਜਮਿਤਿ ਕੀਲਕਮ੍ ।
ਰਮਾਬੀਜਮਿਤਿ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ । ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਲਿਨ੍ਦਨਨ੍ਦਿਨੀਪ੍ਰਸਾਦਸਿਦ੍ਧ੍ਯਰ੍ਥੇ ਪਾਠੇ
ਵਿਨਿਯੋਗਃ ।

ਅਥ ਧ੍ਯਾਨਮ੍ ॥

ॐ ਸ਼੍ਯਾਮਾਮਮ੍ਭੋਜਨੇਤ੍ਰਾਂ ਸਘਨਘਨਰੁਚਿਂ ਰਤ੍ਨਮਞ੍ਜੀਰਕੂਜਤ੍
ਕਾਞ੍ਚੀਕੇਯੂਰਯੁਕ੍ਤਾਂ ਕਨਕਮਣਿਮਯੇ ਬਿਭ੍ਰਤੀਂ ਕੁਣ੍ਡਲੇ ਦ੍ਵੇ ।
ਭਾਜਚ੍ਛੀਨੀਲਵਸ੍ਤ੍ਰਾਂ ਸ੍ਫੁਰਦਮਲਚਲਦ੍ਧਾਰਭਾਰਾਂ ਮਨੋਜ੍ਞਾਂ
ਧ੍ਯਾਯੇਨ੍ਮਾਰ੍ਤਣ੍ਡਪੁਤ੍ਰੀਂ ਤਨੁਕਿਰਣਚਯੋਦ੍ਦੀਪ੍ਤਦੀਪਾਭਿਰਾਮਾਮ੍ ॥ ੩ ॥

ॐ ਕਾਲਿਨ੍ਦੀ ਯਮੁਨਾ ਕਸ਼੍ਣਾ ਕਸ਼੍ਣਰੂਪਾ ਸਨਾਤਨੀ ।
ਕਸ਼੍ਣਵਾਮਾਂਸਸਮ੍ਭੂਤਾ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਰੂਪਿਣੀ ॥ ੪ ॥

ਗੋਲੋਕਵਾਸਿਨੀ ਸ਼੍ਯਾਮਾ ਵਨ੍ਦਾਵਨਵਿਨੋਦਿਨੀ ।
ਰਾਧਾਸਖੀ ਰਾਸਲੀਲਾ ਰਾਸਮਣ੍ਡਲਮਣ੍ਡਿਤਾ ॥ ੫ ॥

ਨਿਕੁਞ੍ਜਮਾਧਵੀਵਲ੍ਲੀ ਰਙ੍ਗਵਲ੍ਲੀਮਨੋਹਰਾ ।
ਸ਼੍ਰੀਰਾਸਮਣ੍ਡਲੀਭੂਤਾ ਯੂਥੀਭੂਤਾ ਹਰਿਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੬ ॥

ਗੋਲੋਕਤਟਿਨੀ ਦਿਵ੍ਯਾ ਨਿਕੁਞ੍ਜਤਲਵਾਸਿਨੀ ।
ਦੀਰ੍ਘੋਰ੍ਮਿਵੇਗਗਮ੍ਭੀਰਾ ਪੁਸ਼੍ਪਪਲ੍ਲਵਵਾਸਿਨੀ ॥ ੭ ॥

ਘਨਸ਼੍ਯਾਮਾ ਮੇਘਮਾਲਾ ਬਲਾਕਾ ਪਦ੍ਮਮਾਲਿਨੀ ।
ਪਰਿਪੂਰ੍ਣਤਮਾ ਪੂਰ੍ਣਾ ਪੂਰ੍ਣਬ੍ਰਹ੍ਮਪ੍ਰਿਯਾ ਪਰਾ ॥ ੮ ॥

ਮਹਾਵੇਗਵਤੀ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਨ੍ਨਿਕੁਞ੍ਜਦ੍ਵਾਰਨਿਰ੍ਗਤਾ ।
ਮਹਾਨਦੀ ਮਨ੍ਦਗਤਿਰ੍ਵਿਰਜਾ ਵੇਗਭੇਦਿਨੀ ॥ ੯ ॥

ਅਨੇਕਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਗਤਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਦ੍ਰਵਸਮਾਕੁਲਾ ।
ਗਙ੍ਗਾ ਮਿਸ਼੍ਰਾ ਨਿਰ੍ਜਲਾਭਾ ਨਿਰ੍ਮਲਾ ਸਰਿਤਾਂ ਵਰਾ ॥ ੧੦ ॥

ਰਤ੍ਨਬਦ੍ਧੋਭਯਤਟਾ ਹਂਸਪਦ੍ਮਾਦਿਸਙ੍ਕੁਲਾ । var ਤਟੀ
ਨਦੀ ਨਿਰ੍ਮਲਪਾਨੀਯਾ ਸਰ੍ਵਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਪਾਵਨੀ ॥ ੧੧ ॥

ਵੈਕੁਣ੍ਠਪਰਿਖੀਭੂਤਾ ਪਰਿਖਾ ਪਾਪਹਾਰਿਣੀ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਲੋਕਾਗਤਾ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮੀ ਸ੍ਵਰ੍ਗਾ ਸ੍ਵਰ੍ਗਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੨ ॥

ਉਲ੍ਲਸਨ੍ਤੀ ਪ੍ਰੋਤ੍ਪਤਨ੍ਤੀ ਮੇਰੁਮਾਲਾ ਮਹੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾ ।
ਸ਼੍ਰੀਗਙ੍ਗਾਮ੍ਭਃ ਸ਼ਿਖਰਿਣੀ ਗਣ੍ਡਸ਼ੈਲਵਿਭੇਦਿਨੀ ॥ ੧੩ ॥

ਦੇਸ਼ਾਨ੍ਪੁਨਨ੍ਤੀ ਗਚ੍ਛਨ੍ਤੀ ਮਹਤੀ ਭੂਮਿਮਧ੍ਯਗਾ ।
ਮਾਰ੍ਤਣ੍ਡਤਨੁਜਾ ਪੁਣ੍ਯਾ ਕਲਿਨ੍ਦਗਿਰਿਨਨ੍ਦਿਨੀ ॥ ੧੪ ॥

ਯਮਸ੍ਵਸਾ ਮਨ੍ਦਹਾਸਾ ਸੁਦ੍ਵਿਜਾ ਰਚਿਤਾਮ੍ਬਰਾ ।
ਨੀਲਾਮ੍ਬਰਾ ਪਦ੍ਮਮੁਖੀ ਚਰਨ੍ਤੀ ਚਾਰੁਦਰ੍ਸ਼ਨਾ ॥ ੧੫ ॥

ਰਮ੍ਭੋਰੂਃ ਪਦ੍ਮਨਯਨਾ ਮਾਧਵੀ ਪ੍ਰਮਦੋਤ੍ਤਮਾ ।
ਤਪਸ਼੍ਚਰਨ੍ਤੀ ਸੁਸ਼੍ਰੋਣੀ ਕੂਜਨ੍ਨੂਪੁਰਮੇਖਲਾ ॥ ੧੬ ॥

ਜਲਸ੍ਥਿਤਾ ਸ਼੍ਯਾਮਲਾਙ੍ਗੀ ਖਾਣ੍ਡਵਾਭਾ ਵਿਹਾਰਿਣੀ ।
ਗਾਣ੍ਡੀਵਿਭਾਸ਼ਿਣੀ ਵਨ੍ਯਾ ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਾਮ੍ਬਰਮਿਚ੍ਛਤੀ ॥ ੧੭ ॥

ਦ੍ਵਾਰਕਾਗਮਨਾ ਰਾਜ੍ਞੀ ਪਟ੍ਟਰਾਜ੍ਞੀ ਪਰਙ੍ਗਤਾ ।
ਮਹਾਰਾਜ੍ਞੀ ਰਤ੍ਨਭੂਸ਼ਾ ਗੋਮਤੀਤੀਰਚਾਰਿਣੀ ॥ ੧੮ ॥

ਸ੍ਵਕੀਯਾ ਸ੍ਵਸੁਖਾ ਸ੍ਵਾਰ੍ਥਾ ਸ੍ਵੀਯਕਾਰ੍ਯਾਰ੍ਥਸਾਧਿਨੀ ।
ਨਵਲਾਙ੍ਗਾऽਬਲਾ ਮੁਗ੍ਧਾ ਵਰਾਙ੍ਗਾ ਵਾਮਲੋਚਨਾ ॥ ੧੯ ॥

ਅਜ੍ਞਾਤਯੌਵਨਾऽਦੀਨਾ ਪ੍ਰਭਾ ਕਾਨ੍ਤਿਰ੍ਦ੍ਯੁਤਿਸ਼੍ਛਵਿਃ ।
ਸੋਮਾਭਾ ਪਰਮਾ ਕੀਰ੍ਤਿਃ ਕੁਸ਼ਲਾ ਜ੍ਞਾਤਯੌਵਨਾ ॥ ੨੦ ॥

ਨਵੋਢਾ ਮਧ੍ਯਗਾ ਮਧ੍ਯਾ ਪ੍ਰੌਢਿਃ ਪ੍ਰੌਢਾ ਪ੍ਰਗਲ੍ਭਕਾ ।
ਧੀਰਾऽਧੀਰਾ ਧੈਰ੍ਯਧਰਾ ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾ ਕੁਲਾਙ੍ਗਨਾ ॥ ੨੧ ॥

ਕ੍ਸ਼ਣਪ੍ਰਭਾ ਚਞ੍ਚਲਾਰ੍ਚਾ ਵਿਦ੍ਯੁਤ੍ਸੌਦਾਮਿਨੀ ਤਡਿਤ੍ ।
ਸ੍ਵਾਧੀਨਪਤਿਕਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਃ ਪੁਸ਼੍ਟਾ ਸ੍ਵਾਧੀਨਭਰ੍ਤਕਾ ॥ ੨੨ ॥

ਕਲਹਾਨ੍ਤਰਿਤਾ ਭੀਰੁਰਿਚ੍ਛਾ ਪ੍ਰੋਤ੍ਕਣ੍ਠਿਤਾऽऽਕੁਲਾ ।
ਕਸ਼ਿਪੁਸ੍ਥਾ ਦਿਵ੍ਯਸ਼ਯ੍ਯਾ ਗੋਵਿਨ੍ਦਹਤਮਾਨਸਾ ॥ ੨੩ ॥

ਖਣ੍ਡਿਤਾऽਖਣ੍ਡਸ਼ੋਭਾਢ੍ਯਾ ਵਿਪ੍ਰਲਬ੍ਧਾऽਭਿਸਾਰਿਕਾ ।
ਵਿਰਹਾਰ੍ਤਾ ਵਿਰਹਿਣੀ ਨਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸ਼ਿਤਭਰ੍ਤਕਾ ॥ ੨੪ ॥

ਮਾਨਿਨੀ ਮਾਨਦਾ ਪ੍ਰਾਜ੍ਞਾ ਮਨ੍ਦਾਰਵਨਵਾਸਿਨੀ ।
ਝਙ੍ਕਾਰਿਣੀ ਝਣਤ੍ਕਾਰੀ ਰਣਨ੍ਮਞ੍ਜੀਰਨੂਪੁਰਾ ॥ ੨੫ ॥

ਮੇਖਲਾ ਮੇਖਲਾਕਾਞ੍ਚੀ ਸ਼੍ਰੀਕਾਞ੍ਚੀ ਕਾਞ੍ਚਨਾਮਯੀ ।
ਕਞ੍ਚੁਕੀ ਕਞ੍ਚੁਕਮਣਿਃ ਸ਼੍ਰੀਕਣ੍ਠਾਢ੍ਯਾ ਮਹਾਮਣਿਃ ॥ ੨੬ ॥

ਸ਼੍ਰੀਹਾਰਿਣੀ ਪਦ੍ਮਹਾਰਾ ਮੁਕ੍ਤਾ ਮੁਕ੍ਤਾਫਲਾਰ੍ਚਿਤਾ ।
ਰਤ੍ਨਕਙ੍ਕਣਕੇਯੂਰਾ ਸ੍ਫਰਦਙ੍ਗੁਲਿਭੂਸ਼ਣਾ ॥ ੨੭ ॥

ਦਰ੍ਪਣਾ ਦਰ੍ਪਣੀਭੂਤਾ ਦੁਸ਼੍ਟਦਰ੍ਪਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਕਮ੍ਬੁਗ੍ਰੀਵਾ ਕਮ੍ਬੁਧਰਾ ਗ੍ਰੈਵੇਯਕਵਿਰਾਜਿਤਾ ॥ ੨੮ ॥

ਤਾਟਙ੍ਕਿਨੀ ਦਨ੍ਤਧਰਾ ਹੇਮਕੁਣ੍ਡਲਮਣ੍ਡਿਤਾ ।
ਸ਼ਿਖਾਭੂਸ਼ਾ ਭਾਲਪੁਸ਼੍ਪਾ ਨਾਸਾਮੌਕ੍ਤਿਕਸ਼ੋਭਿਤਾ ॥ ੨੯ ॥

ਮਣਿਭੂਮਿਗਤਾ ਦੇਵੀ ਰੈਵਤਾਦ੍ਰਿਵਿਹਾਰਿਣੀ ।
ਵਨ੍ਦਾਵਨਗਤਾ ਵਨ੍ਦਾ ਵਨ੍ਦਾਰਣ੍ਯਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੩੦ ॥

ਵਨ੍ਦਾਵਨਲਤਾ ਮਾਧ੍ਵੀ ਵਨ੍ਦਾਰਣ੍ਯਵਿਭੂਸ਼ਣਾ ।
ਸੌਨ੍ਦਰ੍ਯਲਹਰੀ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਮਥੁਰਾਤੀਰ੍ਥਵਾਸਿਨੀ ॥ ੩੧ ॥

ਵਿਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤਵਾਸਿਨੀ ਕਾਮ੍ਯਾ ਰਮ੍ਯਾ ਗੋਕੁਲਵਾਸਿਨੀ ।
ਰਮਣਸ੍ਥਲਸ਼ੋਭਾਢ੍ਯਾ ਮਹਾਵਨਮਹਾਨਦੀ ॥ ੩੨ ॥

ਪ੍ਰਣਤਾ ਪ੍ਰੋਨ੍ਨਤਾ ਪੁਸ਼੍ਟਾ ਭਾਰਤੀ ਭਾਰਤਾਰ੍ਚਿਤਾ ।
ਤੀਰ੍ਥਰਾਜਗਤਿਰ੍ਗੋਤ੍ਰਾ ਗਙ੍ਗਾਸਾਗਰਸਙ੍ਗਮਾ ॥ ੩੩ ॥

ਸਪ੍ਤਾਬ੍ਧਿਭੇਦਿਨੀ ਲੋਲਾ ਸਪ੍ਤਦ੍ਵੀਪਗਤਾ ਬਲਾਤ੍ ।
ਲੁਠਨ੍ਤੀ ਸ਼ੈਲਭਿਦ੍ਯਨ੍ਤੀ ਸ੍ਫੁਰਨ੍ਤੀ ਵੇਗਵਤ੍ਤਰਾ ॥ ੩੪ ॥

ਕਾਞ੍ਚਨੀ ਕਾਞ੍ਚਨੀਭੂਮਿਃ ਕਾਞ੍ਚਨੀਭੂਮਿਭਾਵਿਤਾ ।
ਲੋਕਦਸ਼੍ਟਿਰ੍ਲੋਕਲੀਲਾ ਲੋਕਾਲੋਕਾਚਲਾਰ੍ਚਿਤਾ ॥ ੩੫ ॥

ਸ਼ੈਲੋਦ੍ਗਤਾ ਸ੍ਵਰ੍ਗਗਤਾ ਸ੍ਵਰ੍ਗਾਰ੍ਚ੍ਯਾ ਸ੍ਵਰ੍ਗਪੂਜਿਤਾ ।
ਵਨ੍ਦਾਵਨਵਨਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾ ਰਕ੍ਸ਼ਾ ਕਕ੍ਸ਼ਾ ਤਟੀ ਪਟੀ ॥ ੩੬ ॥

ਅਸਿਕੁਣ੍ਡਗਤਾ ਕਚ੍ਛਾ ਸ੍ਵਚ੍ਛਨ੍ਦੋਚ੍ਛਲਿਤਾਦ੍ਰਿਜਾ ।
ਕੁਹਰਸ੍ਥਾ ਰਯਪ੍ਰਸ੍ਥਾ ਪ੍ਰਸ੍ਥਾ ਸ਼ਾਨ੍ਤੇਤਰਾਤੁਰਾ ॥ ੩੭ ॥

ਅਮ੍ਬੁਚ੍ਛਟਾ ਸੀਕਰਾਭਾ ਦਰ੍ਦੁਰਾ ਦਰ੍ਦੁਰੀਧਰਾ ।
ਪਾਪਾਙ੍ਕੁਸ਼ਾ ਪਾਪਸਿਂਹੀ ਪਾਪਦ੍ਰੁਮਕੁਠਾਰਿਣੀ ॥ ੩੮ ॥

ਪੁਣ੍ਯਸਙ੍ਘਾ ਪੁਣ੍ਯਕੀਰ੍ਤਿਃ ਪੁਣ੍ਯਦਾ ਪੁਣ੍ਯਵਰ੍ਧਿਨੀ ।
ਮਧੋਰ੍ਵਨਨਦੀਮੁਖ੍ਯਾ ਤੁਲਾ ਤਾਲਵਨਸ੍ਥਿਤਾ ॥ ੩੯ ॥

ਕੁਮੁਦ੍ਵਨਨਦੀ ਕੁਬ੍ਜਾ ਕੁਮੁਦਾਮ੍ਭੋਜਵਰ੍ਧਿਨੀ ।
ਪ੍ਲਵਰੂਪਾ ਵੇਗਵਤੀ ਸਿਂਹਸਰ੍ਪਾਦਿਵਾਹਿਨੀ ॥ ੪੦ ॥

ਬਹੁਲੀ ਬਹੁਦਾ ਬਹ੍ਵੀ ਬਹੁਲਾ ਵਨਵਨ੍ਦਿਤਾ ।
ਰਾਧਾਕੁਣ੍ਡਕਲਾਰਾਧ੍ਯਾ ਕਸ਼੍ਣਾਕੁਣ੍ਡਜਲਾਸ਼੍ਰਿਤਾ ॥ ੪੧ ॥

ਲਲਿਤਾਕੁਣ੍ਡਗਾ ਘਣ੍ਟਾ ਵਿਸ਼ਾਖਾਕੁਣ੍ਡਮਣ੍ਡਿਤਾ ।
ਗੋਵਿਨ੍ਦਕੁਣ੍ਡਨਿਲਯਾ ਗੋਪਕੁਣ੍ਡਤਰਙ੍ਗਿਣੀ ॥ ੪੨ ॥

ਸ਼੍ਰੀਗਙ੍ਗਾ ਮਾਨਸੀਗਙ੍ਗਾ ਕੁਸੁਮਾਮ੍ਬਰ ਭਾਵਿਨੀ ।
ਗੋਵਰ੍ਧਿਨੀ ਗੋਧਨਾਢ੍ਯਾ ਮਯੂਰੀ ਵਰਵਰ੍ਣਿਨੀ ॥ ੪੩ ॥

ਸਾਰਸੀ ਨੀਲਕਣ੍ਠਾਭਾ ਕੂਜਤ੍ਕੋਕਿਲਪੋਤਕੀ ।
ਗਿਰਿਰਾਜਪ੍ਰਭੂਰ੍ਭੂਰਿਰਾਤਪਤ੍ਰਾਤਪਤ੍ਰਿਣੀ ॥ ੪੪ ॥

ਗੋਵਰ੍ਧਨਾਙ੍ਕਾ ਗੋਦਨ੍ਤੀ ਦਿਵ੍ਯੌਸ਼ਧਿਨਿਧਿਃ ਸ਼੍ਰੁਤਿਃ । var ਸ਼ਤਿਃ
ਪਾਰਦੀ ਪਾਰਦਮਯੀ ਨਾਰਦੀ ਸ਼ਾਰਦੀ ਭਤਿਃ ॥ ੪੫ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਚਰਣਾਙ੍ਕਸ੍ਥਾ ਕਾਮਾ ਕਾਮਵਨਾਞ੍ਚਿਤਾ ।
ਕਾਮਾਟਵੀ ਨਨ੍ਦਿਨੀ ਚ ਨਨ੍ਦਗ੍ਰਾਮਮਹੀਧਰਾ ॥ ੪੬ ॥

ਬਹਤ੍ਸਾਨੁਦ੍ਯੁਤਿਃ ਪ੍ਰੋਤਾ ਨਨ੍ਦੀਸ਼੍ਵਰਸਮਨ੍ਵਿਤਾ ।
ਕਾਕਲੀ ਕੋਕਿਲਮਯੀ ਭਾਣ੍ਡਾਰਕੁਸ਼ਕੌਸ਼ਲਾ ॥ ੪੭ ॥

ਲੋਹਾਰ੍ਗਲਪ੍ਰਦਾਕਾਰਾ ਕਾਸ਼੍ਮੀਰਵਸਨਾਵਤਾ ।
ਬਰ੍ਹਿਸ਼ਦੀ ਸ਼ੋਣਪੁਰੀ ਸ਼ੂਰਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਪੁਰਾਧਿਕਾ ॥ ੪੮ ॥

ਨਾਨਾਭਰਣਸ਼ੋਭਾਢ੍ਯਾ ਨਾਨਾਵਰ੍ਣਸਮਨ੍ਵਿਤਾ ।
ਨਾਨਾਨਾਰੀਕਦਮ੍ਬਾਢ੍ਯਾ ਨਾਨਾਵਸ੍ਤ੍ਰਵਿਰਾਜਿਤਾ ॥ ੪੯ ॥

ਨਾਨਾਲੋਕਗਤਾ ਵੀਚਿਰ੍ਨਾਨਾਜਲਸਮਨ੍ਵਿਤਾ ।
ਸ੍ਤ੍ਰੀਰਤ੍ਨਂ ਰਤ੍ਨਨਿਲਯਾ ਲਲਨਾਰਤ੍ਨਰਞ੍ਜਿਨੀ ॥ ੫੦ ॥

ਰਙ੍ਗਿਣੀ ਰਙ੍ਗਭੂਮਾਢ੍ਯਾ ਰਙ੍ਗਾ ਰਙ੍ਗਮਹੀਰੁਹਾ ।
ਰਾਜਵਿਦ੍ਯਾ ਰਾਜਗੁਹ੍ਯਾ ਜਗਤ੍ਕੀਰ੍ਤਿਰ੍ਘਨਾਪਹਾ ॥ ੫੧ ॥

ਵਿਲੋਲਘਣ੍ਟਾ ਕਸ਼੍ਣਾਙ੍ਗੀ ਕਸ਼੍ਣਦੇਹਸਮੁਦ੍ਭਵਾ ।
ਨੀਲਪਙ੍ਕਜਵਰ੍ਣਾਭਾ ਨੀਲਪਙ੍ਕਜਹਾਰਿਣੀ ॥ ੫੨ ॥

ਨੀਲਾਭਾ ਨੀਲਪਦ੍ਮਾਢ੍ਯਾ ਨੀਲਾਮ੍ਭੋਰੁਹਵਾਸਿਨੀ ।
ਨਾਗਵਲ੍ਲੀ ਨਾਗਪੁਰੀ ਨਾਗਵਲ੍ਲੀਦਲਾਰ੍ਚਿਤਾ ॥ ੫੩ ॥

ਤਾਮ੍ਬੂਲਚਰ੍ਚਿਤਾ ਚਰ੍ਚਾ ਮਕਰਨ੍ਦਮਨੋਹਰਾ ।
ਸਕੇਸਰਾ ਕੇਸਰਿਣੀ ਕੇਸ਼ਪਾਸ਼ਾਭਿਸ਼ੋਭਿਤਾ ॥ ੫੪ ॥

ਕਜ੍ਜਲਾਭਾ ਕਜ੍ਜਲਾਕ੍ਤਾ ਕਜ੍ਜਲੀਕਲਿਤਾਞ੍ਜਨਾ ।
ਅਲਕ੍ਤਚਰਣਾ ਤਾਮ੍ਰਾ ਲਾਲਾਤਾਮ੍ਰਕਤਾਮ੍ਬਰਾ ॥ ੫੫ ॥

ਸਿਨ੍ਦੂਰਿਤਾ ਲਿਪ੍ਤਵਾਣੀ ਸੁਸ਼੍ਰੀਃ ਸ਼੍ਰੀਖਣ੍ਡਮਣ੍ਡਿਤਾ ।
ਪਾਟੀਰਪਙ੍ਕਵਸਨਾ ਜਟਾਮਾਂਸੀਰੁਚਾਮ੍ਬਰਾ ॥ ੫੬ ॥

ਆਗਰ੍ਯ੍ਯਗਰੁਗਨ੍ਧਾਕ੍ਤਾ ਤਗਰਾਸ਼੍ਰਿਤਮਾਰੁਤਾ ।
ਸੁਗਨ੍ਧਿਤੈਲਰੁਚਿਰਾ ਕੁਨ੍ਤਲਾਲਿਃ ਸੁਕੁਨ੍ਤਲਾ ॥ ੫੭ ॥

ਸ਼ਕੁਨ੍ਤਲਾऽਪਾਂਸੁਲਾ ਚ ਪਾਤਿਵ੍ਰਤ੍ਯਪਰਾਯਣਾ ।
ਸੂਰ੍ਯਕੋਟਿਪ੍ਰਭਾ ਸੂਰ੍ਯਕਨ੍ਯਾ ਸੂਰ੍ਯਸਮੁਦ੍ਭਵਾ ॥ ੫੮ ॥

ਕੋਟਿਸੂਰ੍ਯਪ੍ਰਤੀਕਾਸ਼ਾ ਸੂਰ੍ਯਜਾ ਸੂਰ੍ਯਨਨ੍ਦਿਨੀ ।
ਸਂਜ੍ਞਾ ਸਂਜ੍ਞਾਸੁਤਾ ਸ੍ਵੇਚ੍ਛਾ ਸਂਜ੍ਞਾਮੋਦਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ॥ ੫੯ ॥

ਸਂਜ੍ਞਾਪੁਤ੍ਰੀ ਸ੍ਫੁਰਚ੍ਛਾਯਾ ਤਪਨ੍ਤੀ ਤਾਪਕਾਰਿਣੀ ।
ਸਾਵਰ੍ਣ੍ਯਾਨੁਭਵਾ ਵੇਦੀ ਵਡਵਾ ਸੌਖ੍ਯਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ॥ ੬੦ ॥

ਸ਼ਨੈਸ਼੍ਚਰਾਨੁਜਾ ਕੀਲਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਵਂਸ਼ਵਿਵਰ੍ਧਿਨੀ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਵਂਸ਼ਵਧੂਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਵਲਿਸਹਾਯਿਨੀ ॥ ੬੧ ॥

ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਵਤੀ ਚਨ੍ਦ੍ਰਲੇਖਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਕਾਨ੍ਤਾਨੁਗਾਂਸ਼ੁਕਾ ।
ਭੈਰਵੀ ਪਿਙ੍ਗਲਾਸ਼ਙ੍ਕੀ ਲੀਲਾਵਤ੍ਯਾਗਰੀਮਯੀ ॥ ੬੨ ॥

ਧਨਸ਼੍ਰੀਰ੍ਦੇਵਗਾਨ੍ਧਾਰੀ ਸ੍ਵਰ੍ਮਣਿਰ੍ਗੁਣਵਰ੍ਧਿਨੀ ।
ਵ੍ਰਜਮਲ੍ਲਾਰ੍ਯਨ੍ਧਕਰੀ ਵਿਚਿਤ੍ਰਾ ਜਯਕਾਰਿਣੀ ॥ ੬੩ ॥ var ਵ੍ਰਜ
ਗਾਨ੍ਧਾਰੀ ਮਞ੍ਜਰੀ ਟੋਢੀ ਗੁਰ੍ਜਰ੍ਯਾਸਾਵਰੀ ਜਯਾ ।
ਕਰ੍ਣਾਟੀ ਰਾਗਿਣੀ ਗੌਡੀ ਵੈਰਾਟੀ ਗਾਰਵਾਟਿਕਾ ॥ ੬੪ ॥

ਚਤੁਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਕਲਾ ਹੇਰੀ ਤੈਲਙ੍ਗੀ ਵਿਜਯਾਵਤੀ ।
ਤਾਲੀ ਤਾਲਸ੍ਵਰਾ ਗਾਨਕ੍ਰਿਯਾ ਮਾਤ੍ਰਾਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੬੫ ॥

ਵੈਸ਼ਾਖੀ ਚਞ੍ਚਲਾ ਚਾਰੁਰ੍ਮਾਚਾਰੀ ਘੁਙ੍ਘਟੀ ਘਟਾ ।
ਵੈਰਾਗਰੀ ਸੋਰਠੀ ਸਾ ਕੈਦਾਰੀ ਜਲਧਾਰਿਕਾ ॥ ੬੬ ॥

ਕਾਮਾਕਰਸ਼੍ਰੀਕਲ੍ਯਾਣੀ ਗੌਡਕਲ੍ਯਾਣਮਿਸ਼੍ਰਿਤਾ ।
ਰਾਮਸਞ੍ਜੀਵਨੀ ਹੇਲਾ ਮਨ੍ਦਾਰੀ ਕਾਮਰੂਪਿਣੀ ॥ ੬੭ ॥

ਸਾਰਙ੍ਗੀ ਮਾਰੁਤੀ ਹੋਢਾ ਸਾਗਰੀ ਕਾਮਵਾਦਿਨੀ ।
ਵੈਭਾਸੀ ਮਙ੍ਗਲਾ ਚਾਨ੍ਦ੍ਰੀ ਰਾਸਮਣ੍ਡਲਮਣ੍ਡਨਾ ॥ ੬੮ ॥ var ਵੈਭਾਸਾ
ਕਾਮਧੇਨੁਃ ਕਾਮਲਤਾ ਕਾਮਦਾ ਕਮਨੀਯਕਾ ।
ਕਲ੍ਪਵਕ੍ਸ਼ਸ੍ਥਲੀ ਸ੍ਥੂਲਾ ਕ੍ਸ਼ੁਧਾ ਸੌਧਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੬੯ ॥

ਗੋਲੋਕਵਾਸਿਨੀ ਸੁਭ੍ਰੂਰ੍ਯਸ਼੍ਟਿਭਦ੍ਦ੍ਵਾਰਪਾਲਿਕਾ ।
ਸ਼ਙ੍ਗਾਰਪ੍ਰਕਰਾ ਸ਼ਙ੍ਗਾ ਸ੍ਵਚ੍ਛਾਕ੍ਸ਼ਯ੍ਯੋਪਕਾਰਿਕਾ ॥ ੭੦ ॥

ਪਾਰ੍ਸ਼ਦਾ ਸੁਮੁਖੀ ਸੇਵ੍ਯਾ ਸ਼੍ਰੀਵਨ੍ਦਾਵਨਪਾਲਿਕਾ ।
ਨਿਕੁਞ੍ਜਭਤ੍ਕੁਞ੍ਜਪੁਞ੍ਜਾ ਗੁਞ੍ਜਾਭਰਣਭੂਸ਼ਿਤਾ ॥ ੭੧ ॥

ਨਿਕੁਞ੍ਜਵਾਸਿਨੀ ਪ੍ਰੇਸ਼੍ਯਾ ਗੋਵਰ੍ਧਨਤਟੀਭਵਾ ।
ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਲਲਿਤਾ ਰਾਮਾ ਨੀਰਜਾ ਮਧੁਮਾਧਵੀ ॥ ੭੨ ॥ var ਨੀਰੁਜਾ
ਏਕਾਨੇਕਸਖੀ ਸ਼ੁਕ੍ਲਾ ਸਖੀਮਧ੍ਯਾ ਮਹਾਮਨਾਃ ।
ਸ਼੍ਰੁਤਿਰੂਪਾ ऋਸ਼ਿਰੂਪਾ ਮੈਥਿਲਾਃ ਕੌਸ਼ਲਾਃ ਸ੍ਤ੍ਰਿਯਃ ॥ ੭ ॥

ਅਯੋਧ੍ਯਾਪੁਰਵਾਸਿਨ੍ਯੋ ਯਜ੍ਞਸੀਤਾਃ ਪੁਲਿਨ੍ਦਕਾਃ ।
ਰਮਾ ਵੈਕੁਣ੍ਠਵਾਸਿਨ੍ਯਃ ਸ਼੍ਵੇਤਦ੍ਵੀਪਸਖੀਜਨਾਃ ॥ ੭੪ ॥

ਊਰ੍ਧ੍ਵਵੈਕੁਣ੍ਠਵਾਸਿਨ੍ਯੋ ਦਿਵ੍ਯਾਜਿਤਪਦਾਸ਼੍ਰਿਤਾਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਲੋਕਾਚਲਵਾਸਿਨ੍ਯਃ ਸ਼੍ਰੀਸਖ੍ਯਃ ਸਾਗਰੋਦ੍ਭਵਾਃ ॥ ੭੫ ॥

ਦਿਵ੍ਯਾ ਅਦਿਵ੍ਯਾ ਦਿਵ੍ਯਾਙ੍ਗਾ ਵ੍ਯਾਪ੍ਤਾਸ੍ਤ੍ਰਿਗੁਣਵਤ੍ਤਯਃ ।
ਭੂਮਿਗੋਪ੍ਯੋ ਦੇਵਨਾਰ੍ਯੋ ਲਤਾ ਓਸ਼ਧਿਵੀਰੁਧਃ ॥ ੭੬ ॥

ਜਾਲਨ੍ਧਰ੍ਯਃ ਸਿਨ੍ਧੁਸੁਤਾਃ ਪਥੁਬਰ੍ਹਿਸ਼੍ਮਤੀਭਵਾਃ ।
ਦਿਵ੍ਯਾਮ੍ਬਰਾ ਅਪ੍ਸਰਸਃ ਸੌਤਲਾ ਨਾਗਕਨ੍ਯਕਾਃ ॥ ੭੭ ॥

ਪਰਂ ਧਾਮ ਪਰਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਪੌਰੁਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕਤਿਃ ਪਰਾ ।
ਤਟਸ੍ਥਾ ਗੁਣਭੂਰ੍ਗੀਤਾ ਗੁਣਾਗੁਣਮਯੀ ਗੁਣਾ ॥ ੭੮ ॥

ਚਿਦ੍ਘਨਾ ਸਦਸਨ੍ਮਾਲਾ ਦਸ਼੍ਟਿਰ੍ਦਸ਼੍ਯਾ ਗੁਣਾਕਰਾ ।
ਮਹਤ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਮਹਙ੍ਕਾਰੋ ਮਨੋ ਬੁਦ੍ਧਿਃ ਪ੍ਰਚੇਤਨਾ ॥ ੭੯ ॥

ਚੇਤੋਵਤ੍ਤਿਃ ਸ੍ਵਾਨ੍ਤਰਾਤ੍ਮਾ ਚਤੁਰ੍ਧਾ ਚਤੁਰਕ੍ਸ਼ਰਾ ।
ਚਤੁਰ੍ਵ੍ਯੂਹਾ ਚਤੁਰ੍ਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਵ੍ਯੋਮ ਵਾਯੁਰਦੋ ਜਲਮ੍ ॥ ੮੦ ॥

ਮਹੀ ਸ਼ਬ੍ਦੋ ਰਸੋ ਗਨ੍ਧਃ ਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ੋ ਰੂਪਮਨੇਕਧਾ ।
ਕਰ੍ਮੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਂ ਕਰ੍ਮਮਯੀ ਜ੍ਞਾਨਂ ਜ੍ਞਾਨੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਂ ਦ੍ਵਿਧਾ ॥ ੮੧ ॥

ਤ੍ਰਿਧਾਧਿਭੂਤਮਧ੍ਯਾਤ੍ਮਮਧਿਦੈਵਮਧਿਸ੍ਥਿਤਮ੍ ।
ਜ੍ਞਾਨਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਕ੍ਰਿਯਾਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਸਰ੍ਵਦੇਵਾਧਿਦੇਵਤਾ ॥ ੮੨ ॥

ਤਤ੍ਤ੍ਵਸਙ੍ਘਾ ਵਿਰਾਣ੍ਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਧਾਰਣਾ ਧਾਰਣਾਮਯੀ ।
ਸ਼੍ਰੁਤਿਃ ਸ੍ਮਤਿਰ੍ਵੇਦਮੂਰ੍ਤਿਃ ਸਂਹਿਤਾ ਗਰ੍ਗਸਂਹਿਤਾ ॥ ੮੩ ॥

ਪਾਰਾਸ਼ਰੀ ਸੈਵ ਸਸ਼੍ਟਿਃ ਪਾਰਹਂਸੀ ਵਿਧਾਤਕਾ ।
ਯਾਜ੍ਞਵਲ੍ਕੀ ਭਾਗਵਤੀ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਭਾਗਵਤਾਰ੍ਚਿਤਾ ॥ ੮੪ ॥

ਰਾਮਾਯਣਮਯੀ ਰਮ੍ਯਾ ਪੁਰਾਣਪੁਰੁਸ਼ਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਪੁਰਾਣਮੂਰ੍ਤਿਃ ਪੁਣ੍ਯਾਙ੍ਗੀ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਮਹੋਨ੍ਨਤਾ ॥ ੮੫ ॥

ਮਨੀਸ਼ਾ ਧਿਸ਼ਣਾ ਬੁਦ੍ਧਿਰ੍ਵਾਣੀ ਧੀਃ ਸ਼ੇਮੁਸ਼ੀ ਮਤਿਃ ।
ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਵੇਦਸਾਵਿਤ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਲਕ੍ਸ਼ਣਾ ॥ ੮੬ ॥

ਦੁਰ੍ਗਾऽਪਰ੍ਣਾ ਸਤੀ ਸਤ੍ਯਾ ਪਾਰ੍ਵਤੀ ਚਣ੍ਡਿਕਾਮ੍ਬਿਕਾ ।
ਆਰ੍ਯਾ ਦਾਕ੍ਸ਼ਾਯਣੀ ਦਾਕ੍ਸ਼ੀ ਦਕ੍ਸ਼ਯਜ੍ਞਵਿਘਾਤਿਨੀ ॥ ੮੭ ॥

ਪੁਲੋਮਜਾ ਸ਼ਚੀਨ੍ਦ੍ਰਾਣੀ ਵੇਦੀ ਦੇਵਵਰਾਰ੍ਪਿਤਾ ।
ਵਯੁਨਾਧਾਰਿਣੀ ਧਨ੍ਯਾ ਵਾਯਵੀ ਵਾਯੁਵੇਗਗਾ ॥ ੮੮ ॥

ਯਮਾਨੁਜਾ ਸਂਯਮਨੀ ਸਂਜ੍ਞਾ ਛਾਯਾ ਸ੍ਫੁਰਦ੍ਦ੍ਯੁਤਿਃ ।
ਰਤ੍ਨਦੇਵੀ ਰਤ੍ਨਵਨ੍ਦਾ ਤਾਰਾ ਤਰਣਿਮਣ੍ਡਲਾ ॥ ੮੯ ॥

ਰੁਚਿਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਃ ਕ੍ਸ਼ਮਾ ਸ਼ੋਭਾ ਦਯਾ ਦਕ੍ਸ਼ਾ ਦ੍ਯੁਤਿਸ੍ਤ੍ਰਪਾ ।
ਤਲਤੁਸ਼੍ਟਿਰ੍ਵਿਭਾ ਪੁਸ਼੍ਟਿਃ ਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਿਃ ਪੁਸ਼੍ਟਭਾਵਨਾ ॥ ੯੦ ॥

ਚਤੁਰ੍ਭੁਜਾ ਚਾਰੁਨੇਤ੍ਰਾ ਦ੍ਵਿਭੁਜਾਸ਼੍ਟਭੁਜਾ ਬਲਾ ।
ਸ਼ਙ੍ਖਹਸ੍ਤਾ ਪਦ੍ਮਹਸ੍ਤਾ ਚਕ੍ਰਹਸ੍ਤਾ ਗਦਾਧਰਾ ॥ ੯੧ ॥

ਨਿਸ਼ਙ੍ਗਧਾਰਿਣੀ ਚਰ੍ਮਖਡ੍ਗਪਾਣਿਰ੍ਧਨੁਰ੍ਧਰਾ ।
ਧਨੁਸ਼੍ਟਙ੍ਕਾਰਿਣੀ ਯੋਦ੍ਧ੍ਰੀ ਦੈਤ੍ਯੋਦ੍ਭਟਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੯੨ ॥

ਰਥਸ੍ਥਾ ਗਰੁਡਾਰੂਢਾ ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਹਦਯਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਵਂਸ਼ੀਧਰਾ ਕਸ਼੍ਣਵੇਸ਼ਾ ਸ੍ਰਗ੍ਵਿਣੀ ਵਨਮਾਲਿਨੀ ॥ ੯੩ ॥

ਕਿਰੀਟਧਾਰਿਣੀ ਯਾਨਾ ਮਨ੍ਦਾ ਮਨ੍ਦਗਤਿਰ੍ਗਤਿਃ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਕੋਟਿਪ੍ਰਤੀਕਾਸ਼ਾ ਤਨ੍ਵੀ ਕੋਮਲਵਿਗ੍ਰਹਾ ॥ ੯੪ ॥

ਭੈਸ਼੍ਮੀ ਭੀਸ਼੍ਮਸੁਤਾ ਭੀਮਾ ਰੁਕ੍ਮਿਣੀ ਰੁਕ੍ਮਰੂਪਿਣੀ ।
ਸਤ੍ਯਭਾਮਾ ਜਾਮ੍ਬਵਤੀ ਸਤ੍ਯਾ ਭਦ੍ਰਾ ਸੁਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾ ॥ ੯੫ ॥

ਮਿਤ੍ਰਵਿਨ੍ਦਾ ਸਖੀਵਨ੍ਦਾ ਵਨ੍ਦਾਰਣ੍ਯਧ੍ਵਜੋਰ੍ਧ੍ਵਗਾ ।
ਸ਼ਙ੍ਗਾਰਕਾਰਿਣੀ ਸ਼ਙ੍ਗਾ ਸ਼ਙ੍ਗਭੂਃ ਸ਼ਙ੍ਗਦਾऽऽਸ਼ੁਗਾ ॥ ੯੬ ॥

ਤਿਤਿਕ੍ਸ਼ੇਕ੍ਸ਼ਾ ਸ੍ਮਤਿਃ ਸ੍ਪਰ੍ਧਾ ਸ੍ਪਹਾ ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਾ ਸ੍ਵਨਿਰ੍ਵਤਿਃ ।
ਈਸ਼ਾ ਤਸ਼੍ਣਾਭਿਧਾ ਪ੍ਰੀਤਿਰ੍ਹਿਤਾ ਯਾਞ੍ਚਾ ਕ੍ਲਮਾ ਕਸ਼ਿਃ ॥ ੯੭ ॥

ਆਸ਼ਾ ਨਿਦ੍ਰਾ ਯੋਗਨਿਦ੍ਰਾ ਯੋਗਿਨੀ ਯੋਗਦਾ ਯੁਗਾ ।
ਨਿਸ਼੍ਠਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾ ਸਮਿਤਿਃ ਸਤ੍ਤ੍ਵਪ੍ਰਕਤਿਰੁਤ੍ਤਮਾ ॥ ੯੮ ॥

ਤਮਃਪ੍ਰਕਤਿਰ੍ਦੁਰ੍ਮਰ੍ਸ਼ਾ ਰਜਃਪ੍ਰਕਤਿਰਾਨਤਿਃ ।
ਕ੍ਰਿਯਾऽਕ੍ਰਿਯਾਕਤਿਰ੍ਗ੍ਲਾਨਿਃ ਸਾਤ੍ਤ੍ਵਿਕ੍ਯਾਧ੍ਯਾਤ੍ਮਿਕੀ ਵਸ਼ਾ ॥ ੯੯ ॥

ਸੇਵਾ ਸ਼ਿਖਾਮਣਿਰ੍ਵਦ੍ਧਿਰਾਹੂਤਿਃ ਸੁਮਤਿਰ੍ਦ੍ਯੁਭੂਃ ।
ਰਾਜ੍ਜੁਰ੍ਦ੍ਵਿਦਾਮ੍ਨੀ ਸ਼ਡ੍ਵਰ੍ਗਾ ਸਂਹਿਤਾ ਸੌਖ੍ਯਦਾਯਿਨੀ ॥ ੧੦੦ ॥

ਮੁਕ੍ਤਿਃ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਿਰ੍ਦੇਸ਼ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕਤਿਃ ਪਿਙ੍ਗਲੋਦ੍ਭਵਾ ।
ਨਾਗਭਾਵਾ ਨਾਗਭੂਸ਼ਾ ਨਾਗਰੀ ਨਗਰੀ ਨਗਾ ॥ ੧੦੧ ॥

ਨੌਰ੍ਨੌਕਾ ਭਵਨੌਰ੍ਭਾਵ੍ਯਾ ਭਵਸਾਗਰਸੇਤੁਕਾ ।
ਮਨੋਮਯੀ ਦਾਰੁਮਯੀ ਸੈਕਤੀ ਸਿਕਤਾਮਯੀ ॥ ੧੦੨ ॥

ਲੇਖ੍ਯਾ ਲੇਪ੍ਯਾ ਮਣਿਮਯੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਹੇਮਨਿਰ੍ਮਿਤਾ ।
ਸ਼ੈਲਾ ਸ਼ੈਲਭਵਾ ਸ਼ੀਲਾ ਸ਼ੀਲਾਰਾਮਾ ਚਲਾऽਚਲਾ ॥ ੧੦੩ ॥ var ਸ਼ੀਕਰਾਭਾ
ਅਸ੍ਥਿਤਾ ਸ੍ਵਸ੍ਥਿਤਾ ਤੂਲੀ ਵੈਦਿਕੀ ਤਾਨ੍ਤ੍ਰਿਕੀ ਵਿਧਿਃ ।
ਸਨ੍ਧ੍ਯਾ ਸਨ੍ਧ੍ਯਾਭ੍ਰਵਸਨਾ ਵੇਦਸਨ੍ਧਿਃ ਸੁਧਾਮਯੀ ॥ ੧੦੪ ॥

ਸਾਯਨ੍ਤਨੀ ਸ਼ਿਖਾਵੇਦ੍ਯਾ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾ ਜੀਵਕਲਾ ਕਤਿਃ ।
ਆਤ੍ਮਭੂਤਾ ਭਾਵਿਤਾऽਣ੍ਵੀ ਪ੍ਰਹ੍ਵਾ ਕਮਲਕਰ੍ਣਿਕਾ ॥ ੧੦੫ ॥

ਨੀਰਾਜਨੀ ਮਹਾਵਿਦ੍ਯਾ ਕਨ੍ਦਲੀ ਕਾਰ੍ਯਸਾਧਿਨੀ ।
ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾ ਵਿਪੁਲਾ ਪੁਨਨ੍ਤੀ ਪਾਰਲੌਕਿਕੀ ॥ ੧੦੬ ॥

ਸ਼ੁਕ੍ਲਸ਼ੁਕ੍ਤਿਰ੍ਮੌਕ੍ਤਿਕਾ ਚ ਪ੍ਰਤੀਤਿਃ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਵਿਰਾਜੋਸ਼੍ਣਿਗ੍ਵਿਰਾਡ੍ਵੇਣੀ ਵੇਣੁਕਾ ਵੇਣੁਨਾਦਿਨੀ ॥ ੧੦੭ ॥

ਆਵਰ੍ਤਿਨੀ ਵਾਰ੍ਤਿਕਦਾ ਵਾਰ੍ਤ੍ਤਾ ਵਤ੍ਤਿਰ੍ਵਿਮਾਨਗਾ ।
ਸਾਸਾਢ੍ਯਰਾਸਿਨੀ ਸਾਸੀ ਰਾਸਮਣ੍ਡਲਮਣ੍ਡਲੀ ॥ ੧੦੮ ॥

ਗੋਪਗੋਪੀਸ਼੍ਵਰੀ ਗੋਪੀ ਗੋਪੀਗੋਪਾਲਵਨ੍ਦਿਤਾ ।
ਗੋਚਾਰਿਣੀ ਗੋਪਨਦੀ ਗੋਪਾਨਨ੍ਦਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ॥ ੧੦੯ ॥

ਪਸ਼ਵ੍ਯਦਾ ਗੋਪਸੇਵ੍ਯਾ ਕੋਟਿਸ਼ੋ ਗੋਗਣਾਵਤਾ ।
ਗੋਪਾਨੁਗਾ ਗੋਪਵਤੀ ਗੋਵਿਨ੍ਦਪਦਪਾਦੁਕਾ ॥ ੧੧੦ ॥

ਵਸ਼ਭਾਨੁਸੁਤਾ ਰਾਧਾ ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਵਸ਼ਕਾਰਿਣੀ ।
ਕਸ਼੍ਣਪ੍ਰਾਣਾਧਿਕਾ ਸ਼ਸ਼੍ਵਦ੍ਰਸਿਕਾ ਰਸਿਕੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੧੧੧ ॥

ਅਵਟੋਦਾ ਤਾਮ੍ਰਪਰ੍ਣੀ ਕਤਮਾਲਾ ਵਿਹਾਯਸੀ ।
ਕਸ਼੍ਣਾ ਵੇਣੀ ਭੀਮਰਥੀ ਤਾਪੀ ਰੇਵਾ ਮਹਾਪਗਾ ॥ ੧੧੨ ॥

ਵੈਯਾਸਕੀ ਚ ਕਾਵੇਰੀ ਤੁਙ੍ਗਭਦ੍ਰਾ ਸਰਸ੍ਵਤੀ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਭਾਗਾ ਵੇਤ੍ਰਵਤੀ ਗੋਵਿਨ੍ਦਪਦਪਾਦੁਕਾ ॥ ੧੧੩ ॥

ਗੋਮਤੀ ਕੌਸ਼ਿਕੀ ਸਿਨ੍ਧੁਰ੍ਬਾਣਗਙ੍ਗਾਤਿਸਿਦ੍ਧਿਦਾ ।
ਗੋਦਾਵਰੀ ਰਤ੍ਨਮਾਲਾ ਗਙ੍ਗਾ ਮਨ੍ਦਾਕਿਨੀ ਬਲਾ ॥ ੧੧੪ ॥

ਸ੍ਵਰ੍ਣਦੀ ਜਾਹ੍ਨਵੀ ਵੇਲਾ ਵੈਸ਼੍ਣਵੀ ਮਙ੍ਗਲਾਲਯਾ ।
ਬਾਲਾ ਵਿਸ਼੍ਣੁਪਦੀਪ੍ਰੋਕ੍ਤਾ ਸਿਨ੍ਧੁਸਾਗਰਸਙ੍ਗਤਾ ॥ ੧੧੫ ॥

ਗਙ੍ਗਾਸਾਗਰ ਸ਼ੋਭਾਢ੍ਯਾ ਸਾਮੁਦ੍ਰੀ ਰਤ੍ਨਦਾ ਧੁਨੀ ।
ਭਾਗੀਰਥੀ ਸ੍ਵਰ੍ਧੁਨੀ ਭੂਃ ਸ਼੍ਰੀਵਾਮਨਪਦਚ੍ਯੁਤਾ ॥ ੧੧੬ ॥

ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ ਰਮਾ ਰਾਮਣੀਯਾ ਭਾਰ੍ਗਵੀ ਵਿਸ਼੍ਣੁਵਲ੍ਲਭਾ ।
ਸੀਤਾਰ੍ਚਿਰ੍ਜਾਨਕੀ ਮਾਤਾ ਕਲਙ੍ਕਰਹਿਤਾ ਕਲਾ ॥ ੧੧੭ ॥

ਕਸ਼੍ਣਪਾਦਾਬ੍ਜਸਮ੍ਭੂਤਾ ਸਰ੍ਵਾ ਤ੍ਰਿਪਥਗਾਮਿਨੀ ।
ਧਰਾ ਵਿਸ਼੍ਵਮ੍ਭਰਾऽਨਨ੍ਤਾ ਭੂਮਿਰ੍ਧਾਤ੍ਰੀ ਕ੍ਸ਼ਮਾਮਯੀ ॥ ੧੧੮ ॥

ਸ੍ਥਿਰਾ ਧਰਿਤ੍ਰੀ ਧਰਣਿਰੁਰ੍ਵੀ ਸ਼ੇਸ਼ਫਣਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਅਯੋਧ੍ਯਾ ਰਾਘਵਪੁਰੀ ਕੌਸ਼ਿਕੀ ਰਘੁਵਂਸ਼ਜਾ ॥ ੧੧੯ ॥

ਮਥੁਰਾ ਮਾਥੁਰੀ ਪਨ੍ਥਾ ਯਾਦਵੀ ਧ੍ਰੁਵਪੂਜਿਤਾ ।
ਮਯਾਯੁਰ੍ਬਿਲ੍ਵਨੀਲਾ ਦ੍ਵਾਰ੍ਗਙ੍ਗਾਦ੍ਵਾਰਵਿਨਿਰ੍ਗਤਾ ॥ ੧੨੦ ॥

ਕੁਸ਼ਾਵਰ੍ਤਮਯੀ ਧ੍ਰੌਵ੍ਯਾ ਧ੍ਰੁਵਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯਗਾ । var ਮਣ੍ਡਲਨਿਰ੍ਗਤਾ
ਕਾਸ਼ੀ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਸ਼ੇਸ਼ਾ ਵਿਨ੍ਧ੍ਯਾ ਵਾਰਾਣਸੀ ਸ਼ਿਵਾ ॥ ੧੨੧ ॥

ਅਵਨ੍ਤਿਕਾ ਦੇਵਪੁਰੀ ਪ੍ਰੋਜ੍ਜ੍ਵਲੋਜ੍ਜਯਿਨੀ ਜਿਤਾ ।
ਦ੍ਵਾਰਾਵਤੀ ਦ੍ਵਾਰਕਾਮਾ ਕੁਸ਼ਭੂਤਾ ਕੁਸ਼ਸ੍ਥਲੀ ॥ ੧੨੨ ॥

ਮਹਾਪੁਰੀ ਸਪ੍ਤਪੁਰੀ ਨਨ੍ਦਿਗ੍ਰਾਮਸ੍ਥਲਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਗ੍ਰਾਮਸ਼ਿਲਾਦਿਤ੍ਯਾ ਸ਼ਮ੍ਭਲਗ੍ਰਾਮਮਧ੍ਯਗਾ ॥ ੧੨੩ ॥

ਵਂਸ਼ਾ ਗੋਪਾਲਿਨੀ ਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਰਾ ਹਰਿਮਨ੍ਦਿਰਵਰ੍ਤਿਨੀ ।
ਬਰ੍ਹਿਸ਼੍ਮਤੀ ਹਸ੍ਤਿਪੁਰੀ ਸ਼ਕ੍ਰਪ੍ਰਸ੍ਥਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੨੪ ॥

ਦਾਡਿਮੀ ਸੈਨ੍ਧਵੀ ਜਮ੍ਬੁਃ ਪੌਸ਼੍ਕਰੀ ਪੁਸ਼੍ਕਰਪ੍ਰਸੂਃ ।
ਉਤ੍ਪਲਾਵਰ੍ਤਗਮਨਾ ਨੈਮਿਸ਼ੀ ਨਿਮਿਸ਼ਾਵਤਾ ॥ ੧੨੫ ॥

ਕੁਰੁਜਾਙ੍ਗਲਭੂਃ ਕਾਲੀ ਹੈਮਾਵਤ੍ਯਰ੍ਬੁਦਾ ਬੁਧਾ ।
ਸ਼ੂਕਰਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਵਿਦਿਤਾ ਸ਼੍ਵੇਤਵਾਰਾਹਧਾਰਿਤਾ ॥ ੧੨੬ ॥

ਸਰ੍ਵਤੀਰ੍ਥਮਯੀ ਤੀਰ੍ਥਾ ਤੀਰ੍ਥਾਨਾਂ ਕੀਰ੍ਤਿਕਾਰਿਣੀ ।
ਹਾਰਿਣੀ ਸਰ੍ਵਦੋਸ਼ਾਣਾਂ ਦਾਯਿਨੀ ਸਰ੍ਵਸਮ੍ਪਦਾਮ੍ ॥ ੧੨੭ ॥

ਵਰ੍ਧਿਨੀ ਤੇਜਸਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦ੍ਗਰ੍ਭਵਾਸਨਿਕਨ੍ਤਨੀ ।
ਗੋਲੋਕਧਾਮਧਨਿਨੀ ਨਿਕੁਞ੍ਜਨਿਜਮਞ੍ਜਰੀ ॥ ੧੨੮ ॥

ਸਰ੍ਵੋਤ੍ਤਮਾ ਸਰ੍ਵਪੁਣ੍ਯਾ ਸਰ੍ਵਸੌਨ੍ਦਰ੍ਯਸ਼ਙ੍ਖਲਾ ।
ਸਰ੍ਵਤੀਰ੍ਥੋਪਰਿਗਤਾ ਸਰ੍ਵਤੀਰ੍ਥਾਧਿਦੇਵਤਾ ॥ ੧੨੯ ॥

ਸ਼੍ਰੀਦਾ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਾ ਸ਼੍ਰੀਨਿਧਿਃ ਸ਼੍ਰੀਵਿਭਾਵਨਾ ।
ਸ੍ਵਕ੍ਸ਼ਾ ਸ੍ਵਙ੍ਗਾ ਸ਼ਤਾਨਨ੍ਦਾ ਨਨ੍ਦਾ ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਗਣੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੧੩੦ ॥

ਪਹ੍ਲਸ਼੍ਰੁਤਿ
ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਂ ਕਾਲਿਨ੍ਦ੍ਯਾਃ ਕੀਰ੍ਤਿਦਂ ਕਾਮਦਂ ਪਰਮ੍ ।
ਮਹਾਪਾਪਹਰਂ ਪੁਣ੍ਯਮਾਯੁਰ੍ਵਰ੍ਧਨਮੁਤ੍ਤਮਮ੍ ॥ ੧੩੧ ॥

ਏਕਵਾਰਂ ਪਠੇਦ੍ਰਾਤ੍ਰੌ ਚੌਰੇਭ੍ਯੋ ਨ ਭਯਂ ਭਵੇਤ੍ ।
ਦ੍ਵਿਵਾਰਂ ਪ੍ਰਪਠੇਨ੍ਮਾਰ੍ਗੇ ਦਸ੍ਯੁਭ੍ਯੋ ਨ ਭਯਂ ਕ੍ਵਚਿਤ੍ ॥ ੧੩੨ ॥

ਦ੍ਵਿਤੀਯਾਂ ਤੁ ਸਮਾਰਭ੍ਯ ਪਠੇਤ੍ਪੂਰ੍ਣਾਵਧਿਂ ਦ੍ਵਿਜਃ ।
ਦਸ਼ਵਾਰਮਿਦਂ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ਦੇਵੋ ਕਲਿਨ੍ਦਜਾਮ੍ ॥ ੧੩੩ ॥

ਰੋਗੀ ਰੋਗਾਤ੍ਪ੍ਰਮੁਚ੍ਯੇਤ ਬਦ੍ਧੋ ਮੁਚ੍ਯੇਤ ਬਨ੍ਧਨਾਤ੍ ।
ਗੁਰ੍ਵਿਣੀ ਜਨਯੇਤ੍ਪੁਤ੍ਰਂ ਵਿਦ੍ਯਾਰ੍ਥੀ ਪਣ੍ਡਿਤੋ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੧੩੪ ॥

ਮੋਹਨਂ ਸ੍ਤਮ੍ਭਨਂ ਸ਼ਸ਼੍ਵਦ੍ਵਸ਼ੀਕਰਣਮੇਵ ਚ ।
ਉਚ੍ਚਾਟਨਂ ਪਾਤਨਂ ਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣਂ ਦੀਪਨਂ ਤਥਾ ॥ ੧੩੫ ॥

ਉਨ੍ਮਾਦਨਂ ਤਾਪਨਂ ਚ ਨਿਧਿਦਰ੍ਸ਼ਨਮੇਵ ਚ ।
ਯਦ੍ਯਦ੍ਵਾਞ੍ਛਤਿ ਚਿਤ੍ਤੇਨ ਤਤ੍ਤਤ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਤਿ ਮਾਨਵਃ ॥ ੧੩੬ ॥

ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਰ੍ਚਸ੍ਵੀ ਰਾਜਨ੍ਯੋ ਜਗਤੀਪਤਿਃ ।
ਵੈਸ਼੍ਯੋ ਨਿਧਿਪਤਿਰ੍ਭੂਯਾਚ੍ਛੂਦ੍ਰਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਤੁ ਨਿਰ੍ਮਲਃ ॥ ੧੩੭ ॥

ਪੂਜਾਕਾਲੇ ਤੁ ਯੋ ਨਿਤ੍ਯਂ ਪਠਤੇ ਭਕ੍ਤਿਭਾਵਤਃ ।
ਲਿਪ੍ਯਤੇ ਨ ਸ ਪਾਪੇਨ ਪਦ੍ਮਪਤ੍ਰਮਿਵਾਮ੍ਭਸਾ ॥ ੧੩੮ ॥

ਸ਼ਤਵਾਰਂ ਪਠੇਨ੍ਨਿਤ੍ਯਂ ਵਰ੍ਸ਼ਾਵਧਿਮਤਃ ਪਰਮ੍ ।
ਪਟਲਂ ਪਦ੍ਧਤਿਂ ਕਤ੍ਵਾ ਸ੍ਤਵਂ ਚ ਕਵਚਂ ਤਥਾ ॥ ੧੩੯ ॥

ਸਪ੍ਤਦ੍ਵੀਪਮਹੀਰਾਜ੍ਯਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੁਯਾਨ੍ਨਾਤ੍ਰ ਸਂਸ਼ਯਃ ।
ਨਿਸ਼੍ਕਾਰਣਂ ਪਠੇਦ੍ਯਸ੍ਤੁ ਯਮੁਨਾਭਕ੍ਤਿਸਂਯੁਤਃ ॥ ੧੪੦ ॥

ਤ੍ਰੈਵਰ੍ਗ੍ਯਮੇਤ੍ਯ ਸੁਕਤੀ ਜੀਵਨ੍ਮੁਕ੍ਤੋ ਭਵੇਦਿਹ ॥ ੧੪੧ ॥

ਨਿਕੁਞ੍ਜਲੀਲਾਲਲਿਤਂ ਮਨੋਹਰਂ
ਕਲਿਨ੍ਦਜਾਕੂਲਲਤਾਕਦਮ੍ਬਕਮ੍ ।
ਵਨ੍ਦਾਵਨੋਨ੍ਮਤ੍ਤਮਿਲਿਨ੍ਦਸ਼ਬ੍ਦਿਤਂ
ਵ੍ਰਜੇਤ੍ਸ ਗੋਲੋਕਮਿਦਂ ਪਠੇਚ੍ਚ ਯਃ ॥ ੧੪੨ ॥

॥ ਇਤਿ ਗਰ੍ਗਸਂਹਿਤਾਯਾਂ ਸ਼੍ਰੀਯਮੁਨਾਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Also Read 1000 Names of Yamuna or Kalindi:

1000 Names of Yamuna or Kalindi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment