Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Yamuna or Kalindi | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Yamuna or Kalindi Sahasranamastotram Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീ യമുനാ അപരനാമ കാലിന്ദീസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥
ഗര്‍ഗസംഹിതാതഃ

മാന്ധാതോവാച
നാംനാം സഹസ്രം കൃഷ്ണായാഃ സര്‍വസിദ്ധികരം പരം ।
വദ മാം മുനിശാര്‍ദൂല ത്വം സര്‍വജ്ഞോ നിരാമയഃ ॥ 1 ॥

സൌഭരിരുവാച
നാംനാം സഹസ്രം കാലിന്ദ്യാ മാന്ധാതസ്തേ വദാംയഹം ।
സര്‍വസിദ്ധികരം ദിവ്യം ശ്രീകൃഷ്ണവശകാരകം ॥ 2 ॥

വിനിയോഗഃ ॥

അസ്യ ശ്രീകാലിന്ദീസഹസ്രനാമസ്തോത്രമന്ത്രസ്യ സൌഭരിരൃഷിഃ ।
ശ്രീയമുനാ ദേവതാ । അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ । മായാബീജമിതി കീലകം ।
രമാബീജമിതി ശക്തിഃ । ശ്രീ കാലിന്ദനന്ദിനീപ്രസാദസിദ്ധ്യര്‍ഥേ പാഠേ
വിനിയോഗഃ ।

അഥ ധ്യാനം ॥

ഓം ശ്യാമാമംഭോജനേത്രാം സഘനഘനരുചിം രത്നമഞ്ജീരകൂജത്
കാഞ്ചീകേയൂരയുക്താം കനകമണിമയേ ബിഭ്രതീം കുണ്ഡലേ ദ്വേ ।
ഭാജച്ഛീനീലവസ്ത്രാം സ്ഫുരദമലചലദ്ധാരഭാരാം മനോജ്ഞാം
ധ്യായേന്‍മാര്‍തണ്ഡപുത്രീം തനുകിരണചയോദ്ദീപ്തദീപാഭിരാമാം ॥ 3 ॥

ഓം കാലിന്ദീ യമുനാ കൃഷ്ണാ കൃഷ്ണരൂപാ സനാതനീ ।
കൃഷ്ണവാമാംസസംഭൂതാ പരമാനന്ദരൂപിണീ ॥ 4 ॥

ഗോലോകവാസിനീ ശ്യാമാ വൃന്ദാവനവിനോദിനീ ।
രാധാസഖീ രാസലീലാ രാസമണ്ഡലമണ്ഡിതാ ॥ 5 ॥

നികുഞ്ജമാധവീവല്ലീ രങ്ഗവല്ലീമനോഹരാ ।
ശ്രീരാസമണ്ഡലീഭൂതാ യൂഥീഭൂതാ ഹരിപ്രിയാ ॥ 6 ॥

ഗോലോകതടിനീ ദിവ്യാ നികുഞ്ജതലവാസിനീ ।
ദീര്‍ഘോര്‍മിവേഗഗംഭീരാ പുഷ്പപല്ലവവാസിനീ ॥ 7 ॥

ഘനശ്യാമാ മേഘമാലാ ബലാകാ പദ്മമാലിനീ ।
പരിപൂര്‍ണതമാ പൂര്‍ണാ പൂര്‍ണബ്രഹ്മപ്രിയാ പരാ ॥ 8 ॥

മഹാവേഗവതീ സാക്ഷാന്നികുഞ്ജദ്വാരനിര്‍ഗതാ ।
മഹാനദീ മന്ദഗതിര്‍വിരജാ വേഗഭേദിനീ ॥ 9 ॥

അനേകബ്രഹ്മാണ്ഡഗതാ ബ്രഹ്മദ്രവസമാകുലാ ।
ഗങ്ഗാ മിശ്രാ നിര്‍ജലാഭാ നിര്‍മലാ സരിതാം വരാ ॥ 10 ॥

രത്നബദ്ധോഭയതടാ ഹംസപദ്മാദിസങ്കുലാ । var തടീ
നദീ നിര്‍മലപാനീയാ സര്‍വബ്രഹ്മാണ്ഡപാവനീ ॥ 11 ॥

വൈകുണ്ഠപരിഖീഭൂതാ പരിഖാ പാപഹാരിണീ ।
ബ്രഹ്മലോകാഗതാ ബ്രാഹ്മീ സ്വര്‍ഗാ സ്വര്‍ഗനിവാസിനീ ॥ 12 ॥

ഉല്ലസന്തീ പ്രോത്പതന്തീ മേരുമാലാ മഹോജ്ജ്വലാ ।
ശ്രീഗങ്ഗാംഭഃ ശിഖരിണീ ഗണ്ഡശൈലവിഭേദിനീ ॥ 13 ॥

ദേശാന്‍പുനന്തീ ഗച്ഛന്തീ മഹതീ ഭൂമിമധ്യഗാ ।
മാര്‍തണ്ഡതനുജാ പുണ്യാ കലിന്ദഗിരിനന്ദിനീ ॥ 14 ॥

യമസ്വസാ മന്ദഹാസാ സുദ്വിജാ രചിതാംബരാ ।
നീലാംബരാ പദ്മമുഖീ ചരന്തീ ചാരുദര്‍ശനാ ॥ 15 ॥

രംഭോരൂഃ പദ്മനയനാ മാധവീ പ്രമദോത്തമാ ।
തപശ്ചരന്തീ സുശ്രോണീ കൂജന്നൂപുരമേഖലാ ॥ 16 ॥

ജലസ്ഥിതാ ശ്യാമലാങ്ഗീ ഖാണ്ഡവാഭാ വിഹാരിണീ ।
ഗാണ്ഡീവിഭാഷിണീ വന്യാ ശ്രീകൃഷ്ണാംബരമിച്ഛതീ ॥ 17 ॥

ദ്വാരകാഗമനാ രാജ്ഞീ പട്ടരാജ്ഞീ പരങ്ഗതാ ।
മഹാരാജ്ഞീ രത്നഭൂഷാ ഗോമതീതീരചാരിണീ ॥ 18 ॥

സ്വകീയാ സ്വസുഖാ സ്വാര്‍ഥാ സ്വീയകാര്യാര്‍ഥസാധിനീ ।
നവലാങ്ഗാഽബലാ മുഗ്ധാ വരാങ്ഗാ വാമലോചനാ ॥ 19 ॥

അജ്ഞാതയൌവനാഽദീനാ പ്രഭാ കാന്തിര്‍ദ്യുതിശ്ഛവിഃ ।
സോമാഭാ പരമാ കീര്‍തിഃ കുശലാ ജ്ഞാതയൌവനാ ॥ 20 ॥

നവോഢാ മധ്യഗാ മധ്യാ പ്രൌഢിഃ പ്രൌഢാ പ്രഗല്‍ഭകാ ।
ധീരാഽധീരാ ധൈര്യധരാ ജ്യേഷ്ഠാ ശ്രേഷ്ഠാ കുലാങ്ഗനാ ॥ 21 ॥

ക്ഷണപ്രഭാ ചഞ്ചലാര്‍ചാ വിദ്യുത്സൌദാമിനീ തഡിത് ।
സ്വാധീനപതികാ ലക്ഷ്മീഃ പുഷ്ടാ സ്വാധീനഭര്‍തൃകാ ॥ 22 ॥

കലഹാന്തരിതാ ഭീരുരിച്ഛാ പ്രോത്കണ്ഠിതാഽഽകുലാ ।
കശിപുസ്ഥാ ദിവ്യശയ്യാ ഗോവിന്ദഹൃതമാനസാ ॥ 23 ॥

ഖണ്ഡിതാഽഖണ്ഡശോഭാഢ്യാ വിപ്രലബ്ധാഽഭിസാരികാ ।
വിരഹാര്‍താ വിരഹിണീ നാരീ പ്രോഷിതഭര്‍തൃകാ ॥ 24 ॥

മാനിനീ മാനദാ പ്രാജ്ഞാ മന്ദാരവനവാസിനീ ।
ഝങ്കാരിണീ ഝണത്കാരീ രണന്‍മഞ്ജീരനൂപുരാ ॥ 25 ॥

മേഖലാ മേഖലാകാഞ്ചീ ശ്രീകാഞ്ചീ കാഞ്ചനാമയീ ।
കഞ്ചുകീ കഞ്ചുകമണിഃ ശ്രീകണ്ഠാഢ്യാ മഹാമണിഃ ॥ 26 ॥

ശ്രീഹാരിണീ പദ്മഹാരാ മുക്താ മുക്താഫലാര്‍ചിതാ ।
രത്നകങ്കണകേയൂരാ സ്ഫരദങ്ഗുലിഭൂഷണാ ॥ 27 ॥

ദര്‍പണാ ദര്‍പണീഭൂതാ ദുഷ്ടദര്‍പവിനാശിനീ ।
കംബുഗ്രീവാ കംബുധരാ ഗ്രൈവേയകവിരാജിതാ ॥ 28 ॥

താടങ്കിനീ ദന്തധരാ ഹേമകുണ്ഡലമണ്ഡിതാ ।
ശിഖാഭൂഷാ ഭാലപുഷ്പാ നാസാമൌക്തികശോഭിതാ ॥ 29 ॥

മണിഭൂമിഗതാ ദേവീ രൈവതാദ്രിവിഹാരിണീ ।
വൃന്ദാവനഗതാ വൃന്ദാ വൃന്ദാരണ്യനിവാസിനീ ॥ 30 ॥

വൃന്ദാവനലതാ മാധ്വീ വൃന്ദാരണ്യവിഭൂഷണാ ।
സൌന്ദര്യലഹരീ ലക്ഷ്മീര്‍മഥുരാതീര്‍ഥവാസിനീ ॥ 31 ॥

വിശ്രാന്തവാസിനീ കാംയാ രംയാ ഗോകുലവാസിനീ ।
രമണസ്ഥലശോഭാഢ്യാ മഹാവനമഹാനദീ ॥ 32 ॥

പ്രണതാ പ്രോന്നതാ പുഷ്ടാ ഭാരതീ ഭാരതാര്‍ചിതാ ।
തീര്‍ഥരാജഗതിര്‍ഗോത്രാ ഗങ്ഗാസാഗരസങ്ഗമാ ॥ 33 ॥

സപ്താബ്ധിഭേദിനീ ലോലാ സപ്തദ്വീപഗതാ ബലാത് ।
ലുഠന്തീ ശൈലഭിദ്യന്തീ സ്ഫുരന്തീ വേഗവത്തരാ ॥ 34 ॥

കാഞ്ചനീ കാഞ്ചനീഭൂമിഃ കാഞ്ചനീഭൂമിഭാവിതാ ।
ലോകദൃഷ്ടിര്ലോകലീലാ ലോകാലോകാചലാര്‍ചിതാ ॥ 35 ॥

ശൈലോദ്ഗതാ സ്വര്‍ഗഗതാ സ്വര്‍ഗാര്‍ച്യാ സ്വര്‍ഗപൂജിതാ ।
വൃന്ദാവനവനാധ്യക്ഷാ രക്ഷാ കക്ഷാ തടീ പടീ ॥ 36 ॥

അസികുണ്ഡഗതാ കച്ഛാ സ്വച്ഛന്ദോച്ഛലിതാദ്രിജാ ।
കുഹരസ്ഥാ രയപ്രസ്ഥാ പ്രസ്ഥാ ശാന്തേതരാതുരാ ॥ 37 ॥

അംബുച്ഛടാ സീകരാഭാ ദര്‍ദുരാ ദര്‍ദുരീധരാ ।
പാപാങ്കുശാ പാപസിംഹീ പാപദ്രുമകുഠാരിണീ ॥ 38 ॥

പുണ്യസങ്ഘാ പുണ്യകീര്‍തിഃ പുണ്യദാ പുണ്യവര്‍ധിനീ ।
മധോര്‍വനനദീമുഖ്യാ തുലാ താലവനസ്ഥിതാ ॥ 39 ॥

കുമുദ്വനനദീ കുബ്ജാ കുമുദാംഭോജവര്‍ധിനീ ।
പ്ലവരൂപാ വേഗവതീ സിംഹസര്‍പാദിവാഹിനീ ॥ 40 ॥

ബഹുലീ ബഹുദാ ബഹ്വീ ബഹുലാ വനവന്ദിതാ ।
രാധാകുണ്ഡകലാരാധ്യാ കൃഷ്ണാകുണ്ഡജലാശ്രിതാ ॥ 41 ॥

ലലിതാകുണ്ഡഗാ ഘണ്ടാ വിശാഖാകുണ്ഡമണ്ഡിതാ ।
ഗോവിന്ദകുണ്ഡനിലയാ ഗോപകുണ്ഡതരങ്ഗിണീ ॥ 42 ॥

ശ്രീഗങ്ഗാ മാനസീഗങ്ഗാ കുസുമാംബര ഭാവിനീ ।
ഗോവര്‍ധിനീ ഗോധനാഢ്യാ മയൂരീ വരവര്‍ണിനീ ॥ 43 ॥

സാരസീ നീലകണ്ഠാഭാ കൂജത്കോകിലപോതകീ ।
ഗിരിരാജപ്രഭൂര്‍ഭൂരിരാതപത്രാതപത്രിണീ ॥ 44 ॥

ഗോവര്‍ധനാങ്കാ ഗോദന്തീ ദിവ്യൌഷധിനിധിഃ ശ്രുതിഃ । var ശൃതിഃ
പാരദീ പാരദമയീ നാരദീ ശാരദീ ഭൃതിഃ ॥ 45 ॥

ശ്രീകൃഷ്ണചരണാങ്കസ്ഥാ കാമാ കാമവനാഞ്ചിതാ ।
കാമാടവീ നന്ദിനീ ച നന്ദഗ്രാമമഹീധരാ ॥ 46 ॥

ബൃഹത്സാനുദ്യുതിഃ പ്രോതാ നന്ദീശ്വരസമന്വിതാ ।
കാകലീ കോകിലമയീ ഭാണ്ഡാരകുശകൌശലാ ॥ 47 ॥

ലോഹാര്‍ഗലപ്രദാകാരാ കാശ്മീരവസനാവൃതാ ।
ബര്‍ഹിഷദീ ശോണപുരീ ശൂരക്ഷേത്രപുരാധികാ ॥ 48 ॥

നാനാഭരണശോഭാഢ്യാ നാനാവര്‍ണസമന്വിതാ ।
നാനാനാരീകദംബാഢ്യാ നാനാവസ്ത്രവിരാജിതാ ॥ 49 ॥

നാനാലോകഗതാ വീചിര്‍നാനാജലസമന്വിതാ ।
സ്ത്രീരത്നം രത്നനിലയാ ലലനാരത്നരഞ്ജിനീ ॥ 50 ॥

രങ്ഗിണീ രങ്ഗഭൂമാഢ്യാ രങ്ഗാ രങ്ഗമഹീരുഹാ ।
രാജവിദ്യാ രാജഗുഹ്യാ ജഗത്കീര്‍തിര്‍ഘനാപഹാ ॥ 51 ॥

വിലോലഘണ്ടാ കൃഷ്ണാങ്ഗീ കൃഷ്ണദേഹസമുദ്ഭവാ ।
നീലപങ്കജവര്‍ണാഭാ നീലപങ്കജഹാരിണീ ॥ 52 ॥

നീലാഭാ നീലപദ്മാഢ്യാ നീലാംഭോരുഹവാസിനീ ।
നാഗവല്ലീ നാഗപുരീ നാഗവല്ലീദലാര്‍ചിതാ ॥ 53 ॥

താംബൂലചര്‍ചിതാ ചര്‍ചാ മകരന്ദമനോഹരാ ।
സകേസരാ കേസരിണീ കേശപാശാഭിശോഭിതാ ॥ 54 ॥

കജ്ജലാഭാ കജ്ജലാക്താ കജ്ജലീകലിതാഞ്ജനാ ।
അലക്തചരണാ താംരാ ലാലാതാംരകൃതാംബരാ ॥ 55 ॥

സിന്ദൂരിതാ ലിപ്തവാണീ സുശ്രീഃ ശ്രീഖണ്ഡമണ്ഡിതാ ।
പാടീരപങ്കവസനാ ജടാമാംസീരുചാംബരാ ॥ 56 ॥

ആഗര്യ്യഗരുഗന്ധാക്താ തഗരാശ്രിതമാരുതാ ।
സുഗന്ധിതൈലരുചിരാ കുന്തലാലിഃ സുകുന്തലാ ॥ 57 ॥

ശകുന്തലാഽപാംസുലാ ച പാതിവ്രത്യപരായണാ ।
സൂര്യകോടിപ്രഭാ സൂര്യകന്യാ സൂര്യസമുദ്ഭവാ ॥ 58 ॥

കോടിസൂര്യപ്രതീകാശാ സൂര്യജാ സൂര്യനന്ദിനീ ।
സംജ്ഞാ സംജ്ഞാസുതാ സ്വേച്ഛാ സംജ്ഞാമോദപ്രദായിനീ ॥ 59 ॥

സംജ്ഞാപുത്രീ സ്ഫുരച്ഛായാ തപന്തീ താപകാരിണീ ।
സാവര്‍ണ്യാനുഭവാ വേദീ വഡവാ സൌഖ്യപ്രദായിനീ ॥ 60 ॥

ശനൈശ്ചരാനുജാ കീലാ ചന്ദ്രവംശവിവര്‍ധിനീ ।
ചന്ദ്രവംശവധൂശ്ചന്ദ്രാ ചന്ദ്രാവലിസഹായിനീ ॥ 61 ॥

ചന്ദ്രാവതീ ചന്ദ്രലേഖാ ചന്ദ്രകാന്താനുഗാംശുകാ ।
ഭൈരവീ പിങ്ഗലാശങ്കീ ലീലാവത്യാഗരീമയീ ॥ 62 ॥

ധനശ്രീര്‍ദേവഗാന്ധാരീ സ്വര്‍മണിര്‍ഗുണവര്‍ധിനീ ।
വ്രജമല്ലാര്യന്ധകരീ വിചിത്രാ ജയകാരിണീ ॥ 63 ॥ var വ്രജ
ഗാന്ധാരീ മഞ്ജരീ ടോഢീ ഗുര്‍ജര്യാസാവരീ ജയാ ।
കര്‍ണാടീ രാഗിണീ ഗൌഡീ വൈരാടീ ഗാരവാടികാ ॥ 64 ॥

ചതുശ്ചന്ദ്രകലാ ഹേരീ തൈലങ്ഗീ വിജയാവതീ ।
താലീ താലസ്വരാ ഗാനക്രിയാ മാത്രാപ്രകാശിനീ ॥ 65 ॥

വൈശാഖീ ചഞ്ചലാ ചാരുര്‍മാചാരീ ഘുങ്ഘടീ ഘടാ ।
വൈരാഗരീ സോരഠീ സാ കൈദാരീ ജലധാരികാ ॥ 66 ॥

കാമാകരശ്രീകല്യാണീ ഗൌഡകല്യാണമിശ്രിതാ ।
രാമസഞ്ജീവനീ ഹേലാ മന്ദാരീ കാമരൂപിണീ ॥ 67 ॥

സാരങ്ഗീ മാരുതീ ഹോഢാ സാഗരീ കാമവാദിനീ ।
വൈഭാസീ മങ്ഗലാ ചാന്ദ്രീ രാസമണ്ഡലമണ്ഡനാ ॥ 68 ॥ var വൈഭാസാ
കാമധേനുഃ കാമലതാ കാമദാ കമനീയകാ ।
കല്‍പവൃക്ഷസ്ഥലീ സ്ഥൂലാ ക്ഷുധാ സൌധനിവാസിനീ ॥ 69 ॥

ഗോലോകവാസിനീ സുഭ്രൂര്യഷ്ടിഭൃദ്ദ്വാരപാലികാ ।
ശൃങ്ഗാരപ്രകരാ ശൃങ്ഗാ സ്വച്ഛാക്ഷയ്യോപകാരികാ ॥ 70 ॥

പാര്‍ഷദാ സുമുഖീ സേവ്യാ ശ്രീവൃന്ദാവനപാലികാ ।
നികുഞ്ജഭൃത്കുഞ്ജപുഞ്ജാ ഗുഞ്ജാഭരണഭൂഷിതാ ॥ 71 ॥

നികുഞ്ജവാസിനീ പ്രേഷ്യാ ഗോവര്‍ധനതടീഭവാ ।
വിശാഖാ ലലിതാ രാമാ നീരജാ മധുമാധവീ ॥ 72 ॥ var നീരുജാ
ഏകാനേകസഖീ ശുക്ലാ സഖീമധ്യാ മഹാമനാഃ ।
ശ്രുതിരൂപാ ഋഷിരൂപാ മൈഥിലാഃ കൌശലാഃ സ്ത്രിയഃ ॥ 7 ॥

അയോധ്യാപുരവാസിന്യോ യജ്ഞസീതാഃ പുലിന്ദകാഃ ।
രമാ വൈകുണ്ഠവാസിന്യഃ ശ്വേതദ്വീപസഖീജനാഃ ॥ 74 ॥

ഊര്‍ധ്വവൈകുണ്ഠവാസിന്യോ ദിവ്യാജിതപദാശ്രിതാഃ ।
ശ്രീലോകാചലവാസിന്യഃ ശ്രീസഖ്യഃ സാഗരോദ്ഭവാഃ ॥ 75 ॥

ദിവ്യാ അദിവ്യാ ദിവ്യാങ്ഗാ വ്യാപ്താസ്ത്രിഗുണവൃത്തയഃ ।
ഭൂമിഗോപ്യോ ദേവനാര്യോ ലതാ ഓഷധിവീരുധഃ ॥ 76 ॥

ജാലന്ധര്യഃ സിന്ധുസുതാഃ പൃഥുബര്‍ഹിഷ്മതീഭവാഃ ।
ദിവ്യാംബരാ അപ്സരസഃ സൌതലാ നാഗകന്യകാഃ ॥ 77 ॥

പരം ധാമ പരം ബ്രഹ്മ പൌരുഷാ പ്രകൃതിഃ പരാ ।
തടസ്ഥാ ഗുണഭൂര്‍ഗീതാ ഗുണാഗുണമയീ ഗുണാ ॥ 78 ॥

ചിദ്ഘനാ സദസന്‍മാലാ ദൃഷ്ടിര്‍ദൃശ്യാ ഗുണാകരാ ।
മഹത്തത്ത്വമഹങ്കാരോ മനോ ബുദ്ധിഃ പ്രചേതനാ ॥ 79 ॥

ചേതോവൃത്തിഃ സ്വാന്തരാത്മാ ചതുര്‍ധാ ചതുരക്ഷരാ ।
ചതുര്‍വ്യൂഹാ ചതുര്‍മൂര്‍തിര്‍വ്യോമ വായുരദോ ജലം ॥ 80 ॥

മഹീ ശബ്ദോ രസോ ഗന്ധഃ സ്പര്‍ശോ രൂപമനേകധാ ।
കര്‍മേന്ദ്രിയം കര്‍മമയീ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം ദ്വിധാ ॥ 81 ॥

ത്രിധാധിഭൂതമധ്യാത്മമധിദൈവമധിസ്ഥിതം ।
ജ്ഞാനശക്തിഃ ക്രിയാശക്തിഃ സര്‍വദേവാധിദേവതാ ॥ 82 ॥

തത്ത്വസങ്ഘാ വിരാണ്‍മൂര്‍തിര്‍ധാരണാ ധാരണാമയീ ।
ശ്രുതിഃ സ്മൃതിര്‍വേദമൂര്‍തിഃ സംഹിതാ ഗര്‍ഗസംഹിതാ ॥ 83 ॥

പാരാശരീ സൈവ സൃഷ്ടിഃ പാരഹംസീ വിധാതൃകാ ।
യാജ്ഞവല്‍കീ ഭാഗവതീ ശ്രീമദ്ഭാഗവതാര്‍ചിതാ ॥ 84 ॥

രാമായണമയീ രംയാ പുരാണപുരുഷപ്രിയാ ।
പുരാണമൂര്‍തിഃ പുണ്യാങ്ഗീ ശാസ്ത്രമൂര്‍തിര്‍മഹോന്നതാ ॥ 85 ॥

മനീഷാ ധിഷണാ ബുദ്ധിര്‍വാണീ ധീഃ ശേമുഷീ മതിഃ ।
ഗായത്രീ വേദസാവിത്രീ ബ്രഹ്മാണീ ബ്രഹ്മലക്ഷണാ ॥ 86 ॥

ദുര്‍ഗാഽപര്‍ണാ സതീ സത്യാ പാര്‍വതീ ചണ്ഡികാംബികാ ।
ആര്യാ ദാക്ഷായണീ ദാക്ഷീ ദക്ഷയജ്ഞവിഘാതിനീ ॥ 87 ॥

പുലോമജാ ശചീന്ദ്രാണീ വേദീ ദേവവരാര്‍പിതാ ।
വയുനാധാരിണീ ധന്യാ വായവീ വായുവേഗഗാ ॥ 88 ॥

യമാനുജാ സംയമനീ സംജ്ഞാ ഛായാ സ്ഫുരദ്ദ്യുതിഃ ।
രത്നദേവീ രത്നവൃന്ദാ താരാ തരണിമണ്ഡലാ ॥ 89 ॥

രുചിഃ ശാന്തിഃ ക്ഷമാ ശോഭാ ദയാ ദക്ഷാ ദ്യുതിസ്ത്രപാ ।
തലതുഷ്ടിര്‍വിഭാ പുഷ്ടിഃ സന്തുഷ്ടിഃ പുഷ്ടഭാവനാ ॥ 90 ॥

ചതുര്‍ഭുജാ ചാരുനേത്രാ ദ്വിഭുജാഷ്ടഭുജാ ബലാ ।
ശങ്ഖഹസ്താ പദ്മഹസ്താ ചക്രഹസ്താ ഗദാധരാ ॥ 91 ॥

നിഷങ്ഗധാരിണീ ചര്‍മഖഡ്ഗപാണിര്‍ധനുര്‍ധരാ ।
ധനുഷ്ടങ്കാരിണീ യോദ്ധ്രീ ദൈത്യോദ്ഭടവിനാശിനീ ॥ 92 ॥

രഥസ്ഥാ ഗരുഡാരൂഢാ ശ്രീകൃഷ്ണഹൃദയസ്ഥിതാ ।
വംശീധരാ കൃഷ്ണവേഷാ സ്രഗ്വിണീ വനമാലിനീ ॥ 93 ॥

കിരീടധാരിണീ യാനാ മന്ദാ മന്ദഗതിര്‍ഗതിഃ ।
ചന്ദ്രകോടിപ്രതീകാശാ തന്വീ കോമലവിഗ്രഹാ ॥ 94 ॥

ഭൈഷ്മീ ഭീഷ്മസുതാ ഭീമാ രുക്മിണീ രുക്മരൂപിണീ ।
സത്യഭാമാ ജാംബവതീ സത്യാ ഭദ്രാ സുദക്ഷിണാ ॥ 95 ॥

മിത്രവിന്ദാ സഖീവൃന്ദാ വൃന്ദാരണ്യധ്വജോര്‍ധ്വഗാ ।
ശൃങ്ഗാരകാരിണീ ശൃങ്ഗാ ശൃങ്ഗഭൂഃ ശൃങ്ഗദാഽഽശുഗാ ॥ 96 ॥

തിതിക്ഷേക്ഷാ സ്മൃതിഃ സ്പര്‍ധാ സ്പൃഹാ ശ്രദ്ധാ സ്വനിര്‍വൃതിഃ ।
ഈശാ തൃഷ്ണാഭിധാ പ്രീതിര്‍ഹിതാ യാഞ്ചാ ക്ലമാ കൃഷിഃ ॥ 97 ॥

ആശാ നിദ്രാ യോഗനിദ്രാ യോഗിനീ യോഗദാ യുഗാ ।
നിഷ്ഠാ പ്രതിഷ്ഠാ സമിതിഃ സത്ത്വപ്രകൃതിരുത്തമാ ॥ 98 ॥

തമഃപ്രകൃതിര്‍ദുര്‍മര്‍ഷാ രജഃപ്രകൃതിരാനതിഃ ।
ക്രിയാഽക്രിയാകൃതിര്‍ഗ്ലാനിഃ സാത്ത്വിക്യാധ്യാത്മികീ വൃഷാ ॥ 99 ॥

സേവാ ശിഖാമണിര്‍വൃദ്ധിരാഹൂതിഃ സുമതിര്‍ദ്യുഭൂഃ ।
രാജ്ജുര്‍ദ്വിദാംനീ ഷഡ്വര്‍ഗാ സംഹിതാ സൌഖ്യദായിനീ ॥ 100 ॥

മുക്തിഃ പ്രോക്തിര്‍ദേശഭാഷാ പ്രകൃതിഃ പിങ്ഗലോദ്ഭവാ ।
നാഗഭാവാ നാഗഭൂഷാ നാഗരീ നഗരീ നഗാ ॥ 101 ॥

നൌര്‍നൌകാ ഭവനൌര്‍ഭാവ്യാ ഭവസാഗരസേതുകാ ।
മനോമയീ ദാരുമയീ സൈകതീ സികതാമയീ ॥ 102 ॥

ലേഖ്യാ ലേപ്യാ മണിമയീ പ്രതിമാ ഹേമനിര്‍മിതാ ।
ശൈലാ ശൈലഭവാ ശീലാ ശീലാരാമാ ചലാഽചലാ ॥ 103 ॥ var ശീകരാഭാ
അസ്ഥിതാ സ്വസ്ഥിതാ തൂലീ വൈദികീ താന്ത്രികീ വിധിഃ ।
സന്ധ്യാ സന്ധ്യാഭ്രവസനാ വേദസന്ധിഃ സുധാമയീ ॥ 104 ॥

സായന്തനീ ശിഖാവേദ്യാ സൂക്ഷ്മാ ജീവകലാ കൃതിഃ ।
ആത്മഭൂതാ ഭാവിതാഽണ്വീ പ്രഹ്വാ കമലകര്‍ണികാ ॥ 105 ॥

നീരാജനീ മഹാവിദ്യാ കന്ദലീ കാര്യസാധിനീ ।
പൂജാ പ്രതിഷ്ഠാ വിപുലാ പുനന്തീ പാരലൌകികീ ॥ 106 ॥

ശുക്ലശുക്തിര്‍മൌക്തികാ ച പ്രതീതിഃ പരമേശ്വരീ ।
വിരാജോഷ്ണിഗ്വിരാഡ്വേണീ വേണുകാ വേണുനാദിനീ ॥ 107 ॥

ആവര്‍തിനീ വാര്‍തികദാ വാര്‍ത്താ വൃത്തിര്‍വിമാനഗാ ।
സാസാഢ്യരാസിനീ സാസീ രാസമണ്ഡലമണ്ഡലീ ॥ 108 ॥

ഗോപഗോപീശ്വരീ ഗോപീ ഗോപീഗോപാലവന്ദിതാ ।
ഗോചാരിണീ ഗോപനദീ ഗോപാനന്ദപ്രദായിനീ ॥ 109 ॥

പശവ്യദാ ഗോപസേവ്യാ കോടിശോ ഗോഗണാവൃതാ ।
ഗോപാനുഗാ ഗോപവതീ ഗോവിന്ദപദപാദുകാ ॥ 110 ॥

വൃഷഭാനുസുതാ രാധാ ശ്രീകൃഷ്ണവശകാരിണീ ।
കൃഷ്ണപ്രാണാധികാ ശശ്വദ്രസികാ രസികേശ്വരീ ॥ 111 ॥

അവടോദാ താംരപര്‍ണീ കൃതമാലാ വിഹായസീ ।
കൃഷ്ണാ വേണീ ഭീമരഥീ താപീ രേവാ മഹാപഗാ ॥ 112 ॥

വൈയാസകീ ച കാവേരീ തുങ്ഗഭദ്രാ സരസ്വതീ ।
ചന്ദ്രഭാഗാ വേത്രവതീ ഗോവിന്ദപദപാദുകാ ॥ 113 ॥

ഗോമതീ കൌശികീ സിന്ധുര്‍ബാണഗങ്ഗാതിസിദ്ധിദാ ।
ഗോദാവരീ രത്നമാലാ ഗങ്ഗാ മന്ദാകിനീ ബലാ ॥ 114 ॥

സ്വര്‍ണദീ ജാഹ്നവീ വേലാ വൈഷ്ണവീ മങ്ഗലാലയാ ।
ബാലാ വിഷ്ണുപദീപ്രോക്താ സിന്ധുസാഗരസങ്ഗതാ ॥ 115 ॥

ഗങ്ഗാസാഗര ശോഭാഢ്യാ സാമുദ്രീ രത്നദാ ധുനീ ।
ഭാഗീരഥീ സ്വര്‍ധുനീ ഭൂഃ ശ്രീവാമനപദച്യുതാ ॥ 116 ॥

ലക്ഷ്മീ രമാ രാമണീയാ ഭാര്‍ഗവീ വിഷ്ണുവല്ലഭാ ।
സീതാര്‍ചിര്‍ജാനകീ മാതാ കലങ്കരഹിതാ കലാ ॥ 117 ॥

കൃഷ്ണപാദാബ്ജസംഭൂതാ സര്‍വാ ത്രിപഥഗാമിനീ ।
ധരാ വിശ്വംഭരാഽനന്താ ഭൂമിര്‍ധാത്രീ ക്ഷമാമയീ ॥ 118 ॥

സ്ഥിരാ ധരിത്രീ ധരണിരുര്‍വീ ശേഷഫണസ്ഥിതാ ।
അയോധ്യാ രാഘവപുരീ കൌശികീ രഘുവംശജാ ॥ 119 ॥

മഥുരാ മാഥുരീ പന്ഥാ യാദവീ ധ്രുവപൂജിതാ ।
മയായുര്‍ബില്വനീലാ ദ്വാര്‍ഗങ്ഗാദ്വാരവിനിര്‍ഗതാ ॥ 120 ॥

കുശാവര്‍തമയീ ധ്രൌവ്യാ ധ്രുവമണ്ഡലമധ്യഗാ । var മണ്ഡലനിര്‍ഗതാ
കാശീ ശിവപുരീ ശേഷാ വിന്ധ്യാ വാരാണസീ ശിവാ ॥ 121 ॥

അവന്തികാ ദേവപുരീ പ്രോജ്ജ്വലോജ്ജയിനീ ജിതാ ।
ദ്വാരാവതീ ദ്വാരകാമാ കുശഭൂതാ കുശസ്ഥലീ ॥ 122 ॥

മഹാപുരീ സപ്തപുരീ നന്ദിഗ്രാമസ്ഥലസ്ഥിതാ ।
ശാസ്ത്രഗ്രാമശിലാദിത്യാ ശംഭലഗ്രാമമധ്യഗാ ॥ 123 ॥

വംശാ ഗോപാലിനീ ക്ഷിപ്രാ ഹരിമന്ദിരവര്‍തിനീ ।
ബര്‍ഹിഷ്മതീ ഹസ്തിപുരീ ശക്രപ്രസ്ഥനിവാസിനീ ॥ 124 ॥

ദാഡിമീ സൈന്ധവീ ജംബുഃ പൌഷ്കരീ പുഷ്കരപ്രസൂഃ ।
ഉത്പലാവര്‍തഗമനാ നൈമിഷീ നിമിഷാവൃതാ ॥ 125 ॥

കുരുജാങ്ഗലഭൂഃ കാലീ ഹൈമാവത്യര്‍ബുദാ ബുധാ ।
ശൂകരക്ഷേത്രവിദിതാ ശ്വേതവാരാഹധാരിതാ ॥ 126 ॥

സര്‍വതീര്‍ഥമയീ തീര്‍ഥാ തീര്‍ഥാനാം കീര്‍തികാരിണീ ।
ഹാരിണീ സര്‍വദോഷാണാം ദായിനീ സര്‍വസമ്പദാം ॥ 127 ॥

വര്‍ധിനീ തേജസാം സാക്ഷാദ്ഗര്‍ഭവാസനികൃന്തനീ ।
ഗോലോകധാമധനിനീ നികുഞ്ജനിജമഞ്ജരീ ॥ 128 ॥

സര്‍വോത്തമാ സര്‍വപുണ്യാ സര്‍വസൌന്ദര്യശൃങ്ഖലാ ।
സര്‍വതീര്‍ഥോപരിഗതാ സര്‍വതീര്‍ഥാധിദേവതാ ॥ 129 ॥

ശ്രീദാ ശ്രീശാ ശ്രീനിവാസാ ശ്രീനിധിഃ ശ്രീവിഭാവനാ ।
സ്വക്ഷാ സ്വങ്ഗാ ശതാനന്ദാ നന്ദാ ജ്യോതിര്‍ഗണേശ്വരീ ॥ 130 ॥

പഹ്ലശ്രുതി
നാംനാം സഹസ്രം കാലിന്ദ്യാഃ കീര്‍തിദം കാമദം പരം ।
മഹാപാപഹരം പുണ്യമായുര്‍വര്‍ധനമുത്തമം ॥ 131 ॥

ഏകവാരം പഠേദ്രാത്രൌ ചൌരേഭ്യോ ന ഭയം ഭവേത് ।
ദ്വിവാരം പ്രപഠേന്‍മാര്‍ഗേ ദസ്യുഭ്യോ ന ഭയം ക്വചിത് ॥ 132 ॥

ദ്വിതീയാം തു സമാരഭ്യ പഠേത്പൂര്‍ണാവധിം ദ്വിജഃ ।
ദശവാരമിദം ഭക്ത്യാ ധ്യാത്വാ ദേവോ കലിന്ദജാം ॥ 133 ॥

രോഗീ രോഗാത്പ്രമുച്യേത ബദ്ധോ മുച്യേത ബന്ധനാത് ।
ഗുര്‍വിണീ ജനയേത്പുത്രം വിദ്യാര്‍ഥീ പണ്ഡിതോ ഭവേത് ॥ 134 ॥

മോഹനം സ്തംഭനം ശശ്വദ്വശീകരണമേവ ച ।
ഉച്ചാടനം പാതനം ച ശോഷണം ദീപനം തഥാ ॥ 135 ॥

ഉന്‍മാദനം താപനം ച നിധിദര്‍ശനമേവ ച ।
യദ്യദ്വാഞ്ഛതി ചിത്തേന തത്തത്പ്രാപ്നോതി മാനവഃ ॥ 136 ॥

ബ്രാഹ്മണോ ബ്രഹ്മവര്‍ചസ്വീ രാജന്യോ ജഗതീപതിഃ ।
വൈശ്യോ നിധിപതിര്‍ഭൂയാച്ഛൂദ്രഃ ശ്രുത്വാ തു നിര്‍മലഃ ॥ 137 ॥

പൂജാകാലേ തു യോ നിത്യം പഠതേ ഭക്തിഭാവതഃ ।
ലിപ്യതേ ന സ പാപേന പദ്മപത്രമിവാംഭസാ ॥ 138 ॥

ശതവാരം പഠേന്നിത്യം വര്‍ഷാവധിമതഃ പരം ।
പടലം പദ്ധതിം കൃത്വാ സ്തവം ച കവചം തഥാ ॥ 139 ॥

സപ്തദ്വീപമഹീരാജ്യം പ്രാപ്നുയാന്നാത്ര സംശയഃ ।
നിഷ്കാരണം പഠേദ്യസ്തു യമുനാഭക്തിസംയുതഃ ॥ 140 ॥

ത്രൈവര്‍ഗ്യമേത്യ സുകൃതീ ജീവന്‍മുക്തോ ഭവേദിഹ ॥ 141 ॥

നികുഞ്ജലീലാലലിതം മനോഹരം
കലിന്ദജാകൂലലതാകദംബകം ।
വൃന്ദാവനോന്‍മത്തമിലിന്ദശബ്ദിതം
വ്രജേത്സ ഗോലോകമിദം പഠേച്ച യഃ ॥ 142 ॥

॥ ഇതി ഗര്‍ഗസംഹിതായാം ശ്രീയമുനാസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Also Read 1000 Names of Yamuna or Kalindi:

1000 Names of Yamuna or Kalindi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Yamuna or Kalindi | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top