Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Yamuna or Kalindi | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Yamuna or Kalindi Sahasranamastotram Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీ యమునా అపరనామ కాలిన్దీసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥
గర్గసంహితాతః

మాన్ధాతోవాచ
నామ్నాం సహస్రం కృష్ణాయాః సర్వసిద్ధికరం పరమ్ ।
వద మాం మునిశార్దూల త్వం సర్వజ్ఞో నిరామయః ॥ ౧ ॥

సౌభరిరువాచ
నామ్నాం సహస్రం కాలిన్ద్యా మాన్ధాతస్తే వదామ్యహమ్ ।
సర్వసిద్ధికరం దివ్యం శ్రీకృష్ణవశకారకమ్ ॥ ౨ ॥

వినియోగః ॥

అస్య శ్రీకాలిన్దీసహస్రనామస్తోత్రమన్త్రస్య సౌభరిరృషిః ।
శ్రీయమునా దేవతా । అనుష్టుప్ ఛన్దః । మాయాబీజమితి కీలకమ్ ।
రమాబీజమితి శక్తిః । శ్రీ కాలిన్దనన్దినీప్రసాదసిద్ధ్యర్థే పాఠే
వినియోగః ।

అథ ధ్యానమ్ ॥

ఓం శ్యామామమ్భోజనేత్రాం సఘనఘనరుచిం రత్నమఞ్జీరకూజత్
కాఞ్చీకేయూరయుక్తాం కనకమణిమయే బిభ్రతీం కుణ్డలే ద్వే ।
భాజచ్ఛీనీలవస్త్రాం స్ఫురదమలచలద్ధారభారాం మనోజ్ఞాం
ధ్యాయేన్మార్తణ్డపుత్రీం తనుకిరణచయోద్దీప్తదీపాభిరామామ్ ॥ ౩ ॥

ఓం కాలిన్దీ యమునా కృష్ణా కృష్ణరూపా సనాతనీ ।
కృష్ణవామాంససమ్భూతా పరమానన్దరూపిణీ ॥ ౪ ॥

గోలోకవాసినీ శ్యామా వృన్దావనవినోదినీ ।
రాధాసఖీ రాసలీలా రాసమణ్డలమణ్డితా ॥ ౫ ॥

నికుఞ్జమాధవీవల్లీ రఙ్గవల్లీమనోహరా ।
శ్రీరాసమణ్డలీభూతా యూథీభూతా హరిప్రియా ॥ ౬ ॥

గోలోకతటినీ దివ్యా నికుఞ్జతలవాసినీ ।
దీర్ఘోర్మివేగగమ్భీరా పుష్పపల్లవవాసినీ ॥ ౭ ॥

ఘనశ్యామా మేఘమాలా బలాకా పద్మమాలినీ ।
పరిపూర్ణతమా పూర్ణా పూర్ణబ్రహ్మప్రియా పరా ॥ ౮ ॥

మహావేగవతీ సాక్షాన్నికుఞ్జద్వారనిర్గతా ।
మహానదీ మన్దగతిర్విరజా వేగభేదినీ ॥ ౯ ॥

అనేకబ్రహ్మాణ్డగతా బ్రహ్మద్రవసమాకులా ।
గఙ్గా మిశ్రా నిర్జలాభా నిర్మలా సరితాం వరా ॥ ౧౦ ॥

రత్నబద్ధోభయతటా హంసపద్మాదిసఙ్కులా । var తటీ
నదీ నిర్మలపానీయా సర్వబ్రహ్మాణ్డపావనీ ॥ ౧౧ ॥

వైకుణ్ఠపరిఖీభూతా పరిఖా పాపహారిణీ ।
బ్రహ్మలోకాగతా బ్రాహ్మీ స్వర్గా స్వర్గనివాసినీ ॥ ౧౨ ॥

ఉల్లసన్తీ ప్రోత్పతన్తీ మేరుమాలా మహోజ్జ్వలా ।
శ్రీగఙ్గామ్భః శిఖరిణీ గణ్డశైలవిభేదినీ ॥ ౧౩ ॥

దేశాన్పునన్తీ గచ్ఛన్తీ మహతీ భూమిమధ్యగా ।
మార్తణ్డతనుజా పుణ్యా కలిన్దగిరినన్దినీ ॥ ౧౪ ॥

యమస్వసా మన్దహాసా సుద్విజా రచితామ్బరా ।
నీలామ్బరా పద్మముఖీ చరన్తీ చారుదర్శనా ॥ ౧౫ ॥

రమ్భోరూః పద్మనయనా మాధవీ ప్రమదోత్తమా ।
తపశ్చరన్తీ సుశ్రోణీ కూజన్నూపురమేఖలా ॥ ౧౬ ॥

జలస్థితా శ్యామలాఙ్గీ ఖాణ్డవాభా విహారిణీ ।
గాణ్డీవిభాషిణీ వన్యా శ్రీకృష్ణామ్బరమిచ్ఛతీ ॥ ౧౭ ॥

ద్వారకాగమనా రాజ్ఞీ పట్టరాజ్ఞీ పరఙ్గతా ।
మహారాజ్ఞీ రత్నభూషా గోమతీతీరచారిణీ ॥ ౧౮ ॥

స్వకీయా స్వసుఖా స్వార్థా స్వీయకార్యార్థసాధినీ ।
నవలాఙ్గాఽబలా ముగ్ధా వరాఙ్గా వామలోచనా ॥ ౧౯ ॥

అజ్ఞాతయౌవనాఽదీనా ప్రభా కాన్తిర్ద్యుతిశ్ఛవిః ।
సోమాభా పరమా కీర్తిః కుశలా జ్ఞాతయౌవనా ॥ ౨౦ ॥

నవోఢా మధ్యగా మధ్యా ప్రౌఢిః ప్రౌఢా ప్రగల్భకా ।
ధీరాఽధీరా ధైర్యధరా జ్యేష్ఠా శ్రేష్ఠా కులాఙ్గనా ॥ ౨౧ ॥

క్షణప్రభా చఞ్చలార్చా విద్యుత్సౌదామినీ తడిత్ ।
స్వాధీనపతికా లక్ష్మీః పుష్టా స్వాధీనభర్తృకా ॥ ౨౨ ॥

కలహాన్తరితా భీరురిచ్ఛా ప్రోత్కణ్ఠితాఽఽకులా ।
కశిపుస్థా దివ్యశయ్యా గోవిన్దహృతమానసా ॥ ౨౩ ॥

ఖణ్డితాఽఖణ్డశోభాఢ్యా విప్రలబ్ధాఽభిసారికా ।
విరహార్తా విరహిణీ నారీ ప్రోషితభర్తృకా ॥ ౨౪ ॥

మానినీ మానదా ప్రాజ్ఞా మన్దారవనవాసినీ ।
ఝఙ్కారిణీ ఝణత్కారీ రణన్మఞ్జీరనూపురా ॥ ౨౫ ॥

మేఖలా మేఖలాకాఞ్చీ శ్రీకాఞ్చీ కాఞ్చనామయీ ।
కఞ్చుకీ కఞ్చుకమణిః శ్రీకణ్ఠాఢ్యా మహామణిః ॥ ౨౬ ॥

శ్రీహారిణీ పద్మహారా ముక్తా ముక్తాఫలార్చితా ।
రత్నకఙ్కణకేయూరా స్ఫరదఙ్గులిభూషణా ॥ ౨౭ ॥

దర్పణా దర్పణీభూతా దుష్టదర్పవినాశినీ ।
కమ్బుగ్రీవా కమ్బుధరా గ్రైవేయకవిరాజితా ॥ ౨౮ ॥

తాటఙ్కినీ దన్తధరా హేమకుణ్డలమణ్డితా ।
శిఖాభూషా భాలపుష్పా నాసామౌక్తికశోభితా ॥ ౨౯ ॥

మణిభూమిగతా దేవీ రైవతాద్రివిహారిణీ ।
వృన్దావనగతా వృన్దా వృన్దారణ్యనివాసినీ ॥ ౩౦ ॥

వృన్దావనలతా మాధ్వీ వృన్దారణ్యవిభూషణా ।
సౌన్దర్యలహరీ లక్ష్మీర్మథురాతీర్థవాసినీ ॥ ౩౧ ॥

విశ్రాన్తవాసినీ కామ్యా రమ్యా గోకులవాసినీ ।
రమణస్థలశోభాఢ్యా మహావనమహానదీ ॥ ౩౨ ॥

ప్రణతా ప్రోన్నతా పుష్టా భారతీ భారతార్చితా ।
తీర్థరాజగతిర్గోత్రా గఙ్గాసాగరసఙ్గమా ॥ ౩౩ ॥

సప్తాబ్ధిభేదినీ లోలా సప్తద్వీపగతా బలాత్ ।
లుఠన్తీ శైలభిద్యన్తీ స్ఫురన్తీ వేగవత్తరా ॥ ౩౪ ॥

కాఞ్చనీ కాఞ్చనీభూమిః కాఞ్చనీభూమిభావితా ।
లోకదృష్టిర్లోకలీలా లోకాలోకాచలార్చితా ॥ ౩౫ ॥

శైలోద్గతా స్వర్గగతా స్వర్గార్చ్యా స్వర్గపూజితా ।
వృన్దావనవనాధ్యక్షా రక్షా కక్షా తటీ పటీ ॥ ౩౬ ॥

అసికుణ్డగతా కచ్ఛా స్వచ్ఛన్దోచ్ఛలితాద్రిజా ।
కుహరస్థా రయప్రస్థా ప్రస్థా శాన్తేతరాతురా ॥ ౩౭ ॥

అమ్బుచ్ఛటా సీకరాభా దర్దురా దర్దురీధరా ।
పాపాఙ్కుశా పాపసింహీ పాపద్రుమకుఠారిణీ ॥ ౩౮ ॥

పుణ్యసఙ్ఘా పుణ్యకీర్తిః పుణ్యదా పుణ్యవర్ధినీ ।
మధోర్వననదీముఖ్యా తులా తాలవనస్థితా ॥ ౩౯ ॥

కుముద్వననదీ కుబ్జా కుముదామ్భోజవర్ధినీ ।
ప్లవరూపా వేగవతీ సింహసర్పాదివాహినీ ॥ ౪౦ ॥

బహులీ బహుదా బహ్వీ బహులా వనవన్దితా ।
రాధాకుణ్డకలారాధ్యా కృష్ణాకుణ్డజలాశ్రితా ॥ ౪౧ ॥

లలితాకుణ్డగా ఘణ్టా విశాఖాకుణ్డమణ్డితా ।
గోవిన్దకుణ్డనిలయా గోపకుణ్డతరఙ్గిణీ ॥ ౪౨ ॥

శ్రీగఙ్గా మానసీగఙ్గా కుసుమామ్బర భావినీ ।
గోవర్ధినీ గోధనాఢ్యా మయూరీ వరవర్ణినీ ॥ ౪౩ ॥

సారసీ నీలకణ్ఠాభా కూజత్కోకిలపోతకీ ।
గిరిరాజప్రభూర్భూరిరాతపత్రాతపత్రిణీ ॥ ౪౪ ॥

గోవర్ధనాఙ్కా గోదన్తీ దివ్యౌషధినిధిః శ్రుతిః । var శృతిః
పారదీ పారదమయీ నారదీ శారదీ భృతిః ॥ ౪౫ ॥

శ్రీకృష్ణచరణాఙ్కస్థా కామా కామవనాఞ్చితా ।
కామాటవీ నన్దినీ చ నన్దగ్రామమహీధరా ॥ ౪౬ ॥

బృహత్సానుద్యుతిః ప్రోతా నన్దీశ్వరసమన్వితా ।
కాకలీ కోకిలమయీ భాణ్డారకుశకౌశలా ॥ ౪౭ ॥

లోహార్గలప్రదాకారా కాశ్మీరవసనావృతా ।
బర్హిషదీ శోణపురీ శూరక్షేత్రపురాధికా ॥ ౪౮ ॥

నానాభరణశోభాఢ్యా నానావర్ణసమన్వితా ।
నానానారీకదమ్బాఢ్యా నానావస్త్రవిరాజితా ॥ ౪౯ ॥

నానాలోకగతా వీచిర్నానాజలసమన్వితా ।
స్త్రీరత్నం రత్ననిలయా లలనారత్నరఞ్జినీ ॥ ౫౦ ॥

రఙ్గిణీ రఙ్గభూమాఢ్యా రఙ్గా రఙ్గమహీరుహా ।
రాజవిద్యా రాజగుహ్యా జగత్కీర్తిర్ఘనాపహా ॥ ౫౧ ॥

విలోలఘణ్టా కృష్ణాఙ్గీ కృష్ణదేహసముద్భవా ।
నీలపఙ్కజవర్ణాభా నీలపఙ్కజహారిణీ ॥ ౫౨ ॥

నీలాభా నీలపద్మాఢ్యా నీలామ్భోరుహవాసినీ ।
నాగవల్లీ నాగపురీ నాగవల్లీదలార్చితా ॥ ౫౩ ॥

తామ్బూలచర్చితా చర్చా మకరన్దమనోహరా ।
సకేసరా కేసరిణీ కేశపాశాభిశోభితా ॥ ౫౪ ॥

కజ్జలాభా కజ్జలాక్తా కజ్జలీకలితాఞ్జనా ।
అలక్తచరణా తామ్రా లాలాతామ్రకృతామ్బరా ॥ ౫౫ ॥

సిన్దూరితా లిప్తవాణీ సుశ్రీః శ్రీఖణ్డమణ్డితా ।
పాటీరపఙ్కవసనా జటామాంసీరుచామ్బరా ॥ ౫౬ ॥

ఆగర్య్యగరుగన్ధాక్తా తగరాశ్రితమారుతా ।
సుగన్ధితైలరుచిరా కున్తలాలిః సుకున్తలా ॥ ౫౭ ॥

శకున్తలాఽపాంసులా చ పాతివ్రత్యపరాయణా ।
సూర్యకోటిప్రభా సూర్యకన్యా సూర్యసముద్భవా ॥ ౫౮ ॥

కోటిసూర్యప్రతీకాశా సూర్యజా సూర్యనన్దినీ ।
సంజ్ఞా సంజ్ఞాసుతా స్వేచ్ఛా సంజ్ఞామోదప్రదాయినీ ॥ ౫౯ ॥

సంజ్ఞాపుత్రీ స్ఫురచ్ఛాయా తపన్తీ తాపకారిణీ ।
సావర్ణ్యానుభవా వేదీ వడవా సౌఖ్యప్రదాయినీ ॥ ౬౦ ॥

శనైశ్చరానుజా కీలా చన్ద్రవంశవివర్ధినీ ।
చన్ద్రవంశవధూశ్చన్ద్రా చన్ద్రావలిసహాయినీ ॥ ౬౧ ॥

చన్ద్రావతీ చన్ద్రలేఖా చన్ద్రకాన్తానుగాంశుకా ।
భైరవీ పిఙ్గలాశఙ్కీ లీలావత్యాగరీమయీ ॥ ౬౨ ॥

ధనశ్రీర్దేవగాన్ధారీ స్వర్మణిర్గుణవర్ధినీ ।
వ్రజమల్లార్యన్ధకరీ విచిత్రా జయకారిణీ ॥ ౬౩ ॥ var వ్రజ
గాన్ధారీ మఞ్జరీ టోఢీ గుర్జర్యాసావరీ జయా ।
కర్ణాటీ రాగిణీ గౌడీ వైరాటీ గారవాటికా ॥ ౬౪ ॥

చతుశ్చన్ద్రకలా హేరీ తైలఙ్గీ విజయావతీ ।
తాలీ తాలస్వరా గానక్రియా మాత్రాప్రకాశినీ ॥ ౬౫ ॥

వైశాఖీ చఞ్చలా చారుర్మాచారీ ఘుఙ్ఘటీ ఘటా ।
వైరాగరీ సోరఠీ సా కైదారీ జలధారికా ॥ ౬౬ ॥

కామాకరశ్రీకల్యాణీ గౌడకల్యాణమిశ్రితా ।
రామసఞ్జీవనీ హేలా మన్దారీ కామరూపిణీ ॥ ౬౭ ॥

సారఙ్గీ మారుతీ హోఢా సాగరీ కామవాదినీ ।
వైభాసీ మఙ్గలా చాన్ద్రీ రాసమణ్డలమణ్డనా ॥ ౬౮ ॥ var వైభాసా
కామధేనుః కామలతా కామదా కమనీయకా ।
కల్పవృక్షస్థలీ స్థూలా క్షుధా సౌధనివాసినీ ॥ ౬౯ ॥

గోలోకవాసినీ సుభ్రూర్యష్టిభృద్ద్వారపాలికా ।
శృఙ్గారప్రకరా శృఙ్గా స్వచ్ఛాక్షయ్యోపకారికా ॥ ౭౦ ॥

పార్షదా సుముఖీ సేవ్యా శ్రీవృన్దావనపాలికా ।
నికుఞ్జభృత్కుఞ్జపుఞ్జా గుఞ్జాభరణభూషితా ॥ ౭౧ ॥

నికుఞ్జవాసినీ ప్రేష్యా గోవర్ధనతటీభవా ।
విశాఖా లలితా రామా నీరజా మధుమాధవీ ॥ ౭౨ ॥ var నీరుజా
ఏకానేకసఖీ శుక్లా సఖీమధ్యా మహామనాః ।
శ్రుతిరూపా ఋషిరూపా మైథిలాః కౌశలాః స్త్రియః ॥ ౭ ॥

అయోధ్యాపురవాసిన్యో యజ్ఞసీతాః పులిన్దకాః ।
రమా వైకుణ్ఠవాసిన్యః శ్వేతద్వీపసఖీజనాః ॥ ౭౪ ॥

ఊర్ధ్వవైకుణ్ఠవాసిన్యో దివ్యాజితపదాశ్రితాః ।
శ్రీలోకాచలవాసిన్యః శ్రీసఖ్యః సాగరోద్భవాః ॥ ౭౫ ॥

దివ్యా అదివ్యా దివ్యాఙ్గా వ్యాప్తాస్త్రిగుణవృత్తయః ।
భూమిగోప్యో దేవనార్యో లతా ఓషధివీరుధః ॥ ౭౬ ॥

జాలన్ధర్యః సిన్ధుసుతాః పృథుబర్హిష్మతీభవాః ।
దివ్యామ్బరా అప్సరసః సౌతలా నాగకన్యకాః ॥ ౭౭ ॥

పరం ధామ పరం బ్రహ్మ పౌరుషా ప్రకృతిః పరా ।
తటస్థా గుణభూర్గీతా గుణాగుణమయీ గుణా ॥ ౭౮ ॥

చిద్ఘనా సదసన్మాలా దృష్టిర్దృశ్యా గుణాకరా ।
మహత్తత్త్వమహఙ్కారో మనో బుద్ధిః ప్రచేతనా ॥ ౭౯ ॥

చేతోవృత్తిః స్వాన్తరాత్మా చతుర్ధా చతురక్షరా ।
చతుర్వ్యూహా చతుర్మూర్తిర్వ్యోమ వాయురదో జలమ్ ॥ ౮౦ ॥

మహీ శబ్దో రసో గన్ధః స్పర్శో రూపమనేకధా ।
కర్మేన్ద్రియం కర్మమయీ జ్ఞానం జ్ఞానేన్ద్రియం ద్విధా ॥ ౮౧ ॥

త్రిధాధిభూతమధ్యాత్మమధిదైవమధిస్థితమ్ ।
జ్ఞానశక్తిః క్రియాశక్తిః సర్వదేవాధిదేవతా ॥ ౮౨ ॥

తత్త్వసఙ్ఘా విరాణ్మూర్తిర్ధారణా ధారణామయీ ।
శ్రుతిః స్మృతిర్వేదమూర్తిః సంహితా గర్గసంహితా ॥ ౮౩ ॥

పారాశరీ సైవ సృష్టిః పారహంసీ విధాతృకా ।
యాజ్ఞవల్కీ భాగవతీ శ్రీమద్భాగవతార్చితా ॥ ౮౪ ॥

రామాయణమయీ రమ్యా పురాణపురుషప్రియా ।
పురాణమూర్తిః పుణ్యాఙ్గీ శాస్త్రమూర్తిర్మహోన్నతా ॥ ౮౫ ॥

మనీషా ధిషణా బుద్ధిర్వాణీ ధీః శేముషీ మతిః ।
గాయత్రీ వేదసావిత్రీ బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మలక్షణా ॥ ౮౬ ॥

దుర్గాఽపర్ణా సతీ సత్యా పార్వతీ చణ్డికామ్బికా ।
ఆర్యా దాక్షాయణీ దాక్షీ దక్షయజ్ఞవిఘాతినీ ॥ ౮౭ ॥

పులోమజా శచీన్ద్రాణీ వేదీ దేవవరార్పితా ।
వయునాధారిణీ ధన్యా వాయవీ వాయువేగగా ॥ ౮౮ ॥

యమానుజా సంయమనీ సంజ్ఞా ఛాయా స్ఫురద్ద్యుతిః ।
రత్నదేవీ రత్నవృన్దా తారా తరణిమణ్డలా ॥ ౮౯ ॥

రుచిః శాన్తిః క్షమా శోభా దయా దక్షా ద్యుతిస్త్రపా ।
తలతుష్టిర్విభా పుష్టిః సన్తుష్టిః పుష్టభావనా ॥ ౯౦ ॥

చతుర్భుజా చారునేత్రా ద్విభుజాష్టభుజా బలా ।
శఙ్ఖహస్తా పద్మహస్తా చక్రహస్తా గదాధరా ॥ ౯౧ ॥

నిషఙ్గధారిణీ చర్మఖడ్గపాణిర్ధనుర్ధరా ।
ధనుష్టఙ్కారిణీ యోద్ధ్రీ దైత్యోద్భటవినాశినీ ॥ ౯౨ ॥

రథస్థా గరుడారూఢా శ్రీకృష్ణహృదయస్థితా ।
వంశీధరా కృష్ణవేషా స్రగ్విణీ వనమాలినీ ॥ ౯౩ ॥

కిరీటధారిణీ యానా మన్దా మన్దగతిర్గతిః ।
చన్ద్రకోటిప్రతీకాశా తన్వీ కోమలవిగ్రహా ॥ ౯౪ ॥

భైష్మీ భీష్మసుతా భీమా రుక్మిణీ రుక్మరూపిణీ ।
సత్యభామా జామ్బవతీ సత్యా భద్రా సుదక్షిణా ॥ ౯౫ ॥

మిత్రవిన్దా సఖీవృన్దా వృన్దారణ్యధ్వజోర్ధ్వగా ।
శృఙ్గారకారిణీ శృఙ్గా శృఙ్గభూః శృఙ్గదాఽఽశుగా ॥ ౯౬ ॥

తితిక్షేక్షా స్మృతిః స్పర్ధా స్పృహా శ్రద్ధా స్వనిర్వృతిః ।
ఈశా తృష్ణాభిధా ప్రీతిర్హితా యాఞ్చా క్లమా కృషిః ॥ ౯౭ ॥

ఆశా నిద్రా యోగనిద్రా యోగినీ యోగదా యుగా ।
నిష్ఠా ప్రతిష్ఠా సమితిః సత్త్వప్రకృతిరుత్తమా ॥ ౯౮ ॥

తమఃప్రకృతిర్దుర్మర్షా రజఃప్రకృతిరానతిః ।
క్రియాఽక్రియాకృతిర్గ్లానిః సాత్త్విక్యాధ్యాత్మికీ వృషా ॥ ౯౯ ॥

సేవా శిఖామణిర్వృద్ధిరాహూతిః సుమతిర్ద్యుభూః ।
రాజ్జుర్ద్విదామ్నీ షడ్వర్గా సంహితా సౌఖ్యదాయినీ ॥ ౧౦౦ ॥

ముక్తిః ప్రోక్తిర్దేశభాషా ప్రకృతిః పిఙ్గలోద్భవా ।
నాగభావా నాగభూషా నాగరీ నగరీ నగా ॥ ౧౦౧ ॥

నౌర్నౌకా భవనౌర్భావ్యా భవసాగరసేతుకా ।
మనోమయీ దారుమయీ సైకతీ సికతామయీ ॥ ౧౦౨ ॥

లేఖ్యా లేప్యా మణిమయీ ప్రతిమా హేమనిర్మితా ।
శైలా శైలభవా శీలా శీలారామా చలాఽచలా ॥ ౧౦౩ ॥ var శీకరాభా
అస్థితా స్వస్థితా తూలీ వైదికీ తాన్త్రికీ విధిః ।
సన్ధ్యా సన్ధ్యాభ్రవసనా వేదసన్ధిః సుధామయీ ॥ ౧౦౪ ॥

సాయన్తనీ శిఖావేద్యా సూక్ష్మా జీవకలా కృతిః ।
ఆత్మభూతా భావితాఽణ్వీ ప్రహ్వా కమలకర్ణికా ॥ ౧౦౫ ॥

నీరాజనీ మహావిద్యా కన్దలీ కార్యసాధినీ ।
పూజా ప్రతిష్ఠా విపులా పునన్తీ పారలౌకికీ ॥ ౧౦౬ ॥

శుక్లశుక్తిర్మౌక్తికా చ ప్రతీతిః పరమేశ్వరీ ।
విరాజోష్ణిగ్విరాడ్వేణీ వేణుకా వేణునాదినీ ॥ ౧౦౭ ॥

ఆవర్తినీ వార్తికదా వార్త్తా వృత్తిర్విమానగా ।
సాసాఢ్యరాసినీ సాసీ రాసమణ్డలమణ్డలీ ॥ ౧౦౮ ॥

గోపగోపీశ్వరీ గోపీ గోపీగోపాలవన్దితా ।
గోచారిణీ గోపనదీ గోపానన్దప్రదాయినీ ॥ ౧౦౯ ॥

పశవ్యదా గోపసేవ్యా కోటిశో గోగణావృతా ।
గోపానుగా గోపవతీ గోవిన్దపదపాదుకా ॥ ౧౧౦ ॥

వృషభానుసుతా రాధా శ్రీకృష్ణవశకారిణీ ।
కృష్ణప్రాణాధికా శశ్వద్రసికా రసికేశ్వరీ ॥ ౧౧౧ ॥

అవటోదా తామ్రపర్ణీ కృతమాలా విహాయసీ ।
కృష్ణా వేణీ భీమరథీ తాపీ రేవా మహాపగా ॥ ౧౧౨ ॥

వైయాసకీ చ కావేరీ తుఙ్గభద్రా సరస్వతీ ।
చన్ద్రభాగా వేత్రవతీ గోవిన్దపదపాదుకా ॥ ౧౧౩ ॥

గోమతీ కౌశికీ సిన్ధుర్బాణగఙ్గాతిసిద్ధిదా ।
గోదావరీ రత్నమాలా గఙ్గా మన్దాకినీ బలా ॥ ౧౧౪ ॥

స్వర్ణదీ జాహ్నవీ వేలా వైష్ణవీ మఙ్గలాలయా ।
బాలా విష్ణుపదీప్రోక్తా సిన్ధుసాగరసఙ్గతా ॥ ౧౧౫ ॥

గఙ్గాసాగర శోభాఢ్యా సాముద్రీ రత్నదా ధునీ ।
భాగీరథీ స్వర్ధునీ భూః శ్రీవామనపదచ్యుతా ॥ ౧౧౬ ॥

లక్ష్మీ రమా రామణీయా భార్గవీ విష్ణువల్లభా ।
సీతార్చిర్జానకీ మాతా కలఙ్కరహితా కలా ॥ ౧౧౭ ॥

కృష్ణపాదాబ్జసమ్భూతా సర్వా త్రిపథగామినీ ।
ధరా విశ్వమ్భరాఽనన్తా భూమిర్ధాత్రీ క్షమామయీ ॥ ౧౧౮ ॥

స్థిరా ధరిత్రీ ధరణిరుర్వీ శేషఫణస్థితా ।
అయోధ్యా రాఘవపురీ కౌశికీ రఘువంశజా ॥ ౧౧౯ ॥

మథురా మాథురీ పన్థా యాదవీ ధ్రువపూజితా ।
మయాయుర్బిల్వనీలా ద్వార్గఙ్గాద్వారవినిర్గతా ॥ ౧౨౦ ॥

కుశావర్తమయీ ధ్రౌవ్యా ధ్రువమణ్డలమధ్యగా । var మణ్డలనిర్గతా
కాశీ శివపురీ శేషా విన్ధ్యా వారాణసీ శివా ॥ ౧౨౧ ॥

అవన్తికా దేవపురీ ప్రోజ్జ్వలోజ్జయినీ జితా ।
ద్వారావతీ ద్వారకామా కుశభూతా కుశస్థలీ ॥ ౧౨౨ ॥

మహాపురీ సప్తపురీ నన్దిగ్రామస్థలస్థితా ।
శాస్త్రగ్రామశిలాదిత్యా శమ్భలగ్రామమధ్యగా ॥ ౧౨౩ ॥

వంశా గోపాలినీ క్షిప్రా హరిమన్దిరవర్తినీ ।
బర్హిష్మతీ హస్తిపురీ శక్రప్రస్థనివాసినీ ॥ ౧౨౪ ॥

దాడిమీ సైన్ధవీ జమ్బుః పౌష్కరీ పుష్కరప్రసూః ।
ఉత్పలావర్తగమనా నైమిషీ నిమిషావృతా ॥ ౧౨౫ ॥

కురుజాఙ్గలభూః కాలీ హైమావత్యర్బుదా బుధా ।
శూకరక్షేత్రవిదితా శ్వేతవారాహధారితా ॥ ౧౨౬ ॥

సర్వతీర్థమయీ తీర్థా తీర్థానాం కీర్తికారిణీ ।
హారిణీ సర్వదోషాణాం దాయినీ సర్వసమ్పదామ్ ॥ ౧౨౭ ॥

వర్ధినీ తేజసాం సాక్షాద్గర్భవాసనికృన్తనీ ।
గోలోకధామధనినీ నికుఞ్జనిజమఞ్జరీ ॥ ౧౨౮ ॥

సర్వోత్తమా సర్వపుణ్యా సర్వసౌన్దర్యశృఙ్ఖలా ।
సర్వతీర్థోపరిగతా సర్వతీర్థాధిదేవతా ॥ ౧౨౯ ॥

శ్రీదా శ్రీశా శ్రీనివాసా శ్రీనిధిః శ్రీవిభావనా ।
స్వక్షా స్వఙ్గా శతానన్దా నన్దా జ్యోతిర్గణేశ్వరీ ॥ ౧౩౦ ॥

పహ్లశ్రుతి
నామ్నాం సహస్రం కాలిన్ద్యాః కీర్తిదం కామదం పరమ్ ।
మహాపాపహరం పుణ్యమాయుర్వర్ధనముత్తమమ్ ॥ ౧౩౧ ॥

ఏకవారం పఠేద్రాత్రౌ చౌరేభ్యో న భయం భవేత్ ।
ద్వివారం ప్రపఠేన్మార్గే దస్యుభ్యో న భయం క్వచిత్ ॥ ౧౩౨ ॥

ద్వితీయాం తు సమారభ్య పఠేత్పూర్ణావధిం ద్విజః ।
దశవారమిదం భక్త్యా ధ్యాత్వా దేవో కలిన్దజామ్ ॥ ౧౩౩ ॥

రోగీ రోగాత్ప్రముచ్యేత బద్ధో ముచ్యేత బన్ధనాత్ ।
గుర్విణీ జనయేత్పుత్రం విద్యార్థీ పణ్డితో భవేత్ ॥ ౧౩౪ ॥

మోహనం స్తమ్భనం శశ్వద్వశీకరణమేవ చ ।
ఉచ్చాటనం పాతనం చ శోషణం దీపనం తథా ॥ ౧౩౫ ॥

ఉన్మాదనం తాపనం చ నిధిదర్శనమేవ చ ।
యద్యద్వాఞ్ఛతి చిత్తేన తత్తత్ప్రాప్నోతి మానవః ॥ ౧౩౬ ॥

బ్రాహ్మణో బ్రహ్మవర్చస్వీ రాజన్యో జగతీపతిః ।
వైశ్యో నిధిపతిర్భూయాచ్ఛూద్రః శ్రుత్వా తు నిర్మలః ॥ ౧౩౭ ॥

పూజాకాలే తు యో నిత్యం పఠతే భక్తిభావతః ।
లిప్యతే న స పాపేన పద్మపత్రమివామ్భసా ॥ ౧౩౮ ॥

శతవారం పఠేన్నిత్యం వర్షావధిమతః పరమ్ ।
పటలం పద్ధతిం కృత్వా స్తవం చ కవచం తథా ॥ ౧౩౯ ॥

సప్తద్వీపమహీరాజ్యం ప్రాప్నుయాన్నాత్ర సంశయః ।
నిష్కారణం పఠేద్యస్తు యమునాభక్తిసంయుతః ॥ ౧౪౦ ॥

త్రైవర్గ్యమేత్య సుకృతీ జీవన్ముక్తో భవేదిహ ॥ ౧౪౧ ॥

నికుఞ్జలీలాలలితం మనోహరం
కలిన్దజాకూలలతాకదమ్బకమ్ ।
వృన్దావనోన్మత్తమిలిన్దశబ్దితం
వ్రజేత్స గోలోకమిదం పఠేచ్చ యః ॥ ౧౪౨ ॥

॥ ఇతి గర్గసంహితాయాం శ్రీయమునాసహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read 1000 Names of Yamuna or Kalindi:

1000 Names of Yamuna or Kalindi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Yamuna or Kalindi | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top