Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

1002 Names Of Lord Siva Sivapurana – 1002 Names Of Lord Shiva

According to Sivapurana Lord Shiva has 1002 names and avathars. Following are the thousand names of Lord Siva.

 1. Siva
 2. Hara
 3. Mrida
 4. Rudra
 5. Pushkara
 6. Pushpalochana
 7. Arthigamya
 8. Sadachara
 9. Sharva
 10. Shambhu
 11. Maheshvara
 12. Chandrapida
 13. Chandramouli
 14. Vishva
 15. Vishvamareshvara
 16. Vedantasarasandoha
 17. Kapali
 18. Nilalohita
 19. Dhyanadhara
 20. Aparicchedya
 21. Gauribharata
 22. Ganeshvara
 23. Ashtamurti
 24. Vishvamurti
 25. Trivargasvargasadhana
 26. Jnanagamya
 27. Lord Shiva

 28. Dridaprajna
 29. Devadeva
 30. Trilochana
 31. Vamadeva
 32. Mahadeva
 33. Patu
 34. Parivrida
 35. Drida
 36. Vishvarupa
 37. Virupaksha
 38. Vagisha
 39. Shuchisattama
 40. Sarvapramanasamvadi
 41. Vrishanka
 42. Vrishavahana
 43. Isha
 44. Pinaki
 45. Khatvanga
 46. Chitravesha
 47. Chirantana
 48. Tamohara
 49. Mahayogi
 50. Gupta
 51. Brahma
 52. Dhurjati
 53. Kalakala
 54. Krittivasah
 55. Subhaga
 56. Pranavatmaka
 57. Unnadhra
 58. Purusha
 59. Jushya
 60. Durvasa
 61. Purashasana
 62. Divyayudha
 63. Skandaguru
 64. Parameshthi
 65. Paratpara
 66. Anadimadhyanidhana
 67. Girisha
 68. Girijadhava
 69. Kuverabandhu
 70. Shrikantha
 71. Lokavarnottama
 72. Mridu
 73. Samadhivedya
 74. Kodandi
 75. Nilakantha
 76. Parashvadhi
 77. Vishalaksha
 78. Mrigavyadha
 79. Suresha
 80. Suryatapana
 81. Dharmadhama
 82. Kshamakshetra
 83. Bhagavana
 84. Bhaganetrabhida
 85. Ugra
 86. Pashupati
 87. Tarkshya
 88. Priyabhakta
 89. Parantapa
 90. Datta
 91. Dayakara
 92. Daksha
 93. Karmandi
 94. Kamashasana
 95. Shmashananilaya
 96. Suksha
 97. Shmashanastha
 98. Maheshvara
 99. Lokakarta
 100. Mrigapati
 101. Mahakarta
 102. Mahaushadhi
 103. Uttara
 104. Gopati
 105. Gopta
 106. Jnanagamya
 107. Puratana
 108. Niti
 109. Suniti
 110. Shuddhatma
 111. Soma
 112. Somarata
 113. Sukhi
 114. Somapa
 115. Amritapa
 116. Sunya
 117. Mahatejah
 118. Mahadyuti
 119. Tejomaya
 120. Amritamaya
 121. Annamaya
 122. Sudhapati
 123. Ajatashatru
 124. Aloka
 125. Sambhavya
 126. Havyavahana
 127. Lokakara
 128. Vedakara
 129. Sutrakara
 130. Sanatana
 131. Maharishi
 132. Kapilacharya
 133. Vishvadipti
 134. Vilochana
 135. Pinakapani
 136. Bhudeva
 137. Svastida
 138. Svastikrita
 139. Sudhi
 140. Dhatridhama
 141. Dhamakara
 142. Sarvaga
 143. Sarvagochara
 144. Brahmasrika
 145. Vishvasrika
 146. Sarga
 147. Karnikara
 148. Priya
 149. Kavi
 150. Shakha
 151. Vishakha
 152. Goshakha
 153. Siva
 154. Bhishaka
 155. Anuttama
 156. Gangaplavodaka
 157. Bhavya
 158. Pushkala
 159. Sthapati
 160. Sthira
 161. Vijitatma
 162. Vishayatma
 163. Bhutavahana
 164. Sarathi
 165. Sagana
 166. Ganakaya
 167. Sukirti
 168. Chinnasamshaya
 169. Kamadeva
 170. Kamapala
 171. Bhasmoddhulita-
 172. Vigraha
 173. Bhasmapriya
 174. Bhasmashayi
 175. Kami
 176. Kanta
 177. Kritagama
 178. Samavarta
 179. Nivritatma
 180. Dharmapunja
 181. Sadashiva
 182. Akalmasha
 183. Chaturvahu
 184. Durvasa
 185. Durasada
 186. Durlabha
 187. Durgama
 188. Durga
 189. Sarvayudhavisharada
 190. Adhyatmayoganilaya
 191. Sutantu
 192. Tantuvardhana
 193. Shubhanga
 194. Lokasaranga
 195. Jagadisha
 196. Janardana
 197. Bhasmashuddhikara
 198. Meru
 199. Ojasvi
 200. Shuddhavigraha
 201. Asadhya
 202. Sadhusadhya
 203. Bhrityamarkatarupadhrika
 204. Hiranyareta
 205. Purana
 206. Ripujivahara
 207. Bala
 208. Mahahrada
 209. Mahagarta
 210. Vyali
 211. Siddhavrindaravandita
 212. Vyaghracharmambara
 213. Mahabhuta
 214. Mahanidhi
 215. Amritasha
 216. Amritavapu
 217. Panchajanya
 218. Prabhanjana
 219. Panchavimshatitattvastha
 220. Parijata
 221. Paravara
 222. Sulabha
 223. Suvrata
 224. Shura
 225. Brahmavedanidhi
 226. Nidhi
 227. Varnashramaguru
 228. Varni
 229. Shatrujita
 230. Shatrutapana
 231. Ashrama
 232. Kshapana
 233. Kshama
 234. Jnanavana
 235. Achaleshvara
 236. Pramanabhuta
 237. Durjneya
 238. Suparna
 239. Vayuvahana
 240. Dhanurdhara
 241. Dhanurveda
 242. Gunarishi
 243. Gunakara
 244. Satyasatyapara
 245. Dina
 246. Dharmaga
 247. Ananda
 248. Dharmasadhana
 249. Anantadrishti
 250. Danda
 251. Damayita
 252. Dama
 253. Abhivadya
 254. Mahamaya
 255. Vishvakarma
 256. Visharada
 257. Vitaraga
 258. Vinitatma
 259. Tapasvi
 260. Bhutabhavana
 261. Unmattavesha
 262. Pracchanna
 263. Jitakama
 264. Ajitapriya
 265. Kalyanaprakriti
 266. Kalpa
 267. Sarvalokaprajapati
 268. Tarasvi
 269. Tavaka
 270. Dhimana
 271. Pradhanaprabhu
 272. Avyaya
 273. Lokapala
 274. Antarhitatma
 275. Kalpadi
 276. Kamalakshana
 277. Vedashastrarthatattvajna
 278. Aniyama
 279. Niyatashraya
 280. Chandra
 281. Surya
 282. Shani
 283. Ketu
 284. Varanga
 285. Vidrumacchavi
 286. Bhaktivashya
 287. Anagha
 288. Parabrahmamrigavanarpana
 289. Adri
 290. Adryalaya
 291. Kanta
 292. Paramatma
 293. Jagadguru
 294. Sarvakarmalaya
 295. Tushta
 296. Mangalya
 297. Mangalavrita
 298. Mahatapa
 299. Drighatapa
 300. Sthavishtha
 301. Sthavira
 302. Dhruva
 303. Aha
 304. Samvatsara
 305. Vyapti
 306. Pramana
 307. Paramatapa
 308. Samvatsarakara
 309. Mantrapratyayakara
 310. Sarvadarshana
 311. Aja
 312. Sarveshvara
 313. Siddha
 314. Mahareta
 315. Mahabala
 316. Yogi
 317. Yogya
 318. Siddhi
 319. Mahateja
 320. Sarvadi
 321. Agraha
 322. Vasu
 323. Vasumana
 324. Satya
 325. Sarvapapahara
 326. Sukirti
 327. Shobhana
 328. Shrimana
 329. Avanmanasagochara
 330. Amritashashvata
 331. Shanta
 332. Vanahasta
 333. Pratapavana
 334. Kamandalundhara
 335. Dhanvi
 336. Vedanga
 337. Vedavita
 338. Muni
 339. Bhrajishnu
 340. Bhojana
 341. Bhokta
 342. Lokanatha
 343. Duradhara
 344. Atindriya
 345. Mahamaya
 346. Sarvavasa
 347. Chatushpatha
 348. Kalayogi
 349. Mahanada
 350. Mahatsaha
 351. Mahabala
 352. Mahabuddhi
 353. Mahavirya
 354. Bhutachari
 355. Purandara
 356. Nishachara
 357. Pretachari
 358. Mahashakti
 359. Mahadyuti
 360. Ahirdeshyavapu
 361. Shrimana
 362. Sarvacharyamanogati
 363. Vahushruta
 364. Niyatatma
 365. Dhruva
 366. Adhruva
 367. Sarvashaska
 368. Ojastejodyutidhara
 369. Nartaka
 370. Nrityapriya
 371. Nrityanitya
 372. Prakashatma
 373. Prakashaka
 374. Spashtakshara
 375. Budha
 376. Mantra
 377. Samana
 378. Sarasamplava
 379. Yugadikrida
 380. Yugavarta
 381. Gambhira
 382. Vrishavahana
 383. Ishta
 384. Vishishta
 385. Shishteshta
 386. Shalabha
 387. Sharabha
 388. Dhanu
 389. Tirtharupa
 390. Tirthanama
 391. Tirthadrishya
 392. Stuta
 393. Arthada
 394. Apamnidhi
 395. Adhishthana
 396. Vijaya
 397. Jayakalavita
 398. Pratishthita
 399. Pramanajna
 400. Hiranyakavacha
 401. Hari
 402. Vimlochana
 403. Suragana
 404. Vidyesha
 405. Vindusamshraya
 406. Balarupa
 407. Vikarta
 408. Balaunmatta
 409. Gahana
 410. Guha Karana
 411. Karta
 412. Sarvabandhavimochana
 413. Vyavasaya
 414. Vyavasthana
 415. Sthanada
 416. Jagadadija
 417. Garuda
 418. Lalita
 419. Abheda
 420. Bhavatmatmasamsthita
 421. Vireshvara
 422. Virabhadra
 423. Virasanavidhi
 424. Virata
 425. Virachudamani
 426. Vetta
 427. Tivrananda
 428. Nadidhara
 429. Ajnadhara
 430. Trishuli
 431. Shipivishta
 432. Sivalaya
 433. Balakhilya
 434. Mahachapa
 435. Tigmamshu
 436. Badhira
 437. Khaga
 438. Adhirama
 439. Susharana
 440. Subrahmanya
 441. Sudhapati
 442. Maghavana
 443. Kushika
 444. Gaumana
 445. Virama
 446. Sarvasadhana
 447. Lalataksha
 448. Vishvadeha
 449. Sara
 450. Samsarachakrabhrita
 451. Amoghadanda
 452. Madhyastha
 453. Hiranya
 454. Brahmavarchasi
 455. Paramartha
 456. Para
 457. Mayi
 458. Shambara
 459. Vyaghralochana
 460. Ruchi
 461. Virinchi
 462. Svarbandhu
 463. Vachaspati
 464. Aharpati
 465. Ravi
 466. Virochana
 467. Skanda
 468. Shasta
 469. Vaivasvata
 470. Yama
 471. Yukti
 472. Unnatakirti
 473. Sanuraga
 474. Paranjaya
 475. Kailashadhipati
 476. Kanta
 477. Savita
 478. Ravilochana
 479. Vidvattama
 480. Vitabhaya
 481. Vishvabharata
 482. Anivarita
 483. Nitya
 484. Niyatakalyana
 485. Punyashravanakirtana
 486. Durashrava
 487. Vishvasaha
 488. Dhyeya
 489. Duhsvapnanashana
 490. Uttarana
 491. Dushkritiha
 492. Vijneya
 493. Duhsaha
 494. Bhava
 495. Anadi
 496. Bhurbhuvakshi
 497. Kiriti
 498. Ruchirangada
 499. Janana
 500. Janajanmadi
 501. Pritimana
 502. Nitimana
 503. Dhava
 504. Vasishtha
 505. Kashyapa
 506. Bhanu
 507. Bhima
 508. Bhimaparakrama
 509. Pranava
 510. Satpatchachara
 511. Mahakasha
 512. Mahaghana
 513. Janmadhipa
 514. Mahadeva
 515. Sakalagamaparaga
 516. Tattva
 517. Tattavit
 518. Ekatma
 519. Vibhu
 520. Vishvavibhushana
 521. Rishi
 522. Brahmana
 523. Aishvaryajanmamrityujaratiga
 524. Panchayajnasamutpatti
 525. Vishvesha
 526. Vimalodaya
 527. Atmayoni
 528. Anadyanta
 529. Vatsala
 530. Bhaktalokadhrika
 531. Gayatrivallabha
 532. Pramshu
 533. Vishvavasa
 534. Prabhakara
 535. Shishu
 536. Girirata
 537. Samrata
 538. Sushena
 539. Surashatruha
 540. Amogha
 541. Arishtanemi
 542. Kumuda
 543. Vigatajvara
 544. Svayamjyoti
 545. Tanujyoti
 546. Achanchala
 547. Atmajyoti
 548. Pingala
 549. Kapilashmashru
 550. Bhalanetra
 551. Trayitanu
 552. Jnanaskandamahaniti
 553. Vishvutpatti
 554. Upaplava
 555. Bhaga
 556. Vivasvana
 557. Aditya
 558. Yogapara
 559. Divaspati
 560. Kalyanagunanama
 561. Papaha
 562. Punyadarshana
 563. Udarakirti
 564. Udyogi
 565. Sadyogi
 566. Sadasanmaya
 567. Nakshatramali
 568. Nakesha
 569. Svadhishthanapadashraya
 570. Pavitra
 571. Papahari
 572. Manipura
 573. Nabhogati
 574. Hrit
 575. Pundarikasina
 576. Shatru
 577. Shranta
 578. Vrishakapi
 579. Ushna
 580. Grihapati
 581. Krishna
 582. Paramartha
 583. Anarthanashana
 584. Adharmashatru
 585. Ajneya
 586. Purohita
 587. Purushrita
 588. Brahmagarbha
 589. Vrihadgarbha
 590. Dharmadhenu
 591. Dhanagama
 592. Jagaddhitaishi
 593. Sugata
 594. Kumara
 595. Kushalagama
 596. Hiranyavarna
 597. Jyotishmana
 598. Nanabhutarata
 599. Dhvani
 600. Araga
 601. Niyamadhyaksha
 602. Vishvamitra
 603. Dhaneshvara
 604. Brahmajyoti
 605. Vasudhama
 606. Mahajyotianuttama
 607. Matamaha
 608. Matarishva
 609. Nabhasvana
 610. Nagaharadhrika
 611. Pulastya
 612. Pulaha
 613. Agastya
 614. Jatukarnya
 615. Parashara
 616. Niravarananirvara
 617. Vairanchya
 618. Vishtarashrava
 619. Atmabhu
 620. Aniruddha
 621. Atri
 622. Jnanamurti
 623. Mahayasha
 624. Lokaviragrani
 625. Vira
 626. Chanda
 627. Satyaparakrama
 628. Vyalakalpa
 629. Mahakalpa
 630. Kalpavriksha
 631. Kaladhara
 632. Alankarishnu
 633. Achala
 634. Ruchishnu
 635. Vikramonnata
 636. Ayuhshabdapati
 637. Vegi
 638. Plavana
 639. Shikhisarathi
 640. Asamsrishta
 641. Atithi
 642. Shatrupreamathi
 643. Padapashana
 644. Vasushrava
 645. Pratapa
 646. Havyavaha
 647. Vishvabhojana
 648. Japaya
 649. Jaradishamana
 650. Lohitatma
 651. Tanunapata
 652. Vrihadashva
 653. Nabhoyoni
 654. Supratika
 655. Tamasraha
 656. Nidagha
 657. Tapana
 658. Megha
 659. Svaksha
 660. Parapuranjaya
 661. Sukhanila
 662. Sunishpanna
 663. Surabhi
 664. Shishiratmaka
 665. Vasanta
 666. Madhava
 667. Grishma
 668. Nabhasya
 669. Vijavahana
 670. Angira
 671. Guru
 672. Atreya
 673. Vimala
 674. Vishvavahana
 675. Pavana
 676. Sumati
 677. Vidvana
 678. Travidya
 679. Naravahana
 680. Manobuddhi
 681. Ahamkara
 682. Kshetrajna
 683. Kshetrapalaka
 684. Jamadagni
 685. Balanidhi
 686. Vigala
 687. Vishvagalava
 688. Aghora
 689. Anuttara
 690. Yajna
 691. Shreya
 692. Nihshreyahpatha
 693. Shaila
 694. Gaganakundabha
 695. Danavari
 696. Arindama
 697. Rajanijanaka
 698. Charuvishaiya
 699. Lokakalpadhrika
 700. Chaturveda
 701. Chaturbhava
 702. Chatura
 703. Chaturapriya
 704. Amlaya
 705. Samamlaya
 706. Tirthavedashivalaya
 707. Vahurupa
 708. Maharupa
 709. Sarvarupa
 710. Charachara
 711. Nyayanirmayaka
 712. Nyayi
 713. Nyayagamya
 714. Nirantara
 715. Sahasramariddha
 716. Devendra
 717. Sarvashastraprabhanjana
 718. Munda
 719. Virupa
 720. Vikranta
 721. Dandi
 722. Danta
 723. Gunottama
 724. Pingalaksha
 725. Janadhyaksha
 726. Nilagriva
 727. Niramaya
 728. Sahasravahu
 729. Sarvesha
 730. Sharanya
 731. Sarvalokadhrika
 732. Padmasana
 733. Paramjyoti
 734. Parampara
 735. Paramsala
 736. Padmagarbha
 737. Mahagarbha
 738. Vishvagarbha
 739. Vichakshana
 740. Characharajna
 741. Varada
 742. Varesha
 743. Mahabala
 744. Devasuraguru
 745. Deva
 746. Devasuramahashraya
 747. Devadideva
 748. Devagni
 749. Devagnisukhada
 750. Prabhu
 751. Devasureshvara
 752. Divya
 753. Devasuramaheshvara
 754. Devadevamaya
 755. Achintya
 756. Devadevatmasambhava
 757. Sadyoni
 758. Asuravyaghra
 759. Devasimha
 760. Divakara
 761. Vibudhagravara
 762. Shreshtha
 763. Sarvadevottamottama
 764. Sivajnanarata
 765. Shrimana
 766. Shikhi-
 767. shriparvatapriya
 768. Vajrahasta
 769. Siddhakhadgi
 770. Narasimhanipatana
 771. Brahmachari
 772. Lokachari
 773. Dharmachari
 774. Dhanadhipa
 775. Nandi
 776. Nandishvara
 777. Ananta
 778. Nagnavratadhara
 779. Shuchi
 780. Lingadhyaksha
 781. Suradhyaksha
 782. Yogadhyaksha
 783. Yugavaha
 784. Svadharma
 785. Svargata
 786. Svargakhara
 787. Svaramayasvana
 788. Vanadhyaksha
 789. Vijakarta
 790. Dharmakrita
 791. Dharmasambhava
 792. Dambha
 793. Alobha
 794. Arthavita
 795. Shambhu
 796. Sarvabhutamaheshvara
 797. Shmashananilaya
 798. Tryksha
 799. Setu
 800. Apratimakriti
 801. Lokottaras-
 802. putaloka
 803. Trymbaka
 804. Nagabhushana
 805. Andhakari
 806. Makhadveshi
 807. Vishnukandharapatana
 808. Hinadosha
 809. Akshayaguna
 810. Dakshari
 811. Pushadantabhit
 812. Dhurjati
 813. Khandaparashu
 814. Sakala
 815. Nishkala
 816. Anagha
 817. Akala
 818. Sakaladhara
 819. Pandurabha
 820. Mrida
 821. Nata
 822. Purna
 823. Purayita
 824. Punya
 825. Sukumara
 826. Sulochana
 827. Samagayapriya
 828. Akrura
 829. Punyakirti
 830. Anamaya
 831. Manojava
 832. Tirthakara
 833. Jatila
 834. Jiviteshvara
 835. Jivitantakara
 836. Nitya
 837. Vasureta
 838. Vasuprada
 839. Sadgati
 840. Satkriti
 841. Siddhi
 842. Sajjati
 843. Kalakantaka
 844. Kaladhara
 845. Mahakala
 846. Bhutasatyaparayana
 847. Lokalavanyakarta
 848. Lokottarasukhalaya
 849. Chandrasanjivana
 850. Shasta
 851. Lokaguda
 852. Mahadhipa
 853. Lokabandhu
 854. Lokanatha
 855. Kritajna
 856. Krittibhushana
 857. Anapaya
 858. Akshara
 859. Kantha
 860. Sarvashastrabhudvara
 861. Tejomaya
 862. Dyutidhara
 863. Lokagrani
 864. Anu
 865. Shuchismita
 866. Prasamnyatma
 867. Durjjeya
 868. Duratikrama
 869. Jyotirmaya
 870. Jagannatha
 871. Nirakara
 872. Jaleshvara
 873. Tumbavina
 874. Mahakopa
 875. Vishoka
 876. Shokanashana
 877. Trilokapa
 878. Trilokesha
 879. Sarvashuddhi
 880. Adhokshaja
 881. Avyaktalakshana
 882. Deva
 883. Vyaktavyakta
 884. Vishampati
 885. Varashila
 886. Varaguna
 887. Saramanadhana
 888. Maya
 889. Brahma
 890. Vishnu
 891. Prajapati
 892. Hamsa
 893. Hamsagati
 894. Vaya
 895. Vedha
 896. Vidhata
 897. Dhata
 898. Srashta
 899. Harta
 900. Chaturmukha
 901. Kailasashikharavasi
 902. Sarvavasi
 903. Sadagati
 904. Hiranyagarbha
 905. Druhina
 906. Bhutapala
 907. Bhupati
 908. Sadyogi
 909. Yogavit
 910. Yogi
 911. Varada
 912. Brahmanapriya
 913. Devapriya
 914. Devanatha
 915. Devajna
 916. Devachintaka
 917. Vishamaksha
 918. Vishalaksha
 919. Vrishada
 920. Vrishavardhana
 921. Nirmama
 922. Nirahamkara
 923. Nirmoha
 924. Nirupadrava
 925. Darpaha
 926. Darpada
 927. Dripta
 928. Sarvabhutaparivartaka
 929. Sahasrajit
 930. Sahasrarchi
 931. Prabhava
 932. Snigddhaprakritidakshina
 933. Bhutabhavyabhavannatha
 934. Bhutinashana
 935. Artha
 936. Anartha
 937. Mahakosha
 938. Parakaiyaikapandita
 939. Nishkantaka
 940. Kritananda
 941. Nirvyaja
 942. Vyajamardana
 943. Sattvavana
 944. Sattvika
 945. Satyakirti
 946. Snehakritagama
 947. Akampita
 948. Gunagrahi
 949. Naikatma
 950. Naikakarmakrita
 951. Suprita
 952. Sumukha
 953. Suksha
 954. Sukara
 955. Dakshinanila
 956. Nandiskandhadhara
 957. Dhurya
 958. Prakata
 959. Pritivardhana
 960. Aparajita
 961. Sarvasattva
 962. Govinda
 963. Adhrita
 964. Sattvavahana
 965. Svadhrita
 966. Siddha
 967. Putamurti
 968. Yashodhana
 969. Varahabhringadhrika
 970. Bhringi
 971. Balavana
 972. Ekanayaka
 973. Shrutiprakasha
 974. Shrutimana
 975. Ekabandhu
 976. Anekakrita
 977. Shrivatsalashivarambha
 978. Shantabhadra
 979. Sama
 980. Yasha
 981. Bhushaya
 982. Bhushana
 983. Bhuti
 984. Bhutakrita
 985. Bhutabhavana
 986. Akampa
 987. Bhaktikaya
 988. Kalaha
 989. Nilalohita
 990. Satyavrata
 991. Mahatyagi
 992. Nityashantiparayana
 993. Pararthavritti
 994. Vibikshu
 995. Visharada
 996. Shubhada
 997. Shubhakarta
 998. Shubhanama
 999. Shubha
 1000. Anarthita
 1001. Aguna
 1002. Sakshi
 1003. Akarta
1002 Names Of Lord Siva Sivapurana – 1002 Names Of Lord Shiva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top