Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

108 Names of Meenakshi Amman | Goddess Meenakshi Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Minakshi Ashtottarashata Namavali in Hindi:

॥ श्रीमीनाक्षी स्तोत्राष्टोत्तरशतनामावली ॥

॥ श्रीः ॥

॥ अथ श्रीमीनाक्षी अष्टोत्तरशतनामावली ॥

ॐ मातङ्ग्यै नमः ।
ॐ विजयायै नमः ।
ॐ श्यामायायै नमः ।
ॐ सचिवेश्यै नमः ।
ॐ शुकप्रियायै नमः ।
ॐ नीपप्रियायै नमः ।
ॐ कदम्बेश्यै नमः ।
ॐ मदकूर्णितलोचनायै नमः ।
ॐ भक्तानुरक्तायै नमः ।
ॐ मन्त्राश्यै नमः || १० ||

ॐ पुश्पिन्यै नमः ।
ॐ मन्त्रिण्यै नमः ।
ॐ शिवायै नमः ।
ॐ कलवत्यै नमः ।
ॐ रक्तवस्त्रायै नमः ।
ॐ अभिरामायै नमः ।
ॐ सुमध्यमायै नमः ।
ॐ त्रिकोणमध्य निलयायै नमः ।
ॐ चारुचन्द्रावदंसिन्यै नमः ।
ॐ रहः पूज्यायै नमः || २० ||

ॐ रहः केल्यै नमः ।
ॐ योनिरूपायै नमः ।
ॐ महेश्वर्यै नमः ।
ॐ भगप्रियायै नमः ।
ॐ भगाराध्यायै नमः ।
ॐ सुभगायै नमः ।
ॐ भगमलिन्यै नमः ।
ॐ चतुर्बहवे नमः ।
ॐ सुवेण्यै नमः ।
ॐ चारुहासिन्यै नमः || ३० ||

ॐ मधुप्रियायै नमः ।
ॐ श्रीजनन्यै नमः ।
ॐ शर्वाण्यै नमः ।
ॐ शिवात्मिकायै नमः ।
ॐ रज्यलक्ष्मि प्रदयै नमः ।
ॐ नित्यायै नमः ।
ॐ नीपोध्यान निवासिन्यै नमः ।
ॐ वीणावात्यै नमः ।
ॐ कम्बुकण्ठ्यै नमः || ४० ||
ॐ कामेश्यै नमः ।
ॐ यज्ञरूपिण्यै नमः ।
ॐ संगीत रसिकायै नमः ।
ॐ नादप्रियायै नमः ।
ॐ नीलोत्पलध्युत्यै नमः ।
ॐ मातङ्गतनयायै नमः ।
ॐ लक्ष्म्यै नमः ।
ॐ व्यापिन्यै नमः ।
ॐ सर्वज्ञन्यै नमः ।
ॐ दिव्यचन्दन दिग्धांगै नमः || ५० ||

ॐ यावकरर्द्रपदंबुजायै नमः ।
ॐ कस्तूरितिलकायै नमः ।
ॐ सुभ्रुवे नमः ।
ॐ बिम्बोष्ठ्यै नमः ।
ॐ मदालसायै नमः ।
ॐ विद्याराक्ञै नमः ।
ॐ भगवत्यै नमः ।
ॐ सुधापनानुमोदिन्यै नमः ।
ॐ शंखताटङ्गिन्यै नमः ।
ॐ गुह्यायै नमः || ६० ||

ॐ योषित्पुरुषमोहिन्यै नमः ।
ॐ किंकरीभूतगीर्वाण्यै नमः ।
ॐ कौळिन्यै नमः ।
ॐ अक्षररूपिन्यै नमः ।
ॐ विधुत्कपोलफलकायै नमः ।
ॐ मुक्तारत्न विभूषितायै नमः ।
ॐ सुनासायै नमः ।
ॐ तनुमध्यायै नमः ।
ॐ श्रीविद्यायै नमः ।
ॐ सुधासागरवासिन्यै नमः ।
ॐ भुवेनेश्वर्यै नमः || ७० ||

ॐ प्रथुस्तन्यै नमः ।
ॐ ब्रह्म विद्यायै नमः ।
ॐ सुधासागर वासिन्यै नमः ।
ॐ अनवध्याङ्ग्यै नमः ।
ॐ यन्त्रिण्यै नमः ।
ॐ रतिलोलुपायै नमः ।
ॐ त्रैलोक्य सुन्दर्यै नमः ।
ॐ रम्यायै नमः ।
ॐ कीरधारिण्यै नमः || ८० ||

ॐ आत्मैकसुमुकिभुत जगदह्लादकारिण्यै नमः ।
ॐ कल्पातीतायै नमः ।
ॐ कुण्डलिन्यै नमः ।
ॐ कलाधरायै नमः ।
ॐ मनस्विन्यै नमः ।
ॐ अचिन्त्या नन्दविभवायै नमः ।
ॐ रत्नसिम्हासनेश्वर्यै नमः ।
ॐ पद्मासनायै नमः ।
ॐ कामकलायै नमः । (९० ||

ॐ स्वयंभूकुसुमप्रियायै नमः ।
ॐ कल्याण्यै नमः ।
ॐ नित्यपुष्पायै नमः ।
ॐ शांभव्यै नमः ।
ॐ सर्वविद्याप्रदायै नमः ।
ॐ वाच्यायै नमः ।
ॐ गुह्योपनिषदुत्तमायै नमः ।
ॐ नृपवश्यकर्यै नमः ।
ॐ भोक्त्र्यै नमः ।
ॐ जगत्प्रत्यक्षसाक्षिण्यै नमः || १०० ||

ॐ ब्रह्मविष्णवीशजनन्यै नमः ।
ॐ सर्वसौब्भाग्यदायिन्यै नमः ।
ॐ गुह्यातिगुह्यगोप्त्र्यै नमः ।
ॐ नित्यक्लिन्नयै नमः ।
ॐ अम्रितोद्भवायै नमः ।
ॐ कैवल्यदात्र्यै नमः ।
ॐ वशिन्यै नमः ।
ॐ सर्वसम्पत् प्रदायिन्यै नमः || १०८ ||

ॐ ब्रह्मविद्यायै नमः ।
ॐ श्यामळांबिकायै नमः ।
ॐ भवस्यदेवस्यपत्न्यै नमः ।
ॐ सर्वस्यदेवस्यपत्न्यै नमः ।
ॐ ईशानस्यदेवस्यपत्न्यै नमः ।
ॐ पशुपतेर्देवस्यपत्न्यै नमः ।
ॐ उग्रस्यदेवस्यपत्न्यै नमः ।
ॐ रुद्रस्यदेवस्यपत्न्यै नमः ।
ॐ भिमस्यदेवस्यपत्न्यै नमः ।
ॐ महतोदेवस्यपत्न्यै नमः ।
ॐ श्री ललितामहात्रिपुरसुन्दरी
स्वरूप श्री मीनाक्षी
परमेश्वरी परदेवतांबिकायै नमः ।
॥ इति श्रीमीनाक्षी अष्टोत्तरशत नामावली सम्पूर्णम् ॥

Also Read:

108 Names of Meenakshi Amman | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Meenakshi Amman | Goddess Meenakshi Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top