Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Satya Sai Baba And Meaning | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Satya Sai Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಸತ್ಯಸಾಈಂ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ 1 ॥
ಅಥ ಶ್ರೀಸತ್ಯಸಾಈಂ ಅಷ್ಟೋತ್ತರನಾಮಾವಲಿಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಸತ್ಯಸಾಈಂಬಾಬಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಸತ್ಯಧರ್ಮಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ವರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಸತ್ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಸತ್ಯಗುಣಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಸಾಧುವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಸಾಧುಜನಪೋಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಸರ್ವಜನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಸರ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಸರ್ವಸಂಗಪರಿತ್ಯಾಗಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಸರ್ವಾನ್ತರ್ಯಾಮಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಮಹಿಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಮಹೇಶ್ವರಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಪಾರ್ಥೀಗ್ರಾಮೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಪಾರ್ಥೀಕ್ಷೇತ್ರನಿವಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಯಶಃಕಾಯಶಿರ್ಡೀವಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಜೋದಿ ಆದಿಪಲ್ಲಿ ಸೋಮಪ್ಪಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಭಾರದ್ವಾಜಋಷಿಗೋತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಅಪಾನ್ತರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಅವತಾರಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಸರ್ವಭಯನಿವಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಆಪಸ್ತಮ್ಬಸೂತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಅಭಯಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ರತ್ನಾಕರವಂಶೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಶಿರ್ಡೀ ಸಾಈಂ ಅಭೇದಶಕ್ತ್ಯಾವತಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಶಿರ್ಡೀ ಸಾಈಂ ಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ದ್ವಾರಕಾಮಯಿವಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಚಿತ್ರಾವತೀತಟಪುಟ್ಟಪಾರ್ಥೀವಿಹಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಶಕ್ತಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಶರಣಾಗತತ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಆನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಆನನ್ದದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಅನಾಥನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಅಸಹಾಯ್ಯಸಹಾಯ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಲೋಕಬಾನ್ಧವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಲೋಕರಕ್ಷಾಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಲೋಕನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ದೀನಜನಪೋಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಮೂರ್ತಿತ್ರಯಸ್ವರೂಪಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಕಲುಷವಿದೂರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಕರುಣಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಸರ್ವಾಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಹೃದಯವಾಸಿನೇ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಪುಣ್ಯಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಸರ್ವಪಾಪಕ್ಷಯಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಸರ್ವರೋಗನಿವಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಸರ್ವಬಾಧಾಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಅನನ್ತನುತಕರ್ತೃಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಆದಿಪುರುಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಆದಿಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಅಪರೂಪಶಕ್ತಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಅವ್ಯಕ್ತರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಕಾಮಕ್ರೋಧಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಕನಕಾಮ್ಬರಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಅದ್ಭುತಚರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಆಪದ್ಬಾನ್ಧವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಪ್ರೇಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಪ್ರೇಮಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಪ್ರೇಮಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಭಕ್ತಮನ್ದಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಭಕ್ತಜನಹೃದಯವಿಹಾರಾಯ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಭಕ್ತಜನಹೃದಯಾಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಭಕ್ತಪರಾಧೀನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಭಕ್ತಿಜ್ಞಾನಪ್ರದೀಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಭಕ್ತಿಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಸುಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಗೀತಾಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಜ್ಞಾನಸಿದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಸುನ್ದರರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಪುಣ್ಯಪುರುಷಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಪುರಾಣಪುರುಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಅತೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಕಾಲಾತೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಸಿದ್ಧಿರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಸಿದ್ಧಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಆರೋಗ್ಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಅನ್ನವಸ್ತ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಸಂಸಾರದುಃಖಶಮಕರಾಯ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಕರ್ಮಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಸಾಧುಮಾನಸಸುಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಸರ್ವಮತಸಮ್ಮತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಸಾಧುಮಾನಸಪರಿಶೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಸಾಧಕಾನುಗ್ರಹವಟವೃಕ್ಷಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಸಕಲಸಂಶಯಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಸಕಲತತ್ತ್ವಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಯೋಗೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಯೋಗೀನ್ದ್ರವನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಆಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಆರ್ತಿಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಶಾನ್ತಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಸುಲಭಪ್ರಸನ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಈಂ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಸತ್ಯಸಾಈಂಬಾಬಾಯ ನಮಃ ॥ 108 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಸತ್ಯಸಾಈಂ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।
cಹಪ್ತೇರ್‍

Also Read 108 Names of Satya Sai Baba:

108 Names of Satya Sai Baba And Meaning | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Satya Sai Ashtottarashata Namavali Meaning:

1) Let us bow down to Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (the true
Divine Mother and Father of all)
2) Who is the Embodiment of Truth
3) Who is solely devoted (to preaching) to Truth and
Righteousness
4) Who is the Giver of boons
5) The One Who is all pervading
6) Who is the Embodiment of the virtue, Truth
7) Who promotes the quality of piety, righteousness
8) Who nourishes the sustains pious people
9) Who is omniscient
10) Who is dear to all

11) Who is the Embodiment of all powers
12) Who is the Lord of all
13) Who has given up all attachments
14) Who is the Indweller of all hearts
15) Who is Glory Personified
16) Who is the Embodiment of Shiva
17) Who is born in a village called Parthi
18) Who is the Resident of the region of Parthi
19) Who is famous in the previous body as the Resident of Shirdi
20) Who has taken the form of the female and male aspect (Shiva and Shakti) in the primeval village

21) Who is born in the Gothra of Bharadhwaj Rishi
22) Who has parental affection of devotees
23) Who is the inner Atma in all
24) Who is the manifestation of the divine Incarnation
25) Who removes all fears
26) Who is identical with the Apasthamba lineage
27) Who bestows freedom from fear
28) The One Who is born in the dynasty of Ratnakar (gems of men)
29) Who is the incarnation of power not different from that of Shirdi

30) Who is Shankara (Shiva)
31) Who is the Incarnation of Shirdi Sai
32) Who is the Resident of Dwarakamayi
33) Who sports (His Leelas) in Puttaparthi on the banks of the Chitravathi river
34) Who bestows strength
35) Who is the Savior of those who surrender
36) Who is Bliss
37) Who grants Bliss
38) Who is devoted solely to saving the afflicted (those in distress)
39) Who is the Guardian or Lord of the destitute
40) Who is the Helper of the helpless

41) Who is a brother to the whole world
42) Who is solely devoted to protecting the people
43) Who is the Lord of all worlds
44) Who nourishes and sustains the poor (those who are in a miserable condition)
45) Who is the Incarnation of the Holy Trinity (Brahma, Vishnu and Maheshwara)
46) Who is the Giver of Liberation
47) Who removes wickedness
48) Who is compassionate
49) Who is the Support of all
50) Who resides in the heart of everyone

51) Who is the Giver of the fruits of merit
52) Who is the Destroyer of all sins
53) Who removes all diseases
54) Who takes away all afflictions
55) The One Who is the Creator and Who is praised endlessly
56) Who is Primeval Purusha (the very first from the Lord)
57) Who is the Primal Energy
58) He Who has delightful and wonderful powers
59) Who is the form of the Unmanifested (the Formless)
60) Who destroys desire and anger

61) Who wears a golden-colored robe
62) Whose activities are astonishing, unprecedented
63) Who guides like a brother in calamity
64) Who is Love Personified
65) Who is the Embodiment of Love
66) Who grants Love
67) Who is loved by all
68) Who is dear to devotees
69) Who is the highest peak (Divine Mountain) to the Bhaktha
70) Who plays (happily) in the hearts of devotees

71) Who dwells in the heart of the Bhaktha
72) Who is at the command of the devotees
73) Who ignites the blazing lamp of Bhakthi and knowledge in us
74) Who shows the path of Bhakthi which leads to Jnaana (knowledge)
75) Who shows the path of attaining the right knowledge
76) Who is Knowledge Personified
77) Who is the Teacher of the Gita
78) Who grants the achievement of wisdom
79) Who has a charming Form
80) Who is the embodiment of Purity (physical beauty, the sweetness of speech, compassion etc)

81) Who bestows the fruits of Karma
82) Who is the Supreme Person
83) Who is the most ancient Supreme Person
84) Whose Glory transcends the three worlds
85) Who is beyond the limits of time
86) Who is the Embodiment of all accomplishments
87) Whose Will is immediately effective
88) Who grants good health
89) Who is the sustainer of all beings (He gives food and clothing)
90) Who destroys the suffering of the mundane existence

91) Who grants desirable objects to all
92) Whose virtues are beneficial
93) Who destroys the (binding force of) Karma
94) Who is an ornament to righteous minds
95) Who accepts all religions
96) Who is the Cleanser of the mind of the aspirant
97) Who has established the banyan tree as a favor to the Sadhaka
98) Who destroys all doubts
99) Who teaches the essence of all knowledge
100) Who is the Lord of all Yogis

101) Who is revered by all the Masters of Yoga
102) Who is the Granter of all auspiciousness and prosperity
103) Who grants all accomplishments and skills
104) Who removes all calamities
105) Who takes away bodily and mental pains
106) Who is the Personification of Peace
107) Who is easy to please
108) Let us bow down to Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (the true Divine Mother and Father of us all)

108 Names of Satya Sai Baba And Meaning | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top