108 - Shatanamavali

108 Names of Shakambhari or Vanashankari | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Shakambhari Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥  ಶಾಕಮ್ಭರೀ ಅಥವಾ ವನಶಂಕರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಾಕಮ್ಭರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಲಿ ಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾ
ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ । ಶಾಕಮ್ಭರೀ ದೇವತಾ । ಸೌಃ ಬೀಜಮ್ । ಕ್ಲೀಂ ಶಕ್ತಿಃ ।
ಹ್ರೀಂ ಕೀಲಕಮ್ । ಶ್ರೀಶಾಕಮ್ಭರೀಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧಯರ್ಥೇ
ಶ್ರೀಶಾಕಮ್ಭರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಮನ್ತ್ರ ಪಾರಾಯಣೇ (ಅರ್ಚನೇ) ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಶಾನ್ತಾ ಶಾರದಚನ್ದ್ರಸುನ್ದರಮುಖೀ ಶಾಲ್ಯನ್ನಭೋಜ್ಯಪ್ರಿಯಾ
ಶಾಕೈಃ ಪಾಲಿತವಿಷ್ಟಪಾ ಶತದೃಶಾ ಶಾಕೋಲ್ಲಸದ್ವಿಗ್ರಹಾ ।
ಶ್ಯಾಮಾಂಗೀ ಶರಣಾಗತಾರ್ತಿಶಮನೀ ಶಕ್ರಾದಿಭಿಃ ಶಂಸಿತಾ
ಶಂಕರ್ಯಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾ ಭಗವತೀ ಶಾಕಮ್ಭರೀ ಪಾತು ಮಾಮ್ ॥

ಓಂ ಶಾಕಮ್ಭರ್ಯೈ ನಮಃ । ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ । ಮಹಾಕಾಲ್ಯೈ । ಮಹಾಕಾನ್ತ್ಯೈ ।
ಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯೈ । ಮಹಾಗೌರ್ಯೈ । ಮಹಾದೇವ್ಯೈ । ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣ್ಯೈ ।
ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮರೂಪಿಣ್ಯೈ । ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ । ಮಾಹೇಶ್ವರ್ಯೈ । ವಾಗೀಶ್ವರ್ಯೈ ।
ಜಗದ್ಧಾತ್ರ್ಯೈ । ಕಾಲರಾತ್ರ್ಯೈ । ತ್ರಿಲೋಕೇಶ್ವರ್ಯೈ । ಭದ್ರಕಾಲ್ಯೈ । ಕರಾಲ್ಯೈ ।
ಪಾರ್ವತ್ಯೈ । ತ್ರಿಲೋಚನಾಯೈ । ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಕ್ರಿಯಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ । ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ । ಅರೂಪಾಯೈ ।
ಬಹುರೂಪಾಯೈ । ಸ್ವರೂಪಾಯೈ । ವಿರೂಪಾಯೈ । ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಿಕಾಯೈ । ದೇವ್ಯೈ ।
ದೇವಮೂರ್ತ್ಯೈ । ಸುರೇಶ್ವರ್ಯೈ । ದಾರಿದ್ರ್ಯಧ್ವಂಸಿನ್ಯೈ । ವೀಣಾಪುಸ್ತಕಧಾರಿಣ್ಯೈ ।
ಸರ್ವಶಕ್ತ್ಯೈ । ತ್ರಿಶಕ್ತ್ರ್ಯೈ । ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ । ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗಿನ್ಯೈ ।
ಹಂಸಗಾಮಿನ್ಯೈ । ನವದುರ್ಗಾಯೈ । ಅಷ್ಟಭೈರವಾಯೈ । ಗಂಗಾಯೈ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ವೇಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಶಸ್ತ್ರಧಾರಿಣ್ಯೈ । ಸಮುದ್ರವಸನಾಯೈ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮೇಖಲಾಯೈ । ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ । ಗುಣತ್ರಯವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ।
ಯೋಗಧ್ಯಾನೈಕಸಂನ್ಯಸ್ತಾಯೈ । ಯೋಗಧ್ಯಾನೈಕರೂಪಿಣ್ಯೈ । ವೇದತ್ರಯರೂಪಿಣ್ಯೈ ।
ವೇದಾನ್ತಜ್ಞಾನರೂಪಿಣ್ಯೈ । ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ । ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ಯೈ । ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಿನ್ಯೈ ।
ಸೂರ್ಯಚನ್ದ್ರಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ । ಗ್ರಹನಕ್ಷತ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ । ವೇದಿಕಾಯೈ । ವೇದರೂಪಿಣ್ಯೈ ।
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯೈ । ಕೈವಲ್ಯಪದದಾಯಿನ್ಯೈ । ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಸೋಮಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । ವಾಯುಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ।
ವಹ್ನಿಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ । ಶಕ್ತಿಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ । ಚಿತ್ರಿಕಾಯೈ ।
ಚಕ್ರಮಾರ್ಗಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ । ಸರ್ವಸಿದ್ಧಾನ್ತಮಾರ್ಗಸ್ಥಾಯೈ । ಷಡ್ವರ್ಗವರ್ಣವರ್ಜಿತಾಯೈ ।
ಏಕಾಕ್ಷರಪ್ರಣವಯುಕ್ತಾಯೈ । ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮಾತೃಕಾಯೈ । ದುರ್ಗಾಯೈ । ಕಲಾವಿದ್ಯಾಯೈ ।
ಚಿತ್ರಸೇನಾಯೈ । ಚಿರನ್ತನಾಯೈ । ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಿಕಾಯೈ । ಅನನ್ತಾಯೈ । ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ।
ಬ್ರಹ್ಮಸನಾತನಾಯೈ । ಚಿನ್ತಾಮಣ್ಯೈ । ಉಷಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ವಿದ್ಯಾಮೂರ್ತಿಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ । ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹಿನ್ಯೈ । ವಿದ್ಯಾದಾಯೈ ।
ಸರ್ವಾದ್ಯಾಯೈ । ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರ್ತ್ರ್ಯೈ । ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾಪಿತರೂಪಾಯೈ ।
ಕೈವಲ್ಯಜ್ಞಾನಗೋಚರಾಯೈ । ಕರುಣಾಕಾರಿಣ್ಯೈ । ವಾರುಣ್ಯೈ । ಧಾತ್ರ್ಯೈ ।
ಮಧುಕೈಟಭಮರ್ದಿನ್ಯೈ । ಅಚಿನ್ತ್ಯಲಕ್ಷಣಾಯೈ । ಗೋಪ್ತ್ರ್ಯೈ ।
ಸದಾಭಕ್ತಾಘನಾಶಿನ್ಯೈ । ಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ । ಮಹಾರವಾಯೈ । ಮಹಾಶಾನ್ತ್ಯೈ ।
ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ । ಸದ್ಯೋಜಾತ-ವಾಮದೇವಾಘೋರತತ್ಪುರುಷೇಶಾನರೂಪಿಣ್ಯೈ ।
ನಗೇಶತನಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಸುಮಂಗಲ್ಯೈ ನಮಃ । ಯೋಗಿನ್ಯೈ । ಯೋಗದಾಯಿನ್ಯೈ । ಸರ್ವದೇವಾದಿವನ್ದಿತಾಯೈ ।
ವಿಷ್ಣುಮೋಹಿನ್ಯೈ । ಶಿವಮೋಹಿನ್ಯೈ । ಬ್ರಹ್ಮಮೋಹಿನ್ಯೈ । ಶ್ರೀವನಶಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 108 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಶಾಕಮ್ಭರೀ ಅಥವಾ ಶ್ರೀವನಶಂಕರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

Also Read 108 Names of Banashankari:

108 Names of Shakambhari or Vanashankari | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil