Ashtottara Shatanamavali

108 Names of Shri Chamundeshvari | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Sri Chamundeshwari Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ॥

ಅಥ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡಾಮ್ಬಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾವೇದ್ಯಮಹಿಮಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರಪುರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಕಂಠದಯಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಿರಿಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುವನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಹಾವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನೋನ್ಮಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷ ಸಂಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಕರಮಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೌಸುಂಭವಸನೋಪೇತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಕಂಚುಕಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣೇಶಸ್ಕನ್ದಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಪಾಕುಸುಮ ಭಾಸುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಮಾಯೈ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಂಡಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಾಂಗುಲಿನಖೋತ್ಪನ್ನ ನಾರಾಯಣ ದಶಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಚಾಮರರಮಾವಾಣೀಸವ್ಯದಕ್ಷಿಣಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನ್ದ್ರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಗಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ಚಕ್ರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜಯಾಽಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಪ್ರೇತಾಸನಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿದ್ರಾಕುಂಕುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಽದ್ರಿನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುಕೈಟಭಸಂಹರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಧುರಾಪುರನಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗನಿದ್ರಾಯೈ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರರಾಜರಥಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯನ್ತಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ವಲಃಜಿಹ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲರಾತ್ರಿಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಶುಂಭ ಶುಂಭದಮನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಬೀಜನಿಷೂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯಾದಿಮಾತೃಕಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಟ್ಚಕ್ರದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಿನ್ದುಪೀಠಕೃತಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಮಂಡಲಮಧ್ಯಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿದಗ್ನಿಕುಂಡಸಂಭೂತಾಯೈ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ವಿನ್ಧ್ಯಾಚಲನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಯಗ್ರೀವಾಗಸ್ತ್ಯ ಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । var ಪೂಜಿತಾಯೈ
ಓಂ ಸೂರ್ಯಚನ್ದ್ರಾಗ್ನಿಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾಲನ್ಧರಸುಪೀಠಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಕ್ಷಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವಾವರಣಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ನವಾಕ್ಷರಮನುಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವಲಾವಣ್ಯರೂಪಾಡ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶತ್ಜ್ವಲತಾಯುಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮೇಶಬದ್ಧಮಾಂಗಲ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರರೇಖಾ ವಿಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚರಾಚರಜಗದ್ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಕ್ಲಿನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಓಡ್ಯಾನ್ನಪೀಠನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಲಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಸೋದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲವದನಾಯೈ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ವಜ್ರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಹ್ನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಲರೂಪಾಡ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದ ವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟಾದಶಸುಪೀಠಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೇರುಂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುಂಡಮಾಲಾಲಸತ್ಕಂಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಂಡಾಸುರವಿಮರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ಪುಂಡ್ರೇಕ್ಷುಕಾಂಡ ಕೋದಂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಪಬಾಣ ಲಸತ್ಕರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವದೂತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿಂಹವಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುಃ ಷಷ್ಟ್ಯೂಪಚಾರಾಡ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಿನೀಗಣಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ಕದಮ್ಬವನವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡಮುಂಡ ಶಿರಃಛೇತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾರಾಜ್ಞ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಧಾಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರವರತಾಟಂಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಶೈಲಭ್ರಮರಾಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜವರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ । 108 ।
ಇತಿ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡಾಮ್ಬಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ॥

Also Read 108 Names of Sri Chamundeshwari:

108 Names of Shri Chamundeshvari | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment