Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Chandra 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Sri Chandra Ashtottarashata Namavali 2 Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಚನ್ದ್ರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ 2
ಚನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ । ಅಮೃತಮಯಾಯ । ಶ್ವೇತಾಯ । ವಿಧವೇ । ವಿಮಲರೂಪವತೇ । ವಿಶಾಲಮಂಡಲಾಯ । ಶ್ರೀಮತೇ । ಪೀಯೂಷಕಿರಣಕಾರಿಣೇ । ದ್ವಿಜರಾಜಾಯ । ಶಶಧರಾಯ । ಶಶಿನೇ । ಶಿವಶಿರೋಗೃಹಾಯ । ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿತನಯಾಯ । ದಿವ್ಯಾಯ । ಮಹಾತ್ಮನೇ । ಅಮೃತವರ್ಷಣಾಯ । ರಾತ್ರಿನಾಥಾಯ । ಧ್ವಾನ್ತಹರ್ತ್ರೇ । ನಿರ್ಮಲಾಯ । ಲೋಕಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಚಕ್ಷುಷೇ ನಮಃ । ಆಹ್ಲಾದಜನಕಾಯ । ತಾರಾಪತಯೇ । ಅಖಂಡಿತಾಯ । ಷೋಡಶಾತ್ಮನೇ । ಕಲಾನಾಥಾಯ । ಮದನಾಯ । ಕಾಮವಲ್ಲಭಾಯ । ಹಂಸಃಸ್ವಾಮಿನೇ । ಕ್ಷೀಣವೃದ್ಧಾಯ । ಗೌರಾಯ । ಸತತಸುನ್ದರಾಯ । ಮನೋಹರಾಯ । ದೇವಭೋಗ್ಯಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮವಿವರ್ಧನಾಯ । ವೇದಪ್ರಿಯಾಯ । ವೇದಕರ್ಮಕರ್ತ್ರೇ । ಹರ್ತ್ರೇ । ಹರಾಯ । ಹರಯೇ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಊರ್ದ್ಧ್ವವಾಸಿನೇ ನಮಃ । ನಿಶಾನಾಥಾಯ । ಶೃಂಗಾರಭಾವಕರ್ಷಣಾಯ । ಮುಕ್ತಿದ್ವಾರಾಯ । ಶಿವಾತ್ಮನೇ । ತಿಥಿಕರ್ತ್ರೇ । ಕಲಾನಿಧಯೇ । ಓಷಧೀಪತಯೇ । ಅಬ್ಜಾಯ । ಸೋಮಾಯ । ಜೈವಾತೃಕಾಯ । ಶುಚಯೇ । ಮೃಗಾಂಕಾಯ । ಗ್ಲಾವೇ । ಪುಣ್ಯನಾಮ್ನೇ । ಚಿತ್ರಕರ್ಮಣೇ । ಸುರಾರ್ಚಿತಾಯ । ರೋಹಿಣೀಶಾಯ । ಬುಧಪಿತ್ರೇ । ಆತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಕಾಯ ನಮಃ । ನಿರಾಮಯಾಯ । ಮನ್ತ್ರರೂಪಾಯ । ಸತ್ಯಾಯ । ರಾಜಸೇ । ಧನಪ್ರದಾಯ । ಸೌನ್ದರ್ಯದಾಯಕಾಯ । ದಾತ್ರೇ । ರಾಹುಗ್ರಾಸಪರಾಙ್ಮುಖಾಯ । ಶರಣ್ಯಾಯ । ಪಾರ್ವತೀಭಾಲಭೂಷಣಾಯ । ಭಗವತೇ । ಪುಣ್ಯಾಯ । ಆರಣ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ । ಪೂರ್ಣಾಯ । ಪೂರ್ಣಮಂಡಲಮಂಡಿತಾಯ । ಹಾಸ್ಯರೂಪಾಯ । ಹಾಸ್ಯಕರ್ತ್ರೇ । ಶುದ್ಧಾಯ । ಶುದ್ಧಸ್ವರೂಪಕಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಶರತ್ಕಾಲಪರಿಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ । ಶಾರದಾಯ । ಕುಮುದಪ್ರಿಯಾಯ । ದ್ಯುಮಣಯೇ । ದಕ್ಷಜಾಮಾತ್ರೇ । ಯಕ್ಷ್ಮಾರಯೇ । ಪಾಪಮೋಚನಾಯ । ಇನ್ದವೇ । ಕಲಂಕನಾಶಿನೇ । ಸೂರ್ಯಸಂಗಾಯ । ಪಂಡಿತಾಯ । ಸೂರ್ಯೋದ್ಭೂತಾಯ । ಸೂರ್ಯಗತಾಯ । ಸೂರ್ಯಪ್ರಿಯಪರಃಪರಾಯ । ಸ್ನಿಗ್ಧರೂಪಾಯ । ಪ್ರಸನ್ನಾಯ । ಮುಕ್ತಾಕರ್ಪೂರಸುನ್ದರಾಯ । ಜಗದಾಹ್ಲಾದಸನ್ದರ್ಶಾಯ । ಜ್ಯೋತಿಷೇ । ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಮಾಣಕಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಸೂರ್ಯಾಭಾವದುಃಖಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ । ವನಸ್ಪತಿಗತಾಯ । ಕೃತಿನೇ । ಯಜ್ಞರೂಪಾಯ । ಯಜ್ಞಭಾಗಿನೇ । ವೈದ್ಯಾಯ । ವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಾಯ । ರಶ್ಮಿಕೋಟಿದೀಪ್ತಿಕಾರಿಣೇ ನಮಃ । ಗೌರಭಾನುರಿತಿ ದ್ವಿಜಸೇ ನಮಃ ॥ 109 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಚನ್ದ್ರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

Also Read 108 Names of Shri Chandra 2:

108 Names of Shri Chandra 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Chandra 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top