Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Ganesha 3 | Ashtottara Shatanamavali 3 Lyrics in Kannada

Sri Ganesha Ashtottarashatanamavali 3 in Kannada:

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ 3
ಓಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ । ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ । ವಿನಾಯಕಾಯ । ದ್ವೈಮಾತುರಾಯ । ಸುಮುಖಾಯ । ಪ್ರಮುಖಾಯ । ಸನ್ಮುಖಾಯ । ಕೃತಿನೇ ।
ಜ್ಞಾನದೀಪಾಯ । ಸುಖನಿಧಯೇ । ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಸುರಾರಿಭಿದೇ । ಮಹಾಗಣಪತಯೇ । ಮಾನ್ಯಾಯ । ಮಹನ್ಮಾನ್ಯಾಯ । ಮೃಡಾತ್ಮಜಾಯ । ಪುರಾಣಾಯ । – ಪುರಾಣಪುರುಷಾಯ ಪುರುಷಾಯ । ಪೂಷ್ಣೇ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಪುಷ್ಕರಿಣೇ ನಮಃ । ಪುಣ್ಯಕೃತೇ । ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾಯ । ಅಗ್ರಪೂಜ್ಯಾಯ । ಅಗ್ರಗಾಮಿನೇ । ಚಾಮೀಕರಪ್ರಭಾಯ । ಸರ್ವಸ್ಮೈ । ಸರ್ವೋಪಾಸ್ಯಾಯ । ಸರ್ವಕರ್ತ್ರೇ । ಸರ್ವನೇತ್ರೇ । ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯ । ಸರ್ವಸಿದ್ಧಾಯ । ಸರ್ವವನ್ದ್ಯಾಯ । ಮಹಾಕಾಲಾಯ । ಮಹಾಬಲಾಯ । ಹೇರಮ್ಬಾಯ । ಲಮ್ಬಜಠರಾಯ । ಹ್ರಸ್ವಗ್ರೀವಾಯ । ಮಹೋದರಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಮದೋತ್ಕಟಾಯ ನಮಃ । ಮಹಾವೀರಾಯ । ಮನ್ತ್ರಿಣೇ । ಮಂಗಲದಾಯ । ಪ್ರಮಥಾಚಾರ್ಯಾಯ । ಪ್ರಾಜ್ಞಾಯ । ಪ್ರಮೋದಾಯ । ಮೋದಕಪ್ರಿಯಾಯ । ಧೃತಿಮತೇ ।
ಮತಿಮತೇ । ಕಾಮಿನೇ । ಕಪಿತ್ಥಪ್ರಿಯಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ । ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣೇ । ಬ್ರಹ್ಮವಿದೇ । ಬ್ರಹ್ಮವನ್ದಿತಾಯ । ಜಿಷ್ಣವೇ । ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾಯ । ಭಕ್ತಜೀವಿತಾಯ । ಜಿತಮನ್ಮಥಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಐಶ್ವರ್ಯದಾಯ ನಮಃ । ಗುಹಜ್ಯಾಯಸೇ । ಸಿದ್ಧಿಸೇವಿತಾಯ । ವಿಘ್ನಕರ್ತ್ರೇ । ವಿಘ್ನಹರ್ತ್ರೇ । ವಿಶ್ವನೇತ್ರೇ । ವಿರಾಜೇ । ಸ್ವರಾಜೇ । ಶ್ರೀಪತಯೇ । ವಾಕ್ಪತಯೇ । ಶ್ರೀಮತೇ । ಶೃಂಗಾರಿಣೇ । ಶ್ರಿತವತ್ಸಲಾಯ । ಶಿವಪ್ರಿಯಾಯ । ಶೀಘ್ರಕಾರಿಣೇ । ಶಾಶ್ವತಾಯ । ಶಿವನನ್ದನಾಯ । ಬಲೋದ್ಧಾಯ । ಭಕ್ತನಿಧಯೇ । ಭಾವಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಭವಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ । ಮಹತೇ । ಮಂಗಲದಾಯಿನೇ । ಮಹೇಶಾಯ । ಮಹಿತಾಯ । ಸತ್ಯಧರ್ಮಿಣೇ । ಸದಾಧಾರಾಯ । ಸತ್ಯಾಯ । ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮಾಯ । ಶುಭಾಂಗಾಯ । ಶುಭ್ರದನ್ತಾಯ । ಶುಭದಾಯ । ಶುಭವಿಗ್ರಹಾಯ । ಪಂಚಪಾತಕನಾಶಿನೇ । ಪಾರ್ವತೀಪ್ರಿಯನನ್ದನಾಯ । ವಿಶ್ವೇಶಾಯ । ವಿಬುಧ ಆರಾಧ್ಯಪದಾಯ ।
ವೀರವರಾಗ್ರಗಾಯ । ಕುಮಾರಗುರುವನ್ದ್ಯಾಯ । ಕುಂಜರಾಸುರಭಂಜನಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ವಲ್ಲಭಾವಲ್ಲಭಾಯ । ವರಾಭಯಕರಾಮ್ಬುಜಾಯ । ಸುಧಾಕಲಶಹಸ್ತಾಯ । ಸುಧಾಕರಕಲಾಧರಾಯ । ಪಂಚಹಸ್ತಾಯ । ಪ್ರಧಾನೇಶಾಯ । ಪುರಾತನಾಯ ।
ವರಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ॥ 108 ॥

ಇತಿ ಗಣೇಶಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

Also Read Sri Ganesha 3 108 Names:

108 Names of Shri Ganesha 3 | Ashtottara Shatanamavali 3 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Ganesha 3 | Ashtottara Shatanamavali 3 Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top