Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Gaudapadacharya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Gaudapada or Gaudapadacarya was a Hindu philosopher and scholar of the Hindu philosophy school of Vedanta of the medieval era. Although the details of his biography are unknown, his ideas inspired others, such as Adi Shankaracarya, who called him Paramaguru.

Gaudapada was the author or compiler of Mandukya Karika, also known as Gaudapada Karika. The text includes four chapters, of which Chapter However, the work of Gaudapada is doctrinally Vedantic. Vedanta offers the freedom and options to take according to the different levels of maturity and mentality that lead to a similar experience of physical and mental well-being and enlightenment, the ultimate result of peace and harmony found in and in society after such freedom. of thought and expression with respect. The first three chapters of Gaudapada’s text influenced the tradition of Advaita Vedanta. Parts of the first chapter that include the Mandukya Upanishad have been considered a valid biblical source by the Dvaita and Vishistadvaita schools of Vedanta.

Sri Gaudapadacharya Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

ಪರಮಗುರು ಗೌಡಪಾದಾಚಾರ್ಯಾಣಾಂ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ
ಓಂ ಪರಮಗುರವೇ ನಮಃ । ಅಕಾರ್ಪಣ್ಯಾಯ । ಅಗ್ರಾಹ್ಯಾತ್ಮನೇ । ಅಚಲಾಯ । ಅಚಿನ್ತ್ಯಾತ್ಮನೇ । ಅಜಮನಿದ್ರಮಸ್ವಪ್ನರೂಪಾಯ । ಅಜಾಯಮಾನಾಯ । ಅತಿಗಮ್ಭೀರಾಯ । ಅದೃಶ್ಯಾತ್ಮನೇ । ಅದ್ವೈತಜ್ಞಾನಭಾಸ್ಕರಾಯ । ಅದ್ವಿತೀಯಾಯ । ಅನನ್ತಮಾತ್ರಾಯ । ಅನನ್ತರಾಯ । ಅನಪರಾಯ । ಅನಾದಿಮಾಯಾವಿಧ್ವಂಸಿನೇ । ಅನಿರ್ವಚನೀಯಬೋಧಾತ್ಮನೇ । ಅನಿರ್ವಚನೀಯಸುಖರೂಪಾಯ । ಅನ್ಯಥಾಗ್ರಹಣಾಗ್ರಹಣವಿಲಕ್ಷಣಾಯ । ಅಪೂರ್ವಾಯ । ಅಬಾಹ್ಯಾಯ । 20 ।

ಓಂ ಅಭಯರೂಪಿಣೇ ನಮಃ । ಅಮನೀಭಾವಸ್ವರೂಪಾಯ । ಅಮಾತ್ರಾಯ । ಅಮೃತಸ್ವರೂಪಾಯ । ಅಲಕ್ಷಣಾತ್ಮನೇ । ಅಲಬ್ಧಾವರಣಾತ್ಮನೇ । ಅಲಾನ್ತಶಾನ್ತ್ಯಾಯ । ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯಾತೀತಾಯ । ಅವ್ಯಪದೇಶಾತ್ಮನೇ । ಅವ್ಯಯಾಯ । ಅವ್ಯವಹಾರ್ಯಾತ್ಮನೇ । ಅಸಂಗಾತ್ಮನೇ ।
ಅಸ್ಪರ್ಶಯೋಗಾತ್ಮನೇ । ಆತ್ಮಸತ್ಯಾನುಬೋಧಾಯ । ಆದಿಮಧ್ಯಾನ್ತವರ್ಜಿತಾಯ । ಏಕಾತ್ಮಪ್ರತ್ಯಯಸಾರಾಯ । ಏಷಣಾತ್ರಯನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ । ಕಾಮಾದಿದೋಷರಹಿತಾಯ । ಕಾರ್ಯಕಾರಣವಿಲಕ್ಷಣಾಯ । ಗ್ರಾಹೋತ್ಸರ್ಗವರ್ಜಿತಾಯ । 40 ।

ಓಂ ಗ್ರಾಹ್ಯಗ್ರಾಹಕವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ । ಚತುರ್ಥಾಯ । ಚತುಷ್ಕೋಟಿನಿಷೇಧಾಯ । ಚತುಷ್ಪಾದವಿವರ್ಜಿತಾಯ । ಚಲಾಚಲನಿಕೇತನಾಯ । ಜೀವಜಗನ್ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಜ್ಞಾತ್ರೇ । ಜ್ಞಾತೃಜ್ಞೇಯಜ್ಞಾನತ್ರಿಪುಟೀರಹಿತಾಯ । ಜ್ಞಾನಾಲೋಕಾಯ । ತತ್ತ್ವಾದಪ್ರಚ್ಯುತಾಯ । ತತ್ತ್ವಾರಾಮಾಯ । ತತ್ತ್ವೀಭೂತಾಯ । ತಪಸ್ವಿನೇ । ತಾಯೀನೇ । ತುರೀಯಾಯ । ತೃಪ್ತಿತ್ರಯಾತೀತಾಯ । ಧೀರಾಯ । ನಿರ್ಮಲಾಯ । ನಿರ್ವಾಣಸನ್ದಾಯಿನೇ । ನಿರ್ವಾಣಾತ್ಮನೇ । ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಪರಮತೀರ್ಥಾಯ ನಮಃ । ಪರಮಯತಯೇ । ಪರಮಹಂಸಾಯ । ಪರಮಾರ್ಥಾಯ । ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ । ಪಾದತ್ರಯಾತೀತಾಯ । ಪೂಜ್ಯಾಭಿಪೂಜ್ಯಾಯ । ಪ್ರಜ್ಞಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಿಣೇ । ಪ್ರಜ್ಞಾಲೋಕಾಯ । ಪ್ರಣವಸ್ವರೂಪಾಯ । ಪ್ರಪಂಚೋಪಶಮಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ।
ಭಗವತೇ । ಭೋಗತ್ರಯಾತೀತಾಯ । ಮಹಾಧೀಮತೇ । ಮಾಂಡೂಕ್ಯೋಪನಿಷತ್ಕಾರಿಕಾಕರ್ತ್ರೇ । ಮುನಯೇ । ಯಾದೃಚ್ಛಿಕಾಯ । ವಾಗ್ಮಿನೇ । ವಿದಿತೋಂಕಾರಾಯ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ । ವೀತರಾಗಭಯಾಯ । ವೇದಪಾರಗಾಯ । ವೇದಾನ್ತವಿಭೂತ್ಯೈ । ವೇದಾನ್ತಸಾರಾಯ । ಶಾನ್ತಾಯ । ಶಿವಾಯ । ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿನ್ಯಾಯಶಲಾಕಾರೂಪಿಣೇ । ಸಂಶಯವಿಪರ್ಯಯರಹಿತಾಯ । ಸಕೃಜ್ಜ್ಯೋತಿಸ್ವರೂಪಾಯ । ಸಕೃದ್ವಿಭಾತಾಯ ।
ಸಂಕಲ್ಪವಿಕಲ್ಪರಹಿತಾಯ । ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಾಯ । ಸಮದರ್ಶಿನೇ । ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ । ಸರ್ವಪ್ರತ್ಯಯವರ್ಜಿತಾಯ । ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಸಮ್ಪನ್ನಾಯ । ಸರ್ವವಿದೇ । ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೇ । ಸರ್ವಾಭಿನಿವೇಶವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ಸಾಕ್ಷಾನ್ನಾರಾಯಣರೂಪಭೃತೇ ನಮಃ । ಸಾಮ್ಯರೂಪಾಯ । ಸುಪ್ರಶಾನ್ತಾಯ । ಸ್ಥಾನತ್ರಯಾತೀತಾಯ । ಸ್ವಯಮ್ಪ್ರಕಾಶಸ್ವರೂಪಿಣೇ । ಸ್ವರೂಪಾವಬೋಧಾಯ । ಹೇತುಫಲಾತ್ಮವಿವರ್ಜಿತಾಯ । ಗೌಡಪಾದಾಚಾರ್ಯವರ್ಯಾಯ ನಮಃ । 108 ।

ಇತಿ ಸ್ವಾಮೀ ಬೋಧಾತ್ಮಾನನ್ದಸರಸ್ವತೀವಿರಚಿತಾ ಗೌಡಪಾದಾಚಾರ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

Also Read 108 Names of Sri Gaudapada Acharya:

108 Names of Shri Gaudapadacharya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Gaudapadacharya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top