Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Medha Dakshinamurti | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Sri Medha Dakshinamurthy Ashtottarashata Namavali Lyrics in Gujarati:

।। શ્રી મેધાદક્ષિણામૂર્ત્યષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ।।
ૐ નમો ભગવતે દક્ષિણામૂર્તયે મહ્યં મેધાં પ્રજ્ઞાં પ્રયચ્છ સ્વાહા ।
મૂલમન્ત્રવર્ણાદ્યાત્મકા અષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ
ઓઙ્કારાચલસિંહેન્દ્રાય નમઃ । ઓઙ્કારોદ્યાનકોકિલાય । ઓઙ્કારનીડશુકરાજે ।
ઓઙ્કારારણ્યકુઞ્જરાય । નગરાજ સુતાજાનતયે । નગરાજનિજાલયાય ।
નવમાણિક્યમાલાઢ્યાય । નવચન્દ્રશિખામણયે । નન્દિતાશેષમૌનીન્દ્રાય ।
નન્દીશાદિમદેશિકાય । મોહાનલસુધાધારાય । મોહામ્બુજસુધાકરાય ।
મોહાન્ધકારતરણયે । મોહોત્પલનભોમણયે । ભક્તજ્ઞાનાબ્ધિશીતાંશવે ।
ભક્તજ્ઞાનતૃણાનલાય । ભક્તામ્ભોજસહસ્રાંશવે ।
ભક્તકેકિઘનાઘનાય । ભક્તકૈરવરાકેન્દવે ।
ભક્તકોકદિવાકરાય નમઃ । ૨૦ ।

ગજાનનાદિસમ્પૂજ્યાય નમઃ । ગજચર્મોજ્જ્વલાકૃતયે ।
ગઙ્ગાધવલદિવ્યાઙ્ગાય । ગઙ્ગાભઙ્ગલસજ્જટાય । ગગનામ્બરસંવીતાય ।
ગગનામુક્તમૂર્ધજાય । વદનાબ્જજિતશ્રિયે । વદનેન્દુસ્ફુરદ્દિશાય ।
વરદાનૈકનિપુણાય । વરવીણોજ્જ્વલત્કરાય । વનવાસસમુલ્લાસિને ।
વનલીલૈકલોલુપાય । તેજઃ પુઞ્જઘનાકારાય । તેજસામવિભાસકાય ।
વિધેયાનાં તેજઃપ્રદાય । તેજોમયનિજાશ્રમાય । દમિતાનઙ્ગસઙ્ગ્રામાય ।
દરહાસોજ્જ્વલન્મુખાય । દયારસ સુધાસિન્ધવે ।
દરિદ્રધનશેવધયે નમઃ । ૪૦ ।

ક્ષીરેન્દુસ્ફટિકાકારાય નમઃ । ક્ષિતીન્દ્રમકુટોજ્જ્વલાય ।
ક્ષીરોપહારરસિકાય । ક્ષિપ્રૈશ્વર્યફલપ્રદાય । નાનાભરણમુક્તાઙ્ગાય ।
નારીસમ્મોહનાકૃતયે । નાદબ્રહ્મરસાસ્વાદિને । નાગભૂષણભૂષિતાય ।
મૂર્તિનિન્દિતકન્દર્પાય । મૂર્તામૂર્તજગદ્વપુષે । મૂકાજ્ઞાનતમોભાનવે ।
મૂર્તિમત્કલ્પપાદપાય । તરુણાદિત્યસઙ્કશાય । તન્ત્રીવાદનતત્પરાય ।
તરુમૂલૈકનિલયાય । તપ્તજામ્બૂનદપ્રભાય । તત્ત્વપુસ્તોલ્લસત્પાણયે ।
તપનોડુપલોચનાય । યમસન્નુતસઙ્કીર્તયે । યમસંયમસંયુતાય નમઃ । ૬૦ ।

યતિરૂપધરાય નમઃ । મૌનમુનીન્દ્રોપાસ્યવિગ્રહાય । મન્દારહારરુચિરાય ।
મદનાયુતસુન્દરાય । મન્દસ્મિતલસદ્વક્ત્રાય । મધુરાધરપલ્લવાય ।
મઞ્જીરમઞ્જુપાદાબ્જાય । મણિપટ્ટોલસત્કટયે । હસ્તાઙ્કુરિતચિન્મુદ્રાય ।
હંસયોગપટૂત્તમાય । હંસજપ્યાક્ષમાલાઢ્યાય । હંસેન્દ્રારાધ્યપાદુકાય ।
મેરુશૃઙ્ગસમુલ્લાસિને । મેઘશ્યામમનોહરાય । મેઘાઙ્કુરાલવાલાગ્ર્યાય ।
મેધાપક્વફલમાય । ધાર્મિકાન્તકૃતાવાસાય । ધર્મમાર્ગપ્રવર્તકાય ।
ધામત્રયનિજારામાય । ધરોત્તમહારથાય નમઃ । ૮૦ ।

પ્રબોધોદારદીપશ્રિયે નમઃ । પ્રકાશિતજગત્ત્રયાય ।
પ્રજ્ઞાચન્દ્રશિલાચન્દ્રાય । પ્રજ્ઞામણિલસત્કરાય ।
જ્ઞાનિહૃદ્ભાસમાનાત્મને । જ્ઞાતૄણામવિદૂરગાય ।
જ્ઞાનાયાદૃતદિવ્યાઙ્ગાય । જ્ઞાતિજાતિકુલાતિગાય । પ્રપન્નપારિજાતાગ્ર્યાય ।
પ્રણતાર્ત્યબ્ધિબાડબાય । ભૂતાનાં પ્રમાણભૂતાય । પ્રપઞ્ચહિતકારકાય ।
યમિસત્તમસંસેવ્યાય । યક્ષગેયાત્મવૈભવાય । યજ્ઞાધિદેવતામૂર્તયે ।
યજમાનવપુર્ધરાય । છત્રાધિપદિગીશાય । છત્રચામરસેવિતાય ।
છન્દઃ શાસ્ત્રાદિનિપુણાય । છલજાત્યાદિદૂરગાય નમઃ । ૧૦૦ ।

સ્વાભાવિકસુખૈકાત્મને નમઃ । સ્વાનુભૂતિરસોદધયે ।
સ્વારાજ્યસમ્પદધ્યક્ષાય । સ્વાત્મારામમહામતયે । હાટકાભજટાજૂટાય ।
હાસોદસ્તારિમણ્ડલાય । હાલાહલોજ્જ્વલગલાય ।
હારાયિતભુજઙ્ગમાય નમઃ । ૧૦૮ ।

ઇતિ શ્રી મેધાદક્ષિણામૂર્તિમનુવર્ણાદ્યાદિમા અષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ॥

ૐ નમો ભગવતે દક્ષિણામૂર્તયે મહ્યં મેધાં પ્રજ્ઞાં પ્રયચ્છ સ્વાહા ।

Also Read 108 Names of Sri Medha Dakshinamurti:

108 Names of Shri Medha Dakshinamurti | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Medha Dakshinamurti | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top