Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Medha Dakshinamurti | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Malayalam

Sri Medha Dakshinamurthy Ashtottarashata Namavali Lyrics in Malayalam:

।। ശ്രീ മേധാദക്ഷിണാമൂര്‍ത്യഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ ।।
ഓം നമോ ഭഗവതേ ദക്ഷിണാമൂര്‍തയേ മഹ്യം മേധാം പ്രജ്ഞാം പ്രയച്ഛ സ്വാഹാ ।
മൂലമന്ത്രവര്‍ണാദ്യാത്മകാ അഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ
ഓങ്കാരാചലസിംഹേന്ദ്രായ നമഃ । ഓങ്കാരോദ്യാനകോകിലായ । ഓങ്കാരനീഡശുകരാജേ ।
ഓങ്കാരാരണ്യകുഞ്ജരായ । നഗരാജ സുതാജാനതയേ । നഗരാജനിജാലയായ ।
നവമാണിക്യമാലാഢ്യായ । നവചന്ദ്രശിഖാമണയേ । നന്ദിതാശേഷമൌനീന്ദ്രായ ।
നന്ദീശാദിമദേശികായ । മോഹാനലസുധാധാരായ । മോഹാംബുജസുധാകരായ ।
മോഹാന്ധകാരതരണയേ । മോഹോത്പലനഭോമണയേ । ഭക്തജ്ഞാനാബ്ധിശീതാംശവേ ।
ഭക്തജ്ഞാനതൃണാനലായ । ഭക്താംഭോജസഹസ്രാംശവേ ।
ഭക്തകേകിഘനാഘനായ । ഭക്തകൈരവരാകേന്ദവേ ।
ഭക്തകോകദിവാകരായ നമഃ । 20 ।

ഗജാനനാദിസമ്പൂജ്യായ നമഃ । ഗജചര്‍മോജ്ജ്വലാകൃതയേ ।
ഗങ്ഗാധവലദിവ്യാങ്ഗായ । ഗങ്ഗാഭങ്ഗലസജ്ജടായ । ഗഗനാംബരസംവീതായ ।
ഗഗനാമുക്തമൂര്‍ധജായ । വദനാബ്ജജിതശ്രിയേ । വദനേന്ദുസ്ഫുരദ്ദിശായ ।
വരദാനൈകനിപുണായ । വരവീണോജ്ജ്വലത്കരായ । വനവാസസമുല്ലാസിനേ ।
വനലീലൈകലോലുപായ । തേജഃ പുഞ്ജഘനാകാരായ । തേജസാമവിഭാസകായ ।
വിധേയാനാം തേജഃപ്രദായ । തേജോമയനിജാശ്രമായ । ദമിതാനങ്ഗസങ്ഗ്രാമായ ।
ദരഹാസോജ്ജ്വലന്‍മുഖായ । ദയാരസ സുധാസിന്ധവേ ।
ദരിദ്രധനശേവധയേ നമഃ । 40 ।

ക്ഷീരേന്ദുസ്ഫടികാകാരായ നമഃ । ക്ഷിതീന്ദ്രമകുടോജ്ജ്വലായ ।
ക്ഷീരോപഹാരരസികായ । ക്ഷിപ്രൈശ്വര്യഫലപ്രദായ । നാനാഭരണമുക്താങ്ഗായ ।
നാരീസമ്മോഹനാകൃതയേ । നാദബ്രഹ്മരസാസ്വാദിനേ । നാഗഭൂഷണഭൂഷിതായ ।
മൂര്‍തിനിന്ദിതകന്ദര്‍പായ । മൂര്‍താമൂര്‍തജഗദ്വപുഷേ । മൂകാജ്ഞാനതമോഭാനവേ ।
മൂര്‍തിമത്കല്‍പപാദപായ । തരുണാദിത്യസങ്കശായ । തന്ത്രീവാദനതത്പരായ ।
തരുമൂലൈകനിലയായ । തപ്തജാംബൂനദപ്രഭായ । തത്ത്വപുസ്തോല്ലസത്പാണയേ ।
തപനോഡുപലോചനായ । യമസന്നുതസങ്കീര്‍തയേ । യമസംയമസംയുതായ നമഃ । 60 ।

യതിരൂപധരായ നമഃ । മൌനമുനീന്ദ്രോപാസ്യവിഗ്രഹായ । മന്ദാരഹാരരുചിരായ ।
മദനായുതസുന്ദരായ । മന്ദസ്മിതലസദ്വക്ത്രായ । മധുരാധരപല്ലവായ ।
മഞ്ജീരമഞ്ജുപാദാബ്ജായ । മണിപട്ടോലസത്കടയേ । ഹസ്താങ്കുരിതചിന്‍മുദ്രായ ।
ഹംസയോഗപടൂത്തമായ । ഹംസജപ്യാക്ഷമാലാഢ്യായ । ഹംസേന്ദ്രാരാധ്യപാദുകായ ।
മേരുശൃങ്ഗസമുല്ലാസിനേ । മേഘശ്യാമമനോഹരായ । മേഘാങ്കുരാലവാലാഗ്ര്യായ ।
മേധാപക്വഫലമായ । ധാര്‍മികാന്തകൃതാവാസായ । ധര്‍മമാര്‍ഗപ്രവര്‍തകായ ।
ധാമത്രയനിജാരാമായ । ധരോത്തമഹാരഥായ നമഃ । 80 ।

പ്രബോധോദാരദീപശ്രിയേ നമഃ । പ്രകാശിതജഗത്ത്രയായ ।
പ്രജ്ഞാചന്ദ്രശിലാചന്ദ്രായ । പ്രജ്ഞാമണിലസത്കരായ ।
ജ്ഞാനിഹൃദ്ഭാസമാനാത്മനേ । ജ്ഞാതൄണാമവിദൂരഗായ ।
ജ്ഞാനായാദൃതദിവ്യാങ്ഗായ । ജ്ഞാതിജാതികുലാതിഗായ । പ്രപന്നപാരിജാതാഗ്ര്യായ ।
പ്രണതാര്‍ത്യബ്ധിബാഡബായ । ഭൂതാനാം പ്രമാണഭൂതായ । പ്രപഞ്ചഹിതകാരകായ ।
യമിസത്തമസംസേവ്യായ । യക്ഷഗേയാത്മവൈഭവായ । യജ്ഞാധിദേവതാമൂര്‍തയേ ।
യജമാനവപുര്‍ധരായ । ഛത്രാധിപദിഗീശായ । ഛത്രചാമരസേവിതായ ।
ഛന്ദഃ ശാസ്ത്രാദിനിപുണായ । ഛലജാത്യാദിദൂരഗായ നമഃ । 100 ।

സ്വാഭാവികസുഖൈകാത്മനേ നമഃ । സ്വാനുഭൂതിരസോദധയേ ।
സ്വാരാജ്യസമ്പദധ്യക്ഷായ । സ്വാത്മാരാമമഹാമതയേ । ഹാടകാഭജടാജൂടായ ।
ഹാസോദസ്താരിമണ്ഡലായ । ഹാലാഹലോജ്ജ്വലഗലായ ।
ഹാരായിതഭുജങ്ഗമായ നമഃ । 108 ।

ഇതി ശ്രീ മേധാദക്ഷിണാമൂര്‍തിമനുവര്‍ണാദ്യാദിമാ അഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ ॥

ഓം നമോ ഭഗവതേ ദക്ഷിണാമൂര്‍തയേ മഹ്യം മേധാം പ്രജ്ഞാം പ്രയച്ഛ സ്വാഹാ ।

Also Read 108 Names of Sri Medha Dakshinamurti:

108 Names of Shri Medha Dakshinamurti | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Medha Dakshinamurti | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top