Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Rama 7 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Sri Rama 7 Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀರಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ 7 ॥

ಓಂ ಸಮ್ರಾಜೇ ನಮಃ । ದಕ್ಷಿಣಮಾರ್ಗಸ್ಥಾಯ । ಸಹೋದರಪರೀತಾಯ ।
ಸಾಧುಕಲ್ಪತರವೇ । ವಶ್ಯಾಯ । ವಸನ್ತಋತುಸಮ್ಭವಾಯ । ಸುಮನ್ತ್ರಾದರ-
ಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾಯ । ಯೌವರಾಜ್ಯವಿನಿರ್ಗತಾಯ । ಸುಬನ್ಧವೇ । ಸುಮಹನ್ಮಾರ್ಗಿಣೇ ।
ಮೃಗಯಾಖೇಲಕೋವಿದಾಯ । ಸರಿತ್ತೀರನಿವಾಸಸ್ಥಾಯ । ಮಾರೀಚಮೃಗ-
ಮಾರ್ಗಣಾಯ । ಸದೋತ್ಸಾಹಿನೇ । ಚಿರಸ್ಥಾಯಿನೇ । ಸ್ಪಷ್ಟಭಾಷಣಶೋಭನಾಯ ।
ಸ್ತ್ರೀಶೀಲಸಂಶಯೋದ್ವಿಗ್ನಾಯ । ಜಾತವೇದಃಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾಯ । ಸ್ವಯಮ್ಬೋಧಾಯ ।
ತಮೋಹಾರಿಣೇ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಪುಣ್ಯಪಾದಾಯ ನಮಃ । ಅರಿದಾರುಣಾಯ । ಸಾಧುಪಕ್ಷಪರಾಯ ।
ಲೀನಾಯ । ಶೋಕಲೋಹಿತಲೋಚನಾಯ । ಸಸಾರವನದಾವಾಗ್ನಯೇ । ಸಹಕಾರ್ಯ-
ಸಮುತ್ಸುಕಾಯ । ಸೇನಾವ್ಯೂಹಪ್ರವೀಣಾಯ । ಸ್ತ್ರೀಲಾಂಛನಕೃತಸಂಗರಾಯ ।
ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿಣೇ । ವನಗ್ರಾಹಿಣೇ । ಕರಗ್ರಾಹಿಣೇ । ಶುಭಾಕೃತಯೇ ।
ಸುಗ್ರೀವಾಭಿಮತಾಯ । ಮಾನ್ಯಾಯ । ಮನ್ಯುನಿರ್ಜಿತಸಾಗರಾಯ । ಸುತದ್ವಯಯುತಾಯ ।
ಸೀತಾಭೂಗರ್ಭಗಮನಾಕುಲಾಯ । ಸುಪ್ರಮಾಣಿತಸರ್ವಾಂಗಾಯ । ಪುಷ್ಪಮಾಲಾ-
ಸುಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಸುಗತಾಯ ನಮಃ । ಸಾನುಜಾಯ । ಯೋದ್ಧ್ರೇ । ದಿವ್ಯವಸ್ತ್ರಾದಿಶೋಭನಾಯ ।
ಸಮಾಧಾತ್ರೇ । ಸಮಾಕಾರಾಯ । ಸಮಾಹಾರಾಯ । ಸಮನ್ವಯಾಯ ।
ಸಮಯೋಗಿನೇ । ಸಮುತ್ಕರ್ಷಾಯ । ಸಮಭಾವಾಯ । ಸಮುದ್ಯತಾಯ । ಸಮದೃಷ್ಟಯೇ ।
ಸಭಾರಮ್ಭಾಯ । ಸಮವೃತ್ತಯೇ । ಸಮದ್ಯುತಯೇ । ಸದೋದಿತಾಯ । ನವೋನ್ಮೇಷಾಯ ।
ಸದಸದ್ವಾಚಕಾಯ । ಪುಂಸೇ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಹರಿಣಾಕೃಷ್ಟವೈದೇಹೀಪ್ರೇರಿತಾಯ ನಮಃ । ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಾಯ ।
ಹೃತದಾರಾಯ । ಉದಾರಶ್ರಿಯೇ । ಜನಶೋಕವಿಶೋಷಣಾಯ । ಹನುಮದ್ವಾಹನಾಯ ।
ಕ್ಷ್ಣಾಮ್ಯಾಯ । ಸುಗಗಾಯ । ಸಜನಪ್ರಿಯಾಯ । ಹನುಮದೂತಸಮ್ಪಚಾಯ ।
ಮೃಗಾಕೃಷ್ಟಾಯ । ಸುಖೋದಧಯೇ । ಹೃನ್ಮನ್ದಿರಸ್ಥಚಿನ್ಮೂರ್ತಯೇ । ಮೃದವೇ ।
ರಾಜೀವಲೋಚನಾಯ । ಕ್ಷತ್ರಾಗ್ರಣ್ಯೇ । ತಮಾಲಾಭಾಯ । ರುದನಕ್ಲಿನ್ನಲೋಚನಾಯ ।
ಕ್ಷೀಣಾಯುರ್ಜನಕಾಹೂತಾಯ । ರಕ್ಷೋಘ್ನಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಋಕ್ಷವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ । ಜ್ಞಾನಚಶುಷೇ । ಯೋಗವಿಜ್ಞಾಯ ।
ಯುಕ್ತಿಜ್ಞಾಯ । ಯುಗಭೂಷಣಾಯ । ಸೀತಾಕಾನ್ತಾಯ । ಚಿತ್ರಮೂರ್ತಯೇ ।
ಕೈಕಯೀಸುತಬಾನ್ಧವಾಯ । ಪೌರಪ್ರಿಯಾಯ । ಪೂರ್ಣಕರ್ಮಣೇ । ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ-
ಪಯೋನಿಧಯೇ । ಸುರಾಜ್ಯಸ್ಥಾಪಕಾಯ । ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಸಂಯೋಜಕಾಯ । ಕ್ಷಮಾಯಾ
ದ್ವಾಪರಸ್ಥಾಯ । ಮಹತೇ । ಆತ್ಮನೇ । ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯ । ಯುಗನ್ಧರಾಯ ।
ಪುಣ್ಯಪ್ರಣತಸನ್ತೋಷಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಶುದ್ಧಾಯ ನಮಃ । ಪತಿತಪಾವನಾಯ । ಪೂರ್ಣಾಯ । ಅಪೂರ್ಣಾಯ ।
ಅನುಜಪ್ರಾಣಾಯ । ನಿಜಹೃದಿಸ್ವಯಮ್ಪ್ರಾಪ್ಯಾಯ । ವೈದೇಹೀಪ್ರಾಣನಿಲಯಾಯ ।
ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ ॥ 108 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀರಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ 7 ಸಮಾಪ್ತಾ ।

Also Read 108 Names of Sree Rama 7:

108 Names of Shri Rama 7 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Rama 7 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top