Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

108 Names Of Sri Guru Dattatreya Lyrics in Kannada

About Shri Guru Dattatreya:

Guru Dattatreya is considered as the incarnation of the Hindu triad Lord Brahma, Lord Vishnu and Lord Shiva in one form. The literal meaning of the term Dattatreya is translated into Datta (Given) and Atreya (son of the sage Atri), suggesting the one who has given himself away as the son of sage Atri. Lord Dattatreya was born from the sacred couple Anusuya and Atri. It is represented by three heads representing the unity of Lord Brahma, Lord Vishnu and Lord Shiva, the Hindu triad of the gods. Dattatreya is the personification of all gods, prophets, saints and yogis. He is the guru of all gurus.

Sri Dattatreya Ashtottara Shatanamavali in Kannada:

॥ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀದತ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವದತ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುದತ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವದತ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅತ್ರಿದತ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅತ್ರಿವರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನುಸೂಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಸೂಯಾಸೂನವೇ ನಮಃ । ॥ 10 ॥

ಓಂ ಅವಧೂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ । ॥ 20 ॥

ಓಂ ಗುರೋರ್ಗುರುತರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗೀದೇಶಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗರತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗೀಶಾಯ ನಮಃ । ॥ 30 ॥

ಓಂ ಯೋಗಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಿಧ್ಯೇಯಾಂಘ್ರಿಪಂಕಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿಗಮ್ಬರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯಾಮ್ಬರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೀತಾಮ್ಬರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ವೇತಾಮ್ಬರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ರಾಮ್ಬರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲವೀರ್ಯಾಯ ನಮಃ । ॥ 40 ॥

ಓಂ ಕುಮಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಿಶೋರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕನ್ದರ್ಪಮೋಹನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರ್ಧಾಂಗಾಲಿಂಗಿತಾಂಗನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಾಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರಾಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀತರಾಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೃತವರ್ಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಗ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನುಗ್ರರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥವಿರಾಯ ನಮಃ । ॥ 50 ॥

ಓಂ ಸ್ಥವೀಯಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಘೋರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೂಢಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವರೇತಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನೇಕವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಿನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ । ॥ 60 ॥

ಓಂ ದ್ವಿಭುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡ್ಭುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷಮಾಲಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಂಡಲುಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂಲಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಡಮರುಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಖಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗದಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೌಲಿನೇ ನಮಃ । ॥ 70 ॥

ಓಂ ವಿರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಶಿರಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಬಾಹವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಯುಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಪಾದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಪದ್ಮಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಪಾದಾಯ ನಮಃ । ॥ 80 ॥

ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಮಾಲಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಗರ್ಭಾರುಣಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಕಿಂಜಲ್ಕವರ್ಚಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧ್ಯಾನಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧ್ಯಾನನಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧ್ಯಾನಸಿಮಿತಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ । ॥ 90 ॥

ಓಂ ಧೂಲಿಧೂಸರಿತಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದನಲಿಪ್ತಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲಿತದೇಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯಗನ್ಧಾನುಲೇಪಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಮತ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಾರ್ಥಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । var ಪ್ರಧಾನಾಯ
ಓಂ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರೀಯಸೇ ನಮಃ । ॥ 100 ॥

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ತರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । ॥ 108 ॥

Also Read 108 Names of Guru Dattatreya:

108 Names Of Sri Guru Dattatreya Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names Of Sri Guru Dattatreya Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top