Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Hanuman 4 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Hanumada Ashtottarashata Namavali 4 Lyrics in Kannada:

॥ ಹನುಮದಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ 4 ॥

ಹನುಮತೇ ನಮಃ । ವಾಯುತನಯಾಯ । ಕೇಸರೀಪ್ರಿಯನನ್ದನಾಯ ।
ಅಂಜನಾನನ್ದನಾಯ । ಶ್ರೀಮತೇ । ಪಿಂಗಾಕ್ಷಾಯ । ಅಮಿತವಿಕ್ರಮಾಯ ।
ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಸಮ್ಪನ್ನಾಯ । ಕಲ್ಯಾಣಗುಣವಾರಿಧಯೇ । ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣಾಯ ।
ಮಹಾಕಾಯಾಯ । ಮಹಾವೀರ್ಯಾಯ । ಮಹಾದ್ಯುತಯೇ । ಮಹಾಬಲಾಯ । ಮಹೌದಾರ್ಯಾಯ ।
ಸುಗ್ರೀವಾಭೀಷ್ಟದಾಯಕಾಯ । ರಾಮದಾಸಾಗ್ರಣ್ಯೇ । ಭಕ್ತಮನೋರಥಸುರದ್ರುಮಾಯ ।
ಅರಿಷ್ಟಧ್ವಾನ್ತತರಣಯೇ । ಸರ್ವದೋಷವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ । 20 ।

ಗೋಷ್ಪದೀಕೃತವಾರಾಶಯೇ ನಮಃ । ಸೀತಾದರ್ಶನಲಾಲಸಾಯ । ದೇವರ್ಷಿಸಂಸ್ತುತಾಯ ।
ಚಿತ್ರಕರ್ಮಣೇ । ಜಿತಖಗೇಶ್ವರಾಯ । ಮನೋಜವಾಯ । ವಾಯುಜವಾಯ ।
ಭಗವತೇ । ಪ್ಲವಗರ್ಷಭಾಯ । ಸುರಪ್ರಸೂನಾಭಿವೃಷ್ಟಾಯ ।
ಸಿದ್ಧಗನ್ಧರ್ವಸೇವಿತಾಯ । ದಶಯೋಜನವಿಸ್ತೀರ್ಣಕಾಯವತೇ । ಅಮ್ಬರಾಶ್ರಯಾಯ ।
ಮಹಾಯೋಗಿನೇ । ಮಹೋತ್ಸಾಹಾಯ । ಮಹಾಬಾಹವೇ । ಪ್ರತಾಪವತೇ । ರಾಮದ್ವೇಷಿಜನಾಸಹ್ಯಾಯ ।
ಸಜ್ಜನಪ್ರಿಯದರ್ಶನಾಯ । ರಾಮಾಂಗುಲೀಯವತೇ ನಮಃ । 40 ।

ಸರ್ವಶ್ರಮಹೀನಾಯ ನಮಃ । ಜಗತ್ಪತಯೇ । ಮೈನಾಕವಿಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಸಿನ್ಧುಸಂಸ್ತುತಾಯ । ಕದ್ರುರಕ್ಷಕಾಯ । ದೇವಮಾನಪ್ರದಾಯ । ಸಾಧವೇ ।
ಸಿಂಹಿಕಾವಧಪಂಡಿತಾಯ । ಲಂಕಿಣ್ಯಭಯದಾತ್ರೇ । ಸೀತಾಶೋಕವಿನಾಶನಾಯ ।
ಜಾನಕೀಪ್ರಿಯಸಂಲಾಪಾಯ । ಚೂಡಾಮಣಿಧರಾಯ । ಕಪಯೇ । ದಶಾನನವರಚ್ಛೇತ್ರೇ ।
ಮಶಕೀಕೃತರಾಕ್ಷಸಾಯ । ಲಂಕಾಭಯಂಕರಾಯ ।
ಸಪ್ತಮನ್ತ್ರಿಪುತ್ರವಿನಾಶನಾಯ । ದುರ್ಧರ್ಷಪ್ರಾಣಹರ್ತ್ರೇ । ಯೂಪಾಕ್ಷವಧಕಾರಕಾಯ ।
ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾನ್ತಕಾರಿಣೇ ನಮಃ । 60 ।

ಭಾಸಕರ್ಣಶಿರೋಹರಾಯ ನಮಃ । ಪ್ರಭಾಸಪ್ರಾಣಹರ್ತ್ರೇ । ತೃತೀಯಾಂಶವಿನಾಶನಾಯ ।
ಅಕ್ಷರಾಕ್ಷಸಸಂಹಾರಿಣೇ । ತೃಣೀಕೃತದಶಾನನಾಯ ।
ಸ್ವಪುಚ್ಛಗಾಗ್ನಿನಿರ್ದಗ್ಧಲಂಕಾಪುರವರಾಯ । ಅವ್ಯಯಾಯ ।
ಆನನ್ದವಾರಿಧಯೇ । ಧನ್ಯಾಯ । ಮೇಘಗಮ್ಭೀರನಿಃಸ್ವನಾಯ ।
ಕಪಿಪ್ರವರಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾಯ । ಮಧುಭಕ್ಷಣತತ್ಪರಾಯ ।
ರಾಮಬಾಹುಸಮಾಶ್ಲಿಷ್ಟಾಯ । ಭವಿಷ್ಯಚ್ಚತುರಾನನಾಯ । ಸತ್ಯಲೋಕೇಶ್ವರಾಯ ।
ಪ್ರಾಣಾಯ । ವಿಭೀಷಣವರಪ್ರದಾಯ । ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷಪ್ರಾಣಹರ್ತ್ರೇ ।
ಕಪಿಸೈನ್ಯವಿವರ್ಧನಾಯ । ತ್ರಿಶೀರ್ಷಾನ್ತಕರಾಯ ನಮಃ । 80 ।

ಮತ್ತನಾಶನಾಯ ನಮಃ । ಅಕಮ್ಪನಾನ್ತಕಾಯ । ದೇವಾನ್ತಕಾನ್ತಕಾಯ ।
ಶೂರಾಯ । ಯುದ್ಧೋನ್ಮತ್ತವಿನಾಶಕಾಯ । ನಿಕುಮ್ಭಾನ್ತಕರಾಯ । ಶತ್ರುಸೂದನಾಯ ।
ಸುರವೀಕ್ಷಿತಾಯ । ದಶಾಸ್ಯಗರ್ವಹರ್ತ್ರೇ । ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಾಣದಾಯಕಾಯ ।
ಕುಮ್ಭಕರ್ಣಜಯಿನೇ । ಶಕ್ರಶತ್ರುಗರ್ವಾಪಹಾರಕಾಯ । ಸಂಜೀವನಾಚಲಾನೇತ್ರೇ ।
ಮೃತವಾನರಜೀವನಾಯ । ಜಾಮ್ಬವತ್ಪ್ರಿಯಕೃತೇ । ವೀರಾಯ । ಸುಗ್ರೀವಾಂಗದಸೇವಿತಾಯ ।
ಭರತಪ್ರಿಯಸಲ್ಲಾಪಾಯ । ಸೀತಾಹಾರವಿರಾಜಿತಾಯ । ರಾಮೇಷ್ಟಾಯ ನಮಃ । 100 ।

ಫಲ್ಗುನಸಖಾಯ ನಮಃ । ಶರಣತ್ರಾಣತತ್ಪರಾಯ । ಉತ್ಪತ್ತಿಕರ್ತ್ರೇ ।
ಸ್ಥಿತಿಕರ್ತ್ರೇ । ಸಂಹಾರಕರ್ತ್ರೇ । ಕಿಮ್ಪುರುಷಾಲಯಾಯ ।
ವೇದವೇದಾಂಗತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ । ಭವರೋಗಸ್ಯ ಭೇಷಜಾಯ ನಮಃ । 108 ।

Also Read 108 Names of Sri Anjaneya 4:

108 Names of Sri Hanuman 4 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Hanuman 4 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top