Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Shringeri Sharada | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Shri Shringeri Sharada Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥

॥ ಅಥ ಶ್ರೀಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮವಕ್ತ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾನುಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಸ್ತಕಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಕಾಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಪಾಶಾಯೈ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಮಹಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಂಕುಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿನೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರವದನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಲೇಖಾವಿಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯಾಲಂಕಾರಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಗ್ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀವ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಭೋಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋದಾವರ್ಯೈ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ಗೋಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಟಿಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿನ್ಧ್ಯವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ಜಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌದಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಗದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯವಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಧಾಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ಸುಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಮುನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀರಜಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಶಾನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಮ್ಭಾಸುರಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಾಸನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಬೀಜನಿಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ಧೂಮ್ರಲೋಚನದರ್ಪಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಶುಮ್ಭಪ್ರಾಣಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಂಡಕಾಯಪ್ರಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದೇವಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಘಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಣರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಸುಧಾಕಲಶಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಹೇನ್ದ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ರಾಮ್ಬರವಿಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ರಮಾಲಾಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ಚಿತ್ರಗನ್ಧಾನುಲೇಪನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷಮಾಲಾಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೂಪಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ವೇತಾನನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಲಭುಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೀವರಸ್ತನಮಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಮಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಪಾದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉನ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ನೀಲಜಂಘಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಷ್ಟಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿದ್ರಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಟಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರಾನನಜಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ವರ್ಗಫಲದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಶಾರದಾಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ । 108 ।

ಇತಿ ಶ್ರೀಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥

Also Read 108 Names of Sri Sringeri Sharada:

108 Names of Sri Shringeri Sharada | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Shringeri Sharada | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top