Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Subrahmanya Siddhanama | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Subramanya Siddhanama Ashtottarashata Namavali in English:

॥ srisubrahmanyasiddhanamastottarasatanamavalih ॥

Om sriganesaya namah ।

Om hrim subrahmanyaya namah । jnanasaktaye ।
acintyaya । daharalayaya । cicchivaya ।
ciddhanaya । cidakaramahidvipamadhyadesasadalayaya ।
cidabdhimathanotpannacitsaramanimandalaya ।
cidanandamahasindhumadhyaratnasikhamanaye ।
vijnanakosavilasadanandamrtamandalaya ।
vacamagocaranantasuddhacaitanyavigrahaya ।
mulakandasthaciddesamahatandavapanditaya ।
satkonamargavilasatparamandalamanditaya ।
dvadasaramahapadmasthitacidvyomabhasuraya ।
trikonakhyamahapithasthitacidbindunayakaya ।
bindumandalamadhyasthacidvilasaprakasakaya ।
satkonamandirodbhasimadhyastambhasiromanaye ।
prathamaksaranirdistaparamartharthavigrahaya ।
akaradiksakarantamatrkaksara sangataya ।
akarakhyaprakasatmamahalaksyarthavigrahaya namah ॥ 20 ॥

Om hakarakhyavimarsatmamahalaksyarthavigrahaya namah ।
granthitrayamahabhedacaturaya । sadgurave ।
hrdayambujamadhyasthavirajavyomanayakaya । santadrinilayaya ।
akhandakarakajnanalaksanaya । sajatiyavijatiyasvagatabhedarahitaya ।
brahmavidyasvarupahaimavatitanujaya । cidagnisambhutaya ।
bhumanandaparipurnacalavirajitaya । mahavakyopadestre ।
sivagurave । muladharamukhotpannabrahmarandhracidalayaya ।
madhyanadimahamargasthitamandalamadhyagaya ।
hamsamargaikaniratajnanamandalacidrasaya ।
sadoditamahaprajnakaraya । sahasrarakamalantasthabindukutamahagurave ।
svatmanyaropitasamasta jagadadharaya ।
sarvadhisthanacinmatrasthanamadhyavirajitaya ।
sarvopanisadudghustamahakirtidharaya namah ॥ 40 ॥

Om svasamrajyasukhasinasvayanjyotih svarupaya namah ।
karyasahitamayavidhvamsakaya ।
sarvavedantasiddhantamahasamrajyadiksitaya ।
salambananiralambavrttimadhyastharupakaya ।
moksalaksmipradatre । suddhacaitanyakantarasiddhaya ।
bhanukutapratikasacitparvatasikhamanaye ।
bhavabhavakalatitasunyagramamahesvaraya ।
kalpitapancakrtyadhipataye ।
brahmavidyamayagramacidalayamahaprabhave ।
pratyagbhutamahamaunagocaraya । suddhacidrasaya ।
hrdayagranthibhedavidyavisaradaya । kamadyarisadvarganasakaya ।
sarvajnatvadigunamurtikrtasadananaya ।
karmabrahmasvarupavedavilasitacaranaya ।
atyantanirmalakaracaitanyagirimadhyagaya ।
advaitaparamanandacidvilasamahanidhaye । mandalatrayabhasakaya ।
anekakotibrahmandadharine namah ॥ 60 ॥

Om sarvatmakaya namah । tatvamasyadimahavakyalaksyarthasvarupaya ।
avimuktamahapithasthitacidrupavigrahaya ।
amitanandabodhantanadantasthitamandalaya ।
akhandasuddhacaitanyasvarupaya ।
lokalokakalaikamatyaparamarthasvarupaya ।
adimadhyantarahitabrahmanandanidhaye ।
adharamargasimantavasine । nistarangasukharnavaya ।
avanmanasagocaraya । nityasuddhabuddhamuktasatyasvarupaya ।
ciddipamangalajyotih svarupaya । satcakranagaravibhavesvaraya ।
sakalalokaikanetre । nisprapancaya । niradharaya ।
sakaladharasvarupaya । bhaktamanasaranjakaya ।
bahyanuviddhasamadhinisthatmagocaravrttisvarupadevasenasametaya ।
antaranuviddhasamadhinisthatmagocaravrttisvarupavallipataye namah ॥ 80 ॥

Om anahatamahacakrasthitaya namah । avasthatrayasaksine ।
sahasrakotitapanasankasaya । samsaramayaduhkhaughabhesajaya ।
suddhacittasvarupamayuradhisthanaya ।
caracarasthulasuksmakalpakaya ।
brahmadikitaparyantavyapakaya । samastalokagirvanasaranyaya ।
sanakadisamayuktaprajnanaghanavigrahaya ।
anantavedavedantasamvedyaya । dharmarthakamakaivalyadayakaya ।
sakalavedasarapranavalaksyarthanijasvarupaya ।
aprakrtamahadivyapurusaya । ajnanatimiradhvantabhaskaraya ।
avyayanandavijnanasukhadaya । acintyadivyamahimaranjitaya ।
paranandasvaruparthabodhakaya ।
sadamburuhacakrantah sphurtisaudaminiprabhaya ।
sadvidhaikyanusandhanaparahrdvyomasamsthitaya ।
nistraigunyamahamargagamine namah ॥ 100 ॥

Om nityapurnacidakasasthitacinmandalaya namah ।
karyakarananirmuktaya । nadabindukalatitaya ।
sivabdhimathanotpannanandapiyusavigrahaya ।
paripurnaparanandaprajnanaghanalaksanaya ।
akhandaikarasasphurtipravahasrayaya । namarupavivarjitaya ।
sriparabrahmane namah ॥ 108 ॥

iti atmanatha pranitah srisubrahmanyasiddhanamastottarasatanamavalih
samapta ।

Also Read:

108 Names of Sri Subrahmanya Siddhanama | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Subrahmanya Siddhanama | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top