108 - Shatanamavali Subramanya Stotram

108 Names of Sri Subrahmanya Siddhanama | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Subramanya Siddhanama Ashtottarashata Namavali in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਸਿਦ੍ਧਨਾਮਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।

ॐ ਹ੍ਰੀਮ੍ ਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । ਜ੍ਞਾਨਸ਼ਕ੍ਤਯੇ ।
ਅਚਿਨ੍ਤ੍ਯਾਯ । ਦਹਰਾਲਯਾਯ । ਚਿਚ੍ਛਿਵਾਯ ।
ਚਿਦ੍ਧਨਾਯ । ਚਿਦਾਕਾਰਮਹੀਦ੍ਵੀਪਮਧ੍ਯਦੇਸ਼ਸਦਾਲਯਾਯ ।
ਚਿਦਬ੍ਧਿਮਥਨੋਤ੍ਪਨ੍ਨਚਿਤ੍ਸਾਰਮਣਿਮਣ੍ਡਲਾਯ ।
ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਮਹਾਸਿਨ੍ਧੁਮਧ੍ਯਰਤ੍ਨਸ਼ਿਖਾਮਣਯੇ ।
ਵਿਜ੍ਞਾਨਕੋਸ਼ਵਿਲਸਦਾਨਨ੍ਦਮਤਮਣ੍ਡਲਾਯ ।
ਵਾਚਾਮਗੋਚਰਾਨਨ੍ਤਸ਼ੁਦ੍ਧਚੈਤਨ੍ਯਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ।
ਮੂਲਕਨ੍ਦਸ੍ਥਚਿਦ੍ਦੇਸ਼ਮਹਾਤਾਣ੍ਡਵਪਣ੍ਡਿਤਾਯ ।
ਸ਼ਟ੍ਕੋਣਮਾਰ੍ਗਵਿਲਸਤ੍ਪਰਮਣ੍ਡਲਮਣ੍ਡਿਤਾਯ ।
ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਰਮਹਾਪਦ੍ਮਸ੍ਥਿਤਚਿਦ੍ਵ੍ਯੋਮਭਾਸੁਰਾਯ ।
ਤ੍ਰਿਕੋਣਾਖ੍ਯਮਹਾਪੀਠਸ੍ਥਿਤਚਿਦ੍ਬਿਨ੍ਦੁਨਾਯਕਾਯ ।
ਬਿਨ੍ਦੁਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯਸ੍ਥਚਿਦ੍ਵਿਲਾਸਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਯ ।
ਸ਼ਟ੍ਕੋਣਮਨ੍ਦਿਰੋਦ੍ਭਾਸਿਮਧ੍ਯਸ੍ਤਮ੍ਭਾਸ਼ਿਰੋਮਣਯੇ ।
ਪ੍ਰਥਮਾਕ੍ਸ਼ਰਨਿਰ੍ਦਿਸ਼੍ਟਪਰਮਾਰ੍ਥਾਰ੍ਥਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ।
ਅਕਾਰਾਦਿਕ੍ਸ਼ਕਾਰਾਨ੍ਤਮਾਤਕਾਕ੍ਸ਼ਰ ਸਙ੍ਗਤਾਯ ।
ਅਕਾਰਾਖ੍ਯਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਤ੍ਮਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਯਾਰ੍ਥਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ॥ ੨੦ ॥

ॐ ਹਕਾਰਾਖ੍ਯਵਿਮਰ੍ਸ਼ਾਤ੍ਮਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਯਾਰ੍ਥਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ਗ੍ਰਨ੍ਥਿਤ੍ਰਯਮਹਾਭੇਦਚਤੁਰਾਯ । ਸਦ੍ਗੁਰਵੇ ।
ਹਦਯਾਮ੍ਬੁਜਮਧ੍ਯਸ੍ਥਵਿਰਜਵ੍ਯੋਮਨਾਯਕਾਯ । ਸ਼ਾਨ੍ਤਾਦ੍ਰਿਨਿਲਯਾਯ ।
ਅਖਣ੍ਡਾਕਾਰਕਜ੍ਞਾਨਲਕ੍ਸ਼ਣਾਯ । ਸਜਾਤੀਯਵਿਜਾਤੀਯਸ੍ਵਗਤਭੇਦਰਹਿਤਾਯ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾਸ੍ਵਰੂਪਹੈਮਵਤੀਤਨੂਜਾਯ । ਚਿਦਗ੍ਨਿਸਮ੍ਭੂਤਾਯ ।
ਭੂਮਾਨਨ੍ਦਪਰਿਪੂਰ੍ਣਾਚਲਵਿਰਾਜਿਤਾਯ । ਮਹਾਵਾਕ੍ਯੋਪਦੇਸ਼੍ਟ੍ਰੇ ।
ਸ਼ਿਵਗੁਰਵੇ । ਮੂਲਾਧਾਰਮੁਖੋਤ੍ਪਨ੍ਨਬ੍ਰਹ੍ਮਰਨ੍ਧ੍ਰਚਿਦਾਲਯਾਯ ।
ਮਧ੍ਯਨਾਡੀਮਹਾਮਾਰ੍ਗਸ੍ਥਿਤਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯਗਾਯ ।
ਹਂਸਮਾਰ੍ਗੈਕਨਿਰਤਜ੍ਞਾਨਮਣ੍ਡਲਚਿਦ੍ਰਸਾਯ ।
ਸਦੋਦਿਤਮਹਾਪ੍ਰਜ੍ਞਾਕਾਰਾਯ । ਸਹਸ੍ਰਾਰਕਮਲਾਨ੍ਤਸ੍ਥਬਿਨ੍ਦੁਕੂਟਮਹਾਗੁਰਵੇ ।
ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਨ੍ਯਾਰੋਪਿਤਸਮਸ੍ਤ ਜਗਦਾਧਾਰਾਯ ।
ਸਰ੍ਵਾਧਿਸ਼੍ਠਾਨਚਿਨ੍ਮਾਤ੍ਰਸ੍ਥਾਨਮਧ੍ਯਵਿਰਾਜਿਤਾਯ ।
ਸਰ੍ਵੋਪਨਿਸ਼ਦੁਦ੍ਘੁਸ਼੍ਟਮਹਾਕੀਰ੍ਤਿਧਰਾਯ ਨਮਃ ॥ ੪੦ ॥

ॐ ਸ੍ਵਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਸੁਖਾਸੀਨਸ੍ਵਯਞ੍ਜ੍ਯੋਤਿਃ ਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਕਾਰ੍ਯਸਹਿਤਮਾਯਾਵਿਧ੍ਵਂਸਕਾਯ ।
ਸਰ੍ਵਵੇਦਾਨ੍ਤਸਿਦ੍ਧਾਨ੍ਤਮਹਾਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤਾਯ ।
ਸਾਲਮ੍ਬਨਨਿਰਾਲਮ੍ਬਵਤ੍ਤਿਮਧ੍ਯਸ੍ਥਰੂਪਕਾਯ ।
ਮੋਕ੍ਸ਼ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਪ੍ਰਦਾਤ੍ਰੇ । ਸ਼ੁਦ੍ਧਚੈਤਨ੍ਯਕਾਨ੍ਤਾਰਸਿਦ੍ਧਾਯ ।
ਭਾਨੂਕੂਟਪ੍ਰਤੀਕਾਸ਼ਚਿਤ੍ਪਰ੍ਵਤਸ਼ਿਖਾਮਣਯੇ ।
ਭਾਵਾਭਾਵਕਲਾਤੀਤਸ਼ੂਨ੍ਯਗ੍ਰਾਮਮਹੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ।
ਕਲ੍ਪਿਤਪਞ੍ਚਕਤ੍ਯਾਧਿਪਤਯੇ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾਮਯਗ੍ਰਾਮਚਿਦਾਲਯਮਹਾਪ੍ਰਭਵੇ ।
ਪ੍ਰਤ੍ਯਗ੍ਭੂਤਮਹਾਮੌਨਗੋਚਰਾਯ । ਸ਼ੁਦ੍ਧਚਿਦ੍ਰਸਾਯ ।
ਹਦਯਗ੍ਰਨ੍ਥਿਭੇਦਵਿਦ੍ਯਾਵਿਸ਼ਾਰਦਾਯ । ਕਾਮਾਦ੍ਯਰਿਸ਼ਡ੍ਵਰ੍ਗਨਾਸ਼ਕਾਯ ।
ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਤ੍ਵਾਦਿਗੁਣਮੁਰ੍ਤੀਕਤਸ਼ਡਾਨਨਾਯ ।
ਕਰ੍ਮਬ੍ਰਹ੍ਮਸ੍ਵਰੂਪਵੇਦਵਿਲਸਿਤਚਰਣਾਯ ।
ਅਤ੍ਯਨ੍ਤਨਿਰ੍ਮਲਾਕਾਰਚੈਤਨ੍ਯਗਿਰਿਮਧ੍ਯਗਾਯ ।
ਅਦ੍ਵੈਤਪਰਮਾਨਨ੍ਦਚਿਦ੍ਵਿਲਾਸਮਹਾਨਿਧਯੇ । ਮਣ੍ਡਲਤ੍ਰਯਭਾਸਕਾਯ ।
ਅਨੇਕਕੋਟਿਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਧਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ॥ ੬੦ ॥

ॐ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਕਾਯ ਨਮਃ । ਤਤ੍ਵਮਸ੍ਯਾਦਿਮਹਾਵਾਕ੍ਯਲਕ੍ਸ਼੍ਯਾਰ੍ਥਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ।
ਅਵਿਮੁਕ੍ਤਮਹਾਪੀਠਸ੍ਥਿਤਚਿਦ੍ਰੂਪਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ।
ਅਮਿਤਾਨਨ੍ਦਬੋਧਾਨ੍ਤਨਾਦਾਨ੍ਤਸ੍ਥਿਤਮਣ੍ਡਲਾਯ ।
ਅਖਣ੍ਡਸ਼ੁਦ੍ਧਚੈਤਨ੍ਯਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ।
ਲੋਕਾਲੋਕਕਲੈਕਮਤ੍ਯਪਰਮਾਰ੍ਥਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ।
ਆਦਿਮਧ੍ਯਾਨ੍ਤਰਹਿਤਬ੍ਰਹ੍ਮਾਨਨ੍ਦਨਿਧਯੇ ।
ਆਧਾਰਮਾਰ੍ਗਸੀਮਾਨ੍ਤਵਾਸਿਨੇ । ਨਿਸ੍ਤਰਙ੍ਗਸੁਖਾਰ੍ਣਵਾਯ ।
ਅਵਾਙ੍ਮਨਸਗੋਚਰਾਯ । ਨਿਤ੍ਯਸ਼ੁਦ੍ਧਬੁਦ੍ਧਮੁਕ੍ਤਸਤ੍ਯਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ।
ਚਿਦ੍ਦੀਪਮਙ੍ਗਲਜ੍ਯੋਤਿਃ ਸ੍ਵਰੂਪਾਯ । ਸ਼ਟ੍ਚਕ੍ਰਨਗਰਵਿਭਵੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ।
ਸਕਲਲੋਕੈਕਨੇਤ੍ਰੇ । ਨਿਸ਼੍ਪ੍ਰਪਞ੍ਚਾਯ । ਨਿਰਾਧਾਰਾਯ ।
ਸਕਲਾਧਾਰਸ੍ਵਰੂਪਾਯ । ਭਕ੍ਤਮਾਨਸਰਞ੍ਜਕਾਯ ।
ਬਾਹ੍ਯਾਨੁਵਿਦ੍ਧਸਮਾਧਿਨਿਸ਼੍ਠਾਤ੍ਮਗੋਚਰਵਤ੍ਤਿਸ੍ਵਰੂਪਦੇਵਸੇਨਾਸਮੇਤਾਯ ।
ਆਨ੍ਤਰਾਨੁਵਿਦ੍ਧਸਮਾਧਿਨਿਸ਼੍ਠਾਤ੍ਮਗੋਚਰਵਤ੍ਤਿਸ੍ਵਰੂਪਵਲ੍ਲੀਪਤਯੇ ਨਮਃ ॥ ੮੦ ॥

ॐ ਅਨਾਹਤਮਹਾਚਕ੍ਰਸ੍ਥਿਤਾਯ ਨਮਃ । ਅਵਸ੍ਥਾਤ੍ਰਯਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੇ ।
ਸਹਸ੍ਰਕੋਟਿਤਪਨਸਙ੍ਕਾਸ਼ਾਯ । ਸਂਸਾਰਮਾਯਾਦੁਃਖੌਘਭੇਸ਼ਜਾਯ ।
ਸ਼ੁਦ੍ਧਚਿਤ੍ਤਸ੍ਵਰੂਪਮਯੂਰਾਧਿਸ਼੍ਠਾਨਾਯ ।
ਚਰਾਚਰਸ੍ਥੂਲਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਕਲ੍ਪਕਾਯ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦਿਕੀਟਪਰ੍ਯਨ੍ਤਵ੍ਯਾਪਕਾਯ । ਸਮਸ੍ਤਲੋਕਗੀਰ੍ਵਾਣਸ਼ਰਣ੍ਯਾਯ ।
ਸਨਕਾਦਿਸਮਾਯੁਕ੍ਤਪ੍ਰਜ੍ਞਾਨਘਨਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ।
ਅਨਨ੍ਤਵੇਦਵੇਦਾਨ੍ਤਸਂਵੇਦ੍ਯਾਯ । ਧਰ੍ਮਾਰ੍ਥਕਾਮਕੈਵਲ੍ਯਦਾਯਕਾਯ ।
ਸਕਲਵੇਦਸਾਰਪ੍ਰਣਵਲਕ੍ਸ਼੍ਯਾਰ੍ਥਨਿਜਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ।
ਅਪ੍ਰਾਕਤਮਹਾਦਿਵ੍ਯਪੁਰੁਸ਼ਾਯ । ਅਜ੍ਞਾਨਤਿਮਿਰਧ੍ਵਾਨ੍ਤਭਾਸ੍ਕਰਾਯ ।
ਅਵ੍ਯਯਾਨਨ੍ਦਵਿਜ੍ਞਾਨਸੁਖਦਾਯ । ਅਚਿਨ੍ਤ੍ਯਦਿਵ੍ਯਮਹਿਮਾਰਞ੍ਜਿਤਾਯ ।
ਪਰਾਨਨ੍ਦਸ੍ਵਰੂਪਾਰ੍ਥਬੋਧਕਾਯ ।
ਸ਼ਡਮ੍ਬੁਰੁਹਚਕ੍ਰਾਨ੍ਤਃ ਸ੍ਫੂਰ੍ਤਿਸੌਦਾਮਿਨੀਪ੍ਰਭਾਯ ।
ਸ਼ਡ੍ਵਿਧੈਕ੍ਯਾਨੁਸਨ੍ਧਾਨਪਰਹਦ੍ਵ੍ਯੋਮਸਂਸ੍ਥਿਤਾਯ ।
ਨਿਸ੍ਤ੍ਰੈਗੁਣ੍ਯਮਹਾਮਾਰ੍ਗਗਾਮਿਨੇ ਨਮਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ॐ ਨਿਤ੍ਯਪੂਰ੍ਣਚਿਦਾਕਾਸ਼ਸ੍ਥਿਤਚਿਨ੍ਮਣ੍ਡਲਾਯ ਨਮਃ ।
ਕਾਰ੍ਯਕਾਰਣਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਾਯ । ਨਾਦਬਿਨ੍ਦੁਕਲਾਤੀਤਾਯ ।
ਸ਼ਿਵਾਬ੍ਧਿਮਥਨੋਤ੍ਪਨ੍ਨਾਨਨ੍ਦਪੀਯੂਸ਼ਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ।
ਪਰਿਪੂਰ੍ਣਪਰਾਨਨ੍ਦਪ੍ਰਜ੍ਞਾਨਘਨਲਕ੍ਸ਼ਣਾਯ ।
ਅਖਣ੍ਡੈਕਰਸਸ੍ਫੂਰ੍ਤਿਪ੍ਰਵਾਹਾਸ਼੍ਰਯਾਯ । ਨਾਮਰੂਪਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾਯ ।
ਸ਼੍ਰੀਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ ਨਮਃ ॥ ੧੦੮ ॥

ਇਤਿ ਆਤ੍ਮਨਾਥ ਪ੍ਰਣੀਤਃ ਸ਼੍ਰੀਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਸਿਦ੍ਧਨਾਮਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ
ਸਮਾਪ੍ਤਾ ।

Also Read:

108 Names of Sri Subrahmanya Siddhanama | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil