Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Vakaradi Shri Varaha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Vakaradi Sri Varaha Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ವಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀವರಾಹಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥
ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ ।
ಹರಿಃ ಓಂ

ಓಂ ವರಾಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರೇಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುದೇವಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಷಟ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುಧೋದ್ಧರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುದೇವಾಯ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ವಸುಮತೀದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುಮತೀಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನಧಿಸ್ತೋಮರೋಮಾನ್ಧವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರರೋಮ್ಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವದಾವದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲಕ್ಷಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಶ್ಯವಿಶ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುಧಾಧರಸನ್ನಿಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನಜೋದರದುರ್ವಾರವಿಷಾದಧ್ವಂಸನೋದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲ್ಗತ್ಸಟಾಜಾತವಾತಧೂತಜೀಮೂತಸಂಹತಯೇ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರಾಗ್ರವಿಚ್ಛಿನ್ನಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಧರಾಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಶಿಷ್ಟಾದ್ಯರ್ಷಿನಿಕರಸ್ತೂಯಮಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನಾಯನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನಜಾಸನರುದ್ರೇನ್ದ್ರಪ್ರಸಾದಿತ ಮಹಾಶಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರದಾನವಿನಿರ್ಧೂತಬ್ರಹ್ಮಬ್ರಾಹ್ಮಣಸಂಶಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುಧಾಹಾರಿರಕ್ಷೋಬಲನಿಷೂದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರಸಾರಖುರಾಘಾತದಲಿತಾಬ್ಧಿರಸಾಹಿಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲದ್ವಾಲೋತ್ಕಟಾಟೋಪಧ್ವಸ್ತಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕರ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವದನಾನ್ತರ್ಗತಾಯಾತಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಶ್ವಾಸಪದ್ಧತಯೇ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ವರ್ಚಸ್ವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರದಂಷ್ಟ್ರಾಗ್ರಸಮುನ್ಮೀಲಿತದಿಕ್ತಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನಜಾಸನನಾಸಾನ್ತರ್ಹಂಸವಾಹಾವರೋಹಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನಜಾಸನದೃಕ್ಪದ್ಮವಿಕಾಸಾದ್ಭುತಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುಧಾಭ್ರಮರಾರೂಢದಂಷ್ಟ್ರಾಪದ್ಮಾಗ್ರಕೇಸರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುಧಾಧೂಮಮಷಿಕಾ ರಮ್ಯದಂಷ್ಟ್ರಾಪ್ರದೀಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುಧಾಸಹಸ್ರಪತ್ರಮೃಣಾಲಾಯಿತ ದಂಷ್ಟ್ರಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುಧೇನ್ದೀವರಾಕ್ರಾನ್ತದಂಷ್ಟ್ರಾಚನ್ದ್ರಕಲಾಂಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುಧಾಭಾಜನಾಲಮ್ಬದಂಷ್ಟ್ರಾರಜತಯಷ್ಟಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುಧಾಭೂಧರಾವೇಧಿ ದಂಷ್ಟ್ರಾಸೂಚೀಕೃತಾದ್ಭುತಾಯ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ವಸುಧಾಸಾಗರಾಹಾರ್ಯಲೋಕಲೋಕಪಧೃದ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುಧಾವಸುಧಾಹಾರಿರಕ್ಷೋಧೃಚ್ಛೃಂಗಯುಗ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುಧಾಧಸ್ಸಮಾಲಮ್ಬಿನಾಲಸ್ತಮ್ಭ ಪ್ರಕಮ್ಪನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುಧಾಚ್ಛತ್ರರಜತದಂಡಚ್ಛೃಂಗಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವತಂಸೀಕೃತಮನ್ದಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲಕ್ಷೀಕೃತಭೂತಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರದೀಕೃತವೃತ್ತಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುಧೀಕೃತಸಾಗರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಶ್ಯಮಾಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಗುಣಕ್ರಿಯಾಧಾರಾಯ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ವರಾಭಿಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರುಣಾಲಯವಾಸ್ತವ್ಯಜನ್ತುವಿದ್ರಾವಿಘುರ್ಘುರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರುಣಾಲಯವಿಚ್ಛೇತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರುಣಾದಿದುರಾಸದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನಜಾಸನಸನ್ತಾನಾವನಜಾತ ಮಹಾಕೃಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಹ್ನಿವದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಾಹವಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನಮಾಲಿನೇ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ವನ್ದಿವೇದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನಜೋದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದತ್ವಚೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದವಾದಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದವೇದಾಂಗತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದವಿದ್ವೇದ್ಯ ವಿಭವಾಯ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ವೇದೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದರಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಾನ್ತಸಿನ್ಧುಸಂಚಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದದೂರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಾನ್ತಸಿನ್ಧುಮಧ್ಯಸ್ಥಾಚಲೋದ್ಧರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿತಾನಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿತಾನೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿತಾನಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿತಾನಫಲದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಭವೇ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ವಿತಾನಭಾವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಭಾವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಧೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಸಮ್ಮತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಾರಣ್ಯಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮದೇವಾದಿಮೃಗಸಂವೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಾತಿಕ್ರಾನ್ತಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ವನ್ಯಭೂಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಕುಂಠಕೋಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಕುಂಠಲೀಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಲಯಸಿನ್ಧುಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಪ್ತಃಕಬಲಿತಾಜಾಂಡಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇಗವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಪಾವನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಪಶ್ಚಿದಾಶಯಾರಣ್ಯಪುಣ್ಯಸ್ಫೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶೃಂಖಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವದ್ರೋಹಿಕ್ಷಯಕರಾಯ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ವಿಶ್ವಾಧಿಕಮಹಾಬಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರ್ಯಸಿನ್ಧವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿವದ್ಬನ್ಧವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಯತ್ಸಿನ್ಧುತರಂಗಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾದತ್ತವಿದ್ವೇಷಿಸತ್ತ್ವಮುಸ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಗುಣಾಮ್ಬುಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಮಂಗಲಕಾನ್ತಾರಕೃತ ಲೀಲಾವಿಹಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಮಂಗಲದೋತ್ತುಂಗಕರುಣಾಪಾಂಗಾಯ ನಮಃ । 108 ।

॥ ಇತಿ ವಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀ ವರಾಹಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಪರಾಭವ
ಶ್ರಾವಣಶುದ್ಧ ತ್ರಯೋದಶ್ಯಾಂ ಲಿಖಿತಾ ರಾಮೇಣ ಸಮರ್ಪಿತಾ ಚ
ಶ್ರೀಹಯಗ್ರೀವ ಚರಣಾರ ವಿನ್ದಯೋರ್ವಿಜಯತಾಂ ತರಾಮ್ ॥

Also Read 108 Names of Vakaradi Sri Varaha Swamy:

108 Names of Vakaradi Shri Varaha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Vakaradi Shri Varaha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top