108 - Shatanamavali

108 Names of Vallya 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Vali 2 Ashtottarashata Namavali Lyrics in English:

॥ vallyastottarasatanamavalih 2 ॥

syamam pankajasamsthitam manilasattatanka karnojjvalam
savye lambakaram kiritamakutam tungastanotkancukam ।
vame pankajadharini saravanodbhutasya savye
sthitam gunjamalyadharam pravalavadanam vallisvarim bhavaye ॥

mahavallyai namah ।
syamatanave namah ।
sarvabharanabhusitayai namah ।
pitambaradharayai namah ।
divyambujadharinyai namah ।
divyagandhanuliptayai namah ।
brahmyai namah ।
karalyai namah ।
ujjvalanetrayai namah ।
pralambatatankyai namah ।
mahendratanayanugayai namah ।
subharupayai namah ।
subhakarayai namah ।
subhankaryai namah ।
savye lambakarayai namah ।
mulaprakrtyai namah ।
pratyu(pu)stayai namah ।
mahesvaryai namah ।
tungastanyai namah ।
sukancukayai namah । 20 ॥

suvesadyayai namah ।
sadgunayai namah ।
gunjamalyadharayai namah ।
vaisnavyai namah ।
mohinyai namah ।
mohanayai namah ।
stambhinyai namah ।
tribhanginyai namah ।
pravaladharayai namah ।
manonmanyai namah ।
camundayai namah ।
candikayai namah ।
skandabharyayai namah ।
skandapriyayai namah ।
suprasannayai namah ।
sulocanayai namah ।
aisvaryapradayinyai namah ।
mangalapradayinye namah ।
astasiddhidayai namah ।
astaisvaryapradayinyai namah । 40 ॥

mahamayayai namah ।
mantrayantratantratmikayai namah ।
mahakalpayai namah ।
tejovatyai namah ।
paramesthinyai namah ।
guhadevatayai namah ।
kaladharayai namah ।
brahmanyai namah ।
brhatyai namah ।
dvinetrayai namah ।
dvibhujayai namah ।
siddhasevitayai namah ।
aksarayai namah ।
aksararupayai namah ।
ajnanadipikayai namah ।
abhistasiddhipradayinyai namah ।
samrajyayai namah ।
samrajyadayinyai namah ।
sadyojatayai namah ।
sudhasagarayai namah ॥ 60 ॥

kancanayai namah ।
kancanapradayai namah ।
vanamalinye namah ।
sudhasagaramadhyasthayai namah ।
hemambaradharinyai namah ।
hemakancukabhusanayai namah ।
vanavasinyai namah ।
mallikakusumapriyayai namah ।
manovegayai namah ।
mahalaksmyai namah ।
mahadevyai namah ।
mahalokayai namah ।
sarvadhyaksayai namah ।
suradhyaksayai namah ।
sundaryai namah ।
suvesadhyayai namah ।
varalaksmyai namah ।
viduttamayai namah ।
sarasvatyai namah ।
kumaryai namah ॥ 80 ॥

bhadrakalyai namah ।
durgamayai namah ।
durgayai namah ।
aindranyai namah ।
saksinyai namah ।
saksivarjitayai namah ।
puranyai namah ।
punyakirtyai namah ।
punyarupayai namah ।
purnayai namah ।
purnabhoginyai namah ।
puskalayai namah ।
sarvatomukhyai namah ।
parasaktyai namah ।
paranisthayai namah ।
muladipikayai namah ।
yoginyai namah ।
yogadayai namah ।
bindusvarupinyai namah ।
papanasinyai namah ॥ 100 ॥

isvaryai namah ।
lokasaksinyai namah ।
ghosinyai namah ।
padmavasinyai namah ।
padmaksyai namah ।
gunatrayayai namah ।
satkonavrttavasinyai namah ।
saranagata raksanayai namah ॥ 108 ॥

Also Read 108 Names of Vali 2:

108 Names of Vallya 2 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment