Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

300 Names of Goddess Lalita Trishati Namavalih Lyrics in Punjabi

Sree Lalita Trishati Namavalih Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਤ੍ਰਿਸ਼ਤਿਨਾਮਾਵਲਿਃ ॥
॥ ਨ੍ਯਾਸਮ੍ ॥
ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਤ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਨਾਮਾਵਲਿਃ ਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ਭਗਵਾਨ੍ ਹਯਗ੍ਰੀਵ ऋਸ਼ਿਃ,
ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ਛਨ੍ਦਃ, ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਮਹਾਤ੍ਰਿਪੁਰਸੁਨ੍ਦਰੀ ਦੇਵਤਾ,
ਐਂ ਬੀਜਮ੍, ਸੌਃ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ, ਕ੍ਲੋਂ ਕੀਲਕਮ੍,
ਮਮ ਚਤੁਰ੍ਵਿਧਫਲਪੁਰੁਸ਼ਾਰ੍ਥ ਜਪੇ (ਵਾ) ਪਰਾਯਣੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ॥

ਐਂ ਅਙ੍ਗੁਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਕ੍ਲੀਂ ਤਰ੍ਜਨੀਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਸੌਃ ਮਧ੍ਯਮਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਐਂ ਅਨਾਮਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਕ੍ਲੋਂ ਕਨਿਸ਼੍ਠਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਸੌਃ ਕਰਤਲਕਰਪਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ॥

ਐਂ ਹਦਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਕ੍ਲੋਂ ਸ਼ਿਰਸੇ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ਸੌਃ ਸ਼ਿਖਾਯੈ ਵਸ਼ਟ੍ ।
ਐਂ ਕਵਚਾਯ ਹੁਂ ।
ਕ੍ਲੋਂ ਨੇਤ੍ਰਤ੍ਰਯਾਯ ਵੌਸ਼ਟ੍ ।
ਸੌਃ ਅਸ੍ਤ੍ਰਾਯ ਫਟ੍ ।
ਭੂਰ੍ਭੁਵਸ੍ਸੁਵਰੋਮਿਤਿ ਦਿਗ੍ਬਨ੍ਧਃ ॥

॥ ਧ੍ਯਾਨਮ੍॥
ਅਤਿਮਧੁਰਚਾਪਹਸ੍ਤਾਮ੍ਪਰਿਮਿਤਾਮੋਦਸੌਭਾਗ੍ਯਾਮ੍ ।
ਅਰੁਣਾਮਤਿਸ਼ਯਕਰੁਣਾਮਭਿਨਵਕੁਲਸੁਨ੍ਦਰੀਂ ਵਨ੍ਦੇ ॥

॥ ਲਂ ਇਤ੍ਯਾਦਿ ਪਞ੍ਚਪੂਜਾ ॥
ਲਂ ਪਥਿਵ੍ਯਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਮ੍ਬਿਕਾਯੈ ਗਨ੍ਧਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ।
ਹਂ ਆਕਾਸ਼ਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਮ੍ਬਿਕਾਯੈ ਪੁਸ਼੍ਪੈਃ ਪੂਜਯਾਮਿ ।
ਯਂ ਵਾਯ੍ਵਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਮ੍ਬਿਕਾਯੈ ਕੁਙ੍ਕੁਮਂ ਆਵਾਹਯਾਮਿ ।
ਰਂ ਵਹ੍ਯਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਮ੍ਬਿਕਾਯੈ ਦੀਪਂ ਦਰ੍ਸ਼ਯਾਮਿ ।
ਵਂ ਅਮਤਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਮ੍ਬਿਕਾਯੈ ਅਮਤਂ ਮਹਾਨੈਵੇਦ੍ਯਂ ਨਿਵੇਦਯਾਮਿ ।
ਸਂ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਮ੍ਬਿਕਾਯੈ ਸਰ੍ਵੋਪਚਾਰਪੂਜਾਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ॥

॥ ਅਥ ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਤ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਨਾਮਾਵਲਿਃ ॥
ॐ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ

ॐ ਕਕਾਰਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਲ੍ਯਾਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਲ੍ਯਾਣਗੁਣਸ਼ਾਲਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਲ੍ਯਾਣਸ਼ੈਲਨਿਲਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਮਨੀਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਲਾਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਮਲਾਕ੍ਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਲ੍ਮਸ਼ਘ੍ਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਰੁਣਮਤਸਾਗਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਦਮ੍ਬਕਾਨਨਾਵਾਸਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਦਮ੍ਬਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਵਿਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਜਨਕਾਪਾਙ੍ਗਵੀਕ੍ਸ਼ਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਰ੍ਪੂਰਵੀਟੀਸੌਰਭ੍ਯਕਲ੍ਲੋਲਿਤਕਕੁਪ੍ਤਟਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਲਿਦੋਸ਼ਹਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਞ੍ਚਲੋਚਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਮ੍ਰਵਿਗ੍ਰਹਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਰ੍ਮਾਦਿਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਰਯਿਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਰ੍ਮਫਲਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ । ੨੦ ।

ॐ ਏਕਾਰਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਏਕਾਕ੍ਸ਼ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਏਕਾਨੇਕਾਕ੍ਸ਼ਰਾਕਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਏਤਤ੍ਤਦਿਤ੍ਯਨਿਰ੍ਦੇਸ਼੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਏਕਾਨਨ੍ਦਚਿਦਾਕਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਏਵਮਿਤ੍ਯਾਗਮਾਬੋਧ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਏਕਭਕ੍ਤਿਮਦਰ੍ਚਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਏਕਾਗ੍ਰਚਿਤਨਿਰ੍ਧ੍ਯਾਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਏਸ਼ਣਾਰਹਿਤਾਦਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਏਲਾਸੁਗਨ੍ਧਿਚਿਕੁਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਏਨਕੂਟਵਿਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਏਕਭੋਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਏਕਰਸਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਏਕੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਪ੍ਰਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਏਕਾਤਪਤ੍ਰਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਏਕਾਨ੍ਤਪੂਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਏਧਮਾਨਪ੍ਰਭਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਏਜਦਨੇਕਜਗਦੀਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਏਕਵੀਰਾਦਿਸਂਸੇਵ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਏਕਪ੍ਰਾਭਵਸ਼ਾਲਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੪੦ ।

ॐ ਈਕਾਰਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਈਸ਼ਿਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਈਪ੍ਸਿਤਾਰ੍ਥਪ੍ਰਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਈਦਗਿਤ੍ਯਾਵਿਨਿਰ੍ਦੇਸ਼੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਈਸ਼੍ਵਰਤ੍ਵਵਿਧਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਈਸ਼ਾਨਾਦਿਬ੍ਰਹ੍ਮਮਯ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਈਸ਼ਿਤ੍ਵਾਦ੍ਯਸ਼੍ਟਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਈਕ੍ਸ਼ਿਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਈਕ੍ਸ਼ਣਸਸ਼੍ਟਾਣ੍ਡਕੋਟ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਈਸ਼੍ਵਰਵਲ੍ਲਭਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਈਡਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਈਸ਼੍ਵਰਾਰ੍ਧਾਙ੍ਗਸ਼ਰੀਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਈਸ਼ਾਧਿਦੇਵਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਈਸ਼੍ਵਰਪ੍ਰੇਰਣਕਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਈਸ਼ਤਾਣ੍ਡਵਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਈਸ਼੍ਵਰੋਤ੍ਸਙ੍ਗਨਿਲਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਈਤਿਬਾਧਾਵਿਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਈਹਾਵਿਰਹਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਈਸ਼ਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਈਸ਼ਤ੍ਸ੍ਮਿਤਾਨਨਾਯੈ ਨਮਃ । ੬੦ ।

ॐ ਲਕਾਰਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਲਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਵਾਣੀਨਿਸ਼ੇਵਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਾਕਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਲਨਾਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਸਦ੍ਦਾਡਿਮਪਾਟਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਲਨ੍ਤਿਕਾਲਸਤ੍ਫਾਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਲਾਟਨਯਨਾਰ੍ਚਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਕ੍ਸ਼ਣੋਜ੍ਜ੍ਵਲਦਿਵ੍ਯਾਙ੍ਗ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਕ੍ਸ਼ਕੋਟ੍ਯਣ੍ਡਨਾਯਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਕ੍ਸ਼੍ਯਾਰ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਕ੍ਸ਼ਣਾਗਮ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਬ੍ਧਕਾਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਤਾਤਨਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਲਾਮਰਾਜਦਲਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਮ੍ਬਿਮੁਕ੍ਤਾਲਤਾਞ੍ਚਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਮ੍ਬੋਦਸ੍ਪ੍ਰਸਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਭ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਜ੍ਜਾਢ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਯਵਰ੍ਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ । ੮੦ ।

ॐ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਨਿਲਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਪਦਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਬੀਜਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਮਨ੍ਤ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਲਕ੍ਸ਼ਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਜਪਸੁਪ੍ਰੀਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਮਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਵਿਭੂਸ਼ਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਸ਼ੀਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਪਦਾਰਾਧ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਗਰ੍ਭਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਪਦਾਭਿਧਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਵਾਚ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਪੂਜ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਪੀਠਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਵੇਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਚਿਨ੍ਤ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਸ਼ਰੀਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੧੦੦ ।

ॐ ਹਕਾਰਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਲਧਤ੍ਪੂਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਰਿਣੇਕ੍ਸ਼ਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਰਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਰਾਰਾਧ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਰਿਬ੍ਰਹ੍ਮੇਨ੍ਦ੍ਰਵਨ੍ਦਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਯਾਰੂਢਾਸੇਵਿਤਾਂਘ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਯਮੇਧਸਮਰ੍ਚਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਰ੍ਯਕ੍ਸ਼ਵਾਹਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਂਸਵਾਹਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਤਦਾਨਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਤ੍ਤ੍ਯਾਦਿਪਾਪਸ਼ਮਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਰਿਦਸ਼੍ਵਾਦਿਸੇਵਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਸ੍ਤਿਕੁਮ੍ਭੋਤ੍ਤੁਙ੍ਗਕੁਚਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਸ੍ਤਿਕਤ੍ਤਿਪ੍ਰਿਯਾਙ੍ਗਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਰਿਦ੍ਰਾਕੁਙ੍ਕੁਮਾਦਿਗ੍ਧਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਰ੍ਯਸ਼੍ਵਾਦ੍ਯਮਰਾਰ੍ਚਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਰਿਕੇਸ਼ਸਖ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਾਦਿਵਿਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਾਲਾਮਦਾਲਸਾਯੈ ਨਮਃ । ੧੨੦ ।

ॐ ਸਕਾਰਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਕਰ੍ਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਭਰ੍ਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਹਨ੍ਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਨਾਤਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਾਨਵਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗਸੁਨ੍ਦਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਸਾਕ੍ਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਸੌਖ੍ਯਦਾਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਵਿਮੋਹਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਾਧਾਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਗਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਾਵਗੁਣਵਰ੍ਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਾਰੁਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਮਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਭੂਸ਼ਣਭੂਸ਼ਿਤਾਯੈ ਨਮਃ । ੧੪੦ ।

ॐ ਕਕਾਰਾਰ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਲਹਨ੍ਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਮੇਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਮਿਤਾਰ੍ਥਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਮਸਞ੍ਜੀਵਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਲ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਠਿਨਸ੍ਤਨਮਣ੍ਡਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਰਭੋਰਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਲਾਨਾਥਮੁਖ੍ਯੈ ਨਾਮ੍ਃ
ॐ ਕਚਜਿਤਾਮ੍ਬੁਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਟਾਕ੍ਸ਼ਸ੍ਯਨ੍ਦਿਕਰੁਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਪਾਲਿਪ੍ਰਾਣਨਾਯਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਰੁਣ੍ਯਵਿਗ੍ਰਹਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਨ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਨ੍ਤਿਧੂਤਜਪਾਵਲ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਲਾਲਾਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਣ੍ਬੁਕਣ੍ਠ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਰਨਿਰ੍ਜਿਤਪਲ੍ਲਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਲ੍ਪਵਲ੍ਲੀਸਮਭੁਜਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਸ੍ਤੂਰੀਤਿਲਕਾਞ੍ਚਿਤਾਯੈ ਨਮਃ । ੧੬੦ ।

ॐ ਹਕਾਰਾਰ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਂਸਗਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਾਟਕਾਭਰਣੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਾਰਹਾਰਿਕੁਚਾਭੋਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਾਕਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਲ੍ਯਵਰ੍ਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਰਿਤ੍ਪਤਿਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਠਾਤ੍ਕਾਰਹਤਾਸੁਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਰ੍ਸ਼ਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਵਿਰ੍ਭੋਕ੍ਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਾਰ੍ਦਸਨ੍ਤਮਸਾਪਹਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਲ੍ਲੀਸਲਾਸ੍ਯਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਂਸਮਨ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਾਨੋਪਾਦਾਨਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਰ੍ਸ਼ਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਰਿਸੋਦਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਾਹਾਹੂਹੂਮੁਖਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਾਨਿਵਦ੍ਧਿਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਯ੍ਯਙ੍ਗਵੀਨਹਦਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਰਿਕੋਪਾਰੁਣਾਂਸ਼ੁਕਾਯੈ ਨਮਃ । ੧੮੦ ।

ॐ ਲਕਾਰਾਖ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਤਾਪੂਜ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਯਸ੍ਥਿਤ੍ਯੁਦ੍ਭਵੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਾਸ੍ਯਦਰ੍ਸ਼ਨਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਾਭਾਲਾਭਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਂਘ੍ਯੇਤਰਾਜ੍ਞਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਾਵਣ੍ਯਸ਼ਾਲਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਘੁਸਿਦ੍ਧਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਾਕ੍ਸ਼ਾਰਸਸਵਰ੍ਣਾਭਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਣਾਗ੍ਰਜਪੂਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਭ੍ਯੇਤਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਬ੍ਧਭਕ੍ਤਿਸੁਲਭਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਾਂਗਲਾਯੁਧਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਗ੍ਨਚਾਮਰਹਸ੍ਤ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਰਦਾ ਪਰਿਵੀਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਜ੍ਜਾਪਦਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਮ੍ਪਟਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਕੁਲੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਬ੍ਧਮਾਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਬ੍ਧਰਸਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਬ੍ਧਸਮ੍ਪਤ੍ਸਮੁਨ੍ਨਤ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੨੦੦ ।

ॐ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਾਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਮਧ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਸ਼ਿਖਾਮਣਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਕੁਣ੍ਡਾਗ੍ਨਿਸ਼ਿਖਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਸ਼ਸ਼ਿਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਭਾਸ੍ਕਰਰੁਚ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਾਮ੍ਭੋਦਚਞ੍ਚਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਕਨ੍ਦਾਙ੍ਕੁਰਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰੈਕਪਰਾਯਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਦੀਰ੍ਧਿਕਾਹਂਸ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰੋਦ੍ਯਾਨਕੇਕਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਾਰਣ੍ਯਹਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਾਵਾਲਵਲ੍ਲਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਪਞ੍ਜਰਸ਼ੁਕ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਾਙ੍ਗਣਦੀਪਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਕਨ੍ਦਰਾਸਿਂਹ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਾਮ੍ਭੋਜਭਙ੍ਗਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਸੁਮਨੋਮਾਧ੍ਵ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਤਰੁਮਞ੍ਜਰ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੨੨੦ ।

ॐ ਸਕਾਰਾਖ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਮਰਸਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਕਲਾਗਮਸਂਸ੍ਤੁਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਵੇਦਾਨ੍ਤ ਤਾਤ੍ਪਰ੍ਯਭੂਮ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਦਸਦਾਸ਼੍ਰਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਕਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਾਧ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਦ੍ਗਤਿਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਨਕਾਦਿਮੁਨਿਧ੍ਯੇਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਦਾਸ਼ਿਵਕੁਟੁਮ੍ਬਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਕਲਾਧਿਸ਼੍ਠਾਨਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਤ੍ਯਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਮਾਕਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਪਞ੍ਚਨਿਰ੍ਮਾਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਮਾਨਾਧਿਕਵਰ੍ਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵੋਤ੍ਤੁਙ੍ਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਙ੍ਗਹੀਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਗੁਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਕਲੇਸ਼੍ਟਦਾਯੈ ਨਮਃ । ੨੪੦ ।

ॐ ਕਕਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਵ੍ਯਲੋਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਮਨੋਹਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਪ੍ਰਾਣਨਾਡ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਮੇਸ਼ੋਤ੍ਸਙ੍ਗਵਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਾਲਿਙ੍ਗਿਤਾਙ੍ਗ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਸੁਖਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਪ੍ਰਣਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਵਿਲਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਤਪਸ੍ਸਿਦ੍ਧ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਮਨਃਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਪ੍ਰਾਣਨਾਥਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਵਿਮੋਹਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਗਹੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਾਹ੍ਲਾਦਕਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਮਹੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਮਕੋਟਿਨਿਲਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼ਿਤਾਰ੍ਥਦਾਯੈ ਨਮਃ । ੨੬੦ ।

ॐ ਲਕਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਬ੍ਧਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਬ੍ਧਧਿਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਬ੍ਧਵਾਞ੍ਛਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਬ੍ਧਪਾਪਮਨੋਦੂਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਬ੍ਧਾਹਙ੍ਕਾਰਦੁਰ੍ਗਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਬ੍ਧਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਬ੍ਧਦੇਹਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਬ੍ਧੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਸਮੁਨ੍ਨਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਬ੍ਧਬੁਦ੍ਧਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਬ੍ਧਲੀਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਬ੍ਧਯੌਵਨਸ਼ਾਲਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਬ੍ਧਾਤਿਸ਼ਯਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗਸੌਨ੍ਦਰ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਬ੍ਧਵਿਭ੍ਰਮਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਬ੍ਧਰਾਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਬ੍ਧਪਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਬ੍ਧਨਾਨਾਗਮਸ੍ਥਿਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਬ੍ਧਭੋਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਬ੍ਧਸੁਖਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਬ੍ਧਹਰ੍ਸ਼ਾਭਿਪੂਰਿਤਾਯੈ ਨਮਃ । ੨੮੦ ।

ॐ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਸੌਧਸ਼ਙ੍ਗਕਪੋਤਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਦੁਗ੍ਧਬ੍ਧਿਸੁਧਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਕਮਲੇਨ੍ਦਿਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਕਰਮਣਿਦੀਪਾਰ੍ਚਿਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਤਰੁਸ਼ਾਰਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਪੇਟਕਮਣਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਾਦਰ੍ਸ਼ਬਿਮ੍ਬਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਕੋਸ਼ਾਸਿਲਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਾਸ੍ਥਾਨਨਰ੍ਤਕ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਸ਼ੁਕ੍ਤਿਕਾ ਮੁਕ੍ਤਾਮਣਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਬੋਧਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਮਯਸੌਵਰ੍ਣਸ੍ਤਮ੍ਭਵਿਦ੍ਰੁਮਪੁਤ੍ਰਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਵੇਦੋਪਨਿਸ਼ਦੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਾਧ੍ਵਰਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਨਨ੍ਦਨਾਰਾਮਨਵਕਲ੍ਪਕ ਵਲ੍ਲਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਹਿਮਵਦ੍ਗਙ੍ਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਾਰ੍ਣਵਕੌਸ੍ਤੁਭਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਮਨ੍ਤ੍ਰਸਰ੍ਵਸ੍ਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਪਰਸੌਖ੍ਯਦਾਯੈ ਨਮਃ । ੩੦੦ ।

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਤ੍ਰਿਸ਼ਤਿਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ।

ॐ ਤਤ੍ ਸਤ੍ ।

Also Read Sri Lalita Trishati:

300 Names of Goddess Lalita Trishati Namavalih Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

300 Names of Goddess Lalita Trishati Namavalih Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top