Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

300 Names of Goddess Lalita Trishati Namavalih Lyrics in English

Sree Lalita Trishati Namavalih Lyrics in English:

॥ srilalitatrisatinamavalih ॥
॥ nyasam ॥
asya srilalitatrisati stotranamavalih mahamantrasya bhagavan hayagriva rsih,
anustupchandah, srilalitamahatripurasundari devata,
aim bijam, sauh saktih, klom kilakam,
mama caturvidhaphalapurusartha jape (va) parayane viniyogah ॥

aim angusthabhyam namah ।
klim tarjanibhyam namah ।
sauh madhyamabhyam namah ।
aim anamikabhyam namah ।
klom kanisthikabhyam namah ।
sauh karatalakaraprsthabhyam namah ॥

aim hrdayaya namah ।
klom sirase svaha ।
sauh sikhayai vasat ।
aim kavacaya hum ।
klom netratrayaya vausat ।
sauh astraya phat ।
bhurbhuvassuvaromiti digbandhah ॥

॥ dhyanam॥
atimadhuracapahastamparimitamodasaubhagyam ।
arunamatisayakarunamabhinavakulasundarim vande ॥

॥ lam ityadi pancapuja ॥
lam prthivyatmikayai srilalitambikayai gandham samarpayami ।
ham akasatmikayai srilalitambikayai puspaih pujayami ।
yam vayvatmikayai srilalitambikayai kunkumam avahayami ।
ram vahyatmikayai srilalitambikayai dipam darsayami ।
vam amrtatmikayai srilalitambikayai amrtam mahanaivedyam nivedayami ।
sam sarvatmikayai srilalitambikayai sarvopacarapujam samarpayami ॥

॥ atha srilalitatrisati namavalih ॥
Om aim hrim srim

Om kakararupayai namah ।
Om kalyanyai namah ।
Om kalyanagunasalinyai namah ।
Om kalyanasailanilayayai namah ।
Om kamaniyayai namah ।
Om kalavatyai namah ।
Om kamalaksyai namah ।
Om kalmasaghnyai namah ।
Om karunamrtasagarayai namah ।
Om kadambakananavasayai namah ।
Om kadambakusumapriyayai namah ।
Om kandarpavidyayai namah ।
Om kandarpajanakapangaviksanayai namah ।
Om karpuravitisaurabhyakallolitakakuptatayai namah ।
Om kalidosaharayai namah ।
Om kancalocanayai namah ।
Om kamravigrahayai namah ।
Om karmadisaksinyai namah ।
Om karayitryai namah ।
Om karmaphalapradayai namah । 20 ।

Om ekararupayai namah ।
Om ekaksaryai namah ।
Om ekanekaksarakrtyai namah ।
Om etattadityanirdesyayai namah ।
Om ekanandacidakrtyai namah ।
Om evamityagamabodhyayai namah ।
Om ekabhaktimadarcitayai namah ।
Om ekagracitanirdhyatayai namah ।
Om esanarahitadrtayai namah ।
Om elasugandhicikurayai namah ।
Om enakutavinasinyai namah ।
Om ekabhogayai namah ।
Om ekarasayai namah ।
Om ekaisvaryapradayinyai namah ।
Om ekatapatrasamrajyapradayai namah ।
Om ekantapujitayai namah ।
Om edhamanaprabhayai namah ।
Om ejadanekajagadisvaryai namah ।
Om ekaviradisamsevyayai namah ।
Om ekaprabhavasalinyai namah । 40 ।

Om ikararupayai namah ।
Om isitryai namah ।
Om ipsitarthapradayinyai namah ।
Om idrgityavinirdesyayai namah ।
Om isvaratvavidhayinyai namah ।
Om isanadibrahmamayyai namah ।
Om isitvadyastasiddhidayai namah ।
Om iksitryai namah ।
Om iksanasrstandakotyai namah ।
Om isvaravallabhayai namah ।
Om iditayai namah ।
Om isvarardhangasarirayai namah ।
Om isadhidevatayai namah ।
Om isvarapreranakaryai namah ।
Om isatandavasaksinyai namah ।
Om isvarotsanganilayayai namah ।
Om itibadhavinasinyai namah ।
Om ihavirahitayai namah ।
Om isasaktyai namah ।
Om isatsmitananayai namah । 60 ।

Om lakararupayai namah ।
Om lalitayai namah ।
Om laksmivaninisevitayai namah ।
Om lakinyai namah ।
Om lalanarupayai namah ।
Om lasaddadimapatalayai namah ।
Om lalantikalasatphalayai namah ।
Om lalatanayanarcitayai namah ।
Om laksanojjvaladivyangyai namah ।
Om laksakotyandanayikayai namah ।
Om laksyarthayai namah ।
Om laksanagamyayai namah ।
Om labdhakamayai namah ।
Om latatanave namah ।
Om lalamarajadalikayai namah ।
Om lambimuktalatancitayai namah ।
Om lambodasprasave namah ।
Om labhyayai namah ।
Om lajjadhyayai namah ।
Om layavarjitayai namah । 80 ।

Om hrimkararupayai namah ।
Om hrimkaranilayayai namah ।
Om hrimpadapriyayai namah ।
Om hrimkarabijayai namah ।
Om hrimkaramantrayai namah ।
Om hrimkaralaksanayai namah ।
Om hrimkarajapasupritayai namah ।
Om hrimmatyai namah ।
Om hrimvibhusanayai namah ।
Om hrimsilayai namah ।
Om hrimpadaradhyayai namah ।
Om hrimgarbhayai namah ।
Om hrimpadabhidhayai namah ।
Om hrimkaravacyayai namah ।
Om hrimkarapujyayai namah ।
Om hrimkarapithikayai namah ।
Om hrimkaravedyayai namah ।
Om hrimkaracintyayai namah ।
Om hrim namah ।
Om hrimsaririnyai namah । 100 ।

Om hakararupayai namah ।
Om haladhrtpujitayai namah ।
Om harineksanayai namah ।
Om harapriyayai namah ।
Om hararadhyayai namah ।
Om haribrahmendravanditayai namah ।
Om hayarudhasevitamghryai namah ।
Om hayamedhasamarcitayai namah ।
Om haryaksavahanayai namah ।
Om hamsavahanayai namah ।
Om hatadanavayai namah ।
Om hattyadipapasamanyai namah ।
Om haridasvadisevitayai namah ।
Om hastikumbhottungakucayai namah ।
Om hastikrttipriyanganayai namah ।
Om haridrakunkumadigdhayai namah ।
Om haryasvadyamararcitayai namah ।
Om harikesasakhyai namah ।
Om hadividyayai namah ।
Om halamadalasayai namah । 120 ।

Om sakararupayai namah ।
Om sarvajnayai namah ।
Om sarvesyai namah ।
Om sarvamangalayai namah ।
Om sarvakartryai namah ।
Om sarvabhartryai namah ।
Om sarvahantryai namah ।
Om sanatanyai namah ।
Om sarvanavadyayai namah ।
Om sarvangasundaryai namah ।
Om sarvasaksinyai namah ।
Om sarvatmikayai namah ।
Om sarvasaukhyadatryai namah ।
Om sarvavimohinyai namah ।
Om sarvadharayai namah ।
Om sarvagatayai namah ।
Om sarvavagunavarjitayai namah ।
Om sarvarunayai namah ।
Om sarvamatre namah ।
Om sarvabhusanabhusitayai namah । 140 ।

Om kakararthayai namah ।
Om kalahantryai namah ।
Om kamesyai namah ।
Om kamitarthadayai namah ।
Om kamasanjivinyai namah ।
Om kalyayai namah ।
Om kathinastanamandalayai namah ।
Om karabhorave namah ।
Om kalanathamukhyai namh
Om kacajitambudayai namah ।
Om kataksasyandikarunayai namah ।
Om kapaliprananayikayai namah ।
Om karunyavigrahayai namah ।
Om kantayai namah ।
Om kantidhutajapavalyai namah ।
Om kalalapayai namah ।
Om kanbukanthyai namah ।
Om karanirjitapallavayai namah ।
Om kalpavallisamabhujayai namah ।
Om kasturitilakancitayai namah । 160 ।

Om hakararthayai namah ।
Om hamsagatyai namah ।
Om hatakabharanojjvalayai namah ।
Om haraharikucabhogayai namah ।
Om hakinyai namah ।
Om halyavarjitayai namah ।
Om haritpatisamaradhyayai namah ।
Om hathatkarahatasurayai namah ।
Om harsapradayai namah ।
Om havirbhoktryai namah ।
Om hardasantamasapahayai namah ।
Om hallisalasyasantustayai namah ।
Om hamsamantrartharupinyai namah ।
Om hanopadananirmuktayai namah ।
Om harsinyai namah ।
Om harisodaryai namah ।
Om hahahuhumukhastutyayai namah ।
Om hanivrddhivivarjitayai namah ।
Om hayyangavinahrdayayai namah ।
Om harikoparunamsukayai namah । 180 ।

Om lakarakhyayai namah ।
Om latapujyayai namah ।
Om layasthityudbhavesvaryai namah ।
Om lasyadarsanasantustayai namah ।
Om labhalabhavivarjitayai namah ।
Om lamghyetarajnayai namah ।
Om lavanyasalinyai namah ।
Om laghusiddhadayai namah ।
Om laksarasasavarnabhayai namah ।
Om laksmnagrajapujitayai namah ।
Om labhyetarayai namah ।
Om labdhabhaktisulabhayai namah ।
Om lamgalayudhayai namah ।
Om lagnacamarahasta srisarada parivijitayai namah ।
Om lajjapadasamaradhyayai namah ।
Om lampatayai namah ।
Om lakulesvaryai namah ।
Om labdhamanayai namah ।
Om labdharasayai namah ।
Om labdhasampatsamunnatyai namah । 200 ।

Om hrimkarinyai namah ।
Om hrimkaradyayai namah ।
Om hrimmadhyayai namah ।
Om hrimsikhamanaye namah ।
Om hrimkarakundagnisikhayai namah ।
Om hrimkarasasicandrikayai namah ।
Om hrimkarabhaskararucyai namah ।
Om hrimkarambhodacancalayai namah ।
Om hrimkarakandankurikayai namah ।
Om hrimkaraikaparayanayai namah ।
Om hrimkaradirdhikahamsyai namah ।
Om hrimkarodyanakekinyai namah ।
Om hrimkararanyaharinyai namah ।
Om hrimkaravalavallaryai namah ।
Om hrimkarapanjarasukyai namah ।
Om hrimkaranganadipikayai namah ।
Om hrimkarakandarasimhyai namah ।
Om hrimkarambhojabhrngikayai namah ।
Om hrimkarasumanomadhvyai namah ।
Om hrimkaratarumanjaryai namah । 220 ।

Om sakarakhyayai namah ।
Om samarasayai namah ।
Om sakalagamasamstutayai namah ।
Om sarvavedanta tatparyabhumyai namah ।
Om sadasadasrayayai namah ।
Om sakalayai namah ।
Om saccidanandayai namah ।
Om sadhyayai namah ।
Om sadgatidayinyai namah ।
Om sanakadimunidhyeyayai namah ।
Om sadasivakutumbinyai namah ।
Om sakaladhisthanarupayai namah ।
Om satyarupayai namah ।
Om samakrtyai namah ।
Om sarvaprapancanirmatryai namah ।
Om samanadhikavarjitayai namah ।
Om sarvottungayai namah ।
Om sangahinayai namah ।
Om sagunayai namah ।
Om sakalestadayai namah । 240 ।

Om kakarinyai namah ।
Om kavyalolayai namah ।
Om kamesvaramanoharayai namah ।
Om kamesvaraprananadyai namah ।
Om kamesotsangavasinyai namah ।
Om kamesvaralingitangyai namah ।
Om kamesvarasukhapradayai namah ।
Om kamesvarapranayinyai namah ।
Om kamesvaravilasinyai namah ।
Om kamesvaratapassiddhyai namah ।
Om kamesvaramanahpriyayai namah ।
Om kamesvaraprananathayai namah ।
Om kamesvaravimohinyai namah ।
Om kamesvarabrahmavidyayai namah ।
Om kamesvaragrhesvaryai namah ।
Om kamesvarahladakaryai namah ।
Om kamesvaramahesvaryai namah ।
Om kamesvaryai namah ।
Om kamakotinilayayai namah ।
Om kanksitarthadayai namah । 260 ।

Om lakarinyai namah ।
Om labdharupayai namah ।
Om labdhadhiye namah ।
Om labdhavanchitayai namah ।
Om labdhapapamanodurayai namah ।
Om labdhahankaradurgamayai namah ।
Om labdhasaktyai namah ।
Om labdhadehayai namah ।
Om labdhaisvaryasamunnatyai namah ।
Om labdhabuddhaye namah ।
Om labdhalilayai namah ।
Om labdhayauvanasalinyai namah ।
Om labdhatisayasarvangasaundaryayai namah ।
Om labdhavibhramayai namah ।
Om labdharagayai namah ।
Om labdhapatyai namah ।
Om labdhananagamasthityai namah ।
Om labdhabhogayai namah ।
Om labdhasukhayai namah ।
Om labdhaharsabhipuritayai namah । 280 ।

Om hrimkaramurtaye namah ।
Om hrimkarasaudhasrngakapotikayai namah ।
Om hrimkaradugdhabdhisudhayai namah ।
Om hrimkarakamalendirayai namah ।
Om hrimkaramanidiparcise namah ।
Om hrimkaratarusarikayai namah ।
Om hrimkarapetakamanaye namah ।
Om hrimkaradarsabimbitayai namah ।
Om hrimkarakosasilatayai namah ।
Om hrimkarasthananartakyai namah ।
Om hrimkarasuktika muktamanaye namah ।
Om hrimkarabodhitayai namah ।
Om hrimkaramayasauvarnastambhavidrumaputrikayai namah ।
Om hrimkaravedopanisade namah ।
Om hrimkaradhvaradaksinayai namah ।
Om hrimkaranandanaramanavakalpaka vallaryai namah ।
Om hrimkarahimavadgangayai namah ।
Om hrimkararnavakaustubhayai namah ।
Om hrimkaramantrasarvasvayai namah ।
Om hrimkaraparasaukhyadayai namah । 300 ।

iti srilalitatrisatinamavalih samapta ।

Om tat sat ।

Also Read Sri Lalita Trishati:

300 Names of Goddess Lalita Trishati Namavalih Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

300 Names of Goddess Lalita Trishati Namavalih Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top