Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

300 Names of Mahashastrri Trishatanamavalih Lyrics in English

Mahashastra Trishati Namavali Lyrics in English:

॥ mahasastrtrisatanamavalih ॥

dhyanam
purnapuskalayoh patim sivasutam dandasisulabjayuk
cakresvasasarabhayestakulisan hastairvaham sadaram ।
nanaratnavicitritasanagatam kalyanasiddhipradam
viradipramukhaih susevitapadam sastaramidyam bhaje ।

Om hrim hariharaputraya putralabhaya madagajavahanaya mahasastre namah iti
mantravarnadyaksaraghatita ।

om । ausadhisanacudankaharimohinisambhavaya namah ।
otaprotakhilajagate । ojasvine । odanapriyaya । omadivarnaya । okasthaya ।
ojomandalanayakaya । audaryavate ।
aupanisadamantravisrutavaibhavaya namah ॥ 9 ॥

hrim । hrim varnamulaya namah । hrinkaraya । hrimate । hresahatasuraya ।
hrtpadmanilayaya । hradine । hrdyaya । hrstaya ।
hrdi sthitaya namah ॥ 18 ॥

ha । hariputraya namah । haripritaya । haritpatisamarcitaya ।
harinankamukhaya । harine । halahalaharaya । haraye ।
haryaksavahanarudhaya । hayamedhasamarcitaya namah ॥ 27

ri । riramsave namah । riktasampujyaya । ritimate । ritivardhanaya ।
ripuhartre । ritisanaya । rinkrtistabdhakunjaraya ।
rinkhadghantamaniganaya । rinkaramanudaivataya namah ॥ 36 ॥

ha । haraputraya namah । hararadhyaya । harinankasikhamanaye ।
hayarudhaya । hariharasunave । harimukhacitaya । hayyangavinahrdayaya ।
harapremasutaya । havise namah ॥ 45 ॥

ra । raksakaya namah । raksitajagate । raksonathavinasakrte ।
ranjakaya । rajanicarine । rananmanjirabhusanaya ।
ratinathasamakaraya । ratimanmathapujitaya ।
rasakridadisantustapurnapuskalakanyakaya namah ॥ 54 ॥

pu । pundarikaksasambhutaya namah । pundarikajinasanaya ।
puruhuteditapadaya । puspadantasamarcitaya । puskalabhusitatanave ।
purandarasutarcitaya । purasamharajanakaparsvasthaya । punyavardhanaya ।
pundarikebhaharyaksaturagadhipavahanaya namah ॥ 93 ॥

tra । tratre namah । trayinutaya । trastabhayakrte । trigunadhikaya ।
trayastrimsatkotidevasevitaya । tranatatparaya । trivikramasamakaraya ।
trinetraya । trividhakrtaye namah ॥ 72 ॥

ya । yantre namah । yantritadigdantigiripannagamandalaya । yatisvaraya ।
yajnavatamadhyasthaya । yajanapriyaya । yajamanaya । yamisresthaya ।
yajurvedaprakirtitaya । yayajukarcitasabhamadhyanatyavisaradaya namah ॥ 81 ॥

pu । purandararcitaya namah । punyaya । purusarthapradayakaya ।
puruvamsyanrpabhistapradatre । purnahutipriyaya । puspabhiramaya ।
pusenduvahnimandalabhasuraya । puratrayamahakridaya ।
puskalavartamandalaya namah ॥ 90 ॥

tra । triyambakasya tanayaya namah । trimsadbahave । trisutrabhrte ।
trikonasthaya । trayivedyaya । tatra tatra sthale sthitaya ।
trnavartasuraharaya । trikalajnaya । trtiyakaya namah ॥ 99 ॥

la । langulopanisadgitaya namah । lavanyajitamanmathaya ।
lavanasurasamhartre । laksmanagresararcitaya । laksmipradaya ।
laghusyamaya । lambikayogamargakrte । latanibhatanucchayaya ।
lobhahinajanasritaya namah ॥ 108 ॥

bha । bhanukotipratikasaya । bhasamanaya । bhayapahaya । bhimasenaya ।
bhimasakhaya । bhuktimuktipulapradaya । bhusundamunisamvedyaya ।
bhusavate । bhutibhusitaya namah ॥ 117 ॥

ya । yatanarahitaya namah । yajvane । yaksaraje । yamunasritaya ।
yantramantrarcanapritaya । yataksaya । yamasasanaya ।
yaminicaraviradiganasevyaya । yamonnataya namah ॥ 126 ॥

sa । sankaraya namah । sankaranandaya । sankhacakragadadharaya ।
sankhadhmanakaraya । sastre । sakataikarathojjvalaya ।
sarvanitanayaya । salyanigrahaya । sakuniditaya namah ॥ 135 ॥

tru । trutyadikalavijnatre namah । trotakadimapujitaya ।
trotakadimavrttajnaya । trivarnaya । trijagatprabhave । trivargadatre ।
trisatanamarcanasukhapradaya । trikandikaya । trikutadrimadhyasrnga-
niketanaya namah ॥ 144 ॥

na । naraya namah । nararcitaya । nariyugalaya । naravahanaya ।
naranarayanapritaya । natakalyanadayakaya । nandine । nandisavinutaya ।
naradadimuniditaya namah ॥ 153 ॥

sa । sakraya namah । saktidharaya । saktaya । sarajanmasahodaraya ।
sasankavarnaya । satadhakrtamitraya । sarasabhrte ।
sivanandakaraya । saivasiddhantamuditantaraya namah ॥ 162 ॥

ya । yathatathakrtavidhaye namah । yajnasutradharaya । yune ।
yatnadutsaritakitaye । yathavidhi samarcitaya । yoginiganasamvitaya ।
yaksinyuktajagatkathaya । yantrarudhamahamayaya ।
yakinyadisamanvitaya namah ॥ 171 ॥

ma । mantrine namah । mantravidam sresthaya । manivace ।
manibhusanaya । mahaniyaya । maralasthaya । manimandapasamsthitaya ।
mahakalpatarormulavasine । martandabhairavaya namah ॥ 180 ॥

da । dandine namah । dandayitre । dandadharaya । daityantakatmajaya ।
devadevaya । devarajaya । divyamsasannatadhipaya । divasamatanucchayaya ।
divyagandhangalepanaya namah ॥ 189 ॥

ga । gajasyasodaraya namah ।
gaurigangasunave । gunine । gurave । gurukrpaya ।
gauravarnaya । gokarnasthanavasakrte ।
godavaritirasamsthaya gopikanandavardhanaya namah ॥ 198 ॥

ja । jagacchastre namah । jagannathaya । janakadisupujitaya ।
janasritaya । jitakrodhaya । jvaramayavinasakaya ।
jambharivanditapadaya । jagatsaksine । japanibhaya namah ॥ 207

va । vataghnaya namah । vamanayanaya । vamanaya । vancitarthadaya ।
varanasipataye । vanchakalpaya । vindhyavimardanaya ।
vindhyarimunisamsevyaya । vinavadanatatparaya namah ॥ 216 ॥

ha । hayagrivanutaya namah । hantre । hayanandaya । hitapradaya ।
hutasanadharaya । hotre । hunkaradhvastakambalaya ।
hatakasrisabhanathaya । haragauripriyoktimude namah ॥ 225 ॥

na । nagaraya namah । nagaradhyaksaya । nabhorupaya । niranjanaya ।
nirvikaraya । niraharaya । nirvanasukhadayakaya । nityanityavisesajnaya ।
nirmanusyavanasrayaya namah ॥ 234 ॥

ya । yamyaya namah । yajanabhusthayine । yaksaraksasabhedanaya । yogyaya ।
yogapataye । yuktaya । yaminicaraghatakaya । yaminidasyusamhartre ।
yamasasanasasanaya namah ॥ 243 ॥

ma । manonmanasthana samsthaya namah । matamahahimacalaya ।
marirogaharaya । manyuhinaya । mandhatrpujitaya । manisula-
gadebhendranarasvankitagopuraya । manovegatigamanaya । mahadevaya ।
mahesvaraya namah ॥ 252 ॥

ha । halasyanayakaya namah । halahalasenapatiditaya । haline ।
halayudhanutaya । haridrakunkumankitaya । hanumate । hanumatpujyaya ।
hemadrisasutapataye । himacalaguhavasiyogivrndasamavrtaya namah ॥ 261 ॥

sa । saradaya namah । saradanathaya । saraccandranibhananaya ।
saranekanisangadhyaya । saranagatavatsalaya । sastrajnaya ।
sakararudhaya । sayanaya । sivatandavaya namah ॥ 270 ॥

stre । trapusalayasantranapanduputrasumsastutaya namah । tratapandya-
sutaradhyaya । tartiyikaya । tamoharaya । tamracudadhvajapritijanakaya ।
takrapanamude । tripadakrantabhutandaya । trividhaya ।
tridinotsavaya namah ॥ 279 ॥

na । namo jayasvastivakyaprakirnadhvanimandiraya namah । nanarupadharaya ।
nanavesavancitapurvajaya । namarcanapranadatre । narakasura-
siksakaya । namasankirtanapritaya । narayanasamudbhavaya ।
nandagopayasodatre । nikhilagamasamstutaya ॥ 288 ॥

ma । madhumude namah । madhuravasine । mahavipinamadhyagaya ।
maharudraksakavacaya । mahabhutisitaprabhaya । mantrikrtamaharayaya ।
mahabhutaganavrtaya । mahamunindranicayaya । mahakarunyavaridhaye ।
manahsamsmaranatratre namah । mahasastre । mahaprabhave namah ॥ 300

iti mahasastrtrisatanamavalih samapta ।

Also Read Mahashastrritrishatanamavalih:

300 Names of Mahashastrri Trishatanamavalih in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

300 Names of Mahashastrri Trishatanamavalih Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top