Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

300 Names of Prachanda Chandi Trishati Lyrics in Gujarati

Prachandachandi Trishati Lyrics in Gujarati:

॥ પ્રચણ્ડચણ્ડીત્રિશતી ॥

પ્રથમં શતકમ્
પ્રથમો મુકુલસ્તબકઃ
વજ્રં જમ્ભભિદઃ સર્વસ્વં નભસઃ ।
વન્દે વૈરિસહં વિદ્યુજ્જ્યોતિરહમ્ ॥ ૧ ॥

સા શક્તિર્મરુતામીશાનસ્ય તતા ।
વ્યોમાગારરમા સા દેવી પરમા ॥ ૨ ॥

સૂક્ષ્મં વ્યાપિમહો દૃશ્યં વારિધરે ।
તત્ત્વં તે મરુતાં રાજ્ઞઃ પત્નિપરે ॥ ૩ ॥

દ્વાભ્યાં ત્વં વનિતારૂપાભ્યાં લસસિ ।
એકા તત્ર શચી ચણ્ડાચણ્ડ્યપરા ॥ ૪ ॥

એકા કાન્તિમતી ભર્તૃસ્તલ્પસખી ।
અન્યા વીર્યવતી પ્રાયો યુદ્ધસખી ॥ ૫ ॥

એકા મોહયતે શક્રં ચન્દ્રમુખી ।
અન્યા ભીષયતે શત્રૂનર્કમુખી ॥ ૬ ॥

એકસ્યાં તટિતો રમ્યા દીપ્તિકલા ।
અન્યસ્યાં સુતરામુગ્રા શક્તિકલા ॥ ૭ ॥

એકસ્યાઃ સદૃશી સૌન્દર્યે ન પરા ।
અન્યસ્યાસ્તુ સમા વીર્યે નાસ્ત્યપરા ॥ ૮ ॥

એકા સઞ્ચરતિ સ્વર્ગે ભોગવતી ।
અન્યા ભાતિ નભોરઙ્ગે યોગવતી ॥ ૯ ॥

એકા વા દશયોઃ ભેદેન દ્વિવિધા ।
ઇન્દ્રાણી વિબુધૈઃ ગીતા પુણ્યકથા ॥ ૧૦ ॥

ચણ્ડિ ત્વં વરદે પિણ્ડે કુણ્ડલિની ।
ગીતા ચ્છિન્નશિરાઃ પ્રાજ્ઞૈર્વૈભવિની ॥ ૧૧ ॥

આહુઃ કુણ્ડલિનીં યન્મૂધ્ર્ના વિયુતામ્ ।
ચિત્રા સા વચસો ભઙ્ગી બુદ્ધિમતામ્ ॥ ૧૨ ॥

પુત્રાચ્છિન્નશિરાઃ પુણ્યાયાઽબ્જમુખી ।
આવિક્ષત્ કિલ તાં શક્તિઃ શક્રસખી ॥ ૧૩ ॥

તસ્માદ્વાયમવચ્ચિત્તામ્ભોજરમા ।
ઉક્તા કૃત્તશિરાઃ સા શક્તિઃ પરમા ॥ ૧૪ ॥

ઓજીયસ્યબલા તુલ્યા કાપિ નતે ।
રાજારેર્જનનિ સ્વર્નારીવિનુતે ॥ ૧૫ ॥

યાવન્તોઽવતરાઃ શક્તેર્ભૂમિતલા ।
વીર્યેણાસ્યધિકા તેષુ ત્વં વિમલે ॥ ૧૬ ॥

પ્રાગેવ ત્વયિ સત્યૈન્દ્રીશક્તિકલા ।
વ્યક્તાઽભૂચ્છિરસિ ચ્છિન્ને ભૂરિબલા ॥ ૧૭ ॥

ત્વં છિન્ને મહસાં રાશિઃ શક્તિરસિ ।
હુઙ્કારેણ રિપુવ્રાતં નિર્દહસિ ॥ ૧૮ ॥

ભોગાસક્તરતિગ્રાહાઙ્કાસનગા ।
બાલાર્કદ્યુતિભૃત્પાદામ્ભોજયુવા ॥ ૧૯ ॥

છિન્નં પાણિતલે મૂર્ધાનં દધતી ।
પ્રાણાનાત્મવશે સંસ્થાપ્યાનહતી ॥ ૨૦ ॥

સ્ફારાસ્યેન પિબન્ત્યુલ્લોલાનસૃજઃ ।
ધ્વસ્તાનાદધતી દૃપ્તાન્ ભૂમિભુજઃ ॥ ૨૧ ॥

ડાકિન્યાઽનઘયા વર્ણિન્યા ચ યુતા ।
રામામ્બાઽવતુ માં દિવ્યં ભાવમિતા ॥ ૨૨ ॥

કાર્યં સાધયિતું વીર્યં વર્ધય મે ।
ચિત્તં સ્વાત્મનિ ચ ચ્છિન્ને સ્થાપય મે ॥ ૨૩ ॥

યોગં મે વિષયારાત્યબ્ધિં તરિતુમ્ ।
ચિત્તં દેવિ કુરુ ત્વં સાક્ષાદ્દિતુમ્ ॥ ૨૪ ॥

માન્દારૈરિવ મે ગાયત્રૈર્વિમલૈઃ ।
છિન્ને સિધ્યતુ તે પાદાર્ચા મુકુલૈઃ ॥ ૨૫ ॥

દ્વિતીયો બૃહતીસ્તબકઃ
નિખિલામયતાપહરી નિજસેવકભવ્યકરી ।
ગગનામૃતદીપ્તિઝરી જયતીશ્વરચિલ્લહરી ॥ ૨૬ ॥

વિપિને વિપિને વિનુતા નગરે નગરે નમિતા ।
જયતિ સ્થિરચિત્તહિતા જગતાં નૃપતેર્દયિતા ॥ ૨૭ ॥

મતિકૈરવિણીન્દુકલા મુનિહૃત્કમલે કમલા ।
જયતિ સ્તુતિદૂરબલા જગદીશવધૂર્વિમલા ॥ ૨૮ ॥

કલિપક્ષજુષાં દમની કલુષપ્રતતેઃ શમની ।
જયતિ સ્તુવતામવની સદયા જગતો જનની ॥ ૨૯ ॥

અતિચણ્ડિસુપર્વનુતે બલપૌરુષયોરમિતે ।
જનનં સુજનાવનિતે જગતામુપકારકૃતે ॥ ૩૦ ॥

સકલામયનાશચણે સતતં સ્મરતઃ સુગુણે ।
મમ કાર્યગતેઃ પ્રથમં મરણં ન ભવત્વધમમ્ ॥ ૩૧ ॥

મરણસ્ય ભયં તરિતું કરુણારસવાહિનિ તે ।
સ્મરણાદ્રસયામિ ગલચ્ચરણામ્બુરુહાદમૃતમ્ ॥ ૩૨ ॥

વનિતાવપુષધ્રણં જગદમ્બ ન વેદ્મિ તવ ।
વિયદગ્નિતનોધ્રણં શિરસેહ વહામિ સદા ॥ ૩૩ ॥

શતશઃ પ્રસૃતૈધ્રણૈઃ મુનિમસ્તકવીથિષુ સા ।
વિપુલે ગગને વિતતા ચરતિ ત્રિદશેશસખી ॥ ૩૪ ॥

વિશતિ પ્રવિધાય પથશ્ચરણસ્ય વિભામ્બગુહામ્ ।
વિહિતસ્ય મમેહશિરસ્યજરે જગદીશ્વરિ તે ॥ ૩૫ ॥

ચરણસ્ય વિભા કિમુ તે તવ કાચન વીચિરુત ।
વિવિધા વિદધાતિ કથાઃ પ્રવિશન્ત્યયિ ભક્ત્ગુહામ્ ॥ ૩૬ ॥

નિજવીચિવિલાસપદં મમ કાયમિદં જગતિ ।
કરણં સુરકાર્યકૃતે તવ નિસ્તુલભે ભવતુ ॥ ૩૭ ॥

મમ વર્ષ્મણિ હીનબલે યદિ કશ્ચન લોપ ઇવ ।
તમપોહ્યપટિષ્ઠતમં કુરુ વિષ્ટપમાતરિદમ્ ॥ ૩૮ ॥

સહતામિદમમ્બવપુસ્તવ નાટ્યમપારજવમ્ ।
બહિરન્તરશત્રુસહં ભજતાં બહુલં ચ બલમ્ ॥ ૩૯ ॥

પૃથિવી ચ સહેત ન તે તટિદીશ્વરિ નાટ્યજવમ્ ।
કરુણા યદિ દેવિ ન તે વપુષામિહ કા નુ કથા ॥ ૪૦ ॥

તવ શક્તિઝરીપતનં બહિરદ્ભુતવૃષ્ટિરિવ ।
ઇદમન્તરનન્તબલે મદિરારસપાનમિવ ॥ ૪૧ ॥

પરમિક્ષુરસો મધુરો મદિરામદકૃત્પરમા ।
મધુરા મદકૃચ્ચ ભૃશં તવ શક્તિકલાલહરી ॥ ૪૨ ॥

રસનેન્દ્રિયમાત્રામુદં વર ઇક્ષુરસઃ કુરુતે ।
બહિરન્તરપિ પ્રમદં તવ શક્તિકલાલહરી ॥ ૪૩ ॥

વપુષો મનસશ્ચધિયો બલમદ્ભુતમાદધતી ।
પ્રમદં ચ જયત્યજરે તવ શક્તિકલાલહરી ॥ ૪૪ ॥

તવ શક્તિકલાલહરી પરિશોધયતે ભુવિ યમ્ ।
વિદુરાગમસારવિદઃ સનિમેષમમર્ત્યમિમમ્ ॥ ૪૫ ॥

લહરીમખિલામ્બ વિના તવ યોઽનુભવં વદતિ ।
અયિ વઞ્ચિત એષ મૃષા વિષયેણ મહાવિભવે ॥ ૪૬ ॥

સતતાલહરી યદિ તે બહિરન્તરપિ પ્રગુણા ।
ભવબન્ધચયઃ શિથિલો ભુવિ જીવત એવ ભવેત્ ॥ ૪૭ ॥

ઇહ તાવદપારબલે સકલા અપિ યોગકથાઃ ।
તવ યાવદનન્તજુષો ન પવિત્રઝરીપતનમ્ ॥ ૪૮ ॥

વિષયારિવિનાશવિધૌ રમણીયમુપાયમજે ।
કથયેશ્વરિ મે વિશદં તવ નામ્બ ન સાધ્યમિદમ્ ॥ ૪૯ ॥

ગણનાથકવેઃ કૃતિભિઃ બૃહતીભિરિમાભિરજા ।
પરિતૃપ્યતુ ચણ્ડવધૂઃ કપટાગગનાગ્નિકલા ॥ ૫૦ ॥

તૃતીયઃ સુપ્રતિષ્ઠાસ્તબકઃ
ચણ્ડચણ્ડિકાં બાલભાનુભામ્ ।
નૌમિ દેવતારાજવલ્લભામ્ ॥ ૫૧ ॥

નાભિમણ્ડલશ્વેતપદ્મગે ।
ચણ્ડદીધિતેર્મણ્ડલે સ્થિતામ્ ॥ ૫૨ ॥

સૂક્ષ્મનાડિકાદેહધારિણીમ્ ।
ઘોરપાતકવ્રાતહારિણીમ્ ॥ ૫૩ ॥

ઉગ્રવિક્રમચ્છિન્નમસ્તકામ્ ।
દગ્ધવાસનાઘાસજાલકામ્ ॥ ૫૪ ॥

નૌમિ સદ્ધિયં સિદ્ધસંસ્તુતામ્ ।
વજ્રધારિણઃ શક્તિમદ્ભુતામ્ ॥ ૫૫ ॥

પ્રાણિનાં તનૌ તન્તુસન્નિભામ્ ।
અમ્બરસ્થલે વ્યાપકપ્રભામ્ ॥ ૫૬ ॥

ચારુવર્ણિનીપ્રીતિલાલિતામ્ ।
ભીમડાકિનીવીર્યનન્દિતામ્ ॥ ૫૭ ॥

દીપ્યદક્ષિભાભીષિતાસુરામ્ ।
નૌમિ વજ્રિણઃ શક્તિમક્ષરામ્ ॥ ૫૮ ॥

યા વિશત્તપોધ્વસ્તપાતકામ્ ।
રેણુકાં સુતચ્છિન્નમસ્તકામ્ ॥ ૫૯ ॥

નૌમિ તામરિવ્રાતમર્દિનીમ્ ।
નાકમેદિનીપાલભામિનીમ્ ॥ ૬૦ ॥

દેવસુન્દરીમસ્તલાલિતમ્ ।
અમ્બિકાપદં ભાતુ મે હિતમ્ ॥ ૬૧ ॥

શોધ્યતામયં સર્વધીપુષા ।
લોકધાત્રિ તે પાદરોચિષા ॥ ૬૨ ॥

કોટિશસ્તવ પ્રાજ્યશક્ત્યઃ ।
વિદ્યુદમ્બિકે પાદપઙ્ક્તયઃ ॥ ૬૩ ॥

તાસુ વિક્રમાધાયિચેષ્ટિતમ્ ।
તાસુ વિષ્ટપજ્ઞાનમદ્ભુતમ્ ॥ ૬૪ ॥

સર્વતોઽમ્બ તે પાદચેષ્ટિતમ્ ।
વેત્તિ તત્કૃતી નો જડઃ કૃતમ્ ॥ ૬૫ ॥

વેત્તિ યઃ કૃતી તત્રા તદ્બલમ્ ।
વેદ યો નના તત્ર નો ફલમ્ ॥ ૬૬ ॥

અર્પયેત્તનું યઃ સવિત્રિ તે ।
શક્તિવૈભવં તત્ર પણ્ડિતે ॥ ૬૭ ॥

પૂરુષો ભવન્નૂર્મિરચ્યુતે ।
મત્તનું સ્ત્રૈયં સમ્ભુનક્તુ તે ॥ ૬૮ ॥

સર્વતો ગતિર્ભામદમ્બ તે ।
મદ્ગુહાન્તરે ભાતુ વિશ્રુતે ॥ ૬૯ ॥

ઉગ્રવૈભવાશક્તિરન્તરે ।
ભાતુ તે પદપ્રેયસઃપરે ॥ ૭૦ ॥

ચણ્ડિ તે પુનશ્ચેત્પ્રચણ્ડતા ।
કીદૃગમ્બિકે સા મહોગ્રતા ॥ ૭૧ ॥

મર્ત્યહસ્તિનં મસ્તભેદિની ।
શક્તિરમ્બ તે પાતુ પાવની ॥ ૭૨ ॥

ઉત્તમોત્તમા ચિત્તચિન્ત્યતામ્ ।
કૃત્તમસ્તકા મત્તકાશિની ॥ ૭૩ ॥

આત્મવૈરિણાં નાશને વિધિમ્ ।
બ્રૂહિ મે જનન્યન્તરાવધિમ્ ॥ ૭૪ ॥

ચેતસોઽમ્બ તે જાયતાં હિતમ્ ।
સૌપ્રતિષ્ઠસદ્ગીતમદ્ભુતમ્ ॥ ૭૫ ॥

ચતુર્થો નરમનોરમાસ્તબકઃ
અમરપાલિની દિતિજનાશિની ।
ભુવનભૂપતેર્જયતિ ભામિની ॥ ૭૬ ॥

અતિશુભા નભસ્તલવિસારિ ભા ।
જગદધીશિતુર્જયતિ વલ્લભા ॥ ૭૭ ॥

સુરમહીપતેર્હૃદયમોહિની ।
કપટકામિની જયતિ માયિની ॥ ૭૮ ॥

જયતિ કુણ્ડલીપુરનિકેતના ।
તટિદધીશ્વરી તરલલોચના ॥ ૭૯ ॥

વિમલમસ્તકૈર્હૃદિ વિધારિતા ।
દલિતમસ્તકા જયતિ દેવતા ॥ ૮૦ ॥

જયતિ વિદ્યુતો યુવતિભૂમિકા ।
ઇહ ખલાન્તકૃજ્જયતિ રેણુકા ॥ ૮૧ ॥

અમિતવિક્રમે જયજયામ્બિકે ।
પરશુધારિણો જનનિ રેણુકે ॥ ૮૨ ॥

વિનતપાલિકે ધરણિકાલિકે ।
જનપતિદ્વિષો જનનિ પાહિ મામ્ ॥ ૮૩ ॥

મમ ક્તદમ્બુજં તવ પદામ્બુજે ।
ભજતુ લીનતાં કપટનાર્યજે ॥ ૮૪ ॥

૧૦૮
કરુણયા ક્રિયાદ્ભગવતી શુભા ।
મમ મુદાવહં મદમુદારભા ॥ ૮૫ ॥

તવ મદે વૃષા જયતિ દાનવાન્ ।
તવ મદે હરો નટતિ મોદવાન્ ॥ ૮૬ ॥

તવ મદે રવિસ્તપતિ તેજસા ।
તવ મદે સ્વભૂરવતિ ચૌજસા ॥ ૮૭ ॥

તવ મદે શશી રમયતેઽખિલમ્ ।
તવ મદેઽનિલઃ પ્રથયતે બલમ્ ॥ ૮૮ ॥

તવ મદેઽનલો જગતિ રાજતે ।
તવ મદે મુનિર્નિગમમીક્ષતે ॥ ૮૯ ॥

તવ મદે ધરા ભ્રમતિ મેદિની ।
તવ મદે તનુર્મમ ચ મોદિની ॥ ૯૦ ॥

દહનકીલવન્નિરુપમોગ્રતા ।
શશિમયૂખવત્પરમસૌમ્યતા ॥ ૯૧ ॥

ગગનદેશવત્સ્થિતિરચઞ્ચલા ।
તપનરશ્મિવદ્ગતિરપઙ્કિલા ॥ ૯૨ ॥

અમૃતવન્મદઃ પવનવદ્બલમ્ ।
તવ તરઙ્ગકે કિમિવ નો ફલમ્ ॥ ૯૩ ॥

તવ નવામહામદવિધાયિકા ।
અઘહરીસુરા જયતિ વીચિકા ॥ ૯૪ ॥

તવ સુચિત્તિકા જનનિ વીચિકા ।
અમૃતવર્ષિણી જયતિ હર્ષિણી ॥ ૯૫ ॥

અમરરાજ્ઞિદેવ્યસુરવિઘ્નહા ।
અસુરુપાસકાનવતિ તે કલા ॥ ૯૬ ॥

અનુગૃહીતવાક્તવ ગભસ્તિના ।
સકલસિદ્ધિરાડ્ ભવતિ દેવિના ॥ ૯૭ ॥

સતતચિન્તનાત્તવ ગુહાન્તરે ।
નિયતચેતસો જગદિદં કરે ॥ ૯૮ ॥

જનનિ મે વિધિં કથય ભીષણે ।
વિષયશાત્રાવવ્રજવિદારણે ॥ ૯૯ ॥

તવ મનોરમે સુરપતેરિમાઃ ।
વિદધતાં મુદં નરમનોરમાઃ ॥ ૧૦૦ ॥

દ્વિતીયં શતકમ્
પઞ્ચમો રથોદ્ધતાસ્તબકઃ
કૃત્તમસ્તમપિશાતકર્તરીં પાણિપદ્મયુગલેન બિભ્રતીમ્ ।
સંસ્મરામિ તરુણાર્કરોચિષં યોષિતં મનસિ ચણ્ડચણ્ડિકામ્ ॥ ૧૦૧ ॥

ચણ્ડચણ્ડિ તવ પાણિપઙ્કજે યન્નિજં લસતિ કૃત્તમસ્તકમ્ ।
દેવિ સૂચયતિ ચિત્તનાશનં તત્તવેન્દ્રહૃદયાધિનાયિકે ॥ ૧૦૨ ॥

દીપ્તિવિગ્રહલતાં મહાબલાં વહ્નિકીલનિભરક્તકુન્તલામ્ ।
સંસ્મરામિ રતિમન્મથાસનાં દેવતાં તરુણભાસ્કરાનનામ્ ॥ ૧૦૩ ॥

રશ્મિભિસ્તવ તનૂલતાકૃતા રશ્મિભિસ્તવ કૃતાશ્ચ કુન્તલાઃ ।
રશ્મિભિસ્તવ કૃતં જ્વલન્મુખં રશ્મિભિસ્તવ કૃતે ચ લોચને ॥ ૧૦૪ ॥

દેવિ રશ્મિકૃતસર્વવિગ્રહે દૃષ્ટિપાતકૃતસાધ્વનુગ્રહે ।
અમ્બરોદવસિતે શરીરિણામમ્બ પાહિ રવિબિમ્બચાલિકે ॥ ૧૦૫ ॥

યત્તવાસનમશેષમોહનૌ વિદ્યુદક્ષિરતિસૂનસાયકૌ ।
એતદિન્દ્રસખિ ભાષતે ત્વયા તાવુભાવપિ બલાદધઃ કૃતૌ ॥ ૧૦૬ ॥

દૃષ્ટિરેવ તવ શસ્ત્રમાહવે શાત્રવસ્તુ તવ ન ક્ષમઃ પુરઃ ।
વસ્ત્રમમ્બ દિશ એવ નિર્મલાઃ પ્રેક્ષિતું ભવતિ ન પ્રભુઃ પરઃ ॥ ૧૦૭ ॥

ચક્ષુષાં દશશતાનિ તે રુચિં પાતુમેવ પરમસ્ય વજ્રિણઃ ।
ભાસ્વતઃ કરસહસ્રમમ્બિકે લાલનાય તવ પાદપદ્મયોઃ ॥ ૧૦૮ ॥

શૂલમગ્નિતિલકસ્ય ધૂર્જટેઃ ચક્રમચ્છજલજાતચક્ષુષઃ ।
વજ્રમમ્બ મરુતાં ચ ભૂપતેઃ તેજસસ્તવ કૃતાનિ ભાગકૈઃ ॥ ૧૦૯ ॥

ભૈરવીચરણભક્ત્બાન્ધવી તારિણી ચ સુરપક્ષધારિણી ।
કાલિકા ચ નતપાલિકાઽપરાશ્ચણ્ડચણ્ડિ તવ ભીમભૂમિકાઃ ॥ ૧૧૦ ॥

રક્ષ મે કુલમતીન્દ્રિયે તતે રાક્ષસાદિનિ સુરૈઃ સમર્ચિતે ।
પુત્રાશિષ્યસહિતોઽહમમ્બ તે પાવનં પદસરોરુહં શ્રયે ॥ ૧૧૧ ॥

ઐન્દ્રિદેવિ ભવતી મહાબલા છિન્નમસ્તયુવતિસ્તુ તે કલા ।
સર્વલોકબલવિત્તશેવધેઃ પેરક્ષિતાઽસ્તિ તવ કો બલાવધેઃ ॥ ૧૧૨ ॥

યેયમમ્બ રુચિરુજ્જ્વલાનને યા ચ કાચન વિભા વિભાવસૌ ।
તદ્દ્વયં તવ સવિત્રિ તેજસો ભૂમિનાકનિલયસ્ય વૈભવમ્ ॥ ૧૧૩ ॥

પ્રાણદા તવ રુચિર્જગત્ત્રાયે પ્રાણહૃચ્ચ બત કાર્યભેદતઃ ।
વૈભવં ભુવનચક્રપાલિકે કો નુ વર્ણયિતુમીશ્વરસ્તવ ॥ ૧૧૪ ॥

ઉદ્ભવસ્તવવિપાકવૈભવે નાશનં ચ જગદમ્બ દેહિનામ્ ।
યૌવનં નયનહારિનિર્મલં વાર્ધકં ચ વિતતાતુલપ્રભે ॥ ૧૧૫ ॥

નિર્બલો ભવતિ ભૂતલે યુવા યચ્ચ દેવિ જરઠો ભવેદ્બલી ।
તદ્વયં તવ વિચિત્રપાકતઃ પાકશાસનસખિ ક્ષરેતરે ॥ ૧૧૬ ॥

વાર્ધકેન બલકાન્તિહારિણા દારુણેન કટુકાર્યકારિણા ।
ગ્રસ્તમેતમધુના પુનઃ કુરુ ત્રાણદે યુવકવત્પદાશ્રિતમ્ ॥ ૧૧૭ ॥

ભોગલાલસતયા ન નૂતનં દેવિ વિક્રમમપારમર્થયે ।
અત્ર મે વપુષિ લાસ્યમમ્બ તે સોઢુમેવ મમ સેયમર્થના ॥ ૧૧૮ ॥

શક્તિરમ્બ મમ કાચિદન્તરે યા ત્વયૈવ નિહિતાલમલ્પકા ।
વૃદ્ધિમેત્ય સહતામિયં પરાં બાહ્યશક્તિમિહ નિર્ગલજ્ઝરામ્ ॥ ૧૧૯ ॥

અમ્બ તે નરસુરાસુરસ્તુતે દિવ્યશક્તિલહરીવિશોધિતમ્ ।
પાતકાનિ જહતીવ મામિમં કામયન્ત ઇવ સર્વસિદ્ધયઃ ॥ ૧૨૦ ॥

શક્તિરિન્દ્રસખિ ચેન્ન તે મૃષા ભક્તિરીશ્વરિ ન મે મૃષા યદિ ।
ઉલ્લસન્તુ રતિકન્તુપીઠિકે શીધ્રમેવ મયિ યોગસિદ્ધયઃ ॥ ૧૨૧ ॥

અસ્તુ ભક્તિરખિલામ્બ મે ન વા શક્તિરેવ તવ સમ્પ્રશોધ્ય મામ્ ।
દેવકાર્યકરણક્ષમં બલાદાદધાતુ વિદધાતુ ચામૃતમ્ ॥ ૧૨૨ ॥

આસ્યમમ્બ તવ યદ્યપીક્ષિતં લાસ્યમેતદનુભૂયતે મયા ।
પાદઘાતતતિચૂર્ણિતાન્યજે યત્ર યાન્તિ દુરિતાનિ સઙ્ક્ષયમ્ ॥ ૧૨૩ ॥

સ્વીયશક્તિલહરીવિલાસિને કિઙ્કરાય પદપદ્મલમ્બિને ।
ભાષતાં વિષયવૈરિદારણે ભઙ્ગવર્જિતમુપાયમમ્બિકા ॥ ૧૨૪ ॥

નિર્મલે કરુણયા પ્રપૂરિતે સન્તતં વિકસિતે મહામહે ।
અમ્બિકાહૃદિ વિતન્વતામિમાઃ સમ્પ્રસાદમતુલં રથોદ્ધતાઃ ॥ ૧૨૫ ॥

ષષ્ઠઃ સ્વાગતાસ્તબકઃ
યોગિને બલમલં વિદધાના સેવકાય કુશલાનિ દદાના ।
અસ્તુ મે સુરધરાપતિશક્તિશ્ચેતસશ્ચ વપુષશ્ચ સુખાય ॥ ૧૨૬ ॥

કાર્યમસ્તિ મમ કિઞ્ચન સત્યં તજ્જયાય વિલપામિ ચ સત્યમ્ ।
એવમપ્યકપટૈવ રતિર્મે વજ્રપાણિસખિ તે પદપદ્મે ॥ ૧૨૭ ॥

શ્રદ્ધયા તવ નુતિં વિદધામિ શ્રદ્ધયા તવ મનું પ્રજપામિ ।
શ્રદ્ધયા તવ વિજૃભિતમીક્ષે શ્રદ્ધયા તવ કૃપાં ચ નિરીક્ષે ॥ ૧૨૮ ॥

વિદ્યુદેવ ભવતી ચ મરુત્વાન્ વિદ્યુદેવ ગિરિશો ગિરિજા ચ ।
વિદ્યુદેવ ગણપઃ સહ સિદ્ધઞ્યા ષટ્કભેદ ઇહ કાર્યવિશેષૈઃ ॥ ૧૨૯ ॥

પૂરુષશ્ચ વનિતેતિ વિભેદઃ શક્તશક્તિભિદયા વચનેષુ ।
તેજ એવ ખલુ વિદ્યુતિ શક્તં વીર્ય એવ જગદીશ્વરિ શક્તિઃ ॥ ૧૩૦ ॥

વિદ્યુદમ્બરભુવિ જ્વલતીશે શબ્દમમ્બ કુરુ તે ચ સુસૂક્ષ્મમ્ ।
ઇન્દ્રરુદ્રયુગલવ્યવહારે કર્મયુગ્મમિદમીશ્વરિ બીજમ્ ॥ ૧૩૧ ॥

વૈદ્યુતસ્ય ભવસિ જ્વલતોઽગ્નેરમ્બ શક્તિરસતાં દમનિ ત્વમ્ ।
તસ્ય નાદવત આગમગીતા કાલિકા ભવતિ શક્તિરભીતા ॥ ૧૩૨ ॥

તેજસો રુચિરભીમકલાભ્યાં યદ્વદીશ્વરિ શચી ભવતી ચ ।
એવમાશ્રિતજનાવનિ ગૌરી કાલિકા ચ નિનદસ્ય કલાભ્યામ્ ॥ ૧૩૩ ॥

વૈદ્યુતોઽગ્નિરખિલેશ્વરિ પિણ્ડે મૂલતામરસપીઠનિષણ્ણઃ ।
ઇન્દ્રિયં ભવતિ વાગિતિ દેવં યં વિદો ગણપતિં કથયન્તિ ॥ ૧૩૪ ॥

ગ્રન્થિભેદવિકચે સરસીજે જૃમ્ભમાણમિહ વૈદ્યુતવહ્નિઃ ।
યાં રુચિં પ્રકટયત્યતિવીર્યાં સૈવ સિદ્ધિરિતિ કાચન લક્ષ્મીઃ ॥ ૧૩૫ ॥

વિદ્યુદેવ ભવતી નનુ ભાન્તી વિદ્યુદેવ નગજા નિનદન્તી ।
વિદ્યુદેવ તપસો વિલસન્તી વિગ્રહેષુ પરમેશ્વરિ સિદ્ધિઃ ॥ ૧૩૬ ॥

નૈવ કેવલમુદારચરિત્રે વિદ્યુદદ્ભુતતમા ત્રિવિભૂતિઃ ।
વૈભવં બહુ સહસ્રવિભેદં કો નુ વર્ણયતુ પાવનિ તસ્યાઃ ॥ ૧૩૭ ॥

વૈદ્યુતં જ્વલનમીશ્વરિ હિત્વા નૈવ દૈવતમભીષ્ટતમં નઃ ।
તદ્વિભૂતિગુણગાનવિલોલા ભારતી જયતુ મે બહુલીલા ॥ ૧૩૮ ॥

તેજસશ્ચ સહસશ્ચ વિભેદાદ્યા તનુસ્તવ ભવત્યુભયાત્મા ।
તદ્વયં ચ મયિ ચિત્રચરિત્રે જૃમ્ભતાં નરજગત્કુશલાય ॥ ૧૩૯ ॥

પ્રાયશો નિગમવાચિ પુમાખ્યા તન્ત્રાવાચિ વરદે વનિતાખ્યા ।
પ્રાણિનાં જનનિ તે વિબુધાનાં તત્ર હેતુરજરે રુચિભેદઃ ॥ ૧૪૦ ॥

અત્ર સિદ્ધિરુદિતા મમ દેહે ભૂમિકા ભુવનધાત્રિ તવાન્યા ।
આહ્વયત્યધિકશક્તિકૃતે ત્વાં ત્વં ચ સમ્પ્રવિશ દેહગુહાં નઃ ॥ ૧૪૧ ॥

જૃમ્ભતામિયમિતઃ કુલકુણ્ડાદન્તરિક્ષતલતોઽવતર ત્વમ્ ।
ઉલ્લસન્ત્વવલસન્તુ ચ દેહે વીચયોઽત્ર ભગિનીદ્વિતયસ્ય ॥ ૧૪૨ ॥

કેવલં ન સહસા મહનીયે તેજસા ચ વરદેઽવતર ત્વમ્ ।
અત્ર સિદ્ધિમપિ કેવલવીર્યોલ્લાસિનીં જનનિ યોજય ભાસા ॥ ૧૪૩ ॥

છિન્નમુજ્જ્વલતટિત્પ્રભનેત્રં કણ્ઠરક્ત્જલસીંગ્રહપાત્રમ્ ।
મસ્તકં તવ સહેશ્વરિ ધન્યં મસ્તકં મમ કરોતુ વિશૂન્યમ્ ॥ ૧૪૪ ॥

મોચિતાશ્રિતગુહાન્તરબન્ધઃ પ્રાણવાંસ્તવ સવિત્રિ કબન્ધઃ ।
વાસનાકુસુમતલ્પકસુપ્તાં સમ્પ્રબોધયતુ મે મતિમાપ્તામ્ ॥ ૧૪૫ ॥

દેવપૂજ્યચરણા તવ ચેટી નિર્વિબન્ધકરુણાપરિપાટી ।
વજ્રપાણિસખિ શોકદરિદ્રં વર્ણિની ભણતુ મે બહુભદ્રમ્ ॥ ૧૪૬ ॥

ચણ્ડચણ્ડિ તવ યુદ્ધવયસ્યા યોગિવેદ્યનિજવીર્યરહસ્યા ।
ચેતસશ્ચ ભુજયોશ્ચ સમગ્રં ડાકિની દિશતુ મે બલમુગ્રમ્ ॥ ૧૪૭ ॥

મન્મથેન સહ રાગરસાર્દ્રા પૂરુષાયિતરતા રતિરીડ્યા ।
આસનં તવ વશીકુરુતાન્મે સર્વલોકમપિ વજ્રશરીરે ॥ ૧૪૮ ॥

દૃપ્યતાં વિષયવૈરિગણાનાં મર્દનાય રમણીયમુપાયમ્ ।
અમ્બ શીઘ્રમભિધાય નય ત્વં મામિમં ચરણપઙ્કજબન્ધુમ્ ॥ ૧૪૯ ॥

તેજસા ચ સહસા ચ વિભાન્તી પુષ્કરે ચ યમિનાં ચ તનૂષુ ।
સમ્મદં ભજતુ વાસવશક્તિઃ સ્વાગતાભિરમલાભિરિમાભિઃ ॥ ૧૫૦ ॥

સપ્તમ ઇન્દ્રવજ્રાસ્તબકઃ
જ્ઞાનાય હાનાય ચ દુર્ગુણાનાં ભાનાય તત્ત્વસ્ય પરસ્ય સાક્ષાત્ ।
દેવીં પ્રપદ્યે સુરપાલશક્તિમેકામનંશામભિતો વિભાન્તીમ્ ॥ ૧૫૧ ॥

ઈશોઽશરીરો જગતાં પરસ્તાત્ દેવી ખકાયા પરિતો જગન્તિ ।
પૂર્વો વિશુદ્ધો ગુણગન્ધશૂન્યઃ સ્થાનં ગુણાનામપરાઽખિલાનામ્ ॥ ૧૫૨ ॥

આક્રમ્ય લોકં સકલં વિભાતિ નો કેવલં ભૂરિ વિભૂતિરમ્બા ।
શુદ્ધા પરસ્તાદપિ નાથચિત્તિ રૂપા વિપાપા પરિતશ્ચકાસ્તિ ॥ ૧૫૩ ॥

ત્રૌલોક્યભૂજાનિરણોરણિષ્ઠસ્તસ્યાત્મશક્તિર્મહતો મહિષ્ઠા ।
એતદ્રહસ્યં ભુવિ વેદ યો ના તત્ત્વપ્રસઙ્ગએષુ ન તસ્ય મોહઃ ॥ ૧૫૪ ॥

જ્ઞાનં પરં ધર્મવદીશતત્ત્વં ધર્માત્મકં જ્ઞાનમજાસ્વરૂપમ્ ।
શક્તીશયોર્ભક્તુમશક્યયોરપ્યેવં વિભાગો વચસા વ્યધાયિ ॥ ૧૫૫ ॥

દૃશ્યસ્ય સર્વસ્ય ચ ભોગકાલે ધર્મી ચ ધર્મશ્ચ વિભાતિ બોધઃ ।
અન્તઃ સમાધાવયમેકરૂપઃ શક્તીશભેદસ્તદસાવનિત્યઃ ॥ ૧૫૬ ॥

ધર્મઃ પરસ્તાત્પરમેશ્વરી યા ધર્મિત્વમેષા જગતિ પ્રયાતિ ।
યાવજ્જગજ્જીવિતમપ્રણાશમાકાશમાશ્રિત્ય મહચ્છરીરમ્ ॥ ૧૫૭ ॥

વ્યક્તિં ખકાયાં પ્રજગુઃ પુમાંસમેકે પરે ક્લીબમુદાહરન્તિ ।
અસ્માકમેષા પરમાત્મશક્તિર્માતા સમસ્તસ્ય ચ કાઽપિ નારી ॥ ૧૫૮ ॥

ચિદ્રૂપમત્યન્તસુસૂક્ષ્મમેતત્ જ્યોતિર્યદાકાશશરીરમગ્ર્યમ્ ।
પ્રાણઃ સ એવ પ્રણવઃ સ એવ વહ્નિઃ સ એવામ્બરદેશવાસી ॥ ૧૫૯ ॥

વાયુશ્ચ રુદ્રશ્ચ પુરન્દરશ્ચ તસ્યૈવ વિશ્વં દધતઃ પુમાખ્યાઃ ।
શક્તિશ્ચ કાલી ચ મહાપ્રચણ્ડચણ્ડી ચ યોષિત્પ્રવરાહ્વયાનિ ॥ ૧૬૦ ॥

અત્રાપિ ધર્મી પુરુષઃ પરેષાં ધર્મસ્તુ નારી વિદુષાં મતેન ।
એષોઽપિ વાચૈવ ભવેદ્વિભાગઃ શક્યો વિધાતું ન તુ વસ્તુભેદાત્ ॥ ૧૬૧ ॥

ત્વં દેવિ હન્ત્રી મહિષાસુરસ્ય શુમ્ભં સબન્ધું હતવત્યસિ ત્વમ્ ।
ત્વં યોગનિદ્રામધુસૂદનસ્ય ભદ્રાસિ શક્તિર્બલવૈરિણસ્ત્વમ્ ॥ ૧૬૨ ॥

કાલસ્ય લીલાસહચારિણી ત્વં વામાઙ્ગમસ્યન્ધકવૈરિણસ્ત્વમ્ ।
સિદ્ધિસ્ત્વમશ્રાન્તતપોભિગમ્યા બુદ્ધિસ્ત્વમક્ષુદ્રમનુષ્યનમ્યા ॥ ૧૬૩ ॥

વિદ્યુત્ત્વમાકાશપથે ચરન્તી સૂર્યપ્રભા ત્વં પરિતો લસન્તી ।
જ્વાલા કૃશાનોરસિ ભીમલીલા વેલાતિગા ત્વં પરમસ્ય ચિત્તિઃ ॥ ૧૬૪ ॥

ભેદાઃ સહસ્રં તવ દેવિ સન્તુ ત્વં મૂલશક્તિર્મમ માતરેકા ।
સ્તોત્રાણિ તે બુદ્ધિમતાં વિભૂતિદ્વારા બહૂનીવ વિભાન્તિ લોકે ॥ ૧૬૫ ॥

ઉગ્રાણિ રૂપાણિ સહસ્રશસ્તે સૌમ્યાનિ ચાશેષસવિત્રિ સન્તિ ।
વ્યક્તિત્વમેકં તવ ભૂરિશક્તિવ્યક્તીઃ પૃથક્ ચ પ્રદદાતિ તેભ્યઃ ॥ ૧૬૬ ॥

કુર્વન્તિ તાઃ પાવનિ વિશ્વકાર્યં સર્વં ચ લોકામ્બ વિભૂતયસ્તે ।
સ્વર્વૈરિણાં ચ પ્રતિસન્ધિકાલં ગર્વં હરન્તિ ક્ષણદાચરાણામ્ ॥ ૧૬૭ ॥

ચણ્ડી પ્રચણ્ડા તવ યા વિભૂતિઃ વજ્રાત્મિકા શક્તિરપારસારા ।
સા સમ્પ્રદાયાતુલમમ્બ વીર્યં દેવી ક્રિયાન્માં કૃતદેવકાર્યમ્ ॥ ૧૬૮ ॥

આવિશ્ય યા માં વપુષો ગુહાયાં ચિત્રાણિ તે શક્તિરજે કરોતિ ।
સા કા તવ પ્રાજ્યવિભૂતિમધ્યે સદ્ધ્યેયરૂપે વિશદીકુરુષ્વ ॥ ૧૬૯ ॥

સંશોધનાયૈવ કૃતિઃ કિમસ્યાઃ સઞ્ચાલનાયાપિ કિમુ ક્રિયાણામ્ ।
શક્ત્યૈ કિમેષા વિદધાતિ ચેષ્ટામાહોસ્વિદચ્છાં ચ મતિં પ્રદાતુમ્ ॥ ૧૭૦ ॥

પ્રાણપ્રદા ભીમતમા ચ શક્તિર્યા કૃત્તશીર્ષાં સહસાવિવેશ ।
સા મે ક્રિયાત્પ્રાણબલં પ્રશસ્તં હસ્તં ચ મે કાર્યપટું કરોતુ ॥ ૧૭૧ ॥

સન્દેહજાલં પ્રવિધૂય તેજઃ સન્દાયિની કૃત્તશિરાઃ કરોતુ ।
વૃન્દારકારાધિતપાદપદ્મા વન્દારુમન્દારલતા શુભં નઃ ॥ ૧૭૨ ॥

મામાવિશન્તી ભવ વા ન વા ત્વં સમ્પાદયેષ્ટં મમ વા ન વા ત્વમ્ ।
દુર્જ્ઞેયસારે જનનિ પ્રચણ્ડચણ્ડિ ત્વમેકા કુલદૈવતં નઃ ॥ ૧૭૩ ॥

નાશં વિધાતું વિષયદ્વિષાં મે પાશત્રયાન્મોચયિતું ચ દેહમ્ ।
શેષાહિવર્ણ્યે પદકિઙ્કરાય ભાષસ્વ યોગં જનનિ પ્રચણ્ડે ॥ ૧૭૪ ॥

સર્વાત્મશક્તેઃ પદબન્ધુગીતાઃ કુર્વન્તુ ભૂયાંસમિહ પ્રમોદમ્ ।
યુક્ત્સ્ય દેવ્યાસ્તટિતઃ સમાધિમત્તસ્ય ચિત્તસ્ય મમેન્દ્રવજ્રાઃ ॥ ૧૭૫ ॥

અષ્ટમો ભયહારિસ્તબકઃ
ઉગ્રતરનાદાં પાપહરપાદામ્ ।
નૌમિ ખલમારીં વજ્રધરનારીમ્ ॥ ૧૭૬ ॥

શક્તકરણાનાં ગુપ્તભરણાનામ્ ।
ધ્વાન્તહરવિદ્યુદ્વીચિકિરણાનામ્ ॥ ૧૭૭ ॥

નિત્યકરુણાનાં વ્યોમશરણાનામ્ ।
અસ્મિ ગુણવન્દી માતૃચરણાનામ્ ॥ ૧૭૮ ॥

કાચન શબર્યાં દેવિ મુનિનાર્યામ્ ।
પુણ્યવદધીતે મોહનકલા તે ॥ ૧૭૯ ॥

કાચિદપિ તસ્યાં મૌનિજનગીતે ।
કૃત્તશિરસીશે ભીષણકલા તે ॥ ૧૮૦ ॥

મઞ્જુતરગુઞ્જાહારનિકરાયૈ ।
ચાપશરયુક્ત્પ્રોજ્જ્વલકરાયૈ ॥ ૧૮૧ ॥

સર્વજનચક્ષુસ્તર્પણવિભાયૈ ।
જઙ્ગમવિચિત્રાસ્વર્ણલતિકાયૈ ॥ ૧૮૨ ॥

અભ્રચિકુરાયૈ શુભ્રહસિતાયૈ ।
માદકમનોજ્ઞસ્વાદુવચનાયૈ ॥ ૧૮૩ ॥

ઇન્દુવદનાયૈ કુન્દરદનાયૈ ।
મન્દરકુચાયૈ મન્દગમનાયૈ ॥ ૧૮૪ ॥

અઞ્જલિરયં મે કઞ્જનયનાયૈ ।
મૌનિકુલનાર્યૈ પાવનશબર્યૈ ॥ ૧૮૫ ॥

પાવનચરિત્રાં મારમણપુત્રામ્ ।
છિન્નશિરસં તાં નૌમિ મુનિકાન્તામ્ ॥ ૧૮૬ ॥

માતરયિ વીર્યત્રાતવરધર્મે ।
માઽસ્તુ હૃદિ મોહઃ સન્ન્તિરિપુર્મે ॥ ૧૮૭ ॥

દેવિ મુનિચેતો રઙ્ગલસદૂર્મે ।
માઽસ્તુ હૃદિ કામઃ સુસ્થિતિરિપુર્મે ॥ ૧૮૮ ॥

દેવજનભર્તુઃ પ્રાણસખિ રામે ।
માઽસ્તુ હૃદિ ભીતિર્વીર્યદમની મે ॥ ૧૮૯ ॥

વ્યોમચરિ માતર્ભામયિ વિસીમે ।
માઽસ્તુ હૃદિ કોપો બુદ્ધિદમનો મે ॥ ૧૯૦ ॥

સાધ્વવનલોલે દેવિ બહુલીલે ।
અસ્તુ મમ ધૈર્યં ચેતસિ સુવીર્યમ્ ॥ ૧૯૧ ॥

સર્વતનુપાકાધાયિ તવ ભવ્યમ્ ।
અસ્તુ વરતેજો નેતૃ મમ દિવ્યમ્ ॥ ૧૯૨ ॥

ઇચ્છતિ સવિત્રી યત્ પ્રિયસુતાય ।
તદ્વિતર સર્વં દેવિ ભજકાય ॥ ૧૯૩ ॥

ઇચ્છતિ મનુષ્યો યદ્રિપુજનાય ।
મત્તદયિ દૂરે પાલય વિધાય ॥ ૧૯૪ ॥

વર્ધયતુ તેજો વર્ધયતુ શક્તિમ્ ।
વર્ધયતુ મેઽમ્બા વજ્રભૃતિભક્તિમ્ ॥ ૧૯૫ ॥

વજ્રમયિ માતર્વજ્રધરભક્ત્ઃ ।
અસ્તુ તવ વીર્યાદત્ર ભુવિ શક્ત્ઃ ॥ ૧૯૬ ॥

નશ્યતુ સમસ્તો વજ્રધરવૈરી ।
એતુ જયમન્તર્વજ્રધરનારી ॥ ૧૯૭ ॥

હસ્તધૃતમુણ્ડઃ કશ્ચન કબન્ધઃ ।
અસ્તુ મમ ભિન્નગ્રન્થિચયબન્ધઃ ॥ ૧૯૮ ॥

સાધય મદિષ્ટં યોગમભિધાય ।
દેવિ વિષયારિવ્રાતદમનાય ॥ ૧૯૯ ॥

સમ્મદયતાન્મે સ્વાંશકૃતશમ્બામ્ ।
ચારુભયહારિચ્છન્દ ઇદમમ્બામ્ ॥ ૨૦૦ ॥

તૃતીયં શતકમ્
નવમો મદલેખાસ્તબકઃ
વન્દે વાસવશક્તેઃ પાદાબ્જં પ્રિયભક્ત્મ્ ।
પ્રાતર્ભાસ્કરરક્તં પાપધ્વંસનશક્ત્મ્ ॥ ૨૦૧ ॥

હુઙ્કારાનલકીલાદગ્ધારાતિસમૂહામ્ ।
વિદ્યુદ્ભાસુરવીક્ષાનિર્ધૂતાશ્રિતમોહામ્ ॥ ૨૦૨ ॥

દેવસ્ત્રીનિટલેન્દુજ્યોત્સ્નાલાલિતપાદામ્ ।
મેઘશ્રેણ્યુપજીવ્યશ્રોત્રાકર્ષકનાદામ્ ॥ ૨૦૩ ॥

દીપ્તાં ભાસ્કરકોટિચ્છાયાયામિવ મગ્નામ્ ।
ગાત્રાલમ્બિવિનૈવક્ષૌમં કિઞ્ચિદિનગ્નામ્ ॥ ૨૦૪ ॥

કણ્ઠે કલ્પિતહારાં મુણ્ડાનાં શતકેન ।
જ્ઞેયામૂલ્યરહસ્યાં નિવ્ર્યાજં ભજકેન ॥ ૨૦૫ ॥

સ્વર્ગસ્ય ક્ષિતિપાલં પશ્યન્તીં પ્રણયેન ।
ધુન્વાનાં વિબુધાનાં ભીતિં શક્તશયેન ॥ ૨૦૬ ॥

શક્તીનામધિરાજ્ઞીં માયાનામધિનાથામ્ ।
ચણ્ડાં કામપિચણ્ડીં ગાયામ્યદ્ભુતગાથામ્ ॥ ૨૦૭ ॥

ભિત્ત્વા મસ્તકમેતત્ પાદાઘાતબલેન ।
આવિશ્યાખિલકાયં ખેલત્પાવનલીલમ્ ॥ ૨૦૮ ॥

વેગેનાવતરત્તે તેજોનાશિતપાશમ્ ।
ચણ્ડે ચણ્ડિ સમસ્તં ગોપ્યં ભાસયતાન્મે ॥ ૨૦૯ ॥

અન્તઃ કિઞ્ચ બહિસ્તે માતર્દારિતમસ્તે ।
મામાવૃત્ય સમન્તાત્તેજઃ કર્મ કરોતુ ॥ ૨૧૦ ॥

ઇન્દ્રાણીકલયા યત્કૃત્તામાવિશદુગ્રા ।
શક્યં વર્ણયિતું તદ્દૃશ્યં કેન બુધેન ॥ ૨૧૧ ॥

પ્રાણાપેતશરીરાણ્યાવેષ્ટું પ્રભવન્તઃ ।
ભેતાલાસ્તવ ભૃત્યાશ્ચણ્ડે ચણ્ડિ ચરન્તઃ ॥ ૨૧૨ ॥

છિન્નાં સમ્પ્રવિશન્તીવજ્રેશ્વર્યતિશક્તા ।
નિઃશેષૈરતિભીમૈર્ભેતાલૈરભિષિક્તા ॥ ૨૧૩ ॥

ભેતાલાઃ પરમુગ્રાસ્ત્વં તેષ્વપ્યધિકોગ્રા ।
તસ્માદાહુરયિ ત્વાં ચણ્ડામીશ્વરિ ચણ્ડીમ્ ॥ ૨૧૪ ॥

આસીદ્ઘાતયિતું ત્વાં સાધોર્ધીર્જમદગ્નેઃ ।
ભેતાલપ્રભુસર્ગાયોલ્લઙ્ઘ્યૈવ નિસર્ગમ્ ॥ ૨૧૫ ॥

આદેષ્ટાશમવિત્તો હન્તાસાત્ત્વિકમૌલિઃ ।
વધ્યા નિશ્ચલસાધ્વી શોચ્યેતશ્ચ કથા કા ॥ ૨૧૬ ॥

નિર્યદ્રક્તકણેભ્યઃ કણ્ઠાત્તે ભુવિ જાતાઃ ।
માર્યાદ્યામયવીજીભૂતસ્તમ્બવિશેષાઃ ॥ ૨૧૭ ॥

કરાગારનિવાસાત્માહિષ્મપત્યધિપસ્ય ।
જાતા ભાર્ગવશઙ્કા હત્યાયાસ્તવ મૂલમ્ ॥ ૨૧૮ ॥

સત્યં તેઽમ્બ ચરિત્રાં ભદ્મઃ કોઽપિ નિગુહ્ય ।
ત્રાતું યાદવકીતિં મિથ્યાહેતુમવાદીત્ ॥ ૨૧૯ ॥

અન્યાગારનિવાસે હત્યા ત્યાગ ઉતાહો ।
સ્ત્રીણાં ચેત્પરુષં ધિગ્ભાવં પૂરુષજાતેઃ ॥ ૨૨૦ ॥

સ્વાતન્ત્ર્યં વનિતાનાં ત્રાતું માતરધીશે ।
દૂરીકર્તુમપારં દૈન્યં પઞ્ચમજાતેઃ ॥ ૨૨૧ ॥

ધર્મં વ્યાજમધર્મં ભૂલોકે પરિહર્તુમ્ ।
વેદાર્થે ચ ગભીરે સન્દેહાનપિ હર્તુમ્ ॥ ૨૨૨ ॥

ઘોરં વર્ણવિભેદં કર્તું ચ સ્મૃતિશેષમ્ ।
ઉલ્લાસં મતિશક્ત્યોર્મહ્યં દેહિ મહાન્તમ્ ॥ ૨૨૩ ॥

યોગં મે વિષયારીન્ નિર્મૂલં પરિમાર્ષ્ટુમ્ ।
શ્રીમાતઃ કુરુ ચિત્તં કારુણ્યેન નિદેષ્ટુમ્ ॥ ૨૨૪ ॥

ચણ્ડ્યાધ્ણ્ડતમાયાઃ ચિત્તં સંયમમત્તમ્ ।
ભૂયઃ સમ્મદયન્તાં હૈરમ્બ્યો મદલેખાઃ ॥ ૨૨૫ ॥

દશમઃ પથ્યાવક્ત્રાસ્તબકઃ
ઇન્દ્રાણ્યાઃ પરમાં શક્તિં સર્વભૂતાધિનાયિકામ્ ।
પ્રચણ્ડચણ્ડિકાં દેવીં છિન્નમસ્તાં નમામ્યહમ્ ॥ ૨૨૬ ॥

ઇન્દ્રાણ્યાઃ શક્તિસારેણ પ્રાદુર્ભૂતે પરાત્પરે ।
પ્રચણ્ડચણ્ડિ વજ્રાત્મન્ વૈરોચનિ નમોઽસ્તુ તે ॥ ૨૨૭ ॥

ત્વં વિશ્વધાત્રિ વૃત્રારેઃ આયુધસ્યાધિદેવતા ।
સર્વપ્રચણ્ડભાવાનાં મધ્યે પ્રકૃતિતઃ પરા ॥ ૨૨૮ ॥

સર્વસ્મિન્નપિ વિશ્વસ્ય સર્ગેઽનર્ગલવિક્રમે ।
ત્વત્તશ્ચણ્ડતમો ભાવો ન ભૂતો ન ભવિષ્યતિ ॥ ૨૨૯ ॥

તટિતઃ શક્તિસારેણ વજ્રં નિર્મિતમાયુધમ્ ।
અભૂત્તદ્વિનયદ્દેવં તટિદેવ નિજાંશતઃ ॥ ૨૩૦ ॥

પર્વતશ્ચ પુલોમા ચ સજલોઽયં ઘનાઘનઃ ।
પાર્વતીતિ તટિદ્દેવીં પૌલોમીતિ ચ તદ્વિદુઃ ॥ ૨૩૧ ॥

શૈવાનાં ભાષયા દેવિ ત્વં તટિદ્દેવિ પાર્વતી ।
ઐન્દ્રાણાં ભાષયા માતઃ પૌલોમી ત્વમનામયે ॥ ૨૩૨ ॥

પૂર્વેષાં દયિતઃ શબ્દો દુર્ગેતિ દુરિતાપહે ।
પ્રચણ્ડચણ્ડિકાશબ્દ ઉત્તરેષામતિપ્રિયઃ ॥ ૨૩૩ ॥

વૈષ્ણવાનાં ગિરા દેવિ યોગમાયા ત્વમદ્ભુતા ।
વાચા હૈરણ્યગર્ભાણાં સવિત્રિ ત્વં સરસ્વતી ॥ ૨૩૪ ॥

દધાના ભુવનં સર્વં વ્યાપિકાપદ્વિવર્જિતા ।
તટિચ્છબ્દાયતે વ્યોમ્નિ પ્રાણિત્યપિ વિરાજતે ॥ ૨૩૫ ॥

પ્રચણ્ડચણ્ડિકા સેયં તટિત્સૂક્ષ્મેણ તેજસા ।
વિશ્વસ્મિન્નખિલાન્ભાવાન્માતાઽનુભવતિ સ્વયમ્ ॥ ૨૩૬ ॥

ભાવાનામનુભૂતાનાં વાક્યત્વેનાવભાસનમ્ ।
ભવત્યવ્યક્તશબ્દેઽસ્યાઃ સર્વંવિજ્ઞાનશેવધૌ ॥ ૨૩૭ ॥

યદિ સા સર્વજગતાં પ્રાણશ્ચેતશ્ચ શેમુષી ।
પ્રાણચેતોમનીષાણાં તસ્યાઃ કો નામ સંશયઃ ॥ ૨૩૮ ॥

પ્રાણન્તી ચિન્તયન્તી સા રાજન્તી ચ વિહાયસિ ।
તટિચ્છબ્દાયમાના ચ દેવી વિજયતેતરામ્ ॥ ૨૩૯ ॥

સેચ્છયા દધતી રૂપં મોહનં કીર્ત્યતે શચી ।
પ્રચણ્ડચણ્ડિકા ગીતા બિભ્રાણા ભીષણં વપુઃ ॥ ૨૪૦ ॥

પિણ્ડે કુણ્ડલિનીશક્તિઃ સૈવ બ્રહ્નાણ્ડચાલિકા ।
નિદ્રાતિ જડદેહેષુ યોગિદેહેષુ ખેલતિ ॥ ૨૪૧ ॥

એષા વૈરોચની દુર્ગા જ્વલન્તી તપસા પરા ।
સમુલ્લસતિ યસ્યાન્તઃ સ જીવન્નેવ મુચ્યતે ॥ ૨૪૨ ॥

યોગિનો બોધયન્તી માં યોગેન નિયતવ્રતાઃ ।
સર્વાર્પકસ્ય દેહે સા સ્વયમેવ સમુલ્લસેત્ ॥ ૨૪૩ ॥

શારીરશક્તિમાત્ર્સ્ય યોગી સઞ્ચાલકો ભવેત્ ।
બાહ્યશારીરશક્ત્યોસ્તુ યોગો નાનુગ્રહં વિના ॥ ૨૪૪ ॥

ચણ્ડનારીસ્વરૂપેણ તટિદ્રૂપેણ ચામ્બરે ।
પિણ્ડે કુણ્ડલિનીતન્વા ચરન્તી દેવિ રાજસે ॥ ૨૪૫ ॥

મસ્તકસ્થાનમનસો મહાદેવિ વિનાશનાત્ ।
રેણુકાયામુતાવેશાત્ કૃત્તમસ્તેતિ તે પદમ્ ॥ ૨૪૬ ॥

યદાવિશસ્ત્વમુગ્રેઽમ્બ રેણુકામુગ્રતેજસા ।
તદા પૃથઙ્મહાશક્તિઃ સા વ્યક્તિઃ સમપદ્યત ॥ ૨૪૭ ॥

વ્યક્તીનાં દુર્જનઘ્નીનાં ત્વત્તેજોભાગજન્મનામ્ ।
બહુત્વેપિ ત્વમેકૈવ મૂલશક્તિઃ સનાતની ॥ ૨૪૮ ॥

ઉપાયમભિધાયામ્બા વિષયારિવિદારણે ।
પ્રચણ્ડચણ્ડિકા દેવી વિનયત્વઙ્ઘ્રિસેવિનમ્ ॥ ૨૪૯ ॥

રમયન્તામુપશ્લોકયન્તિ યાન્તિ ક્તદન્તરમ્ ।
પથ્યાવક્ત્રાણિ પાપઘ્નીમેતાનિ ચ્છિન્નસ્તકામ્ ॥ ૨૫૦ ॥

એકાદશ ઉપજાતિસ્તબકઃ
મેરૂપમાનસ્તનભારતાન્તાં શક્રસ્ય લીલાસહચારિણીં તામ્ ।
હર્તું સમૂલં હૃદયસ્ય મોહં પ્રચણ્ડચણ્ડીમભિવાદયેઽહમ્ ॥ ૨૫૧ ॥

વેદાદિબીજં જલજાક્ષજાયા પ્રાણપ્રિયા શીતમયૂખમૌલેઃ ।
કન્તુર્વિધાતુર્હૃદયાધિનાથા જલં જકારો દહનેન યુક્ત્ઃ ॥ ૨૫૨ ॥

તોયં પુનર્દ્વાદશવર્ણયુક્તં ત્રાયોદશેનાથ યુતઃ કૃશાનુઃ ।
તાલવ્યવર્ગપ્રથમો નકારઃ તતધ્તુર્થસ્વરસમ્પ્રયુક્ત્ઃ ॥ ૨૫૩ ॥

એકાદશેનાથ યુતઃ સમીરઃ સ ષષ્ઠબિન્દુઃ સરણિઃ સુરાણામ્ ।
તદેવ બીજં પુનરસ્ત્રમન્તે કૃપીટયોનેર્મનસોઽધિનાથા ॥ ૨૫૪ ॥

વિદ્યા ત્વિયં સર્દિશાક્ષરાઢ્યા સ્વયં મહાકાલમુખોપદિષ્ટા ।
ગોપ્યાસુ ગોપ્યા સુકૃતૈરવાપ્યા ષષ્ઠીવિનુત્યા પરમેષ્ઠિનાપિ ॥ ૨૫૫ ॥

સ્થાને સહસ્રચ્છદસાયકસ્ય પુનર્યદીશાનમનોધિનાથા ।
સર્વાર્થદઃ સર્દિશાક્ષરોઽન્યઃ પ્રચણ્ડચણ્ડી મનુરુત્તમઃ સ્યાત્ ॥ ૨૫૬ ॥

વેદાદિબીજેન વિહીનમાદ્યં પુનર્ભવાનીવિયુતં દ્વિતીયમ્ ।
મન્ત્રાવુભૌ ષોડશવર્ણયુક્તૌ પ્રચણ્ડચણ્ડ્યાઃ પવિનાયિકાયાઃ ॥ ૨૫૭ ॥

મન્ત્રે તૃતીયે યદિ કૂર્ચબીજં સ્થાને રતેર્જીવિતવલ્લભ્સ્ય ।
મન્ત્રોઽપરઃ ષોડશવર્ણયુક્ત્ઃ પ્રચણ્ડચણ્ડ્યાઃ પટુશક્તિરુક્ત્ઃ ॥ ૨૫૮ ॥

અયં હરેર્વલ્લભ્યા વિહીનો મન્ત્રોઽપરઃ પઞ્ચદશાક્ષરઃ સ્યાત્ ।
ક્રોધશ્ચ સમ્બોધનમસ્ત્રમગ્નેઃ સીમન્તિની ચેતિ ધરેન્દુવર્ણઃ ॥ ૨૫૯ ॥

ધેનુઃ કૃશાનોહૃદયેશ્વરી ચ પ્રચણ્ડચણ્ડી મનુરગ્નિવર્ણઃ ।
એકૈવ ધેનુઃ સુરરાજશક્તેઃ એકાક્ષરઃ કશ્ચન મન્ત્રરાજઃ ॥ ૨૬૦ ॥

એતેષુ તન્ત્રાપ્રણુતેષુ ભક્તો મન્ત્રાં નવસ્વન્યતમં ગૃહીત્વા ।
યઃ સંશ્રયેતાશ્રિતકામધેનું પ્રચણ્ડચણ્ડીં સ ભવેત્ કૃતાર્થઃ ॥ ૨૬૧ ॥

વેદાદિરમ્ભોરુહનેત્રજાયા માયાઙ્કુશબ્રહ્નમનોધિનાથાઃ ।
ઇતીયમવ્યાજરતિં જપન્તં પઞ્ચાક્ષરી રક્ષતિ રેણુકાયાઃ ॥ ૨૬૨ ॥

ઋષ્યાદિસઙ્કીર્તનમેષુ માઽસ્તુ કરાઙ્ગવિન્યાસવિધિશ્ચ માઽસ્તુ ।
મૂર્તિં યથોક્તામુત દિવ્યતત્ત્વં ધ્યાત્વા જપેત્ સિદ્ધિરસંશયં સ્યાત્ ॥ ૨૬૩ ॥

નાભિસ્થશુક્લાબ્જગસૂર્યબિમ્બે સંસક્તરત્યમ્બુજબાણપીઠે ।
સ્થિતાં પદેનાન્યતરેણ સમ્યગુત્ક્ષિપ્તદીપ્તાન્યતરાઙ્ઘ્રિપદ્મામ્ ॥ ૨૬૪ ॥

દિગમ્બરામર્કસહસ્રભાસમાચ્છાદિતાં દીધિતિપઞ્જરેણ ।
કણ્ઠસ્થલીભાસુરમુણ્ડમાલાં લીલાસખીં દેવજનાધિપસ્ય ॥ ૨૬૫ ॥

છિન્નં શિરઃ કીર્ણકચં દધાનાં કરેણ કણ્ઠોદ્ગતરક્ત્ધારામ્ ।
ધારાત્રયે તત્ર ચ મદ્યધારાં કરસ્થવક્ત્રેણ મુદા પિબન્તીમ્ ॥ ૨૬૬ ॥

પાર્શ્વે સખીં ભાસુરવર્ણિનીં ચ પાર્શ્વાન્તરે ભીષણડાકિનીં ચ ।
અન્યે પિબન્ત્યાવસૃગમ્બુધારે નિરીક્ષમાણામતિસમ્મદેન ॥ ૨૬૭ ॥

ભયઙ્કરાહીશ્વરબદ્ધમૌલિં જ્વલદ્યુગાન્તાનલકીલકેશીમ્ ।
સ્ફુરત્પ્રભાભાસુરવિદ્યુદક્ષીં ચણ્ડીં પ્રચણ્ડાં વિદધીત ચિત્તે ॥ ૨૬૮ ॥

ગુઞ્જાફલાકલ્પિતચારુહારા શીર્ષે શિખણ્ડં શિખિનો વહન્તી ।
ધનુશ્ચ બાણાન્દધતી કરાભ્યાં સા રેણુકા વલ્કલભૃત્વિચિન્ત્યા ॥ ૨૬૯ ॥

તટિજ્ઝરીં કામપિ સમ્પ્રશ્યન્ આકાશતઃ સર્વતનૌ પતન્તીમ્ ।
મૌનેન તિષ્ઠેદ્યમિનાં વરિષ્ઠો યદ્યેતદમ્બાસ્મરણં પ્રશસ્તમ્ ॥ ૨૭૦ ॥

દૃશ્યાનશેષાનપિ વર્જયિત્વા દૃષ્ટિં નિજાં સૂક્ષ્મમહઃસ્વરૂપામ્ ।
નિભાલયેદ્યન્મનસા વરીયાનન્યોઽયમમ્બાસ્મરણસ્ય માર્ગઃ ॥ ૨૭૧ ॥

વિના પ્રપત્તિં પ્રથમો ન સિધ્યેત્ માર્ગોઽનયોઃ કેવલભાવનાતઃ ।
હૃદિસ્થલે યોગબલેન ચિત્તેર્નિષ્ઠાં વિના સિધ્યતિ ન દ્વિતીયઃ ॥ ૨૭૨ ॥

આરમ્ભ એવાત્ર પથોર્વિભેદઃ ફલે ન ભેદો રમણો યથાહ ।
સ્થિતૌ ધિયો હસ્તગતાપ્રપત્તિઃ પ્રપત્તિસિદ્ધૌ સુલભૈવ નિષ્ઠા ॥ ૨૭૩ ॥

ઉપાયમેકં વિષયારિનાશવિધૌ વિધાયાવગતં મમામ્બા ।
કૃત્વા સમર્થં ચ નિજાનુકમ્પાં પ્રચણ્ડચણ્ડી પ્રથયત્વપારામ્ ॥ ૨૭૪ ॥

સધ્યાનમાર્ગં વરમન્ત્રકલ્પં પ્રચણ્ડચણ્ડ્યાઃ પરિકીર્તયન્ત્યઃ ।
ભવન્તુ મોદાતિશયાય શક્તેરુપાસકાનામુપજાતયો નઃ ॥ ૨૭૫ ॥

દ્વાદશો નારાચિકાસ્તબકઃ
વીર્યે જવે ચ પૌરુષે યોષાઽપિ વિશ્વતોઽધિકા ।
માં પાતુ વિશ્વચાલિકા માતા પ્રચણ્ડચણ્ડિકા ॥ ૨૭૬ ॥

શુદ્ધા ચિતિઃ સતઃ પુરા પશ્ચાન્નભઃ શરીરકા ।
યોષાતનુસ્તતઃ પરં માતા પ્રચણ્ડચણ્ડિકા ॥ ૨૭૭ ॥

પારે પરાત્મનઃ પ્રમા ખે શક્તિરુત્તમોત્તમા ।
પિણ્ડેષુ કુણ્ડલિન્યજા માતા પ્રચણ્ડચણ્ડિકા ॥ ૨૭૮ ॥

નાકે વિલાસશેવધિર્નાલીકલોચના શચી ।
પ્રાણપ્રકૃષ્ટવિષ્ટપે માતા પ્રચણ્ડચણ્ડિકા ॥ ૨૭૯ ॥

એકસ્ય સા મહેન્દિરા દેવી પરસ્ય કાલિકા ।
અસ્માકમુજ્જ્વલાનના માતા પ્રચણ્ડચણ્ડિકા ॥ ૨૮૦ ॥

રાજીવબાન્ધવો દિવિ હ્રાદિન્યપારપુષ્કરે ।
અગ્નિર્મનુષ્યવિષ્ટપે માતા પ્રચણ્ડચણ્ડિકા ॥ ૨૮૧ ॥

તેજઃ સમસ્તપાચકં ચક્ષુઃ સમસ્તલોકકમ્ ।
ચિત્તં સમસ્તચિન્તકં માતા પ્રચણ્ડચણ્ડિકા ॥ ૨૮૨ ॥

દ્યૌસ્તેજસાં મહાનિધિઃ ભૂમિશ્ચ ભૂતધારિણી ।
આપશ્ચ સૂક્ષ્મવીચયો માતા પ્રચણ્ડચણ્ડિકા ॥ ૨૮૩ ॥

નિર્બાહુકસ્ય સા કરો નિર્મસ્તકસ્ય સા મુખમ્ ।
અન્ધસ્ય સા વિલોચનં માતા પ્રચણ્ડચણ્ડિકા ॥ ૨૮૪ ॥

પાણિં વિના કરોતિ સા જાનાતિ માનસં વિના ।
ચક્ષુર્વિના ચ વીક્ષતે માતા પ્રચણ્ડચણ્ડિકા ॥ ૨૮૫ ॥

હસ્તસ્ય હસ્ત ઉત્તમઃ ચિત્તસ્ય ચિત્તમદ્ભુતમ્ ।
નેત્રાસ્ય નેત્રામાયતં માતા પ્રચણ્ડચણ્ડિકા ॥ ૨૮૬ ॥

સા ભારતી મનીષિણાં સા માનસં મહાત્મનામ્ ।
સા લોચનં પ્રજાનતાં માતા પ્રચણ્ડચણ્ડિકા ॥ ૨૮૭ ॥

સક્તિઃ સમસ્તબાધિકા યુક્તિઃ સમસ્તસાધિકા ।
શક્તિઃ સમસ્તચાલિકા માતા પ્રચણ્ડચણ્ડિકા ॥ ૨૮૮ ॥

છિન્નાઽપિ જીવધારિણી ભીમાઽપિ શાન્તિદાયિની ।
યોષાઽપિ વીર્યવર્ધની માતા પ્રચણ્ડચણ્ડિકા ॥ ૨૮૯ ॥

માહેન્દ્રશક્તિરુત્તમા સૂક્ષ્માઽપિ ભારવત્તમા ।
શાતાપિ તેજસા તતા માતા પ્રચણ્ડચણ્ડિકા ॥ ૨૯૦ ॥

પુત્રેણ કૃત્તમસ્તકામાવિશ્ય રેણુકાતનુમ્ ।
સા ખેલતિ ક્ષમાતલે માતા પ્રચણ્ડચણ્ડિકા ॥ ૨૯૧ ॥

મામુગ્રપાપહારિણી સર્વપ્રપઞ્ચધારિણી ।
પાયાદપાયતોઽખિલાન્ માતા પ્રચણ્ડચણ્ડિકા ॥ ૨૯૨ ॥

ઇન્દ્રેસુરારિહર્તરિ ત્રૈલોક્યભૂમિભર્તરિ ।
ભક્તિં તનોતુ મે પરાં માતા પ્રચણ્ડચણ્ડિકા ॥ ૨૯૩ ॥

નિષ્ઠામનન્યચાલિતાં શ્રેષ્ઠાં ધિયં ચ સર્વગામ્ ।
ગીતા સુરૈર્દદાતુ મે માતા પ્રચણ્ડચણ્ડિકા ॥ ૨૯૪ ॥

સત્યાં ગિરં દદાતુ મે નિત્યાં કરોતુ ચ સ્થિતિમ્ ।
ધૂતાખિલાઽઘસન્તતિઃ માતા પ્રચણ્ડચણ્ડિકા ॥ ૨૯૫ ॥

સર્વં ચ મે કૃતાકૃતં કર્માગ્ર્યમલ્પમેવ વા ।
સમ્પૂરયત્વનામયા માતા પ્રચણ્ડચણ્ડિકા ॥ ૨૯૬ ॥

તેજોઝરસ્વરૂપયા ભૂયાદૃતસ્ય ધારયા ।
વિશ્વાવભાસિકેહ મે માતા પ્રચણ્ડચણ્ડિકા ॥ ૨૯૭ ॥

સા મેઽલ્પમર્ત્યતાશ્રિતાં હત્વાઽધમામહઙ્કૃતિમ્ ।
આક્રમ્ય ભાતુ મે તનું માતા પ્રચણ્ડચણ્ડિકા ॥ ૨૯૮ ॥

આત્મારિનાશને વિધિં સા મેઽભિધાયવત્સલા ।
સર્વં ધુનોતુ સંશયં માતા પ્રચણ્ડચણ્ડિકા ॥ ૨૯૯ ॥

એતાભિરુત્તમાંશુભિઃ નારાચિકાભિરીશ્વરી ।
સન્તોષમેતુ વર્ધતાં માતા પ્રચણ્ડચણ્ડિકા ॥ ૩૦૦ ॥

॥ ઇતિ શ્રીભગવન્મહર્ષિરમણાન્તેવાસિનો વાસિષ્ઠસ્ય
નરસિંહસૂનોર્ગણપતેઃ કૃતિઃ પ્રચણ્ડચણ્ડીત્રિશતી સમાપ્તા ॥

Also Read Prachandachandi Trishati:

300 Names of Prachanda Chandi Trishati Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

300 Names of Prachanda Chandi Trishati Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top