Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

300 Names of Prachanda Chandi Trishati Lyrics in Punjabi

Prachandachandi Trishati Lyrics in Punjabi:

॥ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡੀਤ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ॥

ਪ੍ਰਥਮਂ ਸ਼ਤਕਮ੍
ਪ੍ਰਥਮੋ ਮੁਕੁਲਸ੍ਤਬਕਃ
ਵਜ੍ਰਂ ਜਮ੍ਭਭਿਦਃ ਸਰ੍ਵਸ੍ਵਂ ਨਭਸਃ ।
ਵਨ੍ਦੇ ਵੈਰਿਸਹਂ ਵਿਦ੍ਯੁਜ੍ਜ੍ਯੋਤਿਰਹਮ੍ ॥ ੧ ॥

ਸਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਮਰੁਤਾਮੀਸ਼ਾਨਸ੍ਯ ਤਤਾ ।
ਵ੍ਯੋਮਾਗਾਰਰਮਾ ਸਾ ਦੇਵੀ ਪਰਮਾ ॥ ੨ ॥

ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਂ ਵ੍ਯਾਪਿਮਹੋ ਦਸ਼੍ਯਂ ਵਾਰਿਧਰੇ ।
ਤਤ੍ਤ੍ਵਂ ਤੇ ਮਰੁਤਾਂ ਰਾਜ੍ਞਃ ਪਤ੍ਨਿਪਰੇ ॥ ੩ ॥

ਦ੍ਵਾਭ੍ਯਾਂ ਤ੍ਵਂ ਵਨਿਤਾਰੂਪਾਭ੍ਯਾਂ ਲਸਸਿ ।
ਏਕਾ ਤਤ੍ਰ ਸ਼ਚੀ ਚਣ੍ਡਾਚਣ੍ਡ੍ਯਪਰਾ ॥ ੪ ॥

ਏਕਾ ਕਾਨ੍ਤਿਮਤੀ ਭਰ੍ਤਸ੍ਤਲ੍ਪਸਖੀ ।
ਅਨ੍ਯਾ ਵੀਰ੍ਯਵਤੀ ਪ੍ਰਾਯੋ ਯੁਦ੍ਧਸਖੀ ॥ ੫ ॥

ਏਕਾ ਮੋਹਯਤੇ ਸ਼ਕ੍ਰਂ ਚਨ੍ਦ੍ਰਮੁਖੀ ।
ਅਨ੍ਯਾ ਭੀਸ਼ਯਤੇ ਸ਼ਤ੍ਰੂਨਰ੍ਕਮੁਖੀ ॥ ੬ ॥

ਏਕਸ੍ਯਾਂ ਤਟਿਤੋ ਰਮ੍ਯਾ ਦੀਪ੍ਤਿਕਲਾ ।
ਅਨ੍ਯਸ੍ਯਾਂ ਸੁਤਰਾਮੁਗ੍ਰਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿਕਲਾ ॥ ੭ ॥

ਏਕਸ੍ਯਾਃ ਸਦਸ਼ੀ ਸੌਨ੍ਦਰ੍ਯੇ ਨ ਪਰਾ ।
ਅਨ੍ਯਸ੍ਯਾਸ੍ਤੁ ਸਮਾ ਵੀਰ੍ਯੇ ਨਾਸ੍ਤ੍ਯਪਰਾ ॥ ੮ ॥

ਏਕਾ ਸਞ੍ਚਰਤਿ ਸ੍ਵਰ੍ਗੇ ਭੋਗਵਤੀ ।
ਅਨ੍ਯਾ ਭਾਤਿ ਨਭੋਰਙ੍ਗੇ ਯੋਗਵਤੀ ॥ ੯ ॥

ਏਕਾ ਵਾ ਦਸ਼ਯੋਃ ਭੇਦੇਨ ਦ੍ਵਿਵਿਧਾ ।
ਇਨ੍ਦ੍ਰਾਣੀ ਵਿਬੁਧੈਃ ਗੀਤਾ ਪੁਣ੍ਯਕਥਾ ॥ ੧੦ ॥

ਚਣ੍ਡਿ ਤ੍ਵਂ ਵਰਦੇ ਪਿਣ੍ਡੇ ਕੁਣ੍ਡਲਿਨੀ ।
ਗੀਤਾ ਚ੍ਛਿਨ੍ਨਸ਼ਿਰਾਃ ਪ੍ਰਾਜ੍ਞੈਰ੍ਵੈਭਵਿਨੀ ॥ ੧੧ ॥

ਆਹੁਃ ਕੁਣ੍ਡਲਿਨੀਂ ਯਨ੍ਮੂਧ੍ਰ੍ਨਾ ਵਿਯੁਤਾਮ੍ ।
ਚਿਤ੍ਰਾ ਸਾ ਵਚਸੋ ਭਙ੍ਗੀ ਬੁਦ੍ਧਿਮਤਾਮ੍ ॥ ੧੨ ॥

ਪੁਤ੍ਰਾਚ੍ਛਿਨ੍ਨਸ਼ਿਰਾਃ ਪੁਣ੍ਯਾਯਾऽਬ੍ਜਮੁਖੀ ।
ਆਵਿਕ੍ਸ਼ਤ੍ ਕਿਲ ਤਾਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਸ਼ਕ੍ਰਸਖੀ ॥ ੧੩ ॥

ਤਸ੍ਮਾਦ੍ਵਾਯਮਵਚ੍ਚਿਤ੍ਤਾਮ੍ਭੋਜਰਮਾ ।
ਉਕ੍ਤਾ ਕਤ੍ਤਸ਼ਿਰਾਃ ਸਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਪਰਮਾ ॥ ੧੪ ॥

ਓਜੀਯਸ੍ਯਬਲਾ ਤੁਲ੍ਯਾ ਕਾਪਿ ਨਤੇ ।
ਰਾਜਾਰੇਰ੍ਜਨਨਿ ਸ੍ਵਰ੍ਨਾਰੀਵਿਨੁਤੇ ॥ ੧੫ ॥

ਯਾਵਨ੍ਤੋऽਵਤਰਾਃ ਸ਼ਕ੍ਤੇਰ੍ਭੂਮਿਤਲਾ ।
ਵੀਰ੍ਯੇਣਾਸ੍ਯਧਿਕਾ ਤੇਸ਼ੁ ਤ੍ਵਂ ਵਿਮਲੇ ॥ ੧੬ ॥

ਪ੍ਰਾਗੇਵ ਤ੍ਵਯਿ ਸਤ੍ਯੈਨ੍ਦ੍ਰੀਸ਼ਕ੍ਤਿਕਲਾ ।
ਵ੍ਯਕ੍ਤਾऽਭੂਚ੍ਛਿਰਸਿ ਚ੍ਛਿਨ੍ਨੇ ਭੂਰਿਬਲਾ ॥ ੧੭ ॥

ਤ੍ਵਂ ਛਿਨ੍ਨੇ ਮਹਸਾਂ ਰਾਸ਼ਿਃ ਸ਼ਕ੍ਤਿਰਸਿ ।
ਹੁਙ੍ਕਾਰੇਣ ਰਿਪੁਵ੍ਰਾਤਂ ਨਿਰ੍ਦਹਸਿ ॥ ੧੮ ॥

ਭੋਗਾਸਕ੍ਤਰਤਿਗ੍ਰਾਹਾਙ੍ਕਾਸਨਗਾ ।
ਬਾਲਾਰ੍ਕਦ੍ਯੁਤਿਭਤ੍ਪਾਦਾਮ੍ਭੋਜਯੁਵਾ ॥ ੧੯ ॥

ਛਿਨ੍ਨਂ ਪਾਣਿਤਲੇ ਮੂਰ੍ਧਾਨਂ ਦਧਤੀ ।
ਪ੍ਰਾਣਾਨਾਤ੍ਮਵਸ਼ੇ ਸਂਸ੍ਥਾਪ੍ਯਾਨਹਤੀ ॥ ੨੦ ॥

ਸ੍ਫਾਰਾਸ੍ਯੇਨ ਪਿਬਨ੍ਤ੍ਯੁਲ੍ਲੋਲਾਨਸਜਃ ।
ਧ੍ਵਸ੍ਤਾਨਾਦਧਤੀ ਦਪ੍ਤਾਨ੍ ਭੂਮਿਭੁਜਃ ॥ ੨੧ ॥

ਡਾਕਿਨ੍ਯਾऽਨਘਯਾ ਵਰ੍ਣਿਨ੍ਯਾ ਚ ਯੁਤਾ ।
ਰਾਮਾਮ੍ਬਾऽਵਤੁ ਮਾਂ ਦਿਵ੍ਯਂ ਭਾਵਮਿਤਾ ॥ ੨੨ ॥

ਕਾਰ੍ਯਂ ਸਾਧਯਿਤੁਂ ਵੀਰ੍ਯਂ ਵਰ੍ਧਯ ਮੇ ।
ਚਿਤ੍ਤਂ ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਨਿ ਚ ਚ੍ਛਿਨ੍ਨੇ ਸ੍ਥਾਪਯ ਮੇ ॥ ੨੩ ॥

ਯੋਗਂ ਮੇ ਵਿਸ਼ਯਾਰਾਤ੍ਯਬ੍ਧਿਂ ਤਰਿਤੁਮ੍ ।
ਚਿਤ੍ਤਂ ਦੇਵਿ ਕੁਰੁ ਤ੍ਵਂ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦ੍ਦਿਤੁਮ੍ ॥ ੨੪ ॥

ਮਾਨ੍ਦਾਰੈਰਿਵ ਮੇ ਗਾਯਤ੍ਰੈਰ੍ਵਿਮਲੈਃ ।
ਛਿਨ੍ਨੇ ਸਿਧ੍ਯਤੁ ਤੇ ਪਾਦਾਰ੍ਚਾ ਮੁਕੁਲੈਃ ॥ ੨੫ ॥

ਦ੍ਵਿਤੀਯੋ ਬਹਤੀਸ੍ਤਬਕਃ
ਨਿਖਿਲਾਮਯਤਾਪਹਰੀ ਨਿਜਸੇਵਕਭਵ੍ਯਕਰੀ ।
ਗਗਨਾਮਤਦੀਪ੍ਤਿਝਰੀ ਜਯਤੀਸ਼੍ਵਰਚਿਲ੍ਲਹਰੀ ॥ ੨੬ ॥

ਵਿਪਿਨੇ ਵਿਪਿਨੇ ਵਿਨੁਤਾ ਨਗਰੇ ਨਗਰੇ ਨਮਿਤਾ ।
ਜਯਤਿ ਸ੍ਥਿਰਚਿਤ੍ਤਹਿਤਾ ਜਗਤਾਂ ਨਪਤੇਰ੍ਦਯਿਤਾ ॥ ੨੭ ॥

ਮਤਿਕੈਰਵਿਣੀਨ੍ਦੁਕਲਾ ਮੁਨਿਹਤ੍ਕਮਲੇ ਕਮਲਾ ।
ਜਯਤਿ ਸ੍ਤੁਤਿਦੂਰਬਲਾ ਜਗਦੀਸ਼ਵਧੂਰ੍ਵਿਮਲਾ ॥ ੨੮ ॥

ਕਲਿਪਕ੍ਸ਼ਜੁਸ਼ਾਂ ਦਮਨੀ ਕਲੁਸ਼ਪ੍ਰਤਤੇਃ ਸ਼ਮਨੀ ।
ਜਯਤਿ ਸ੍ਤੁਵਤਾਮਵਨੀ ਸਦਯਾ ਜਗਤੋ ਜਨਨੀ ॥ ੨੯ ॥

ਅਤਿਚਣ੍ਡਿਸੁਪਰ੍ਵਨੁਤੇ ਬਲਪੌਰੁਸ਼ਯੋਰਮਿਤੇ ।
ਜਨਨਂ ਸੁਜਨਾਵਨਿਤੇ ਜਗਤਾਮੁਪਕਾਰਕਤੇ ॥ ੩੦ ॥

ਸਕਲਾਮਯਨਾਸ਼ਚਣੇ ਸਤਤਂ ਸ੍ਮਰਤਃ ਸੁਗੁਣੇ ।
ਮਮ ਕਾਰ੍ਯਗਤੇਃ ਪ੍ਰਥਮਂ ਮਰਣਂ ਨ ਭਵਤ੍ਵਧਮਮ੍ ॥ ੩੧ ॥

ਮਰਣਸ੍ਯ ਭਯਂ ਤਰਿਤੁਂ ਕਰੁਣਾਰਸਵਾਹਿਨਿ ਤੇ ।
ਸ੍ਮਰਣਾਦ੍ਰਸਯਾਮਿ ਗਲਚ੍ਚਰਣਾਮ੍ਬੁਰੁਹਾਦਮਤਮ੍ ॥ ੩੨ ॥

ਵਨਿਤਾਵਪੁਸ਼ਧ੍ਰਣਂ ਜਗਦਮ੍ਬ ਨ ਵੇਦ੍ਮਿ ਤਵ ।
ਵਿਯਦਗ੍ਨਿਤਨੋਧ੍ਰਣਂ ਸ਼ਿਰਸੇਹ ਵਹਾਮਿ ਸਦਾ ॥ ੩੩ ॥

ਸ਼ਤਸ਼ਃ ਪ੍ਰਸਤੈਧ੍ਰਣੈਃ ਮੁਨਿਮਸ੍ਤਕਵੀਥਿਸ਼ੁ ਸਾ ।
ਵਿਪੁਲੇ ਗਗਨੇ ਵਿਤਤਾ ਚਰਤਿ ਤ੍ਰਿਦਸ਼ੇਸ਼ਸਖੀ ॥ ੩੪ ॥

ਵਿਸ਼ਤਿ ਪ੍ਰਵਿਧਾਯ ਪਥਸ਼੍ਚਰਣਸ੍ਯ ਵਿਭਾਮ੍ਬਗੁਹਾਮ੍ ।
ਵਿਹਿਤਸ੍ਯ ਮਮੇਹਸ਼ਿਰਸ੍ਯਜਰੇ ਜਗਦੀਸ਼੍ਵਰਿ ਤੇ ॥ ੩੫ ॥

ਚਰਣਸ੍ਯ ਵਿਭਾ ਕਿਮੁ ਤੇ ਤਵ ਕਾਚਨ ਵੀਚਿਰੁਤ ।
ਵਿਵਿਧਾ ਵਿਦਧਾਤਿ ਕਥਾਃ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਨ੍ਤ੍ਯਯਿ ਭਕ੍ਤ੍ਗੁਹਾਮ੍ ॥ ੩੬ ॥

ਨਿਜਵੀਚਿਵਿਲਾਸਪਦਂ ਮਮ ਕਾਯਮਿਦਂ ਜਗਤਿ ।
ਕਰਣਂ ਸੁਰਕਾਰ੍ਯਕਤੇ ਤਵ ਨਿਸ੍ਤੁਲਭੇ ਭਵਤੁ ॥ ੩੭ ॥

ਮਮ ਵਰ੍ਸ਼੍ਮਣਿ ਹੀਨਬਲੇ ਯਦਿ ਕਸ਼੍ਚਨ ਲੋਪ ਇਵ ।
ਤਮਪੋਹ੍ਯਪਟਿਸ਼੍ਠਤਮਂ ਕੁਰੁ ਵਿਸ਼੍ਟਪਮਾਤਰਿਦਮ੍ ॥ ੩੮ ॥

ਸਹਤਾਮਿਦਮਮ੍ਬਵਪੁਸ੍ਤਵ ਨਾਟ੍ਯਮਪਾਰਜਵਮ੍ ।
ਬਹਿਰਨ੍ਤਰਸ਼ਤ੍ਰੁਸਹਂ ਭਜਤਾਂ ਬਹੁਲਂ ਚ ਬਲਮ੍ ॥ ੩੯ ॥

ਪਥਿਵੀ ਚ ਸਹੇਤ ਨ ਤੇ ਤਟਿਦੀਸ਼੍ਵਰਿ ਨਾਟ੍ਯਜਵਮ੍ ।
ਕਰੁਣਾ ਯਦਿ ਦੇਵਿ ਨ ਤੇ ਵਪੁਸ਼ਾਮਿਹ ਕਾ ਨੁ ਕਥਾ ॥ ੪੦ ॥

ਤਵ ਸ਼ਕ੍ਤਿਝਰੀਪਤਨਂ ਬਹਿਰਦ੍ਭੁਤਵਸ਼੍ਟਿਰਿਵ ।
ਇਦਮਨ੍ਤਰਨਨ੍ਤਬਲੇ ਮਦਿਰਾਰਸਪਾਨਮਿਵ ॥ ੪੧ ॥

ਪਰਮਿਕ੍ਸ਼ੁਰਸੋ ਮਧੁਰੋ ਮਦਿਰਾਮਦਕਤ੍ਪਰਮਾ ।
ਮਧੁਰਾ ਮਦਕਚ੍ਚ ਭਸ਼ਂ ਤਵ ਸ਼ਕ੍ਤਿਕਲਾਲਹਰੀ ॥ ੪੨ ॥

ਰਸਨੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਮਾਤ੍ਰਾਮੁਦਂ ਵਰ ਇਕ੍ਸ਼ੁਰਸਃ ਕੁਰੁਤੇ ।
ਬਹਿਰਨ੍ਤਰਪਿ ਪ੍ਰਮਦਂ ਤਵ ਸ਼ਕ੍ਤਿਕਲਾਲਹਰੀ ॥ ੪੩ ॥

ਵਪੁਸ਼ੋ ਮਨਸਸ਼੍ਚਧਿਯੋ ਬਲਮਦ੍ਭੁਤਮਾਦਧਤੀ ।
ਪ੍ਰਮਦਂ ਚ ਜਯਤ੍ਯਜਰੇ ਤਵ ਸ਼ਕ੍ਤਿਕਲਾਲਹਰੀ ॥ ੪੪ ॥

ਤਵ ਸ਼ਕ੍ਤਿਕਲਾਲਹਰੀ ਪਰਿਸ਼ੋਧਯਤੇ ਭੁਵਿ ਯਮ੍ ।
ਵਿਦੁਰਾਗਮਸਾਰਵਿਦਃ ਸਨਿਮੇਸ਼ਮਮਰ੍ਤ੍ਯਮਿਮਮ੍ ॥ ੪੫ ॥

ਲਹਰੀਮਖਿਲਾਮ੍ਬ ਵਿਨਾ ਤਵ ਯੋऽਨੁਭਵਂ ਵਦਤਿ ।
ਅਯਿ ਵਞ੍ਚਿਤ ਏਸ਼ ਮਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਯੇਣ ਮਹਾਵਿਭਵੇ ॥ ੪੬ ॥

ਸਤਤਾਲਹਰੀ ਯਦਿ ਤੇ ਬਹਿਰਨ੍ਤਰਪਿ ਪ੍ਰਗੁਣਾ ।
ਭਵਬਨ੍ਧਚਯਃ ਸ਼ਿਥਿਲੋ ਭੁਵਿ ਜੀਵਤ ਏਵ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੪੭ ॥

ਇਹ ਤਾਵਦਪਾਰਬਲੇ ਸਕਲਾ ਅਪਿ ਯੋਗਕਥਾਃ ।
ਤਵ ਯਾਵਦਨਨ੍ਤਜੁਸ਼ੋ ਨ ਪਵਿਤ੍ਰਝਰੀਪਤਨਮ੍ ॥ ੪੮ ॥

ਵਿਸ਼ਯਾਰਿਵਿਨਾਸ਼ਵਿਧੌ ਰਮਣੀਯਮੁਪਾਯਮਜੇ ।
ਕਥਯੇਸ਼੍ਵਰਿ ਮੇ ਵਿਸ਼ਦਂ ਤਵ ਨਾਮ੍ਬ ਨ ਸਾਧ੍ਯਮਿਦਮ੍ ॥ ੪੯ ॥

ਗਣਨਾਥਕਵੇਃ ਕਤਿਭਿਃ ਬਹਤੀਭਿਰਿਮਾਭਿਰਜਾ ।
ਪਰਿਤਪ੍ਯਤੁ ਚਣ੍ਡਵਧੂਃ ਕਪਟਾਗਗਨਾਗ੍ਨਿਕਲਾ ॥ ੫੦ ॥

ਤਤੀਯਃ ਸੁਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾਸ੍ਤਬਕਃ
ਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡਿਕਾਂ ਬਾਲਭਾਨੁਭਾਮ੍ ।
ਨੌਮਿ ਦੇਵਤਾਰਾਜਵਲ੍ਲਭਾਮ੍ ॥ ੫੧ ॥

ਨਾਭਿਮਣ੍ਡਲਸ਼੍ਵੇਤਪਦ੍ਮਗੇ ।
ਚਣ੍ਡਦੀਧਿਤੇਰ੍ਮਣ੍ਡਲੇ ਸ੍ਥਿਤਾਮ੍ ॥ ੫੨ ॥

ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਨਾਡਿਕਾਦੇਹਧਾਰਿਣੀਮ੍ ।
ਘੋਰਪਾਤਕਵ੍ਰਾਤਹਾਰਿਣੀਮ੍ ॥ ੫੩ ॥

ਉਗ੍ਰਵਿਕ੍ਰਮਚ੍ਛਿਨ੍ਨਮਸ੍ਤਕਾਮ੍ ।
ਦਗ੍ਧਵਾਸਨਾਘਾਸਜਾਲਕਾਮ੍ ॥ ੫੪ ॥

ਨੌਮਿ ਸਦ੍ਧਿਯਂ ਸਿਦ੍ਧਸਂਸ੍ਤੁਤਾਮ੍ ।
ਵਜ੍ਰਧਾਰਿਣਃ ਸ਼ਕ੍ਤਿਮਦ੍ਭੁਤਾਮ੍ ॥ ੫੫ ॥

ਪ੍ਰਾਣਿਨਾਂ ਤਨੌ ਤਨ੍ਤੁਸਨ੍ਨਿਭਾਮ੍ ।
ਅਮ੍ਬਰਸ੍ਥਲੇ ਵ੍ਯਾਪਕਪ੍ਰਭਾਮ੍ ॥ ੫੬ ॥

ਚਾਰੁਵਰ੍ਣਿਨੀਪ੍ਰੀਤਿਲਾਲਿਤਾਮ੍ ।
ਭੀਮਡਾਕਿਨੀਵੀਰ੍ਯਨਨ੍ਦਿਤਾਮ੍ ॥ ੫੭ ॥

ਦੀਪ੍ਯਦਕ੍ਸ਼ਿਭਾਭੀਸ਼ਿਤਾਸੁਰਾਮ੍ ।
ਨੌਮਿ ਵਜ੍ਰਿਣਃ ਸ਼ਕ੍ਤਿਮਕ੍ਸ਼ਰਾਮ੍ ॥ ੫੮ ॥

ਯਾ ਵਿਸ਼ਤ੍ਤਪੋਧ੍ਵਸ੍ਤਪਾਤਕਾਮ੍ ।
ਰੇਣੁਕਾਂ ਸੁਤਚ੍ਛਿਨ੍ਨਮਸ੍ਤਕਾਮ੍ ॥ ੫੯ ॥

ਨੌਮਿ ਤਾਮਰਿਵ੍ਰਾਤਮਰ੍ਦਿਨੀਮ੍ ।
ਨਾਕਮੇਦਿਨੀਪਾਲਭਾਮਿਨੀਮ੍ ॥ ੬੦ ॥

ਦੇਵਸੁਨ੍ਦਰੀਮਸ੍ਤਲਾਲਿਤਮ੍ ।
ਅਮ੍ਬਿਕਾਪਦਂ ਭਾਤੁ ਮੇ ਹਿਤਮ੍ ॥ ੬੧ ॥

ਸ਼ੋਧ੍ਯਤਾਮਯਂ ਸਰ੍ਵਧੀਪੁਸ਼ਾ ।
ਲੋਕਧਾਤ੍ਰਿ ਤੇ ਪਾਦਰੋਚਿਸ਼ਾ ॥ ੬੨ ॥

ਕੋਟਿਸ਼ਸ੍ਤਵ ਪ੍ਰਾਜ੍ਯਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਃ ।
ਵਿਦ੍ਯੁਦਮ੍ਬਿਕੇ ਪਾਦਪਙ੍ਕ੍ਤਯਃ ॥ ੬੩ ॥

ਤਾਸੁ ਵਿਕ੍ਰਮਾਧਾਯਿਚੇਸ਼੍ਟਿਤਮ੍ ।
ਤਾਸੁ ਵਿਸ਼੍ਟਪਜ੍ਞਾਨਮਦ੍ਭੁਤਮ੍ ॥ ੬੪ ॥

ਸਰ੍ਵਤੋऽਮ੍ਬ ਤੇ ਪਾਦਚੇਸ਼੍ਟਿਤਮ੍ ।
ਵੇਤ੍ਤਿ ਤਤ੍ਕਤੀ ਨੋ ਜਡਃ ਕਤਮ੍ ॥ ੬੫ ॥

ਵੇਤ੍ਤਿ ਯਃ ਕਤੀ ਤਤ੍ਰਾ ਤਦ੍ਬਲਮ੍ ।
ਵੇਦ ਯੋ ਨਨਾ ਤਤ੍ਰ ਨੋ ਫਲਮ੍ ॥ ੬੬ ॥

ਅਰ੍ਪਯੇਤ੍ਤਨੁਂ ਯਃ ਸਵਿਤ੍ਰਿ ਤੇ ।
ਸ਼ਕ੍ਤਿਵੈਭਵਂ ਤਤ੍ਰ ਪਣ੍ਡਿਤੇ ॥ ੬੭ ॥

ਪੂਰੁਸ਼ੋ ਭਵਨ੍ਨੂਰ੍ਮਿਰਚ੍ਯੁਤੇ ।
ਮਤ੍ਤਨੁਂ ਸ੍ਤ੍ਰੈਯਂ ਸਮ੍ਭੁਨਕ੍ਤੁ ਤੇ ॥ ੬੮ ॥

ਸਰ੍ਵਤੋ ਗਤਿਰ੍ਭਾਮਦਮ੍ਬ ਤੇ ।
ਮਦ੍ਗੁਹਾਨ੍ਤਰੇ ਭਾਤੁ ਵਿਸ਼੍ਰੁਤੇ ॥ ੬੯ ॥

ਉਗ੍ਰਵੈਭਵਾਸ਼ਕ੍ਤਿਰਨ੍ਤਰੇ ।
ਭਾਤੁ ਤੇ ਪਦਪ੍ਰੇਯਸਃਪਰੇ ॥ ੭੦ ॥

ਚਣ੍ਡਿ ਤੇ ਪੁਨਸ਼੍ਚੇਤ੍ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਤਾ ।
ਕੀਦਗਮ੍ਬਿਕੇ ਸਾ ਮਹੋਗ੍ਰਤਾ ॥ ੭੧ ॥

ਮਰ੍ਤ੍ਯਹਸ੍ਤਿਨਂ ਮਸ੍ਤਭੇਦਿਨੀ ।
ਸ਼ਕ੍ਤਿਰਮ੍ਬ ਤੇ ਪਾਤੁ ਪਾਵਨੀ ॥ ੭੨ ॥

ਉਤ੍ਤਮੋਤ੍ਤਮਾ ਚਿਤ੍ਤਚਿਨ੍ਤ੍ਯਤਾਮ੍ ।
ਕਤ੍ਤਮਸ੍ਤਕਾ ਮਤ੍ਤਕਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੭੩ ॥

ਆਤ੍ਮਵੈਰਿਣਾਂ ਨਾਸ਼ਨੇ ਵਿਧਿਮ੍ ।
ਬ੍ਰੂਹਿ ਮੇ ਜਨਨ੍ਯਨ੍ਤਰਾਵਧਿਮ੍ ॥ ੭੪ ॥

ਚੇਤਸੋऽਮ੍ਬ ਤੇ ਜਾਯਤਾਂ ਹਿਤਮ੍ ।
ਸੌਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਸਦ੍ਗੀਤਮਦ੍ਭੁਤਮ੍ ॥ ੭੫ ॥

ਚਤੁਰ੍ਥੋ ਨਰਮਨੋਰਮਾਸ੍ਤਬਕਃ
ਅਮਰਪਾਲਿਨੀ ਦਿਤਿਜਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਭੁਵਨਭੂਪਤੇਰ੍ਜਯਤਿ ਭਾਮਿਨੀ ॥ ੭੬ ॥

ਅਤਿਸ਼ੁਭਾ ਨਭਸ੍ਤਲਵਿਸਾਰਿ ਭਾ ।
ਜਗਦਧੀਸ਼ਿਤੁਰ੍ਜਯਤਿ ਵਲ੍ਲਭਾ ॥ ੭੭ ॥

ਸੁਰਮਹੀਪਤੇਰ੍ਹਦਯਮੋਹਿਨੀ ।
ਕਪਟਕਾਮਿਨੀ ਜਯਤਿ ਮਾਯਿਨੀ ॥ ੭੮ ॥

ਜਯਤਿ ਕੁਣ੍ਡਲੀਪੁਰਨਿਕੇਤਨਾ ।
ਤਟਿਦਧੀਸ਼੍ਵਰੀ ਤਰਲਲੋਚਨਾ ॥ ੭੯ ॥

ਵਿਮਲਮਸ੍ਤਕੈਰ੍ਹਦਿ ਵਿਧਾਰਿਤਾ ।
ਦਲਿਤਮਸ੍ਤਕਾ ਜਯਤਿ ਦੇਵਤਾ ॥ ੮੦ ॥

ਜਯਤਿ ਵਿਦ੍ਯੁਤੋ ਯੁਵਤਿਭੂਮਿਕਾ ।
ਇਹ ਖਲਾਨ੍ਤਕਜ੍ਜਯਤਿ ਰੇਣੁਕਾ ॥ ੮੧ ॥

ਅਮਿਤਵਿਕ੍ਰਮੇ ਜਯਜਯਾਮ੍ਬਿਕੇ ।
ਪਰਸ਼ੁਧਾਰਿਣੋ ਜਨਨਿ ਰੇਣੁਕੇ ॥ ੮੨ ॥

ਵਿਨਤਪਾਲਿਕੇ ਧਰਣਿਕਾਲਿਕੇ ।
ਜਨਪਤਿਦ੍ਵਿਸ਼ੋ ਜਨਨਿ ਪਾਹਿ ਮਾਮ੍ ॥ ੮੩ ॥

ਮਮ ਕ੍ਤਦਮ੍ਬੁਜਂ ਤਵ ਪਦਾਮ੍ਬੁਜੇ ।
ਭਜਤੁ ਲੀਨਤਾਂ ਕਪਟਨਾਰ੍ਯਜੇ ॥ ੮੪ ॥

੧੦੮
ਕਰੁਣਯਾ ਕ੍ਰਿਯਾਦ੍ਭਗਵਤੀ ਸ਼ੁਭਾ ।
ਮਮ ਮੁਦਾਵਹਂ ਮਦਮੁਦਾਰਭਾ ॥ ੮੫ ॥

ਤਵ ਮਦੇ ਵਸ਼ਾ ਜਯਤਿ ਦਾਨਵਾਨ੍ ।
ਤਵ ਮਦੇ ਹਰੋ ਨਟਤਿ ਮੋਦਵਾਨ੍ ॥ ੮੬ ॥

ਤਵ ਮਦੇ ਰਵਿਸ੍ਤਪਤਿ ਤੇਜਸਾ ।
ਤਵ ਮਦੇ ਸ੍ਵਭੂਰਵਤਿ ਚੌਜਸਾ ॥ ੮੭ ॥

ਤਵ ਮਦੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਰਮਯਤੇऽਖਿਲਮ੍ ।
ਤਵ ਮਦੇऽਨਿਲਃ ਪ੍ਰਥਯਤੇ ਬਲਮ੍ ॥ ੮੮ ॥

ਤਵ ਮਦੇऽਨਲੋ ਜਗਤਿ ਰਾਜਤੇ ।
ਤਵ ਮਦੇ ਮੁਨਿਰ੍ਨਿਗਮਮੀਕ੍ਸ਼ਤੇ ॥ ੮੯ ॥

ਤਵ ਮਦੇ ਧਰਾ ਭ੍ਰਮਤਿ ਮੇਦਿਨੀ ।
ਤਵ ਮਦੇ ਤਨੁਰ੍ਮਮ ਚ ਮੋਦਿਨੀ ॥ ੯੦ ॥

ਦਹਨਕੀਲਵਨ੍ਨਿਰੁਪਮੋਗ੍ਰਤਾ ।
ਸ਼ਸ਼ਿਮਯੂਖਵਤ੍ਪਰਮਸੌਮ੍ਯਤਾ ॥ ੯੧ ॥

ਗਗਨਦੇਸ਼ਵਤ੍ਸ੍ਥਿਤਿਰਚਞ੍ਚਲਾ ।
ਤਪਨਰਸ਼੍ਮਿਵਦ੍ਗਤਿਰਪਙ੍ਕਿਲਾ ॥ ੯੨ ॥

ਅਮਤਵਨ੍ਮਦਃ ਪਵਨਵਦ੍ਬਲਮ੍ ।
ਤਵ ਤਰਙ੍ਗਕੇ ਕਿਮਿਵ ਨੋ ਫਲਮ੍ ॥ ੯੩ ॥

ਤਵ ਨਵਾਮਹਾਮਦਵਿਧਾਯਿਕਾ ।
ਅਘਹਰੀਸੁਰਾ ਜਯਤਿ ਵੀਚਿਕਾ ॥ ੯੪ ॥

ਤਵ ਸੁਚਿਤ੍ਤਿਕਾ ਜਨਨਿ ਵੀਚਿਕਾ ।
ਅਮਤਵਰ੍ਸ਼ਿਣੀ ਜਯਤਿ ਹਰ੍ਸ਼ਿਣੀ ॥ ੯੫ ॥

ਅਮਰਰਾਜ੍ਞਿਦੇਵ੍ਯਸੁਰਵਿਘ੍ਨਹਾ ।
ਅਸੁਰੁਪਾਸਕਾਨਵਤਿ ਤੇ ਕਲਾ ॥ ੯੬ ॥

ਅਨੁਗਹੀਤਵਾਕ੍ਤਵ ਗਭਸ੍ਤਿਨਾ ।
ਸਕਲਸਿਦ੍ਧਿਰਾਡ੍ ਭਵਤਿ ਦੇਵਿਨਾ ॥ ੯੭ ॥

ਸਤਤਚਿਨ੍ਤਨਾਤ੍ਤਵ ਗੁਹਾਨ੍ਤਰੇ ।
ਨਿਯਤਚੇਤਸੋ ਜਗਦਿਦਂ ਕਰੇ ॥ ੯੮ ॥

ਜਨਨਿ ਮੇ ਵਿਧਿਂ ਕਥਯ ਭੀਸ਼ਣੇ ।
ਵਿਸ਼ਯਸ਼ਾਤ੍ਰਾਵਵ੍ਰਜਵਿਦਾਰਣੇ ॥ ੯੯ ॥

ਤਵ ਮਨੋਰਮੇ ਸੁਰਪਤੇਰਿਮਾਃ ।
ਵਿਦਧਤਾਂ ਮੁਦਂ ਨਰਮਨੋਰਮਾਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ਦ੍ਵਿਤੀਯਂ ਸ਼ਤਕਮ੍
ਪਞ੍ਚਮੋ ਰਥੋਦ੍ਧਤਾਸ੍ਤਬਕਃ
ਕਤ੍ਤਮਸ੍ਤਮਪਿਸ਼ਾਤਕਰ੍ਤਰੀਂ ਪਾਣਿਪਦ੍ਮਯੁਗਲੇਨ ਬਿਭ੍ਰਤੀਮ੍ ।
ਸਂਸ੍ਮਰਾਮਿ ਤਰੁਣਾਰ੍ਕਰੋਚਿਸ਼ਂ ਯੋਸ਼ਿਤਂ ਮਨਸਿ ਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡਿਕਾਮ੍ ॥ ੧੦੧ ॥

ਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡਿ ਤਵ ਪਾਣਿਪਙ੍ਕਜੇ ਯਨ੍ਨਿਜਂ ਲਸਤਿ ਕਤ੍ਤਮਸ੍ਤਕਮ੍ ।
ਦੇਵਿ ਸੂਚਯਤਿ ਚਿਤ੍ਤਨਾਸ਼ਨਂ ਤਤ੍ਤਵੇਨ੍ਦ੍ਰਹਦਯਾਧਿਨਾਯਿਕੇ ॥ ੧੦੨ ॥

ਦੀਪ੍ਤਿਵਿਗ੍ਰਹਲਤਾਂ ਮਹਾਬਲਾਂ ਵਹ੍ਨਿਕੀਲਨਿਭਰਕ੍ਤਕੁਨ੍ਤਲਾਮ੍ ।
ਸਂਸ੍ਮਰਾਮਿ ਰਤਿਮਨ੍ਮਥਾਸਨਾਂ ਦੇਵਤਾਂ ਤਰੁਣਭਾਸ੍ਕਰਾਨਨਾਮ੍ ॥ ੧੦੩ ॥

ਰਸ਼੍ਮਿਭਿਸ੍ਤਵ ਤਨੂਲਤਾਕਤਾ ਰਸ਼੍ਮਿਭਿਸ੍ਤਵ ਕਤਾਸ਼੍ਚ ਕੁਨ੍ਤਲਾਃ ।
ਰਸ਼੍ਮਿਭਿਸ੍ਤਵ ਕਤਂ ਜ੍ਵਲਨ੍ਮੁਖਂ ਰਸ਼੍ਮਿਭਿਸ੍ਤਵ ਕਤੇ ਚ ਲੋਚਨੇ ॥ ੧੦੪ ॥

ਦੇਵਿ ਰਸ਼੍ਮਿਕਤਸਰ੍ਵਵਿਗ੍ਰਹੇ ਦਸ਼੍ਟਿਪਾਤਕਤਸਾਧ੍ਵਨੁਗ੍ਰਹੇ ।
ਅਮ੍ਬਰੋਦਵਸਿਤੇ ਸ਼ਰੀਰਿਣਾਮਮ੍ਬ ਪਾਹਿ ਰਵਿਬਿਮ੍ਬਚਾਲਿਕੇ ॥ ੧੦੫ ॥

ਯਤ੍ਤਵਾਸਨਮਸ਼ੇਸ਼ਮੋਹਨੌ ਵਿਦ੍ਯੁਦਕ੍ਸ਼ਿਰਤਿਸੂਨਸਾਯਕੌ ।
ਏਤਦਿਨ੍ਦ੍ਰਸਖਿ ਭਾਸ਼ਤੇ ਤ੍ਵਯਾ ਤਾਵੁਭਾਵਪਿ ਬਲਾਦਧਃ ਕਤੌ ॥ ੧੦੬ ॥

ਦਸ਼੍ਟਿਰੇਵ ਤਵ ਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਮਾਹਵੇ ਸ਼ਾਤ੍ਰਵਸ੍ਤੁ ਤਵ ਨ ਕ੍ਸ਼ਮਃ ਪੁਰਃ ।
ਵਸ੍ਤ੍ਰਮਮ੍ਬ ਦਿਸ਼ ਏਵ ਨਿਰ੍ਮਲਾਃ ਪ੍ਰੇਕ੍ਸ਼ਿਤੁਂ ਭਵਤਿ ਨ ਪ੍ਰਭੁਃ ਪਰਃ ॥ ੧੦੭ ॥

ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ਾਂ ਦਸ਼ਸ਼ਤਾਨਿ ਤੇ ਰੁਚਿਂ ਪਾਤੁਮੇਵ ਪਰਮਸ੍ਯ ਵਜ੍ਰਿਣਃ ।
ਭਾਸ੍ਵਤਃ ਕਰਸਹਸ੍ਰਮਮ੍ਬਿਕੇ ਲਾਲਨਾਯ ਤਵ ਪਾਦਪਦ੍ਮਯੋਃ ॥ ੧੦੮ ॥

ਸ਼ੂਲਮਗ੍ਨਿਤਿਲਕਸ੍ਯ ਧੂਰ੍ਜਟੇਃ ਚਕ੍ਰਮਚ੍ਛਜਲਜਾਤਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ਃ ।
ਵਜ੍ਰਮਮ੍ਬ ਮਰੁਤਾਂ ਚ ਭੂਪਤੇਃ ਤੇਜਸਸ੍ਤਵ ਕਤਾਨਿ ਭਾਗਕੈਃ ॥ ੧੦੯ ॥

ਭੈਰਵੀਚਰਣਭਕ੍ਤ੍ਬਾਨ੍ਧਵੀ ਤਾਰਿਣੀ ਚ ਸੁਰਪਕ੍ਸ਼ਧਾਰਿਣੀ ।
ਕਾਲਿਕਾ ਚ ਨਤਪਾਲਿਕਾऽਪਰਾਸ਼੍ਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡਿ ਤਵ ਭੀਮਭੂਮਿਕਾਃ ॥ ੧੧੦ ॥

ਰਕ੍ਸ਼ ਮੇ ਕੁਲਮਤੀਨ੍ਦ੍ਰਿਯੇ ਤਤੇ ਰਾਕ੍ਸ਼ਸਾਦਿਨਿ ਸੁਰੈਃ ਸਮਰ੍ਚਿਤੇ ।
ਪੁਤ੍ਰਾਸ਼ਿਸ਼੍ਯਸਹਿਤੋऽਹਮਮ੍ਬ ਤੇ ਪਾਵਨਂ ਪਦਸਰੋਰੁਹਂ ਸ਼੍ਰਯੇ ॥ ੧੧੧ ॥

ਐਨ੍ਦ੍ਰਿਦੇਵਿ ਭਵਤੀ ਮਹਾਬਲਾ ਛਿਨ੍ਨਮਸ੍ਤਯੁਵਤਿਸ੍ਤੁ ਤੇ ਕਲਾ ।
ਸਰ੍ਵਲੋਕਬਲਵਿਤ੍ਤਸ਼ੇਵਧੇਃ ਪੇਰਕ੍ਸ਼ਿਤਾऽਸ੍ਤਿ ਤਵ ਕੋ ਬਲਾਵਧੇਃ ॥ ੧੧੨ ॥

ਯੇਯਮਮ੍ਬ ਰੁਚਿਰੁਜ੍ਜ੍ਵਲਾਨਨੇ ਯਾ ਚ ਕਾਚਨ ਵਿਭਾ ਵਿਭਾਵਸੌ ।
ਤਦ੍ਦ੍ਵਯਂ ਤਵ ਸਵਿਤ੍ਰਿ ਤੇਜਸੋ ਭੂਮਿਨਾਕਨਿਲਯਸ੍ਯ ਵੈਭਵਮ੍ ॥ ੧੧੩ ॥

ਪ੍ਰਾਣਦਾ ਤਵ ਰੁਚਿਰ੍ਜਗਤ੍ਤ੍ਰਾਯੇ ਪ੍ਰਾਣਹਚ੍ਚ ਬਤ ਕਾਰ੍ਯਭੇਦਤਃ ।
ਵੈਭਵਂ ਭੁਵਨਚਕ੍ਰਪਾਲਿਕੇ ਕੋ ਨੁ ਵਰ੍ਣਯਿਤੁਮੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤਵ ॥ ੧੧੪ ॥

ਉਦ੍ਭਵਸ੍ਤਵਵਿਪਾਕਵੈਭਵੇ ਨਾਸ਼ਨਂ ਚ ਜਗਦਮ੍ਬ ਦੇਹਿਨਾਮ੍ ।
ਯੌਵਨਂ ਨਯਨਹਾਰਿਨਿਰ੍ਮਲਂ ਵਾਰ੍ਧਕਂ ਚ ਵਿਤਤਾਤੁਲਪ੍ਰਭੇ ॥ ੧੧੫ ॥

ਨਿਰ੍ਬਲੋ ਭਵਤਿ ਭੂਤਲੇ ਯੁਵਾ ਯਚ੍ਚ ਦੇਵਿ ਜਰਠੋ ਭਵੇਦ੍ਬਲੀ ।
ਤਦ੍ਵਯਂ ਤਵ ਵਿਚਿਤ੍ਰਪਾਕਤਃ ਪਾਕਸ਼ਾਸਨਸਖਿ ਕ੍ਸ਼ਰੇਤਰੇ ॥ ੧੧੬ ॥

ਵਾਰ੍ਧਕੇਨ ਬਲਕਾਨ੍ਤਿਹਾਰਿਣਾ ਦਾਰੁਣੇਨ ਕਟੁਕਾਰ੍ਯਕਾਰਿਣਾ ।
ਗ੍ਰਸ੍ਤਮੇਤਮਧੁਨਾ ਪੁਨਃ ਕੁਰੁ ਤ੍ਰਾਣਦੇ ਯੁਵਕਵਤ੍ਪਦਾਸ਼੍ਰਿਤਮ੍ ॥ ੧੧੭ ॥

ਭੋਗਲਾਲਸਤਯਾ ਨ ਨੂਤਨਂ ਦੇਵਿ ਵਿਕ੍ਰਮਮਪਾਰਮਰ੍ਥਯੇ ।
ਅਤ੍ਰ ਮੇ ਵਪੁਸ਼ਿ ਲਾਸ੍ਯਮਮ੍ਬ ਤੇ ਸੋਢੁਮੇਵ ਮਮ ਸੇਯਮਰ੍ਥਨਾ ॥ ੧੧੮ ॥

ਸ਼ਕ੍ਤਿਰਮ੍ਬ ਮਮ ਕਾਚਿਦਨ੍ਤਰੇ ਯਾ ਤ੍ਵਯੈਵ ਨਿਹਿਤਾਲਮਲ੍ਪਕਾ ।
ਵਦ੍ਧਿਮੇਤ੍ਯ ਸਹਤਾਮਿਯਂ ਪਰਾਂ ਬਾਹ੍ਯਸ਼ਕ੍ਤਿਮਿਹ ਨਿਰ੍ਗਲਜ੍ਝਰਾਮ੍ ॥ ੧੧੯ ॥

ਅਮ੍ਬ ਤੇ ਨਰਸੁਰਾਸੁਰਸ੍ਤੁਤੇ ਦਿਵ੍ਯਸ਼ਕ੍ਤਿਲਹਰੀਵਿਸ਼ੋਧਿਤਮ੍ ।
ਪਾਤਕਾਨਿ ਜਹਤੀਵ ਮਾਮਿਮਂ ਕਾਮਯਨ੍ਤ ਇਵ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਯਃ ॥ ੧੨੦ ॥

ਸ਼ਕ੍ਤਿਰਿਨ੍ਦ੍ਰਸਖਿ ਚੇਨ੍ਨ ਤੇ ਮਸ਼ਾ ਭਕ੍ਤਿਰੀਸ਼੍ਵਰਿ ਨ ਮੇ ਮਸ਼ਾ ਯਦਿ ।
ਉਲ੍ਲਸਨ੍ਤੁ ਰਤਿਕਨ੍ਤੁਪੀਠਿਕੇ ਸ਼ੀਧ੍ਰਮੇਵ ਮਯਿ ਯੋਗਸਿਦ੍ਧਯਃ ॥ ੧੨੧ ॥

ਅਸ੍ਤੁ ਭਕ੍ਤਿਰਖਿਲਾਮ੍ਬ ਮੇ ਨ ਵਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿਰੇਵ ਤਵ ਸਮ੍ਪ੍ਰਸ਼ੋਧ੍ਯ ਮਾਮ੍ ।
ਦੇਵਕਾਰ੍ਯਕਰਣਕ੍ਸ਼ਮਂ ਬਲਾਦਾਦਧਾਤੁ ਵਿਦਧਾਤੁ ਚਾਮਤਮ੍ ॥ ੧੨੨ ॥

ਆਸ੍ਯਮਮ੍ਬ ਤਵ ਯਦ੍ਯਪੀਕ੍ਸ਼ਿਤਂ ਲਾਸ੍ਯਮੇਤਦਨੁਭੂਯਤੇ ਮਯਾ ।
ਪਾਦਘਾਤਤਤਿਚੂਰ੍ਣਿਤਾਨ੍ਯਜੇ ਯਤ੍ਰ ਯਾਨ੍ਤਿ ਦੁਰਿਤਾਨਿ ਸਙ੍ਕ੍ਸ਼ਯਮ੍ ॥ ੧੨੩ ॥

ਸ੍ਵੀਯਸ਼ਕ੍ਤਿਲਹਰੀਵਿਲਾਸਿਨੇ ਕਿਙ੍ਕਰਾਯ ਪਦਪਦ੍ਮਲਮ੍ਬਿਨੇ ।
ਭਾਸ਼ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਯਵੈਰਿਦਾਰਣੇ ਭਙ੍ਗਵਰ੍ਜਿਤਮੁਪਾਯਮਮ੍ਬਿਕਾ ॥ ੧੨੪ ॥

ਨਿਰ੍ਮਲੇ ਕਰੁਣਯਾ ਪ੍ਰਪੂਰਿਤੇ ਸਨ੍ਤਤਂ ਵਿਕਸਿਤੇ ਮਹਾਮਹੇ ।
ਅਮ੍ਬਿਕਾਹਦਿ ਵਿਤਨ੍ਵਤਾਮਿਮਾਃ ਸਮ੍ਪ੍ਰਸਾਦਮਤੁਲਂ ਰਥੋਦ੍ਧਤਾਃ ॥ ੧੨੫ ॥

ਸ਼ਸ਼੍ਠਃ ਸ੍ਵਾਗਤਾਸ੍ਤਬਕਃ
ਯੋਗਿਨੇ ਬਲਮਲਂ ਵਿਦਧਾਨਾ ਸੇਵਕਾਯ ਕੁਸ਼ਲਾਨਿ ਦਦਾਨਾ ।
ਅਸ੍ਤੁ ਮੇ ਸੁਰਧਰਾਪਤਿਸ਼ਕ੍ਤਿਸ਼੍ਚੇਤਸਸ਼੍ਚ ਵਪੁਸ਼ਸ਼੍ਚ ਸੁਖਾਯ ॥ ੧੨੬ ॥

ਕਾਰ੍ਯਮਸ੍ਤਿ ਮਮ ਕਿਞ੍ਚਨ ਸਤ੍ਯਂ ਤਜ੍ਜਯਾਯ ਵਿਲਪਾਮਿ ਚ ਸਤ੍ਯਮ੍ ।
ਏਵਮਪ੍ਯਕਪਟੈਵ ਰਤਿਰ੍ਮੇ ਵਜ੍ਰਪਾਣਿਸਖਿ ਤੇ ਪਦਪਦ੍ਮੇ ॥ ੧੨੭ ॥

ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਯਾ ਤਵ ਨੁਤਿਂ ਵਿਦਧਾਮਿ ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਯਾ ਤਵ ਮਨੁਂ ਪ੍ਰਜਪਾਮਿ ।
ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਯਾ ਤਵ ਵਿਜਭਿਤਮੀਕ੍ਸ਼ੇ ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਯਾ ਤਵ ਕਪਾਂ ਚ ਨਿਰੀਕ੍ਸ਼ੇ ॥ ੧੨੮ ॥

ਵਿਦ੍ਯੁਦੇਵ ਭਵਤੀ ਚ ਮਰੁਤ੍ਵਾਨ੍ ਵਿਦ੍ਯੁਦੇਵ ਗਿਰਿਸ਼ੋ ਗਿਰਿਜਾ ਚ ।
ਵਿਦ੍ਯੁਦੇਵ ਗਣਪਃ ਸਹ ਸਿਦ੍ਧਞ੍ਯਾ ਸ਼ਟ੍ਕਭੇਦ ਇਹ ਕਾਰ੍ਯਵਿਸ਼ੇਸ਼ੈਃ ॥ ੧੨੯ ॥

ਪੂਰੁਸ਼ਸ਼੍ਚ ਵਨਿਤੇਤਿ ਵਿਭੇਦਃ ਸ਼ਕ੍ਤਸ਼ਕ੍ਤਿਭਿਦਯਾ ਵਚਨੇਸ਼ੁ ।
ਤੇਜ ਏਵ ਖਲੁ ਵਿਦ੍ਯੁਤਿ ਸ਼ਕ੍ਤਂ ਵੀਰ੍ਯ ਏਵ ਜਗਦੀਸ਼੍ਵਰਿ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ॥ ੧੩੦ ॥

ਵਿਦ੍ਯੁਦਮ੍ਬਰਭੁਵਿ ਜ੍ਵਲਤੀਸ਼ੇ ਸ਼ਬ੍ਦਮਮ੍ਬ ਕੁਰੁ ਤੇ ਚ ਸੁਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਮ੍ ।
ਇਨ੍ਦ੍ਰਰੁਦ੍ਰਯੁਗਲਵ੍ਯਵਹਾਰੇ ਕਰ੍ਮਯੁਗ੍ਮਮਿਦਮੀਸ਼੍ਵਰਿ ਬੀਜਮ੍ ॥ ੧੩੧ ॥

ਵੈਦ੍ਯੁਤਸ੍ਯ ਭਵਸਿ ਜ੍ਵਲਤੋऽਗ੍ਨੇਰਮ੍ਬ ਸ਼ਕ੍ਤਿਰਸਤਾਂ ਦਮਨਿ ਤ੍ਵਮ੍ ।
ਤਸ੍ਯ ਨਾਦਵਤ ਆਗਮਗੀਤਾ ਕਾਲਿਕਾ ਭਵਤਿ ਸ਼ਕ੍ਤਿਰਭੀਤਾ ॥ ੧੩੨ ॥

ਤੇਜਸੋ ਰੁਚਿਰਭੀਮਕਲਾਭ੍ਯਾਂ ਯਦ੍ਵਦੀਸ਼੍ਵਰਿ ਸ਼ਚੀ ਭਵਤੀ ਚ ।
ਏਵਮਾਸ਼੍ਰਿਤਜਨਾਵਨਿ ਗੌਰੀ ਕਾਲਿਕਾ ਚ ਨਿਨਦਸ੍ਯ ਕਲਾਭ੍ਯਾਮ੍ ॥ ੧੩੩ ॥

ਵੈਦ੍ਯੁਤੋऽਗ੍ਨਿਰਖਿਲੇਸ਼੍ਵਰਿ ਪਿਣ੍ਡੇ ਮੂਲਤਾਮਰਸਪੀਠਨਿਸ਼ਣ੍ਣਃ ।
ਇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਂ ਭਵਤਿ ਵਾਗਿਤਿ ਦੇਵਂ ਯਂ ਵਿਦੋ ਗਣਪਤਿਂ ਕਥਯਨ੍ਤਿ ॥ ੧੩੪ ॥

ਗ੍ਰਨ੍ਥਿਭੇਦਵਿਕਚੇ ਸਰਸੀਜੇ ਜਮ੍ਭਮਾਣਮਿਹ ਵੈਦ੍ਯੁਤਵਹ੍ਨਿਃ ।
ਯਾਂ ਰੁਚਿਂ ਪ੍ਰਕਟਯਤ੍ਯਤਿਵੀਰ੍ਯਾਂ ਸੈਵ ਸਿਦ੍ਧਿਰਿਤਿ ਕਾਚਨ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਃ ॥ ੧੩੫ ॥

ਵਿਦ੍ਯੁਦੇਵ ਭਵਤੀ ਨਨੁ ਭਾਨ੍ਤੀ ਵਿਦ੍ਯੁਦੇਵ ਨਗਜਾ ਨਿਨਦਨ੍ਤੀ ।
ਵਿਦ੍ਯੁਦੇਵ ਤਪਸੋ ਵਿਲਸਨ੍ਤੀ ਵਿਗ੍ਰਹੇਸ਼ੁ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਿ ਸਿਦ੍ਧਿਃ ॥ ੧੩੬ ॥

ਨੈਵ ਕੇਵਲਮੁਦਾਰਚਰਿਤ੍ਰੇ ਵਿਦ੍ਯੁਦਦ੍ਭੁਤਤਮਾ ਤ੍ਰਿਵਿਭੂਤਿਃ ।
ਵੈਭਵਂ ਬਹੁ ਸਹਸ੍ਰਵਿਭੇਦਂ ਕੋ ਨੁ ਵਰ੍ਣਯਤੁ ਪਾਵਨਿ ਤਸ੍ਯਾਃ ॥ ੧੩੭ ॥

ਵੈਦ੍ਯੁਤਂ ਜ੍ਵਲਨਮੀਸ਼੍ਵਰਿ ਹਿਤ੍ਵਾ ਨੈਵ ਦੈਵਤਮਭੀਸ਼੍ਟਤਮਂ ਨਃ ।
ਤਦ੍ਵਿਭੂਤਿਗੁਣਗਾਨਵਿਲੋਲਾ ਭਾਰਤੀ ਜਯਤੁ ਮੇ ਬਹੁਲੀਲਾ ॥ ੧੩੮ ॥

ਤੇਜਸਸ਼੍ਚ ਸਹਸਸ਼੍ਚ ਵਿਭੇਦਾਦ੍ਯਾ ਤਨੁਸ੍ਤਵ ਭਵਤ੍ਯੁਭਯਾਤ੍ਮਾ ।
ਤਦ੍ਵਯਂ ਚ ਮਯਿ ਚਿਤ੍ਰਚਰਿਤ੍ਰੇ ਜਮ੍ਭਤਾਂ ਨਰਜਗਤ੍ਕੁਸ਼ਲਾਯ ॥ ੧੩੯ ॥

ਪ੍ਰਾਯਸ਼ੋ ਨਿਗਮਵਾਚਿ ਪੁਮਾਖ੍ਯਾ ਤਨ੍ਤ੍ਰਾਵਾਚਿ ਵਰਦੇ ਵਨਿਤਾਖ੍ਯਾ ।
ਪ੍ਰਾਣਿਨਾਂ ਜਨਨਿ ਤੇ ਵਿਬੁਧਾਨਾਂ ਤਤ੍ਰ ਹੇਤੁਰਜਰੇ ਰੁਚਿਭੇਦਃ ॥ ੧੪੦ ॥

ਅਤ੍ਰ ਸਿਦ੍ਧਿਰੁਦਿਤਾ ਮਮ ਦੇਹੇ ਭੂਮਿਕਾ ਭੁਵਨਧਾਤ੍ਰਿ ਤਵਾਨ੍ਯਾ ।
ਆਹ੍ਵਯਤ੍ਯਧਿਕਸ਼ਕ੍ਤਿਕਤੇ ਤ੍ਵਾਂ ਤ੍ਵਂ ਚ ਸਮ੍ਪ੍ਰਵਿਸ਼ ਦੇਹਗੁਹਾਂ ਨਃ ॥ ੧੪੧ ॥

ਜਮ੍ਭਤਾਮਿਯਮਿਤਃ ਕੁਲਕੁਣ੍ਡਾਦਨ੍ਤਰਿਕ੍ਸ਼ਤਲਤੋऽਵਤਰ ਤ੍ਵਮ੍ ।
ਉਲ੍ਲਸਨ੍ਤ੍ਵਵਲਸਨ੍ਤੁ ਚ ਦੇਹੇ ਵੀਚਯੋऽਤ੍ਰ ਭਗਿਨੀਦ੍ਵਿਤਯਸ੍ਯ ॥ ੧੪੨ ॥

ਕੇਵਲਂ ਨ ਸਹਸਾ ਮਹਨੀਯੇ ਤੇਜਸਾ ਚ ਵਰਦੇऽਵਤਰ ਤ੍ਵਮ੍ ।
ਅਤ੍ਰ ਸਿਦ੍ਧਿਮਪਿ ਕੇਵਲਵੀਰ੍ਯੋਲ੍ਲਾਸਿਨੀਂ ਜਨਨਿ ਯੋਜਯ ਭਾਸਾ ॥ ੧੪੩ ॥

ਛਿਨ੍ਨਮੁਜ੍ਜ੍ਵਲਤਟਿਤ੍ਪ੍ਰਭਨੇਤ੍ਰਂ ਕਣ੍ਠਰਕ੍ਤ੍ਜਲਸੀਂਗ੍ਰਹਪਾਤ੍ਰਮ੍ ।
ਮਸ੍ਤਕਂ ਤਵ ਸਹੇਸ਼੍ਵਰਿ ਧਨ੍ਯਂ ਮਸ੍ਤਕਂ ਮਮ ਕਰੋਤੁ ਵਿਸ਼ੂਨ੍ਯਮ੍ ॥ ੧੪੪ ॥

ਮੋਚਿਤਾਸ਼੍ਰਿਤਗੁਹਾਨ੍ਤਰਬਨ੍ਧਃ ਪ੍ਰਾਣਵਾਂਸ੍ਤਵ ਸਵਿਤ੍ਰਿ ਕਬਨ੍ਧਃ ।
ਵਾਸਨਾਕੁਸੁਮਤਲ੍ਪਕਸੁਪ੍ਤਾਂ ਸਮ੍ਪ੍ਰਬੋਧਯਤੁ ਮੇ ਮਤਿਮਾਪ੍ਤਾਮ੍ ॥ ੧੪੫ ॥

ਦੇਵਪੂਜ੍ਯਚਰਣਾ ਤਵ ਚੇਟੀ ਨਿਰ੍ਵਿਬਨ੍ਧਕਰੁਣਾਪਰਿਪਾਟੀ ।
ਵਜ੍ਰਪਾਣਿਸਖਿ ਸ਼ੋਕਦਰਿਦ੍ਰਂ ਵਰ੍ਣਿਨੀ ਭਣਤੁ ਮੇ ਬਹੁਭਦ੍ਰਮ੍ ॥ ੧੪੬ ॥

ਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡਿ ਤਵ ਯੁਦ੍ਧਵਯਸ੍ਯਾ ਯੋਗਿਵੇਦ੍ਯਨਿਜਵੀਰ੍ਯਰਹਸ੍ਯਾ ।
ਚੇਤਸਸ਼੍ਚ ਭੁਜਯੋਸ਼੍ਚ ਸਮਗ੍ਰਂ ਡਾਕਿਨੀ ਦਿਸ਼ਤੁ ਮੇ ਬਲਮੁਗ੍ਰਮ੍ ॥ ੧੪੭ ॥

ਮਨ੍ਮਥੇਨ ਸਹ ਰਾਗਰਸਾਰ੍ਦ੍ਰਾ ਪੂਰੁਸ਼ਾਯਿਤਰਤਾ ਰਤਿਰੀਡ੍ਯਾ ।
ਆਸਨਂ ਤਵ ਵਸ਼ੀਕੁਰੁਤਾਨ੍ਮੇ ਸਰ੍ਵਲੋਕਮਪਿ ਵਜ੍ਰਸ਼ਰੀਰੇ ॥ ੧੪੮ ॥

ਦਪ੍ਯਤਾਂ ਵਿਸ਼ਯਵੈਰਿਗਣਾਨਾਂ ਮਰ੍ਦਨਾਯ ਰਮਣੀਯਮੁਪਾਯਮ੍ ।
ਅਮ੍ਬ ਸ਼ੀਘ੍ਰਮਭਿਧਾਯ ਨਯ ਤ੍ਵਂ ਮਾਮਿਮਂ ਚਰਣਪਙ੍ਕਜਬਨ੍ਧੁਮ੍ ॥ ੧੪੯ ॥

ਤੇਜਸਾ ਚ ਸਹਸਾ ਚ ਵਿਭਾਨ੍ਤੀ ਪੁਸ਼੍ਕਰੇ ਚ ਯਮਿਨਾਂ ਚ ਤਨੂਸ਼ੁ ।
ਸਮ੍ਮਦਂ ਭਜਤੁ ਵਾਸਵਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਸ੍ਵਾਗਤਾਭਿਰਮਲਾਭਿਰਿਮਾਭਿਃ ॥ ੧੫੦ ॥

ਸਪ੍ਤਮ ਇਨ੍ਦ੍ਰਵਜ੍ਰਾਸ੍ਤਬਕਃ
ਜ੍ਞਾਨਾਯ ਹਾਨਾਯ ਚ ਦੁਰ੍ਗੁਣਾਨਾਂ ਭਾਨਾਯ ਤਤ੍ਤ੍ਵਸ੍ਯ ਪਰਸ੍ਯ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ ।
ਦੇਵੀਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ਸੁਰਪਾਲਸ਼ਕ੍ਤਿਮੇਕਾਮਨਂਸ਼ਾਮਭਿਤੋ ਵਿਭਾਨ੍ਤੀਮ੍ ॥ ੧੫੧ ॥

ਈਸ਼ੋऽਸ਼ਰੀਰੋ ਜਗਤਾਂ ਪਰਸ੍ਤਾਤ੍ ਦੇਵੀ ਖਕਾਯਾ ਪਰਿਤੋ ਜਗਨ੍ਤਿ ।
ਪੂਰ੍ਵੋ ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧੋ ਗੁਣਗਨ੍ਧਸ਼ੂਨ੍ਯਃ ਸ੍ਥਾਨਂ ਗੁਣਾਨਾਮਪਰਾऽਖਿਲਾਨਾਮ੍ ॥ ੧੫੨ ॥

ਆਕ੍ਰਮ੍ਯ ਲੋਕਂ ਸਕਲਂ ਵਿਭਾਤਿ ਨੋ ਕੇਵਲਂ ਭੂਰਿ ਵਿਭੂਤਿਰਮ੍ਬਾ ।
ਸ਼ੁਦ੍ਧਾ ਪਰਸ੍ਤਾਦਪਿ ਨਾਥਚਿਤ੍ਤਿ ਰੂਪਾ ਵਿਪਾਪਾ ਪਰਿਤਸ਼੍ਚਕਾਸ੍ਤਿ ॥ ੧੫੩ ॥

ਤ੍ਰੌਲੋਕ੍ਯਭੂਜਾਨਿਰਣੋਰਣਿਸ਼੍ਠਸ੍ਤਸ੍ਯਾਤ੍ਮਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਮਹਤੋ ਮਹਿਸ਼੍ਠਾ ।
ਏਤਦ੍ਰਹਸ੍ਯਂ ਭੁਵਿ ਵੇਦ ਯੋ ਨਾ ਤਤ੍ਤ੍ਵਪ੍ਰਸਙ੍ਗਏਸ਼ੁ ਨ ਤਸ੍ਯ ਮੋਹਃ ॥ ੧੫੪ ॥

ਜ੍ਞਾਨਂ ਪਰਂ ਧਰ੍ਮਵਦੀਸ਼ਤਤ੍ਤ੍ਵਂ ਧਰ੍ਮਾਤ੍ਮਕਂ ਜ੍ਞਾਨਮਜਾਸ੍ਵਰੂਪਮ੍ ।
ਸ਼ਕ੍ਤੀਸ਼ਯੋਰ੍ਭਕ੍ਤੁਮਸ਼ਕ੍ਯਯੋਰਪ੍ਯੇਵਂ ਵਿਭਾਗੋ ਵਚਸਾ ਵ੍ਯਧਾਯਿ ॥ ੧੫੫ ॥

ਦਸ਼੍ਯਸ੍ਯ ਸਰ੍ਵਸ੍ਯ ਚ ਭੋਗਕਾਲੇ ਧਰ੍ਮੀ ਚ ਧਰ੍ਮਸ਼੍ਚ ਵਿਭਾਤਿ ਬੋਧਃ ।
ਅਨ੍ਤਃ ਸਮਾਧਾਵਯਮੇਕਰੂਪਃ ਸ਼ਕ੍ਤੀਸ਼ਭੇਦਸ੍ਤਦਸਾਵਨਿਤ੍ਯਃ ॥ ੧੫੬ ॥

ਧਰ੍ਮਃ ਪਰਸ੍ਤਾਤ੍ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀ ਯਾ ਧਰ੍ਮਿਤ੍ਵਮੇਸ਼ਾ ਜਗਤਿ ਪ੍ਰਯਾਤਿ ।
ਯਾਵਜ੍ਜਗਜ੍ਜੀਵਿਤਮਪ੍ਰਣਾਸ਼ਮਾਕਾਸ਼ਮਾਸ਼੍ਰਿਤ੍ਯ ਮਹਚ੍ਛਰੀਰਮ੍ ॥ ੧੫੭ ॥

ਵ੍ਯਕ੍ਤਿਂ ਖਕਾਯਾਂ ਪ੍ਰਜਗੁਃ ਪੁਮਾਂਸਮੇਕੇ ਪਰੇ ਕ੍ਲੀਬਮੁਦਾਹਰਨ੍ਤਿ ।
ਅਸ੍ਮਾਕਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤ੍ਮਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਮਾਤਾ ਸਮਸ੍ਤਸ੍ਯ ਚ ਕਾऽਪਿ ਨਾਰੀ ॥ ੧੫੮ ॥

ਚਿਦ੍ਰੂਪਮਤ੍ਯਨ੍ਤਸੁਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਮੇਤਤ੍ ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਯਦਾਕਾਸ਼ਸ਼ਰੀਰਮਗ੍ਰ੍ਯਮ੍ ।
ਪ੍ਰਾਣਃ ਸ ਏਵ ਪ੍ਰਣਵਃ ਸ ਏਵ ਵਹ੍ਨਿਃ ਸ ਏਵਾਮ੍ਬਰਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ॥ ੧੫੯ ॥

ਵਾਯੁਸ਼੍ਚ ਰੁਦ੍ਰਸ਼੍ਚ ਪੁਰਨ੍ਦਰਸ਼੍ਚ ਤਸ੍ਯੈਵ ਵਿਸ਼੍ਵਂ ਦਧਤਃ ਪੁਮਾਖ੍ਯਾਃ ।
ਸ਼ਕ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਕਾਲੀ ਚ ਮਹਾਪ੍ਰਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡੀ ਚ ਯੋਸ਼ਿਤ੍ਪ੍ਰਵਰਾਹ੍ਵਯਾਨਿ ॥ ੧੬੦ ॥

ਅਤ੍ਰਾਪਿ ਧਰ੍ਮੀ ਪੁਰੁਸ਼ਃ ਪਰੇਸ਼ਾਂ ਧਰ੍ਮਸ੍ਤੁ ਨਾਰੀ ਵਿਦੁਸ਼ਾਂ ਮਤੇਨ ।
ਏਸ਼ੋऽਪਿ ਵਾਚੈਵ ਭਵੇਦ੍ਵਿਭਾਗਃ ਸ਼ਕ੍ਯੋ ਵਿਧਾਤੁਂ ਨ ਤੁ ਵਸ੍ਤੁਭੇਦਾਤ੍ ॥ ੧੬੧ ॥

ਤ੍ਵਂ ਦੇਵਿ ਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰਸ੍ਯ ਸ਼ੁਮ੍ਭਂ ਸਬਨ੍ਧੁਂ ਹਤਵਤ੍ਯਸਿ ਤ੍ਵਮ੍ ।
ਤ੍ਵਂ ਯੋਗਨਿਦ੍ਰਾਮਧੁਸੂਦਨਸ੍ਯ ਭਦ੍ਰਾਸਿ ਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਬਲਵੈਰਿਣਸ੍ਤ੍ਵਮ੍ ॥ ੧੬੨ ॥

ਕਾਲਸ੍ਯ ਲੀਲਾਸਹਚਾਰਿਣੀ ਤ੍ਵਂ ਵਾਮਾਙ੍ਗਮਸ੍ਯਨ੍ਧਕਵੈਰਿਣਸ੍ਤ੍ਵਮ੍ ।
ਸਿਦ੍ਧਿਸ੍ਤ੍ਵਮਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤਤਪੋਭਿਗਮ੍ਯਾ ਬੁਦ੍ਧਿਸ੍ਤ੍ਵਮਕ੍ਸ਼ੁਦ੍ਰਮਨੁਸ਼੍ਯਨਮ੍ਯਾ ॥ ੧੬੩ ॥

ਵਿਦ੍ਯੁਤ੍ਤ੍ਵਮਾਕਾਸ਼ਪਥੇ ਚਰਨ੍ਤੀ ਸੂਰ੍ਯਪ੍ਰਭਾ ਤ੍ਵਂ ਪਰਿਤੋ ਲਸਨ੍ਤੀ ।
ਜ੍ਵਾਲਾ ਕਸ਼ਾਨੋਰਸਿ ਭੀਮਲੀਲਾ ਵੇਲਾਤਿਗਾ ਤ੍ਵਂ ਪਰਮਸ੍ਯ ਚਿਤ੍ਤਿਃ ॥ ੧੬੪ ॥

ਭੇਦਾਃ ਸਹਸ੍ਰਂ ਤਵ ਦੇਵਿ ਸਨ੍ਤੁ ਤ੍ਵਂ ਮੂਲਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਮਮ ਮਾਤਰੇਕਾ ।
ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਾਣਿ ਤੇ ਬੁਦ੍ਧਿਮਤਾਂ ਵਿਭੂਤਿਦ੍ਵਾਰਾ ਬਹੂਨੀਵ ਵਿਭਾਨ੍ਤਿ ਲੋਕੇ ॥ ੧੬੫ ॥

ਉਗ੍ਰਾਣਿ ਰੂਪਾਣਿ ਸਹਸ੍ਰਸ਼ਸ੍ਤੇ ਸੌਮ੍ਯਾਨਿ ਚਾਸ਼ੇਸ਼ਸਵਿਤ੍ਰਿ ਸਨ੍ਤਿ ।
ਵ੍ਯਕ੍ਤਿਤ੍ਵਮੇਕਂ ਤਵ ਭੂਰਿਸ਼ਕ੍ਤਿਵ੍ਯਕ੍ਤੀਃ ਪਥਕ੍ ਚ ਪ੍ਰਦਦਾਤਿ ਤੇਭ੍ਯਃ ॥ ੧੬੬ ॥

ਕੁਰ੍ਵਨ੍ਤਿ ਤਾਃ ਪਾਵਨਿ ਵਿਸ਼੍ਵਕਾਰ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਂ ਚ ਲੋਕਾਮ੍ਬ ਵਿਭੂਤਯਸ੍ਤੇ ।
ਸ੍ਵਰ੍ਵੈਰਿਣਾਂ ਚ ਪ੍ਰਤਿਸਨ੍ਧਿਕਾਲਂ ਗਰ੍ਵਂ ਹਰਨ੍ਤਿ ਕ੍ਸ਼ਣਦਾਚਰਾਣਾਮ੍ ॥ ੧੬੭ ॥

ਚਣ੍ਡੀ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਾ ਤਵ ਯਾ ਵਿਭੂਤਿਃ ਵਜ੍ਰਾਤ੍ਮਿਕਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿਰਪਾਰਸਾਰਾ ।
ਸਾ ਸਮ੍ਪ੍ਰਦਾਯਾਤੁਲਮਮ੍ਬ ਵੀਰ੍ਯਂ ਦੇਵੀ ਕ੍ਰਿਯਾਨ੍ਮਾਂ ਕਤਦੇਵਕਾਰ੍ਯਮ੍ ॥ ੧੬੮ ॥

ਆਵਿਸ਼੍ਯ ਯਾ ਮਾਂ ਵਪੁਸ਼ੋ ਗੁਹਾਯਾਂ ਚਿਤ੍ਰਾਣਿ ਤੇ ਸ਼ਕ੍ਤਿਰਜੇ ਕਰੋਤਿ ।
ਸਾ ਕਾ ਤਵ ਪ੍ਰਾਜ੍ਯਵਿਭੂਤਿਮਧ੍ਯੇ ਸਦ੍ਧ੍ਯੇਯਰੂਪੇ ਵਿਸ਼ਦੀਕੁਰੁਸ਼੍ਵ ॥ ੧੬੯ ॥

ਸਂਸ਼ੋਧਨਾਯੈਵ ਕਤਿਃ ਕਿਮਸ੍ਯਾਃ ਸਞ੍ਚਾਲਨਾਯਾਪਿ ਕਿਮੁ ਕ੍ਰਿਯਾਣਾਮ੍ ।
ਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੈ ਕਿਮੇਸ਼ਾ ਵਿਦਧਾਤਿ ਚੇਸ਼੍ਟਾਮਾਹੋਸ੍ਵਿਦਚ੍ਛਾਂ ਚ ਮਤਿਂ ਪ੍ਰਦਾਤੁਮ੍ ॥ ੧੭੦ ॥

ਪ੍ਰਾਣਪ੍ਰਦਾ ਭੀਮਤਮਾ ਚ ਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਯਾ ਕਤ੍ਤਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਾਂ ਸਹਸਾਵਿਵੇਸ਼ ।
ਸਾ ਮੇ ਕ੍ਰਿਯਾਤ੍ਪ੍ਰਾਣਬਲਂ ਪ੍ਰਸ਼ਸ੍ਤਂ ਹਸ੍ਤਂ ਚ ਮੇ ਕਾਰ੍ਯਪਟੁਂ ਕਰੋਤੁ ॥ ੧੭੧ ॥

ਸਨ੍ਦੇਹਜਾਲਂ ਪ੍ਰਵਿਧੂਯ ਤੇਜਃ ਸਨ੍ਦਾਯਿਨੀ ਕਤ੍ਤਸ਼ਿਰਾਃ ਕਰੋਤੁ ।
ਵਨ੍ਦਾਰਕਾਰਾਧਿਤਪਾਦਪਦ੍ਮਾ ਵਨ੍ਦਾਰੁਮਨ੍ਦਾਰਲਤਾ ਸ਼ੁਭਂ ਨਃ ॥ ੧੭੨ ॥

ਮਾਮਾਵਿਸ਼ਨ੍ਤੀ ਭਵ ਵਾ ਨ ਵਾ ਤ੍ਵਂ ਸਮ੍ਪਾਦਯੇਸ਼੍ਟਂ ਮਮ ਵਾ ਨ ਵਾ ਤ੍ਵਮ੍ ।
ਦੁਰ੍ਜ੍ਞੇਯਸਾਰੇ ਜਨਨਿ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡਿ ਤ੍ਵਮੇਕਾ ਕੁਲਦੈਵਤਂ ਨਃ ॥ ੧੭੩ ॥

ਨਾਸ਼ਂ ਵਿਧਾਤੁਂ ਵਿਸ਼ਯਦ੍ਵਿਸ਼ਾਂ ਮੇ ਪਾਸ਼ਤ੍ਰਯਾਨ੍ਮੋਚਯਿਤੁਂ ਚ ਦੇਹਮ੍ ।
ਸ਼ੇਸ਼ਾਹਿਵਰ੍ਣ੍ਯੇ ਪਦਕਿਙ੍ਕਰਾਯ ਭਾਸ਼ਸ੍ਵ ਯੋਗਂ ਜਨਨਿ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡੇ ॥ ੧੭੪ ॥

ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਸ਼ਕ੍ਤੇਃ ਪਦਬਨ੍ਧੁਗੀਤਾਃ ਕੁਰ੍ਵਨ੍ਤੁ ਭੂਯਾਂਸਮਿਹ ਪ੍ਰਮੋਦਮ੍ ।
ਯੁਕ੍ਤ੍ਸ੍ਯ ਦੇਵ੍ਯਾਸ੍ਤਟਿਤਃ ਸਮਾਧਿਮਤ੍ਤਸ੍ਯ ਚਿਤ੍ਤਸ੍ਯ ਮਮੇਨ੍ਦ੍ਰਵਜ੍ਰਾਃ ॥ ੧੭੫ ॥

ਅਸ਼੍ਟਮੋ ਭਯਹਾਰਿਸ੍ਤਬਕਃ
ਉਗ੍ਰਤਰਨਾਦਾਂ ਪਾਪਹਰਪਾਦਾਮ੍ ।
ਨੌਮਿ ਖਲਮਾਰੀਂ ਵਜ੍ਰਧਰਨਾਰੀਮ੍ ॥ ੧੭੬ ॥

ਸ਼ਕ੍ਤਕਰਣਾਨਾਂ ਗੁਪ੍ਤਭਰਣਾਨਾਮ੍ ।
ਧ੍ਵਾਨ੍ਤਹਰਵਿਦ੍ਯੁਦ੍ਵੀਚਿਕਿਰਣਾਨਾਮ੍ ॥ ੧੭੭ ॥

ਨਿਤ੍ਯਕਰੁਣਾਨਾਂ ਵ੍ਯੋਮਸ਼ਰਣਾਨਾਮ੍ ।
ਅਸ੍ਮਿ ਗੁਣਵਨ੍ਦੀ ਮਾਤਚਰਣਾਨਾਮ੍ ॥ ੧੭੮ ॥

ਕਾਚਨ ਸ਼ਬਰ੍ਯਾਂ ਦੇਵਿ ਮੁਨਿਨਾਰ੍ਯਾਮ੍ ।
ਪੁਣ੍ਯਵਦਧੀਤੇ ਮੋਹਨਕਲਾ ਤੇ ॥ ੧੭੯ ॥

ਕਾਚਿਦਪਿ ਤਸ੍ਯਾਂ ਮੌਨਿਜਨਗੀਤੇ ।
ਕਤ੍ਤਸ਼ਿਰਸੀਸ਼ੇ ਭੀਸ਼ਣਕਲਾ ਤੇ ॥ ੧੮੦ ॥

ਮਞ੍ਜੁਤਰਗੁਞ੍ਜਾਹਾਰਨਿਕਰਾਯੈ ।
ਚਾਪਸ਼ਰਯੁਕ੍ਤ੍ਪ੍ਰੋਜ੍ਜ੍ਵਲਕਰਾਯੈ ॥ ੧੮੧ ॥

ਸਰ੍ਵਜਨਚਕ੍ਸ਼ੁਸ੍ਤਰ੍ਪਣਵਿਭਾਯੈ ।
ਜਙ੍ਗਮਵਿਚਿਤ੍ਰਾਸ੍ਵਰ੍ਣਲਤਿਕਾਯੈ ॥ ੧੮੨ ॥

ਅਭ੍ਰਚਿਕੁਰਾਯੈ ਸ਼ੁਭ੍ਰਹਸਿਤਾਯੈ ।
ਮਾਦਕਮਨੋਜ੍ਞਸ੍ਵਾਦੁਵਚਨਾਯੈ ॥ ੧੮੩ ॥

ਇਨ੍ਦੁਵਦਨਾਯੈ ਕੁਨ੍ਦਰਦਨਾਯੈ ।
ਮਨ੍ਦਰਕੁਚਾਯੈ ਮਨ੍ਦਗਮਨਾਯੈ ॥ ੧੮੪ ॥

ਅਞ੍ਜਲਿਰਯਂ ਮੇ ਕਞ੍ਜਨਯਨਾਯੈ ।
ਮੌਨਿਕੁਲਨਾਰ੍ਯੈ ਪਾਵਨਸ਼ਬਰ੍ਯੈ ॥ ੧੮੫ ॥

ਪਾਵਨਚਰਿਤ੍ਰਾਂ ਮਾਰਮਣਪੁਤ੍ਰਾਮ੍ ।
ਛਿਨ੍ਨਸ਼ਿਰਸਂ ਤਾਂ ਨੌਮਿ ਮੁਨਿਕਾਨ੍ਤਾਮ੍ ॥ ੧੮੬ ॥

ਮਾਤਰਯਿ ਵੀਰ੍ਯਤ੍ਰਾਤਵਰਧਰ੍ਮੇ ।
ਮਾऽਸ੍ਤੁ ਹਦਿ ਮੋਹਃ ਸਨ੍ਨ੍ਤਿਰਿਪੁਰ੍ਮੇ ॥ ੧੮੭ ॥

ਦੇਵਿ ਮੁਨਿਚੇਤੋ ਰਙ੍ਗਲਸਦੂਰ੍ਮੇ ।
ਮਾऽਸ੍ਤੁ ਹਦਿ ਕਾਮਃ ਸੁਸ੍ਥਿਤਿਰਿਪੁਰ੍ਮੇ ॥ ੧੮੮ ॥

ਦੇਵਜਨਭਰ੍ਤੁਃ ਪ੍ਰਾਣਸਖਿ ਰਾਮੇ ।
ਮਾऽਸ੍ਤੁ ਹਦਿ ਭੀਤਿਰ੍ਵੀਰ੍ਯਦਮਨੀ ਮੇ ॥ ੧੮੯ ॥

ਵ੍ਯੋਮਚਰਿ ਮਾਤਰ੍ਭਾਮਯਿ ਵਿਸੀਮੇ ।
ਮਾऽਸ੍ਤੁ ਹਦਿ ਕੋਪੋ ਬੁਦ੍ਧਿਦਮਨੋ ਮੇ ॥ ੧੯੦ ॥

ਸਾਧ੍ਵਵਨਲੋਲੇ ਦੇਵਿ ਬਹੁਲੀਲੇ ।
ਅਸ੍ਤੁ ਮਮ ਧੈਰ੍ਯਂ ਚੇਤਸਿ ਸੁਵੀਰ੍ਯਮ੍ ॥ ੧੯੧ ॥

ਸਰ੍ਵਤਨੁਪਾਕਾਧਾਯਿ ਤਵ ਭਵ੍ਯਮ੍ ।
ਅਸ੍ਤੁ ਵਰਤੇਜੋ ਨੇਤ ਮਮ ਦਿਵ੍ਯਮ੍ ॥ ੧੯੨ ॥

ਇਚ੍ਛਤਿ ਸਵਿਤ੍ਰੀ ਯਤ੍ ਪ੍ਰਿਯਸੁਤਾਯ ।
ਤਦ੍ਵਿਤਰ ਸਰ੍ਵਂ ਦੇਵਿ ਭਜਕਾਯ ॥ ੧੯੩ ॥

ਇਚ੍ਛਤਿ ਮਨੁਸ਼੍ਯੋ ਯਦ੍ਰਿਪੁਜਨਾਯ ।
ਮਤ੍ਤਦਯਿ ਦੂਰੇ ਪਾਲਯ ਵਿਧਾਯ ॥ ੧੯੪ ॥

ਵਰ੍ਧਯਤੁ ਤੇਜੋ ਵਰ੍ਧਯਤੁ ਸ਼ਕ੍ਤਿਮ੍ ।
ਵਰ੍ਧਯਤੁ ਮੇऽਮ੍ਬਾ ਵਜ੍ਰਭਤਿਭਕ੍ਤਿਮ੍ ॥ ੧੯੫ ॥

ਵਜ੍ਰਮਯਿ ਮਾਤਰ੍ਵਜ੍ਰਧਰਭਕ੍ਤ੍ਃ ।
ਅਸ੍ਤੁ ਤਵ ਵੀਰ੍ਯਾਦਤ੍ਰ ਭੁਵਿ ਸ਼ਕ੍ਤ੍ਃ ॥ ੧੯੬ ॥

ਨਸ਼੍ਯਤੁ ਸਮਸ੍ਤੋ ਵਜ੍ਰਧਰਵੈਰੀ ।
ਏਤੁ ਜਯਮਨ੍ਤਰ੍ਵਜ੍ਰਧਰਨਾਰੀ ॥ ੧੯੭ ॥

ਹਸ੍ਤਧਤਮੁਣ੍ਡਃ ਕਸ਼੍ਚਨ ਕਬਨ੍ਧਃ ।
ਅਸ੍ਤੁ ਮਮ ਭਿਨ੍ਨਗ੍ਰਨ੍ਥਿਚਯਬਨ੍ਧਃ ॥ ੧੯੮ ॥

ਸਾਧਯ ਮਦਿਸ਼੍ਟਂ ਯੋਗਮਭਿਧਾਯ ।
ਦੇਵਿ ਵਿਸ਼ਯਾਰਿਵ੍ਰਾਤਦਮਨਾਯ ॥ ੧੯੯ ॥

ਸਮ੍ਮਦਯਤਾਨ੍ਮੇ ਸ੍ਵਾਂਸ਼ਕਤਸ਼ਮ੍ਬਾਮ੍ ।
ਚਾਰੁਭਯਹਾਰਿਚ੍ਛਨ੍ਦ ਇਦਮਮ੍ਬਾਮ੍ ॥ ੨੦੦ ॥

ਤਤੀਯਂ ਸ਼ਤਕਮ੍
ਨਵਮੋ ਮਦਲੇਖਾਸ੍ਤਬਕਃ
ਵਨ੍ਦੇ ਵਾਸਵਸ਼ਕ੍ਤੇਃ ਪਾਦਾਬ੍ਜਂ ਪ੍ਰਿਯਭਕ੍ਤ੍ਮ੍ ।
ਪ੍ਰਾਤਰ੍ਭਾਸ੍ਕਰਰਕ੍ਤਂ ਪਾਪਧ੍ਵਂਸਨਸ਼ਕ੍ਤ੍ਮ੍ ॥ ੨੦੧ ॥

ਹੁਙ੍ਕਾਰਾਨਲਕੀਲਾਦਗ੍ਧਾਰਾਤਿਸਮੂਹਾਮ੍ ।
ਵਿਦ੍ਯੁਦ੍ਭਾਸੁਰਵੀਕ੍ਸ਼ਾਨਿਰ੍ਧੂਤਾਸ਼੍ਰਿਤਮੋਹਾਮ੍ ॥ ੨੦੨ ॥

ਦੇਵਸ੍ਤ੍ਰੀਨਿਟਲੇਨ੍ਦੁਜ੍ਯੋਤ੍ਸ੍ਨਾਲਾਲਿਤਪਾਦਾਮ੍ ।
ਮੇਘਸ਼੍ਰੇਣ੍ਯੁਪਜੀਵ੍ਯਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰਾਕਰ੍ਸ਼ਕਨਾਦਾਮ੍ ॥ ੨੦੩ ॥

ਦੀਪ੍ਤਾਂ ਭਾਸ੍ਕਰਕੋਟਿਚ੍ਛਾਯਾਯਾਮਿਵ ਮਗ੍ਨਾਮ੍ ।
ਗਾਤ੍ਰਾਲਮ੍ਬਿਵਿਨੈਵਕ੍ਸ਼ੌਮਂ ਕਿਞ੍ਚਿਦਿਨਗ੍ਨਾਮ੍ ॥ ੨੦੪ ॥

ਕਣ੍ਠੇ ਕਲ੍ਪਿਤਹਾਰਾਂ ਮੁਣ੍ਡਾਨਾਂ ਸ਼ਤਕੇਨ ।
ਜ੍ਞੇਯਾਮੂਲ੍ਯਰਹਸ੍ਯਾਂ ਨਿਵ੍ਰ੍ਯਾਜਂ ਭਜਕੇਨ ॥ ੨੦੫ ॥

ਸ੍ਵਰ੍ਗਸ੍ਯ ਕ੍ਸ਼ਿਤਿਪਾਲਂ ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਤੀਂ ਪ੍ਰਣਯੇਨ ।
ਧੁਨ੍ਵਾਨਾਂ ਵਿਬੁਧਾਨਾਂ ਭੀਤਿਂ ਸ਼ਕ੍ਤਸ਼ਯੇਨ ॥ ੨੦੬ ॥

ਸ਼ਕ੍ਤੀਨਾਮਧਿਰਾਜ੍ਞੀਂ ਮਾਯਾਨਾਮਧਿਨਾਥਾਮ੍ ।
ਚਣ੍ਡਾਂ ਕਾਮਪਿਚਣ੍ਡੀਂ ਗਾਯਾਮ੍ਯਦ੍ਭੁਤਗਾਥਾਮ੍ ॥ ੨੦੭ ॥

ਭਿਤ੍ਤ੍ਵਾ ਮਸ੍ਤਕਮੇਤਤ੍ ਪਾਦਾਘਾਤਬਲੇਨ ।
ਆਵਿਸ਼੍ਯਾਖਿਲਕਾਯਂ ਖੇਲਤ੍ਪਾਵਨਲੀਲਮ੍ ॥ ੨੦੮ ॥

ਵੇਗੇਨਾਵਤਰਤ੍ਤੇ ਤੇਜੋਨਾਸ਼ਿਤਪਾਸ਼ਮ੍ ।
ਚਣ੍ਡੇ ਚਣ੍ਡਿ ਸਮਸ੍ਤਂ ਗੋਪ੍ਯਂ ਭਾਸਯਤਾਨ੍ਮੇ ॥ ੨੦੯ ॥

ਅਨ੍ਤਃ ਕਿਞ੍ਚ ਬਹਿਸ੍ਤੇ ਮਾਤਰ੍ਦਾਰਿਤਮਸ੍ਤੇ ।
ਮਾਮਾਵਤ੍ਯ ਸਮਨ੍ਤਾਤ੍ਤੇਜਃ ਕਰ੍ਮ ਕਰੋਤੁ ॥ ੨੧੦ ॥

ਇਨ੍ਦ੍ਰਾਣੀਕਲਯਾ ਯਤ੍ਕਤ੍ਤਾਮਾਵਿਸ਼ਦੁਗ੍ਰਾ ।
ਸ਼ਕ੍ਯਂ ਵਰ੍ਣਯਿਤੁਂ ਤਦ੍ਦਸ਼੍ਯਂ ਕੇਨ ਬੁਧੇਨ ॥ ੨੧੧ ॥

ਪ੍ਰਾਣਾਪੇਤਸ਼ਰੀਰਾਣ੍ਯਾਵੇਸ਼੍ਟੁਂ ਪ੍ਰਭਵਨ੍ਤਃ ।
ਭੇਤਾਲਾਸ੍ਤਵ ਭਤ੍ਯਾਸ਼੍ਚਣ੍ਡੇ ਚਣ੍ਡਿ ਚਰਨ੍ਤਃ ॥ ੨੧੨ ॥

ਛਿਨ੍ਨਾਂ ਸਮ੍ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਨ੍ਤੀਵਜ੍ਰੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯਤਿਸ਼ਕ੍ਤਾ ।
ਨਿਃਸ਼ੇਸ਼ੈਰਤਿਭੀਮੈਰ੍ਭੇਤਾਲੈਰਭਿਸ਼ਿਕ੍ਤਾ ॥ ੨੧੩ ॥

ਭੇਤਾਲਾਃ ਪਰਮੁਗ੍ਰਾਸ੍ਤ੍ਵਂ ਤੇਸ਼੍ਵਪ੍ਯਧਿਕੋਗ੍ਰਾ ।
ਤਸ੍ਮਾਦਾਹੁਰਯਿ ਤ੍ਵਾਂ ਚਣ੍ਡਾਮੀਸ਼੍ਵਰਿ ਚਣ੍ਡੀਮ੍ ॥ ੨੧੪ ॥

ਆਸੀਦ੍ਘਾਤਯਿਤੁਂ ਤ੍ਵਾਂ ਸਾਧੋਰ੍ਧੀਰ੍ਜਮਦਗ੍ਨੇਃ ।
ਭੇਤਾਲਪ੍ਰਭੁਸਰ੍ਗਾਯੋਲ੍ਲਙ੍ਘ੍ਯੈਵ ਨਿਸਰ੍ਗਮ੍ ॥ ੨੧੫ ॥

ਆਦੇਸ਼੍ਟਾਸ਼ਮਵਿਤ੍ਤੋ ਹਨ੍ਤਾਸਾਤ੍ਤ੍ਵਿਕਮੌਲਿਃ ।
ਵਧ੍ਯਾ ਨਿਸ਼੍ਚਲਸਾਧ੍ਵੀ ਸ਼ੋਚ੍ਯੇਤਸ਼੍ਚ ਕਥਾ ਕਾ ॥ ੨੧੬ ॥

ਨਿਰ੍ਯਦ੍ਰਕ੍ਤਕਣੇਭ੍ਯਃ ਕਣ੍ਠਾਤ੍ਤੇ ਭੁਵਿ ਜਾਤਾਃ ।
ਮਾਰ੍ਯਾਦ੍ਯਾਮਯਵੀਜੀਭੂਤਸ੍ਤਮ੍ਬਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਃ ॥ ੨੧੭ ॥

ਕਰਾਗਾਰਨਿਵਾਸਾਤ੍ਮਾਹਿਸ਼੍ਮਪਤ੍ਯਧਿਪਸ੍ਯ ।
ਜਾਤਾ ਭਾਰ੍ਗਵਸ਼ਙ੍ਕਾ ਹਤ੍ਯਾਯਾਸ੍ਤਵ ਮੂਲਮ੍ ॥ ੨੧੮ ॥

ਸਤ੍ਯਂ ਤੇऽਮ੍ਬ ਚਰਿਤ੍ਰਾਂ ਭਦ੍ਮਃ ਕੋऽਪਿ ਨਿਗੁਹ੍ਯ ।
ਤ੍ਰਾਤੁਂ ਯਾਦਵਕੀਤਿਂ ਮਿਥ੍ਯਾਹੇਤੁਮਵਾਦੀਤ੍ ॥ ੨੧੯ ॥

ਅਨ੍ਯਾਗਾਰਨਿਵਾਸੇ ਹਤ੍ਯਾ ਤ੍ਯਾਗ ਉਤਾਹੋ ।
ਸ੍ਤ੍ਰੀਣਾਂ ਚੇਤ੍ਪਰੁਸ਼ਂ ਧਿਗ੍ਭਾਵਂ ਪੂਰੁਸ਼ਜਾਤੇਃ ॥ ੨੨੦ ॥

ਸ੍ਵਾਤਨ੍ਤ੍ਰ੍ਯਂ ਵਨਿਤਾਨਾਂ ਤ੍ਰਾਤੁਂ ਮਾਤਰਧੀਸ਼ੇ ।
ਦੂਰੀਕਰ੍ਤੁਮਪਾਰਂ ਦੈਨ੍ਯਂ ਪਞ੍ਚਮਜਾਤੇਃ ॥ ੨੨੧ ॥

ਧਰ੍ਮਂ ਵ੍ਯਾਜਮਧਰ੍ਮਂ ਭੂਲੋਕੇ ਪਰਿਹਰ੍ਤੁਮ੍ ।
ਵੇਦਾਰ੍ਥੇ ਚ ਗਭੀਰੇ ਸਨ੍ਦੇਹਾਨਪਿ ਹਰ੍ਤੁਮ੍ ॥ ੨੨੨ ॥

ਘੋਰਂ ਵਰ੍ਣਵਿਭੇਦਂ ਕਰ੍ਤੁਂ ਚ ਸ੍ਮਤਿਸ਼ੇਸ਼ਮ੍ ।
ਉਲ੍ਲਾਸਂ ਮਤਿਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੋਰ੍ਮਹ੍ਯਂ ਦੇਹਿ ਮਹਾਨ੍ਤਮ੍ ॥ ੨੨੩ ॥

ਯੋਗਂ ਮੇ ਵਿਸ਼ਯਾਰੀਨ੍ ਨਿਰ੍ਮੂਲਂ ਪਰਿਮਾਰ੍ਸ਼੍ਟੁਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰੀਮਾਤਃ ਕੁਰੁ ਚਿਤ੍ਤਂ ਕਾਰੁਣ੍ਯੇਨ ਨਿਦੇਸ਼੍ਟੁਮ੍ ॥ ੨੨੪ ॥

ਚਣ੍ਡ੍ਯਾਧ੍ਣ੍ਡਤਮਾਯਾਃ ਚਿਤ੍ਤਂ ਸਂਯਮਮਤ੍ਤਮ੍ ।
ਭੂਯਃ ਸਮ੍ਮਦਯਨ੍ਤਾਂ ਹੈਰਮ੍ਬ੍ਯੋ ਮਦਲੇਖਾਃ ॥ ੨੨੫ ॥

ਦਸ਼ਮਃ ਪਥ੍ਯਾਵਕ੍ਤ੍ਰਾਸ੍ਤਬਕਃ
ਇਨ੍ਦ੍ਰਾਣ੍ਯਾਃ ਪਰਮਾਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਂ ਸਰ੍ਵਭੂਤਾਧਿਨਾਯਿਕਾਮ੍ ।
ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡਿਕਾਂ ਦੇਵੀਂ ਛਿਨ੍ਨਮਸ੍ਤਾਂ ਨਮਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ ੨੨੬ ॥

ਇਨ੍ਦ੍ਰਾਣ੍ਯਾਃ ਸ਼ਕ੍ਤਿਸਾਰੇਣ ਪ੍ਰਾਦੁਰ੍ਭੂਤੇ ਪਰਾਤ੍ਪਰੇ ।
ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡਿ ਵਜ੍ਰਾਤ੍ਮਨ੍ ਵੈਰੋਚਨਿ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁ ਤੇ ॥ ੨੨੭ ॥

ਤ੍ਵਂ ਵਿਸ਼੍ਵਧਾਤ੍ਰਿ ਵਤ੍ਰਾਰੇਃ ਆਯੁਧਸ੍ਯਾਧਿਦੇਵਤਾ ।
ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਚਣ੍ਡਭਾਵਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਪ੍ਰਕਤਿਤਃ ਪਰਾ ॥ ੨੨੮ ॥

ਸਰ੍ਵਸ੍ਮਿਨ੍ਨਪਿ ਵਿਸ਼੍ਵਸ੍ਯ ਸਰ੍ਗੇऽਨਰ੍ਗਲਵਿਕ੍ਰਮੇ ।
ਤ੍ਵਤ੍ਤਸ਼੍ਚਣ੍ਡਤਮੋ ਭਾਵੋ ਨ ਭੂਤੋ ਨ ਭਵਿਸ਼੍ਯਤਿ ॥ ੨੨੯ ॥

ਤਟਿਤਃ ਸ਼ਕ੍ਤਿਸਾਰੇਣ ਵਜ੍ਰਂ ਨਿਰ੍ਮਿਤਮਾਯੁਧਮ੍ ।
ਅਭੂਤ੍ਤਦ੍ਵਿਨਯਦ੍ਦੇਵਂ ਤਟਿਦੇਵ ਨਿਜਾਂਸ਼ਤਃ ॥ ੨੩੦ ॥

ਪਰ੍ਵਤਸ਼੍ਚ ਪੁਲੋਮਾ ਚ ਸਜਲੋऽਯਂ ਘਨਾਘਨਃ ।
ਪਾਰ੍ਵਤੀਤਿ ਤਟਿਦ੍ਦੇਵੀਂ ਪੌਲੋਮੀਤਿ ਚ ਤਦ੍ਵਿਦੁਃ ॥ ੨੩੧ ॥

ਸ਼ੈਵਾਨਾਂ ਭਾਸ਼ਯਾ ਦੇਵਿ ਤ੍ਵਂ ਤਟਿਦ੍ਦੇਵਿ ਪਾਰ੍ਵਤੀ ।
ਐਨ੍ਦ੍ਰਾਣਾਂ ਭਾਸ਼ਯਾ ਮਾਤਃ ਪੌਲੋਮੀ ਤ੍ਵਮਨਾਮਯੇ ॥ ੨੩੨ ॥

ਪੂਰ੍ਵੇਸ਼ਾਂ ਦਯਿਤਃ ਸ਼ਬ੍ਦੋ ਦੁਰ੍ਗੇਤਿ ਦੁਰਿਤਾਪਹੇ ।
ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡਿਕਾਸ਼ਬ੍ਦ ਉਤ੍ਤਰੇਸ਼ਾਮਤਿਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੨੩੩ ॥

ਵੈਸ਼੍ਣਵਾਨਾਂ ਗਿਰਾ ਦੇਵਿ ਯੋਗਮਾਯਾ ਤ੍ਵਮਦ੍ਭੁਤਾ ।
ਵਾਚਾ ਹੈਰਣ੍ਯਗਰ੍ਭਾਣਾਂ ਸਵਿਤ੍ਰਿ ਤ੍ਵਂ ਸਰਸ੍ਵਤੀ ॥ ੨੩੪ ॥

ਦਧਾਨਾ ਭੁਵਨਂ ਸਰ੍ਵਂ ਵ੍ਯਾਪਿਕਾਪਦ੍ਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾ ।
ਤਟਿਚ੍ਛਬ੍ਦਾਯਤੇ ਵ੍ਯੋਮ੍ਨਿ ਪ੍ਰਾਣਿਤ੍ਯਪਿ ਵਿਰਾਜਤੇ ॥ ੨੩੫ ॥

ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡਿਕਾ ਸੇਯਂ ਤਟਿਤ੍ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮੇਣ ਤੇਜਸਾ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਸ੍ਮਿਨ੍ਨਖਿਲਾਨ੍ਭਾਵਾਨ੍ਮਾਤਾऽਨੁਭਵਤਿ ਸ੍ਵਯਮ੍ ॥ ੨੩੬ ॥

ਭਾਵਾਨਾਮਨੁਭੂਤਾਨਾਂ ਵਾਕ੍ਯਤ੍ਵੇਨਾਵਭਾਸਨਮ੍ ।
ਭਵਤ੍ਯਵ੍ਯਕ੍ਤਸ਼ਬ੍ਦੇऽਸ੍ਯਾਃ ਸਰ੍ਵਂਵਿਜ੍ਞਾਨਸ਼ੇਵਧੌ ॥ ੨੩੭ ॥

ਯਦਿ ਸਾ ਸਰ੍ਵਜਗਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣਸ਼੍ਚੇਤਸ਼੍ਚ ਸ਼ੇਮੁਸ਼ੀ ।
ਪ੍ਰਾਣਚੇਤੋਮਨੀਸ਼ਾਣਾਂ ਤਸ੍ਯਾਃ ਕੋ ਨਾਮ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥ ੨੩੮ ॥

ਪ੍ਰਾਣਨ੍ਤੀ ਚਿਨ੍ਤਯਨ੍ਤੀ ਸਾ ਰਾਜਨ੍ਤੀ ਚ ਵਿਹਾਯਸਿ ।
ਤਟਿਚ੍ਛਬ੍ਦਾਯਮਾਨਾ ਚ ਦੇਵੀ ਵਿਜਯਤੇਤਰਾਮ੍ ॥ ੨੩੯ ॥

ਸੇਚ੍ਛਯਾ ਦਧਤੀ ਰੂਪਂ ਮੋਹਨਂ ਕੀਰ੍ਤ੍ਯਤੇ ਸ਼ਚੀ ।
ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡਿਕਾ ਗੀਤਾ ਬਿਭ੍ਰਾਣਾ ਭੀਸ਼ਣਂ ਵਪੁਃ ॥ ੨੪੦ ॥

ਪਿਣ੍ਡੇ ਕੁਣ੍ਡਲਿਨੀਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਸੈਵ ਬ੍ਰਹ੍ਨਾਣ੍ਡਚਾਲਿਕਾ ।
ਨਿਦ੍ਰਾਤਿ ਜਡਦੇਹੇਸ਼ੁ ਯੋਗਿਦੇਹੇਸ਼ੁ ਖੇਲਤਿ ॥ ੨੪੧ ॥

ਏਸ਼ਾ ਵੈਰੋਚਨੀ ਦੁਰ੍ਗਾ ਜ੍ਵਲਨ੍ਤੀ ਤਪਸਾ ਪਰਾ ।
ਸਮੁਲ੍ਲਸਤਿ ਯਸ੍ਯਾਨ੍ਤਃ ਸ ਜੀਵਨ੍ਨੇਵ ਮੁਚ੍ਯਤੇ ॥ ੨੪੨ ॥

ਯੋਗਿਨੋ ਬੋਧਯਨ੍ਤੀ ਮਾਂ ਯੋਗੇਨ ਨਿਯਤਵ੍ਰਤਾਃ ।
ਸਰ੍ਵਾਰ੍ਪਕਸ੍ਯ ਦੇਹੇ ਸਾ ਸ੍ਵਯਮੇਵ ਸਮੁਲ੍ਲਸੇਤ੍ ॥ ੨੪੩ ॥

ਸ਼ਾਰੀਰਸ਼ਕ੍ਤਿਮਾਤ੍ਰ੍ਸ੍ਯ ਯੋਗੀ ਸਞ੍ਚਾਲਕੋ ਭਵੇਤ੍ ।
ਬਾਹ੍ਯਸ਼ਾਰੀਰਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੋਸ੍ਤੁ ਯੋਗੋ ਨਾਨੁਗ੍ਰਹਂ ਵਿਨਾ ॥ ੨੪੪ ॥

ਚਣ੍ਡਨਾਰੀਸ੍ਵਰੂਪੇਣ ਤਟਿਦ੍ਰੂਪੇਣ ਚਾਮ੍ਬਰੇ ।
ਪਿਣ੍ਡੇ ਕੁਣ੍ਡਲਿਨੀਤਨ੍ਵਾ ਚਰਨ੍ਤੀ ਦੇਵਿ ਰਾਜਸੇ ॥ ੨੪੫ ॥

ਮਸ੍ਤਕਸ੍ਥਾਨਮਨਸੋ ਮਹਾਦੇਵਿ ਵਿਨਾਸ਼ਨਾਤ੍ ।
ਰੇਣੁਕਾਯਾਮੁਤਾਵੇਸ਼ਾਤ੍ ਕਤ੍ਤਮਸ੍ਤੇਤਿ ਤੇ ਪਦਮ੍ ॥ ੨੪੬ ॥

ਯਦਾਵਿਸ਼ਸ੍ਤ੍ਵਮੁਗ੍ਰੇऽਮ੍ਬ ਰੇਣੁਕਾਮੁਗ੍ਰਤੇਜਸਾ ।
ਤਦਾ ਪਥਙ੍ਮਹਾਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਸਾ ਵ੍ਯਕ੍ਤਿਃ ਸਮਪਦ੍ਯਤ ॥ ੨੪੭ ॥

ਵ੍ਯਕ੍ਤੀਨਾਂ ਦੁਰ੍ਜਨਘ੍ਨੀਨਾਂ ਤ੍ਵਤ੍ਤੇਜੋਭਾਗਜਨ੍ਮਨਾਮ੍ ।
ਬਹੁਤ੍ਵੇਪਿ ਤ੍ਵਮੇਕੈਵ ਮੂਲਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਸਨਾਤਨੀ ॥ ੨੪੮ ॥

ਉਪਾਯਮਭਿਧਾਯਾਮ੍ਬਾ ਵਿਸ਼ਯਾਰਿਵਿਦਾਰਣੇ ।
ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡਿਕਾ ਦੇਵੀ ਵਿਨਯਤ੍ਵਙ੍ਘ੍ਰਿਸੇਵਿਨਮ੍ ॥ ੨੪੯ ॥

ਰਮਯਨ੍ਤਾਮੁਪਸ਼੍ਲੋਕਯਨ੍ਤਿ ਯਾਨ੍ਤਿ ਕ੍ਤਦਨ੍ਤਰਮ੍ ।
ਪਥ੍ਯਾਵਕ੍ਤ੍ਰਾਣਿ ਪਾਪਘ੍ਨੀਮੇਤਾਨਿ ਚ੍ਛਿਨ੍ਨਸ੍ਤਕਾਮ੍ ॥ ੨੫੦ ॥

ਏਕਾਦਸ਼ ਉਪਜਾਤਿਸ੍ਤਬਕਃ
ਮੇਰੂਪਮਾਨਸ੍ਤਨਭਾਰਤਾਨ੍ਤਾਂ ਸ਼ਕ੍ਰਸ੍ਯ ਲੀਲਾਸਹਚਾਰਿਣੀਂ ਤਾਮ੍ ।
ਹਰ੍ਤੁਂ ਸਮੂਲਂ ਹਦਯਸ੍ਯ ਮੋਹਂ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡੀਮਭਿਵਾਦਯੇऽਹਮ੍ ॥ ੨੫੧ ॥

ਵੇਦਾਦਿਬੀਜਂ ਜਲਜਾਕ੍ਸ਼ਜਾਯਾ ਪ੍ਰਾਣਪ੍ਰਿਯਾ ਸ਼ੀਤਮਯੂਖਮੌਲੇਃ ।
ਕਨ੍ਤੁਰ੍ਵਿਧਾਤੁਰ੍ਹਦਯਾਧਿਨਾਥਾ ਜਲਂ ਜਕਾਰੋ ਦਹਨੇਨ ਯੁਕ੍ਤ੍ਃ ॥ ੨੫੨ ॥

ਤੋਯਂ ਪੁਨਰ੍ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਵਰ੍ਣਯੁਕ੍ਤਂ ਤ੍ਰਾਯੋਦਸ਼ੇਨਾਥ ਯੁਤਃ ਕਸ਼ਾਨੁਃ ।
ਤਾਲਵ੍ਯਵਰ੍ਗਪ੍ਰਥਮੋ ਨਕਾਰਃ ਤਤਧ੍ਤੁਰ੍ਥਸ੍ਵਰਸਮ੍ਪ੍ਰਯੁਕ੍ਤ੍ਃ ॥ ੨੫੩ ॥

ਏਕਾਦਸ਼ੇਨਾਥ ਯੁਤਃ ਸਮੀਰਃ ਸ ਸ਼ਸ਼੍ਠਬਿਨ੍ਦੁਃ ਸਰਣਿਃ ਸੁਰਾਣਾਮ੍ ।
ਤਦੇਵ ਬੀਜਂ ਪੁਨਰਸ੍ਤ੍ਰਮਨ੍ਤੇ ਕਪੀਟਯੋਨੇਰ੍ਮਨਸੋऽਧਿਨਾਥਾ ॥ ੨੫੪ ॥

ਵਿਦ੍ਯਾ ਤ੍ਵਿਯਂ ਸਰ੍ਦਿਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਰਾਢ੍ਯਾ ਸ੍ਵਯਂ ਮਹਾਕਾਲਮੁਖੋਪਦਿਸ਼੍ਟਾ ।
ਗੋਪ੍ਯਾਸੁ ਗੋਪ੍ਯਾ ਸੁਕਤੈਰਵਾਪ੍ਯਾ ਸ਼ਸ਼੍ਠੀਵਿਨੁਤ੍ਯਾ ਪਰਮੇਸ਼੍ਠਿਨਾਪਿ ॥ ੨੫੫ ॥

ਸ੍ਥਾਨੇ ਸਹਸ੍ਰਚ੍ਛਦਸਾਯਕਸ੍ਯ ਪੁਨਰ੍ਯਦੀਸ਼ਾਨਮਨੋਧਿਨਾਥਾ ।
ਸਰ੍ਵਾਰ੍ਥਦਃ ਸਰ੍ਦਿਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਰੋऽਨ੍ਯਃ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡੀ ਮਨੁਰੁਤ੍ਤਮਃ ਸ੍ਯਾਤ੍ ॥ ੨੫੬ ॥

ਵੇਦਾਦਿਬੀਜੇਨ ਵਿਹੀਨਮਾਦ੍ਯਂ ਪੁਨਰ੍ਭਵਾਨੀਵਿਯੁਤਂ ਦ੍ਵਿਤੀਯਮ੍ ।
ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਵੁਭੌ ਸ਼ੋਡਸ਼ਵਰ੍ਣਯੁਕ੍ਤੌ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡ੍ਯਾਃ ਪਵਿਨਾਯਿਕਾਯਾਃ ॥ ੨੫੭ ॥

ਮਨ੍ਤ੍ਰੇ ਤਤੀਯੇ ਯਦਿ ਕੂਰ੍ਚਬੀਜਂ ਸ੍ਥਾਨੇ ਰਤੇਰ੍ਜੀਵਿਤਵਲ੍ਲਭ੍ਸ੍ਯ ।
ਮਨ੍ਤ੍ਰੋऽਪਰਃ ਸ਼ੋਡਸ਼ਵਰ੍ਣਯੁਕ੍ਤ੍ਃ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡ੍ਯਾਃ ਪਟੁਸ਼ਕ੍ਤਿਰੁਕ੍ਤ੍ਃ ॥ ੨੫੮ ॥

ਅਯਂ ਹਰੇਰ੍ਵਲ੍ਲਭ੍ਯਾ ਵਿਹੀਨੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰੋऽਪਰਃ ਪਞ੍ਚਦਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਰਃ ਸ੍ਯਾਤ੍ ।
ਕ੍ਰੋਧਸ਼੍ਚ ਸਮ੍ਬੋਧਨਮਸ੍ਤ੍ਰਮਗ੍ਨੇਃ ਸੀਮਨ੍ਤਿਨੀ ਚੇਤਿ ਧਰੇਨ੍ਦੁਵਰ੍ਣਃ ॥ ੨੫੯ ॥

ਧੇਨੁਃ ਕਸ਼ਾਨੋਹਦਯੇਸ਼੍ਵਰੀ ਚ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡੀ ਮਨੁਰਗ੍ਨਿਵਰ੍ਣਃ ।
ਏਕੈਵ ਧੇਨੁਃ ਸੁਰਰਾਜਸ਼ਕ੍ਤੇਃ ਏਕਾਕ੍ਸ਼ਰਃ ਕਸ਼੍ਚਨ ਮਨ੍ਤ੍ਰਰਾਜਃ ॥ ੨੬੦ ॥

ਏਤੇਸ਼ੁ ਤਨ੍ਤ੍ਰਾਪ੍ਰਣੁਤੇਸ਼ੁ ਭਕ੍ਤੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਂ ਨਵਸ੍ਵਨ੍ਯਤਮਂ ਗਹੀਤ੍ਵਾ ।
ਯਃ ਸਂਸ਼੍ਰਯੇਤਾਸ਼੍ਰਿਤਕਾਮਧੇਨੁਂ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡੀਂ ਸ ਭਵੇਤ੍ ਕਤਾਰ੍ਥਃ ॥ ੨੬੧ ॥

ਵੇਦਾਦਿਰਮ੍ਭੋਰੁਹਨੇਤ੍ਰਜਾਯਾ ਮਾਯਾਙ੍ਕੁਸ਼ਬ੍ਰਹ੍ਨਮਨੋਧਿਨਾਥਾਃ ।
ਇਤੀਯਮਵ੍ਯਾਜਰਤਿਂ ਜਪਨ੍ਤਂ ਪਞ੍ਚਾਕ੍ਸ਼ਰੀ ਰਕ੍ਸ਼ਤਿ ਰੇਣੁਕਾਯਾਃ ॥ ੨੬੨ ॥

ऋਸ਼੍ਯਾਦਿਸਙ੍ਕੀਰ੍ਤਨਮੇਸ਼ੁ ਮਾऽਸ੍ਤੁ ਕਰਾਙ੍ਗਵਿਨ੍ਯਾਸਵਿਧਿਸ਼੍ਚ ਮਾऽਸ੍ਤੁ ।
ਮੂਰ੍ਤਿਂ ਯਥੋਕ੍ਤਾਮੁਤ ਦਿਵ੍ਯਤਤ੍ਤ੍ਵਂ ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ਜਪੇਤ੍ ਸਿਦ੍ਧਿਰਸਂਸ਼ਯਂ ਸ੍ਯਾਤ੍ ॥ ੨੬੩ ॥

ਨਾਭਿਸ੍ਥਸ਼ੁਕ੍ਲਾਬ੍ਜਗਸੂਰ੍ਯਬਿਮ੍ਬੇ ਸਂਸਕ੍ਤਰਤ੍ਯਮ੍ਬੁਜਬਾਣਪੀਠੇ ।
ਸ੍ਥਿਤਾਂ ਪਦੇਨਾਨ੍ਯਤਰੇਣ ਸਮ੍ਯਗੁਤ੍ਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਤਦੀਪ੍ਤਾਨ੍ਯਤਰਾਙ੍ਘ੍ਰਿਪਦ੍ਮਾਮ੍ ॥ ੨੬੪ ॥

ਦਿਗਮ੍ਬਰਾਮਰ੍ਕਸਹਸ੍ਰਭਾਸਮਾਚ੍ਛਾਦਿਤਾਂ ਦੀਧਿਤਿਪਞ੍ਜਰੇਣ ।
ਕਣ੍ਠਸ੍ਥਲੀਭਾਸੁਰਮੁਣ੍ਡਮਾਲਾਂ ਲੀਲਾਸਖੀਂ ਦੇਵਜਨਾਧਿਪਸ੍ਯ ॥ ੨੬੫ ॥

ਛਿਨ੍ਨਂ ਸ਼ਿਰਃ ਕੀਰ੍ਣਕਚਂ ਦਧਾਨਾਂ ਕਰੇਣ ਕਣ੍ਠੋਦ੍ਗਤਰਕ੍ਤ੍ਧਾਰਾਮ੍ ।
ਧਾਰਾਤ੍ਰਯੇ ਤਤ੍ਰ ਚ ਮਦ੍ਯਧਾਰਾਂ ਕਰਸ੍ਥਵਕ੍ਤ੍ਰੇਣ ਮੁਦਾ ਪਿਬਨ੍ਤੀਮ੍ ॥ ੨੬੬ ॥

ਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵੇ ਸਖੀਂ ਭਾਸੁਰਵਰ੍ਣਿਨੀਂ ਚ ਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਾਨ੍ਤਰੇ ਭੀਸ਼ਣਡਾਕਿਨੀਂ ਚ ।
ਅਨ੍ਯੇ ਪਿਬਨ੍ਤ੍ਯਾਵਸਗਮ੍ਬੁਧਾਰੇ ਨਿਰੀਕ੍ਸ਼ਮਾਣਾਮਤਿਸਮ੍ਮਦੇਨ ॥ ੨੬੭ ॥

ਭਯਙ੍ਕਰਾਹੀਸ਼੍ਵਰਬਦ੍ਧਮੌਲਿਂ ਜ੍ਵਲਦ੍ਯੁਗਾਨ੍ਤਾਨਲਕੀਲਕੇਸ਼ੀਮ੍ ।
ਸ੍ਫੁਰਤ੍ਪ੍ਰਭਾਭਾਸੁਰਵਿਦ੍ਯੁਦਕ੍ਸ਼ੀਂ ਚਣ੍ਡੀਂ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਾਂ ਵਿਦਧੀਤ ਚਿਤ੍ਤੇ ॥ ੨੬੮ ॥

ਗੁਞ੍ਜਾਫਲਾਕਲ੍ਪਿਤਚਾਰੁਹਾਰਾ ਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ੇ ਸ਼ਿਖਣ੍ਡਂ ਸ਼ਿਖਿਨੋ ਵਹਨ੍ਤੀ ।
ਧਨੁਸ਼੍ਚ ਬਾਣਾਨ੍ਦਧਤੀ ਕਰਾਭ੍ਯਾਂ ਸਾ ਰੇਣੁਕਾ ਵਲ੍ਕਲਭਤ੍ਵਿਚਿਨ੍ਤ੍ਯਾ ॥ ੨੬੯ ॥

ਤਟਿਜ੍ਝਰੀਂ ਕਾਮਪਿ ਸਮ੍ਪ੍ਰਸ਼੍ਯਨ੍ ਆਕਾਸ਼ਤਃ ਸਰ੍ਵਤਨੌ ਪਤਨ੍ਤੀਮ੍ ।
ਮੌਨੇਨ ਤਿਸ਼੍ਠੇਦ੍ਯਮਿਨਾਂ ਵਰਿਸ਼੍ਠੋ ਯਦ੍ਯੇਤਦਮ੍ਬਾਸ੍ਮਰਣਂ ਪ੍ਰਸ਼ਸ੍ਤਮ੍ ॥ ੨੭੦ ॥

ਦਸ਼੍ਯਾਨਸ਼ੇਸ਼ਾਨਪਿ ਵਰ੍ਜਯਿਤ੍ਵਾ ਦਸ਼੍ਟਿਂ ਨਿਜਾਂ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਮਹਃਸ੍ਵਰੂਪਾਮ੍ ।
ਨਿਭਾਲਯੇਦ੍ਯਨ੍ਮਨਸਾ ਵਰੀਯਾਨਨ੍ਯੋऽਯਮਮ੍ਬਾਸ੍ਮਰਣਸ੍ਯ ਮਾਰ੍ਗਃ ॥ ੨੭੧ ॥

ਵਿਨਾ ਪ੍ਰਪਤ੍ਤਿਂ ਪ੍ਰਥਮੋ ਨ ਸਿਧ੍ਯੇਤ੍ ਮਾਰ੍ਗੋऽਨਯੋਃ ਕੇਵਲਭਾਵਨਾਤਃ ।
ਹਦਿਸ੍ਥਲੇ ਯੋਗਬਲੇਨ ਚਿਤ੍ਤੇਰ੍ਨਿਸ਼੍ਠਾਂ ਵਿਨਾ ਸਿਧ੍ਯਤਿ ਨ ਦ੍ਵਿਤੀਯਃ ॥ ੨੭੨ ॥

ਆਰਮ੍ਭ ਏਵਾਤ੍ਰ ਪਥੋਰ੍ਵਿਭੇਦਃ ਫਲੇ ਨ ਭੇਦੋ ਰਮਣੋ ਯਥਾਹ ।
ਸ੍ਥਿਤੌ ਧਿਯੋ ਹਸ੍ਤਗਤਾਪ੍ਰਪਤ੍ਤਿਃ ਪ੍ਰਪਤ੍ਤਿਸਿਦ੍ਧੌ ਸੁਲਭੈਵ ਨਿਸ਼੍ਠਾ ॥ ੨੭੩ ॥

ਉਪਾਯਮੇਕਂ ਵਿਸ਼ਯਾਰਿਨਾਸ਼ਵਿਧੌ ਵਿਧਾਯਾਵਗਤਂ ਮਮਾਮ੍ਬਾ ।
ਕਤ੍ਵਾ ਸਮਰ੍ਥਂ ਚ ਨਿਜਾਨੁਕਮ੍ਪਾਂ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡੀ ਪ੍ਰਥਯਤ੍ਵਪਾਰਾਮ੍ ॥ ੨੭੪ ॥

ਸਧ੍ਯਾਨਮਾਰ੍ਗਂ ਵਰਮਨ੍ਤ੍ਰਕਲ੍ਪਂ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡ੍ਯਾਃ ਪਰਿਕੀਰ੍ਤਯਨ੍ਤ੍ਯਃ ।
ਭਵਨ੍ਤੁ ਮੋਦਾਤਿਸ਼ਯਾਯ ਸ਼ਕ੍ਤੇਰੁਪਾਸਕਾਨਾਮੁਪਜਾਤਯੋ ਨਃ ॥ ੨੭੫ ॥

ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੋ ਨਾਰਾਚਿਕਾਸ੍ਤਬਕਃ
ਵੀਰ੍ਯੇ ਜਵੇ ਚ ਪੌਰੁਸ਼ੇ ਯੋਸ਼ਾऽਪਿ ਵਿਸ਼੍ਵਤੋऽਧਿਕਾ ।
ਮਾਂ ਪਾਤੁ ਵਿਸ਼੍ਵਚਾਲਿਕਾ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡਿਕਾ ॥ ੨੭੬ ॥

ਸ਼ੁਦ੍ਧਾ ਚਿਤਿਃ ਸਤਃ ਪੁਰਾ ਪਸ਼੍ਚਾਨ੍ਨਭਃ ਸ਼ਰੀਰਕਾ ।
ਯੋਸ਼ਾਤਨੁਸ੍ਤਤਃ ਪਰਂ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡਿਕਾ ॥ ੨੭੭ ॥

ਪਾਰੇ ਪਰਾਤ੍ਮਨਃ ਪ੍ਰਮਾ ਖੇ ਸ਼ਕ੍ਤਿਰੁਤ੍ਤਮੋਤ੍ਤਮਾ ।
ਪਿਣ੍ਡੇਸ਼ੁ ਕੁਣ੍ਡਲਿਨ੍ਯਜਾ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡਿਕਾ ॥ ੨੭੮ ॥

ਨਾਕੇ ਵਿਲਾਸਸ਼ੇਵਧਿਰ੍ਨਾਲੀਕਲੋਚਨਾ ਸ਼ਚੀ ।
ਪ੍ਰਾਣਪ੍ਰਕਸ਼੍ਟਵਿਸ਼੍ਟਪੇ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡਿਕਾ ॥ ੨੭੯ ॥

ਏਕਸ੍ਯ ਸਾ ਮਹੇਨ੍ਦਿਰਾ ਦੇਵੀ ਪਰਸ੍ਯ ਕਾਲਿਕਾ ।
ਅਸ੍ਮਾਕਮੁਜ੍ਜ੍ਵਲਾਨਨਾ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡਿਕਾ ॥ ੨੮੦ ॥

ਰਾਜੀਵਬਾਨ੍ਧਵੋ ਦਿਵਿ ਹ੍ਰਾਦਿਨ੍ਯਪਾਰਪੁਸ਼੍ਕਰੇ ।
ਅਗ੍ਨਿਰ੍ਮਨੁਸ਼੍ਯਵਿਸ਼੍ਟਪੇ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡਿਕਾ ॥ ੨੮੧ ॥

ਤੇਜਃ ਸਮਸ੍ਤਪਾਚਕਂ ਚਕ੍ਸ਼ੁਃ ਸਮਸ੍ਤਲੋਕਕਮ੍ ।
ਚਿਤ੍ਤਂ ਸਮਸ੍ਤਚਿਨ੍ਤਕਂ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡਿਕਾ ॥ ੨੮੨ ॥

ਦ੍ਯੌਸ੍ਤੇਜਸਾਂ ਮਹਾਨਿਧਿਃ ਭੂਮਿਸ਼੍ਚ ਭੂਤਧਾਰਿਣੀ ।
ਆਪਸ਼੍ਚ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਵੀਚਯੋ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡਿਕਾ ॥ ੨੮੩ ॥

ਨਿਰ੍ਬਾਹੁਕਸ੍ਯ ਸਾ ਕਰੋ ਨਿਰ੍ਮਸ੍ਤਕਸ੍ਯ ਸਾ ਮੁਖਮ੍ ।
ਅਨ੍ਧਸ੍ਯ ਸਾ ਵਿਲੋਚਨਂ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡਿਕਾ ॥ ੨੮੪ ॥

ਪਾਣਿਂ ਵਿਨਾ ਕਰੋਤਿ ਸਾ ਜਾਨਾਤਿ ਮਾਨਸਂ ਵਿਨਾ ।
ਚਕ੍ਸ਼ੁਰ੍ਵਿਨਾ ਚ ਵੀਕ੍ਸ਼ਤੇ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡਿਕਾ ॥ ੨੮੫ ॥

ਹਸ੍ਤਸ੍ਯ ਹਸ੍ਤ ਉਤ੍ਤਮਃ ਚਿਤ੍ਤਸ੍ਯ ਚਿਤ੍ਤਮਦ੍ਭੁਤਮ੍ ।
ਨੇਤ੍ਰਾਸ੍ਯ ਨੇਤ੍ਰਾਮਾਯਤਂ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡਿਕਾ ॥ ੨੮੬ ॥

ਸਾ ਭਾਰਤੀ ਮਨੀਸ਼ਿਣਾਂ ਸਾ ਮਾਨਸਂ ਮਹਾਤ੍ਮਨਾਮ੍ ।
ਸਾ ਲੋਚਨਂ ਪ੍ਰਜਾਨਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡਿਕਾ ॥ ੨੮੭ ॥

ਸਕ੍ਤਿਃ ਸਮਸ੍ਤਬਾਧਿਕਾ ਯੁਕ੍ਤਿਃ ਸਮਸ੍ਤਸਾਧਿਕਾ ।
ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਸਮਸ੍ਤਚਾਲਿਕਾ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡਿਕਾ ॥ ੨੮੮ ॥

ਛਿਨ੍ਨਾऽਪਿ ਜੀਵਧਾਰਿਣੀ ਭੀਮਾऽਪਿ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਦਾਯਿਨੀ ।
ਯੋਸ਼ਾऽਪਿ ਵੀਰ੍ਯਵਰ੍ਧਨੀ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡਿਕਾ ॥ ੨੮੯ ॥

ਮਾਹੇਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ਕ੍ਤਿਰੁਤ੍ਤਮਾ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾऽਪਿ ਭਾਰਵਤ੍ਤਮਾ ।
ਸ਼ਾਤਾਪਿ ਤੇਜਸਾ ਤਤਾ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡਿਕਾ ॥ ੨੯੦ ॥

ਪੁਤ੍ਰੇਣ ਕਤ੍ਤਮਸ੍ਤਕਾਮਾਵਿਸ਼੍ਯ ਰੇਣੁਕਾਤਨੁਮ੍ ।
ਸਾ ਖੇਲਤਿ ਕ੍ਸ਼ਮਾਤਲੇ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡਿਕਾ ॥ ੨੯੧ ॥

ਮਾਮੁਗ੍ਰਪਾਪਹਾਰਿਣੀ ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਪਞ੍ਚਧਾਰਿਣੀ ।
ਪਾਯਾਦਪਾਯਤੋऽਖਿਲਾਨ੍ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡਿਕਾ ॥ ੨੯੨ ॥

ਇਨ੍ਦ੍ਰੇਸੁਰਾਰਿਹਰ੍ਤਰਿ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਭੂਮਿਭਰ੍ਤਰਿ ।
ਭਕ੍ਤਿਂ ਤਨੋਤੁ ਮੇ ਪਰਾਂ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡਿਕਾ ॥ ੨੯੩ ॥

ਨਿਸ਼੍ਠਾਮਨਨ੍ਯਚਾਲਿਤਾਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾਂ ਧਿਯਂ ਚ ਸਰ੍ਵਗਾਮ੍ ।
ਗੀਤਾ ਸੁਰੈਰ੍ਦਦਾਤੁ ਮੇ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡਿਕਾ ॥ ੨੯੪ ॥

ਸਤ੍ਯਾਂ ਗਿਰਂ ਦਦਾਤੁ ਮੇ ਨਿਤ੍ਯਾਂ ਕਰੋਤੁ ਚ ਸ੍ਥਿਤਿਮ੍ ।
ਧੂਤਾਖਿਲਾऽਘਸਨ੍ਤਤਿਃ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡਿਕਾ ॥ ੨੯੫ ॥

ਸਰ੍ਵਂ ਚ ਮੇ ਕਤਾਕਤਂ ਕਰ੍ਮਾਗ੍ਰ੍ਯਮਲ੍ਪਮੇਵ ਵਾ ।
ਸਮ੍ਪੂਰਯਤ੍ਵਨਾਮਯਾ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡਿਕਾ ॥ ੨੯੬ ॥

ਤੇਜੋਝਰਸ੍ਵਰੂਪਯਾ ਭੂਯਾਦਤਸ੍ਯ ਧਾਰਯਾ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਾਵਭਾਸਿਕੇਹ ਮੇ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡਿਕਾ ॥ ੨੯੭ ॥

ਸਾ ਮੇऽਲ੍ਪਮਰ੍ਤ੍ਯਤਾਸ਼੍ਰਿਤਾਂ ਹਤ੍ਵਾऽਧਮਾਮਹਙ੍ਕਤਿਮ੍ ।
ਆਕ੍ਰਮ੍ਯ ਭਾਤੁ ਮੇ ਤਨੁਂ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡਿਕਾ ॥ ੨੯੮ ॥

ਆਤ੍ਮਾਰਿਨਾਸ਼ਨੇ ਵਿਧਿਂ ਸਾ ਮੇऽਭਿਧਾਯਵਤ੍ਸਲਾ ।
ਸਰ੍ਵਂ ਧੁਨੋਤੁ ਸਂਸ਼ਯਂ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡਿਕਾ ॥ ੨੯੯ ॥

ਏਤਾਭਿਰੁਤ੍ਤਮਾਂਸ਼ੁਭਿਃ ਨਾਰਾਚਿਕਾਭਿਰੀਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਸਨ੍ਤੋਸ਼ਮੇਤੁ ਵਰ੍ਧਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡਿਕਾ ॥ ੩੦੦ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਭਗਵਨ੍ਮਹਰ੍ਸ਼ਿਰਮਣਾਨ੍ਤੇਵਾਸਿਨੋ ਵਾਸਿਸ਼੍ਠਸ੍ਯ
ਨਰਸਿਂਹਸੂਨੋਰ੍ਗਣਪਤੇਃ ਕਤਿਃ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਚਣ੍ਡੀਤ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ॥

Also Read Prachandachandi Trishati:

300 Names of Prachanda Chandi Trishati Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

300 Names of Prachanda Chandi Trishati Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top