Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

300 Names of Sree Kumara | Sri Kumara Trishati Lyrics in English

Shri Kumara Trishati Lyrics in English:

॥ srikumaratrisati ॥

satrumjayatrisati

Om asya srikumaratrisatimahamantrasya markandeya rsih ।
anustupchandah । kumarasanmukho devata । kumara iti bijam ।
sakha iti saktih । visakha iti kilakam । nejamesa ityargalam ।
kartikeya iti kavacam । sanmukha iti dhyanam ॥

dhyanam –
dhyayet sanmukhamindukotisadrsam ratnaprabhasobhitam
balarkadyutisatkiritavilasat keyuraharanvitam ।
karnalambitakundalapravilasadgandasthalasobhitam
kañcikankanakinkiniravayutam srngarasarodayam ॥

dhyayedipsitasiddhidam bhavasutam sridvadasaksam guham
khetam kukkutamankusam ca varadam pasam dhanuscakrakam ।
vajram saktimasim ca sulamabhayam dorbhirdhrtam sanmukham
devam citramayuravahanagatam citrambaralankrtam ॥

arindamah kumarasca guhasskando mahabalah ।
rudrapriyo mahabahuragneyasca mahesvarah ॥ 1 ॥

rudrasuto ganadhyaksah ugrabahurguhasrayah ।
sarajo viraha ugro lohitaksah sulocanah ॥ 2 ॥

mayuravahanah sresthah satrujicchatrunasanah ।
sasthipriya umaputrah kartikeyo bhayanakah ॥ 3 ॥

saktipanirmahesvaso mahasenah sanatanah ।
subrahmanyo visakhasca brahmanyo brahmanapriyah ॥ 4 ॥

nejameso mahavirah sakho dhurto ranapriyah ।
coracaryo viharta ca sthavirah sumanoharah ॥ 5 ॥

pranavo devaseneso dakso darpanasobhitah ।
balarupo brahmagarbho bhimo (50) bhimaparakramah ॥ 6 ॥

sriman sistah sucih sighrah sasvatah sikhivahanah ।
bahuleyo brhadbahurbalistho balavanbali ।
ekaviro mahamanyah sumedha roganasanah ।
raktambaro mahamayi bahurupo ganesvarah ॥ 8 ॥

isuhasto mahadhanvi krauñcabhidaghanasakah । bhiccaghanasakah (for metre matching)
balagraho brhadrupo mahasaktirmahadyutih ॥ 9 ॥

ugraviryo mahamanyuh ruciro rudrasambhavah ।
bhadrasakho mahapunyo mahotsahah kaladharah ॥ 10 ॥

nandikesapriyo devo lalito lokanayakah ।
vidvattamo virodhighno visoko vajradharakah ॥ 11 ॥

srikarah sumanah suksmah sughosah sukhadah suhrt (100) ।
vahnijanma haridvarnah senani revatipriyah ॥ 12 ॥

ratnarci rañjano viro visistah subhalaksanah ।
arkapusparcitah suddho vrddhikaganasevitah ॥ 13 ॥

kunkumango mahavegah kutasthah kukkutadhvajah ।
svahapriyo grahadhyaksah pisacaganasevitah ॥ 14 ॥

mahottamo mahamukhyah suro mahisamardanah ।
vaijayanti mahaviryo devasimho drdhavratah ॥ 15 ॥

ratnangadadharo divyo raktamalyanulepanah ।
duhsaho durlabho dipto gajarudho mahatapah ॥ 16 ॥

yasasvi vimalo vagmi mukhamandi susevitah ।
kantiyukto vasatkaro medhavi mekhali mahana ॥ 17 ॥

neta niyatakalyano dhanyo dhuryo dhrtavratah ।
pavitrah pustidah (150) purtih pingalah pustivardhanah ॥ 18 ॥

manoharo mahajyotih pradisto mahisantakah ।
sanmukho haraputrasca mantragarbho vasupradah ॥ 19 ॥

varistho varado vedyo vicitrango virocanah ।
vibudhagracaro vetta visvajit visvapalakah ॥ 20 ॥

phalado matido mali muktamalavibhusanah ।
munistuto visalakso nadisutasca viryavan ॥ 21 ॥

sakrapriyah sukesasca punyakirtiranamayah ।
virabahuh suviryasca svami balagrahanvitah ॥ 22 ॥

ranasurah susenasca khatvangi khadgadharakah ।
ranasvami mahopayah svetachatrah puratanah ॥ 23 ॥

danavarih krti kami satrughno gaganecarah (200) ।
sulabhah siddhidah saumyah sarvajñah sarvatomukhah ॥ 24 ॥

asihasto vinitatma suviro visvatomukhah ।
dandayudhi mahadandah sukumaro hiranmayah ॥ 25 ॥

sanmaturo jitamitro jayadah putananvitah ।
janapriyo mahaghoro jitadaityo jayapradah ॥ 26 ॥

balapalo ganadhiso balaroganivarakah ।
jayi jitendriyo jaitro jagatpalo jagatprabhuh ॥ 27 ॥

jaitrarathah prasantasca sarvajiddaityasudanah ।
sobhanah sumukhah santah kavih somo jitahavah ॥ 28 ॥

maruttamo brhadbhanurbrhatseno bahupradah ।
sudrsyo devasenanih tarakarirgunarnavah ॥ 29 ॥

matrgupto mahaghoso bhavasunuh (250) krpakarah ।
ghoraghusyo brhaddyumno dhanurhastah suvardhanah ॥ 30 ॥

kamapradah susiprasca bahukaro mahajavah ।
gopta trata (260) dhanurdhari matrcakranivasinah ॥ 31 ॥

sadasrisah sadarasatko dvadasakso dvisadbhujah ।
sadaksarah sadarcisca sadangah sadanikavat ॥ 32 ॥

sarvah sanatkumarasca sadyojato mahamunih ।
raktavarnah sisuscando hemacudah sukhapradah ॥ 33 ॥

suhetirangana”slisto matrkaganasevitah ।
bhutapatirgatatanko nilacudakavahanah ॥ 34 ॥

vacadbhu rudrabhuscaiva jagadbhuh brahmabhuh tatha ।
bhuvadbhurvisvabhuscaiva mantramurtirmahamanuh ॥

vasudevapriyascaiva prahladabalasudanah ।
ksetrapalo brhadbhaso brhaddevo’riñjayah (301) ॥ 36 ॥

iti srikumaratrisati samapta ।

Also Read Sri Kumaratrishati:

300 Names of Sree Kumara | Sri Kumara Trishati in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

300 Names of Sree Kumara | Sri Kumara Trishati Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top