Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

300 Names of Sree Kumara | Sri Kumara Trishati Lyrics in Malayalam

Shri Kumara Trishati Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീകുമാരത്രിശതീ ॥

ശത്രുംജയത്രിശതീ

ഓം അസ്യ ശ്രീകുമാരത്രിശതീമഹാമന്ത്രസ്യ മാര്‍കണ്ഡേയ ഋഷിഃ ।
അനുഷ്ടുപ്ഛന്ദഃ । കുമാരഷണ്‍മുഖോ ദേവതാ । കുമാര ഇതി ബീജം ।
ശാഖ ഇതി ശക്തിഃ । വിശാഖ ഇതി കീലകം । നേജമേഷ ഇത്യര്‍ഗലം ।
കാര്‍തികേയ ഇതി കവചം । ഷണ്‍മുഖ ഇതി ധ്യാനം ॥

ധ്യാനം –
ധ്യായേത് ഷണ്‍മുഖമിന്ദുകോടിസദൃശം രത്നപ്രഭാശോഭിതം
ബാലാര്‍കദ്യുതിഷട്കിരീടവിലസത് കേയൂരഹാരാന്വിതം ।
കര്‍ണാലംബിതകുണ്ഡലപ്രവിലസദ്ഗണ്ഡസ്ഥലാശോഭിതം
കാഞ്ചീകങ്കണകിങ്കിണീരവയുതം ശൃങ്ഗാരസാരോദയം ॥

ധ്യായേദീപ്സിതസിദ്ധിദം ഭവസുതം ശ്രീദ്വാദശാക്ഷം ഗുഹം
ഖേടം കുക്കുടമങ്കുശം ച വരദം പാശം ധനുശ്ചക്രകം ।
വജ്രം ശക്തിമസിം ച ശൂലമഭയം ദോര്‍ഭിര്‍ധൃതം ഷണ്‍മുഖം
ദേവം ചിത്രമയൂരവാഹനഗതം ചിത്രാംബരാലങ്കൃതം ॥

അരിന്ദമഃ കുമാരശ്ച ഗുഹസ്സ്കന്ദോ മഹാബലഃ ।
രുദ്രപ്രിയോ മഹാബാഹുരാഗ്നേയശ്ച മഹേശ്വരഃ ॥ 1 ॥

രുദ്രസുതോ ഗണാധ്യക്ഷഃ ഉഗ്രബാഹുര്‍ഗുഹാശ്രയഃ ।
ശരജോ വീരഹാ ഉഗ്രോ ലോഹിതാക്ഷഃ സുലോചനഃ ॥ 2 ॥

മയൂരവാഹനഃ ശ്രേഷ്ഠഃ ശത്രുജിച്ഛത്രുനാശനഃ ।
ഷഷ്ഠീപ്രിയ ഉമാപുത്രഃ കാര്‍തികേയോ ഭയാനകഃ ॥ 3 ॥

ശക്തിപാണിര്‍മഹേഷ്വാസോ മഹാസേനഃ സനാതനഃ ।
സുബ്രഹ്മണ്യോ വിശാഖശ്ച ബ്രഹ്മണ്യോ ബ്രാഹ്മണപ്രിയഃ ॥ 4 ॥

നേജമേഷോ മഹാവീരഃ ശാഖോ ധൂര്‍തോ രണപ്രിയഃ ।
ചോരാചാര്യോ വിഹര്‍താ ച സ്ഥവിരഃ സുമനോഹരഃ ॥ 5 ॥

പ്രണവോ ദേവസേനേശോ ദക്ഷോ ദര്‍പണശോഭിതഃ ।
ബാലരൂപോ ബ്രഹ്മഗര്‍ഭോ ഭീമോ (50) ഭീമപരാക്രമഃ ॥ 6 ॥

ശ്രീമാന്‍ ശിഷ്ടഃ ശുചിഃ ശീഘ്രഃ ശാശ്വതഃ ശിഖിവാഹനഃ ।
ബാഹുലേയോ ബൃഹദ്ബാഹുര്‍ബലിഷ്ഠോ ബലവാന്‍ബലീ ।
ഏകവീരോ മഹാമാന്യഃ സുമേധാ രോഗനാശനഃ ।
രക്താംബരോ മഹാമായീ ബഹുരൂപോ ഗണേശ്വരഃ ॥ 8 ॥

ഇഷുഹസ്തോ മഹാധന്വീ ക്രൌഞ്ചഭിദഘനാശകഃ । ഭിച്ചാഘനാശകഃ (for metre matching)
ബാലഗ്രഹോ ബൃഹദ്രൂപോ മഹാശക്തിര്‍മഹാദ്യുതിഃ ॥ 9 ॥

ഉഗ്രവീര്യോ മഹാമന്യുഃ രുചിരോ രുദ്രസംഭവഃ ।
ഭദ്രശാഖോ മഹാപുണ്യോ മഹോത്സാഹഃ കലാധരഃ ॥ 10 ॥

നന്ദികേശപ്രിയോ ദേവോ ലലിതോ ലോകനായകഃ ।
വിദ്വത്തമോ വിരോധിഘ്നോ വിശോകോ വജ്രധാരകഃ ॥ 11 ॥

ശ്രീകരഃ സുമനാഃ സൂക്ഷ്മഃ സുഘോഷഃ സുഖദഃ സുഹൃത് (100) ।
വഹ്നിജന്‍മാ ഹരിദ്വര്‍ണഃ സേനാനീ രേവതീപ്രിയഃ ॥ 12 ॥

രത്നാര്‍ചീ രഞ്ജനോ വീരോ വിശിഷ്ടഃ ശുഭലക്ഷണഃ ।
അര്‍കപുഷ്പാര്‍ചിതഃ ശുദ്ധോ വൃദ്ധികാഗണസേവിതഃ ॥ 13 ॥

കുങ്കുമാങ്ഗോ മഹാവേഗഃ കൂടസ്ഥഃ കുക്കുടധ്വജഃ ।
സ്വാഹാപ്രിയോ ഗ്രഹാധ്യക്ഷഃ പിശാചഗണസേവിതഃ ॥ 14 ॥

മഹോത്തമോ മഹാമുഖ്യഃ ശൂരോ മഹിഷമര്‍ദനഃ ।
വൈജയന്തീ മഹാവീര്യോ ദേവസിംഹോ ദൃഢവ്രതഃ ॥ 15 ॥

രത്നാങ്ഗദധരോ ദിവ്യോ രക്തമാല്യാനുലേപനഃ ।
ദുഃസഹോ ദുര്ലഭോ ദീപ്തോ ഗജാരൂഢോ മഹാതപഃ ॥ 16 ॥

യശസ്വീ വിമലോ വാഗ്മീ മുഖമണ്ഡീ സുസേവിതഃ ।
കാന്തിയുക്തോ വഷട്കാരോ മേധാവീ മേഖലീ മഹാന ॥ 17 ॥

നേതാ നിയതകല്യാണോ ധന്യോ ധുര്യോ ധൃതവ്രതഃ ।
പവിത്രഃ പുഷ്ടിദഃ (150) പൂര്‍തിഃ പിങ്ഗലഃ പുഷ്ടിവര്‍ധനഃ ॥ 18 ॥

മനോഹരോ മഹാജ്യോതിഃ പ്രദിഷ്ടോ മഹിഷാന്തകഃ ।
ഷണ്‍മുഖോ ഹരപുത്രശ്ച മന്ത്രഗര്‍ഭോ വസുപ്രദഃ ॥ 19 ॥

വരിഷ്ഠോ വരദോ വേദ്യോ വിചിത്രാങ്ഗോ വിരോചനഃ ।
വിബുധാഗ്രചരോ വേത്താ വിശ്വജിത് വിശ്വപാലകഃ ॥ 20 ॥

ഫലദോ മതിദോ മാലീ മുക്താമാലാവിഭൂഷണഃ ।
മുനിസ്തുതോ വിശാലാക്ഷോ നദീസുതശ്ച വീര്യവാന്‍ ॥ 21 ॥

ശക്രപ്രിയഃ സുകേശശ്ച പുണ്യകീര്‍തിരനാമയഃ ।
വീരബാഹുഃ സുവീര്യശ്ച സ്വാമീ ബാലഗ്രഹാന്വിതഃ ॥ 22 ॥

രണശൂരഃ സുഷേണശ്ച ഖട്വാങ്ഗീ ഖഡ്ഗധാരകഃ ।
രണസ്വാമീ മഹോപായഃ ശ്വേതഛത്രഃ പുരാതനഃ ॥ 23 ॥

ദാനവാരിഃ കൃതീ കാമീ ശത്രുഘ്നോ ഗഗനേചരഃ (200) ।
സുലഭഃ സിദ്ധിദഃ സൌംയഃ സര്‍വജ്ഞഃ സര്‍വതോമുഖഃ ॥ 24 ॥

അസിഹസ്തോ വിനീതാത്മാ സുവീരോ വിശ്വതോമുഖഃ ।
ദണ്ഡായുധീ മഹാദണ്ഡഃ സുകുമാരോ ഹിരണ്‍മയഃ ॥ 25 ॥

ഷാണ്‍മാതുരോ ജിതാമിത്രോ ജയദഃ പൂതനാന്വിതഃ ।
ജനപ്രിയോ മഹാഘോരോ ജിതദൈത്യോ ജയപ്രദഃ ॥ 26 ॥

ബാലപാലോ ഗണാധീശോ ബാലരോഗനിവാരകഃ ।
ജയീ ജിതേന്ദ്രിയോ ജൈത്രോ ജഗത്പാലോ ജഗത്പ്രഭുഃ ॥ 27 ॥

ജൈത്രരഥഃ പ്രശാന്തശ്ച സര്‍വജിദ്ദൈത്യസൂദനഃ ।
ശോഭനഃ സുമുഖഃ ശാന്തഃ കവിഃ സോമോ ജിതാഹവഃ ॥ 28 ॥

മരുത്തമോ ബൃഹദ്ഭാനുര്‍ബൃഹത്സേനോ ബഹുപ്രദഃ ।
സുദൃശ്യോ ദേവസേനാനീഃ താരകാരിര്‍ഗുണാര്‍ണവഃ ॥ 29 ॥

മാതൃഗുപ്തോ മഹാഘോഷോ ഭവസൂനുഃ (250) കൃപാകരഃ ।
ഘോരഘുഷ്യോ ബൃഹദ്ദ്യുംനോ ധനുര്‍ഹസ്തഃ സുവര്‍ധനഃ ॥ 30 ॥

കാമപ്രദഃ സുശിപ്രശ്ച ബഹുകാരോ മഹാജവഃ ।
ഗോപ്താ ത്രാതാ (260) ധനുര്‍ധാരീ മാതൃചക്രനിവാസിനഃ ॥ 31 ॥

ഷഡശ്രിശഃ ഷഡരഷട്കോ ദ്വാദശാക്ഷോ ദ്വിഷഡ്ഭുജഃ ।
ഷഡക്ഷരഃ ഷഡര്‍ചിശ്ച ഷഡങ്ഗഃ ഷഡനീകവത് ॥ 32 ॥

ശര്‍വഃ സനത്കുമാരശ്ച സദ്യോജാതോ മഹാമുനിഃ ।
രക്തവര്‍ണഃ ശിശുശ്ചണ്ഡോ ഹേമചൂഡഃ സുഖപ്രദഃ ॥ 33 ॥

സുഹേതിരങ്ഗനാഽഽശ്ലിഷ്ടോ മാതൃകാഗണസേവിതഃ ।
ഭൂതപതിര്‍ഗതാതങ്കോ നീലചൂഡകവാഹനഃ ॥ 34 ॥

വചദ്ഭൂ രുദ്രഭൂശ്ചൈവ ജഗദ്ഭൂഃ ബ്രഹ്മഭൂഃ തഥാ ।
ഭുവദ്ഭൂര്‍വിശ്വഭൂശ്ചൈവ മന്ത്രമൂര്‍തിര്‍മഹാമനുഃ ॥

വാസുദേവപ്രിയശ്ചൈവ പ്രഹ്ലാദബലസൂദനഃ ।
ക്ഷേത്രപാലോ ബൃഹദ്ഭാസോ ബൃഹദ്ദേവോഽരിഞ്ജയഃ (301) ॥ 36 ॥

ഇതി ശ്രീകുമാരത്രിശതീ സമാപ്താ ।

Also Read Sri Kumaratrishati:

300 Names of Sree Kumara | Sri Kumara Trishati in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

300 Names of Sree Kumara | Sri Kumara Trishati Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top