Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

300 Names of Sree Kumara | Sri Kumara Trishati Lyrics in Tamil

Shri Kumara Trishati Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீகுமாரத்ரிஶதீ ॥

ஶத்ருஞ்ஜயத்ரிஶதீ

ௐ அஸ்ய ஶ்ரீகுமாரத்ரிஶதீமஹாமந்த்ரஸ்ய மார்கண்டே³ய ருʼஷி: ।
அநுஷ்டுப்ச²ந்த:³ । குமாரஷண்முகோ² தே³வதா । குமார இதி பீ³ஜம் ।
ஶாக² இதி ஶக்தி: । விஶாக² இதி கீலகம் । நேஜமேஷ இத்யர்க³லம் ।
கார்திகேய இதி கவசம் । ஷண்முக² இதி த்⁴யாநம் ॥

த்⁴யாநம் –
த்⁴யாயேத் ஷண்முக²மிந்து³கோடிஸத்³ருʼஶம் ரத்நப்ரபா⁴ஶோபி⁴தம்
பா³லார்கத்³யுதிஷட்கிரீடவிலஸத் கேயூரஹாராந்விதம் ।
கர்ணாலம்பி³தகுண்ட³லப்ரவிலஸத்³க³ண்ட³ஸ்த²லாஶோபி⁴தம்
காஞ்சீகங்கணகிங்கிணீரவயுதம் ஶ்ருʼங்கா³ரஸாரோத³யம் ॥

த்⁴யாயேதீ³ப்ஸிதஸித்³தி⁴த³ம் ப⁴வஸுதம் ஶ்ரீத்³வாத³ஶாக்ஷம் கு³ஹம்
கே²டம் குக்குடமங்குஶம் ச வரத³ம் பாஶம் த⁴நுஶ்சக்ரகம் ।
வஜ்ரம் ஶக்திமஸிம் ச ஶூலமப⁴யம் தோ³ர்பி⁴ர்த்⁴ருʼதம் ஷண்முக²ம்
தே³வம் சித்ரமயூரவாஹநக³தம் சித்ராம்ப³ராலங்க்ருʼதம் ॥

அரிந்த³ம: குமாரஶ்ச கு³ஹஸ்ஸ்கந்தோ³ மஹாப³ல: ।
ருத்³ரப்ரியோ மஹாபா³ஹுராக்³நேயஶ்ச மஹேஶ்வர: ॥ 1 ॥

ருத்³ரஸுதோ க³ணாத்⁴யக்ஷ: உக்³ரபா³ஹுர்கு³ஹாஶ்ரய: ।
ஶரஜோ வீரஹா உக்³ரோ லோஹிதாக்ஷ: ஸுலோசந: ॥ 2 ॥

மயூரவாஹந: ஶ்ரேஷ்ட:² ஶத்ருஜிச்ச²த்ருநாஶந: ।
ஷஷ்டீ²ப்ரிய உமாபுத்ர: கார்திகேயோ ப⁴யாநக: ॥ 3 ॥

ஶக்திபாணிர்மஹேஷ்வாஸோ மஹாஸேந: ஸநாதந: ।
ஸுப்³ரஹ்மண்யோ விஶாக²ஶ்ச ப்³ரஹ்மண்யோ ப்³ராஹ்மணப்ரிய: ॥ 4 ॥

நேஜமேஷோ மஹாவீர: ஶாகோ² தூ⁴ர்தோ ரணப்ரிய: ।
சோராசார்யோ விஹர்தா ச ஸ்த²விர: ஸுமநோஹர: ॥ 5 ॥

ப்ரணவோ தே³வஸேநேஶோ த³க்ஷோ த³ர்பணஶோபி⁴த: ।
பா³லரூபோ ப்³ரஹ்மக³ர்போ⁴ பீ⁴மோ (50) பீ⁴மபராக்ரம: ॥ 6 ॥

ஶ்ரீமாந் ஶிஷ்ட: ஶுசி: ஶீக்⁴ர: ஶாஶ்வத: ஶிகி²வாஹந: ।
பா³ஹுலேயோ ப்³ருʼஹத்³பா³ஹுர்ப³லிஷ்டோ² ப³லவாந்ப³லீ ।
ஏகவீரோ மஹாமாந்ய: ஸுமேதா⁴ ரோக³நாஶந: ।
ரக்தாம்ப³ரோ மஹாமாயீ ப³ஹுரூபோ க³ணேஶ்வர: ॥ 8 ॥

இஷுஹஸ்தோ மஹாத⁴ந்வீ க்ரௌஞ்சபி⁴த³க⁴நாஶக: । பி⁴ச்சாக⁴நாஶக: (for metre matching)
பா³லக்³ரஹோ ப்³ருʼஹத்³ரூபோ மஹாஶக்திர்மஹாத்³யுதி: ॥ 9 ॥

உக்³ரவீர்யோ மஹாமந்யு: ருசிரோ ருத்³ரஸம்ப⁴வ: ।
ப⁴த்³ரஶாகோ² மஹாபுண்யோ மஹோத்ஸாஹ: கலாத⁴ர: ॥ 10 ॥

நந்தி³கேஶப்ரியோ தே³வோ லலிதோ லோகநாயக: ।
வித்³வத்தமோ விரோதி⁴க்⁴நோ விஶோகோ வஜ்ரதா⁴ரக: ॥ 11 ॥

ஶ்ரீகர: ஸுமநா: ஸூக்ஷ்ம: ஸுகோ⁴ஷ: ஸுக²த:³ ஸுஹ்ருʼத் (100) ।
வஹ்நிஜந்மா ஹரித்³வர்ண: ஸேநாநீ ரேவதீப்ரிய: ॥ 12 ॥

ரத்நார்சீ ரஞ்ஜநோ வீரோ விஶிஷ்ட: ஶுப⁴லக்ஷண: ।
அர்கபுஷ்பார்சித: ஶுத்³தோ⁴ வ்ருʼத்³தி⁴காக³ணஸேவித: ॥ 13 ॥

குங்குமாங்கோ³ மஹாவேக:³ கூடஸ்த:² குக்குடத்⁴வஜ: ।
ஸ்வாஹாப்ரியோ க்³ரஹாத்⁴யக்ஷ: பிஶாசக³ணஸேவித: ॥ 14 ॥

மஹோத்தமோ மஹாமுக்²ய: ஶூரோ மஹிஷமர்த³ந: ।
வைஜயந்தீ மஹாவீர்யோ தே³வஸிம்ஹோ த்³ருʼட⁴வ்ரத: ॥ 15 ॥

ரத்நாங்க³த³த⁴ரோ தி³வ்யோ ரக்தமால்யாநுலேபந: ।
து:³ஸஹோ து³ர்லபோ⁴ தீ³ப்தோ க³ஜாரூடோ⁴ மஹாதப: ॥ 16 ॥

யஶஸ்வீ விமலோ வாக்³மீ முக²மண்டீ³ ஸுஸேவித: ।
காந்தியுக்தோ வஷட்காரோ மேதா⁴வீ மேக²லீ மஹாந ॥ 17 ॥

நேதா நியதகல்யாணோ த⁴ந்யோ து⁴ர்யோ த்⁴ருʼதவ்ரத: ।
பவித்ர: புஷ்டித:³ (150) பூர்தி: பிங்க³ல: புஷ்டிவர்த⁴ந: ॥ 18 ॥

மநோஹரோ மஹாஜ்யோதி: ப்ரதி³ஷ்டோ மஹிஷாந்தக: ।
ஷண்முகோ² ஹரபுத்ரஶ்ச மந்த்ரக³ர்போ⁴ வஸுப்ரத:³ ॥ 19 ॥

வரிஷ்டோ² வரதோ³ வேத்³யோ விசித்ராங்கோ³ விரோசந: ।
விபு³தா⁴க்³ரசரோ வேத்தா விஶ்வஜித் விஶ்வபாலக: ॥ 20 ॥

ப²லதோ³ மதிதோ³ மாலீ முக்தாமாலாவிபூ⁴ஷண: ।
முநிஸ்துதோ விஶாலாக்ஷோ நதீ³ஸுதஶ்ச வீர்யவாந் ॥ 21 ॥

ஶக்ரப்ரிய: ஸுகேஶஶ்ச புண்யகீர்திரநாமய: ।
வீரபா³ஹு: ஸுவீர்யஶ்ச ஸ்வாமீ பா³லக்³ரஹாந்வித: ॥ 22 ॥

ரணஶூர: ஸுஷேணஶ்ச க²ட்வாங்கீ³ க²ட்³க³தா⁴ரக: ।
ரணஸ்வாமீ மஹோபாய: ஶ்வேதச²த்ர: புராதந: ॥ 23 ॥

தா³நவாரி: க்ருʼதீ காமீ ஶத்ருக்⁴நோ க³க³நேசர: (200) ।
ஸுலப:⁴ ஸித்³தி⁴த:³ ஸௌம்ய: ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வதோமுக:² ॥ 24 ॥

அஸிஹஸ்தோ விநீதாத்மா ஸுவீரோ விஶ்வதோமுக:² ।
த³ண்டா³யுதீ⁴ மஹாத³ண்ட:³ ஸுகுமாரோ ஹிரண்மய: ॥ 25 ॥

ஷாண்மாதுரோ ஜிதாமித்ரோ ஜயத:³ பூதநாந்வித: ।
ஜநப்ரியோ மஹாகோ⁴ரோ ஜிததை³த்யோ ஜயப்ரத:³ ॥ 26 ॥

பா³லபாலோ க³ணாதீ⁴ஶோ பா³லரோக³நிவாரக: ।
ஜயீ ஜிதேந்த்³ரியோ ஜைத்ரோ ஜக³த்பாலோ ஜக³த்ப்ரபு:⁴ ॥ 27 ॥

ஜைத்ரரத:² ப்ரஶாந்தஶ்ச ஸர்வஜித்³தை³த்யஸூத³ந: ।
ஶோப⁴ந: ஸுமுக:² ஶாந்த: கவி: ஸோமோ ஜிதாஹவ: ॥ 28 ॥

மருத்தமோ ப்³ருʼஹத்³பா⁴நுர்ப்³ருʼஹத்ஸேநோ ப³ஹுப்ரத:³ ।
ஸுத்³ருʼஶ்யோ தே³வஸேநாநீ: தாரகாரிர்கு³ணார்ணவ: ॥ 29 ॥

மாத்ருʼகு³ப்தோ மஹாகோ⁴ஷோ ப⁴வஸூநு: (250) க்ருʼபாகர: ।
கோ⁴ரகு⁴ஷ்யோ ப்³ருʼஹத்³த்³யும்நோ த⁴நுர்ஹஸ்த: ஸுவர்த⁴ந: ॥ 30 ॥

காமப்ரத:³ ஸுஶிப்ரஶ்ச ப³ஹுகாரோ மஹாஜவ: ।
கோ³ப்தா த்ராதா (260) த⁴நுர்தா⁴ரீ மாத்ருʼசக்ரநிவாஸிந: ॥ 31 ॥

ஷட³ஶ்ரிஶ: ஷட³ரஷட்கோ த்³வாத³ஶாக்ஷோ த்³விஷட்³பு⁴ஜ: ।
ஷட³க்ஷர: ஷட³ர்சிஶ்ச ஷட³ங்க:³ ஷட³நீகவத் ॥ 32 ॥

ஶர்வ: ஸநத்குமாரஶ்ச ஸத்³யோஜாதோ மஹாமுநி: ।
ரக்தவர்ண: ஶிஶுஶ்சண்டோ³ ஹேமசூட:³ ஸுக²ப்ரத:³ ॥ 33 ॥

ஸுஹேதிரங்க³நாঽঽஶ்லிஷ்டோ மாத்ருʼகாக³ணஸேவித: ।
பூ⁴தபதிர்க³தாதங்கோ நீலசூட³கவாஹந: ॥ 34 ॥

வசத்³பூ⁴ ருத்³ரபூ⁴ஶ்சைவ ஜக³த்³பூ:⁴ ப்³ரஹ்மபூ:⁴ ததா² ।
பு⁴வத்³பூ⁴ர்விஶ்வபூ⁴ஶ்சைவ மந்த்ரமூர்திர்மஹாமநு: ॥

வாஸுதே³வப்ரியஶ்சைவ ப்ரஹ்லாத³ப³லஸூத³ந: ।
க்ஷேத்ரபாலோ ப்³ருʼஹத்³பா⁴ஸோ ப்³ருʼஹத்³தே³வோঽரிஞ்ஜய: (301) ॥ 36 ॥

இதி ஶ்ரீகுமாரத்ரிஶதீ ஸமாப்தா ।

Also Read Sri Kumaratrishati:

300 Names of Sree Kumara | Sri Kumara Trishati in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

300 Names of Sree Kumara | Sri Kumara Trishati Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top