Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

88 Names of Shonachala Shiva | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Shonachala Shiva Ashtottarashata Namavali Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼ੋਣਾਚਲਸ਼ਿਵਨਾਮਾਵਲਿਃ ॥
ॐ ਸ਼ੋਣਾਦ੍ਰੀਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਰੁਣਾਦ੍ਰੀਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੇਵਾਧੀਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਨਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਪਨ੍ਨਰਕ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਧੀਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੇਵਕਵਰ੍ਧਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਕ੍ਸ਼ਿਪੇਯਾਮਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਈਸ਼ਾਨਾਯ ਨਮਃ ॥ 10 ॥

ॐ ਸ੍ਤ੍ਰੀਪੁਂਭਾਵਪ੍ਰਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤਵਿਜ੍ਞਪ੍ਤਿਸਨ੍ਧਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੀਨਬਨ੍ਦਿਵਿਮੋਚਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੁਖਰਾਙ੍ਘ੍ਰਿਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਮਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਡਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਗਮਦੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤਪ੍ਰੇਕ੍ਸ਼ਣਕਤਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤਦੋਸ਼ਨਿਵਰ੍ਤਕਾਯ ਨਮਃ ॥ 20 ॥

ॐ ਜ੍ਞਾਨਸਮ੍ਬਨ੍ਧਨਾਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਹਾਲਹਲਸੁਨ੍ਦਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਹਵੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਦਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਮਰ੍ਤਸਰ੍ਵਾਘਨਾਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵ੍ਯਤ੍ਯਸ੍ਤਨਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਧ੍ਵਜਧਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਕਾਨ੍ਤਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਟਨੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਾਮਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਲਿਧ੍ਵਂਸਿਨੇ ਨਮਃ ॥ 30 ॥

ॐ ਵੇਦਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਰਞ੍ਜਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਗਨ੍ਨਾਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਦੇਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਨ੍ਤਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤਾਪਰਾਧਸੋਢ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਯੋਗੀਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭੋਗਨਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬਾਲਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ॥ 40 ॥

ॐ ਕ੍ਸ਼ਮਾਰੂਪਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਧਰ੍ਮਰਕ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਸ਼ਧ੍ਵਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਿਰੀਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਰ੍ਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਨ੍ਦ੍ਰਰੇਖਾਵਤਂਸਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਮਰਾਨ੍ਤਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨ੍ਧਕਰਿਪਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਿਦ੍ਧਰਾਜਾਯ ਨਮਃ ॥ 50 ॥

ॐ ਦਿਗਮ੍ਬਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਗਮਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਈਸ਼ਾਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਸ੍ਮਰੁਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਲਾਞ੍ਛਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਙ੍ਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਰਸ਼੍ਟ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਵਿਦ੍ਯੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨਘਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਙ੍ਗਾਧਰਾਯ ਨਮਃ ॥ 60 ॥

ॐ ਕ੍ਰਤੁਧ੍ਵਂਸਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਮਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਗਭੂਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਰੁਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬਹੁਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਕ੍ਸ਼ਰਾਕਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨਾਦਿਰਨ੍ਤਰਹਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਵਕਾਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵਯਮ੍ਪ੍ਰਭਵੇ ਨਮਃ ॥ 70 ॥

ॐ ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਜੀਵਧਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਤ੍ਰੀਸਙ੍ਗਵਾਮਸੁਭਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਧਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਹਿਤਸੁਨ੍ਦਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੁਕ੍ਤਿਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤਵਾਞ੍ਛਿਤਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਸ਼੍ਚਰ੍ਯਵੈਭਵਾਯ ਨਮਃ ॥ 80 ॥

ॐ ਕਾਮਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਰਵਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਧਿਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੂਲਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਸ਼ੁਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਮ੍ਭਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੁਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਿਰਿਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ॥ 88 ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਸ੍ਕਾਨ੍ਦੇ ਮਹਾਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਾਹੇਸ਼੍ਵਰਖਣ੍ਡੇ
ਤਤੀਯਮਰੁਣਾਚਲਮਾਹਾਤ੍ਮ੍ਯਂ ਤਤ੍ਰ ਪੂਰ੍ਵਾਰ੍ਧਃ ਪ੍ਰਾਰਭ੍ਯਤੇ
ਨਵਮੋऽਧ੍ਯਾਯਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤਾ ਸ਼ੋਣਾਚਲਸ਼ਿਵਸ੍ਯਨਾਮਾਆਵਲੀ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ।

Also Read 88 Names of Shonachala Shiva:

88 Names of Shonachala Shiva | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

88 Names of Shonachala Shiva | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top