Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Annamayya Keerthana / Annamayya Keerthana Jo Achyutananda in Kannada And English With Meaning

Annamayya Keerthana Jo Achyutananda in Kannada And English With Meaning

5073 Views

Annamayya Keerthana – Jo Achyutananda Lyrics in Kannada:

ಜೋ ಅಚ್ಯುತಾನಂದ ಜೋಜೋ ಮುಕುಂದಾ
ರಾವೆ ಪರಮಾನಂದ ರಾಮ ಗೋವಿಂದಾ ||

ಅಂಗಜುನಿ ಗನ್ನ ಮಾ ಯನ್ನ ಯಿಟು ರಾರಾ
ಬಂಗಾರು ಗಿನ್ನೆಲೋ ಪಾಲು ಪೋಸೇರಾ |
ದೊಂಗ ನೀವನಿ ಸತುಲು ಗೊಂಕುಚುನ್ನಾರಾ
ಮುಂಗಿಟ ನಾಡರಾ ಮೋಹನಾಕಾರ ||

ಗೋವರ್ಧನಂಬೆಲ್ಲ ಗೊಡುಗುಗಾ ಪಟ್ಟಿ
ಕಾವರಮ್ಮುನ ನುನ್ನ ಕಂಸುಪಡಗೊಟ್ಟಿ |
ನೀವು ಮಧುರಾಪುರಮು ನೇಲಚೇಪಟ್ಟಿ
ಠೀವಿತೋ ನೇಲಿನ ದೇವಕೀಪಟ್ಟಿ ||

Annamayya Sankeerthanalu

ನಂದು ನಿಂಟನು ಜೇರಿ ನಯಮು ಮೀಱಂಗ
ಚಂದ್ರವದನಲು ನೀಕು ಸೇವ ಚೇಯಂಗ |
ನಂದಮುಗ ವಾರಿಂಡ್ಲ ನಾಡುಚುಂಡಂಗ
ಮಂದಲಕು ದೊಂಗ ಮಾ ಮುದ್ದುರಂಗ ||

ಪಾಲವಾರಾಶಿಲೋ ಪವಳಿಂಚಿನಾವು
ಬಾಲುಗಾ ಮುನುಲ ಕಭಯಮಿಚ್ಚಿನಾವು |
ಮೇಲುಗಾ ವಸುದೇವು ಕುದಯಿಂಚಿನಾವು
ಬಾಲುಡೈ ಯುಂಡಿ ಗೋಪಾಲುಡೈನಾವು ||

ಅಟ್ಟುಗಟ್ಟಿನ ಮೀಗ ಡಟ್ಟೆ ತಿನ್ನಾಡೇ
ಪಟ್ಟಿ ಕೋಡಲು ಮೂತಿಪೈ ರಾಸಿನಾಡೇ |
ಅಟ್ಟೆ ತಿನೆನನಿ ಯತ್ತ ಯಡಗ ವಿನ್ನಾಡೇ
ಗಟ್ಟಿಗಾ ನಿದಿ ದೊಂಗ ಕೊಟ್ಟುಮನ್ನಾಡೇ ||

ಗೊಲ್ಲವಾರಿಂಡ್ಲಕು ಗೊಬ್ಬುನಕುಬೋಯಿ
ಕೊಲ್ಲಲುಗಾ ತ್ರಾವಿ ಕುಂಡಲನು ನೇಯಿ |
ಚೆಲ್ಲುನಾ ಮಗನಾಂಡ್ರ ಜೆಲಿಗಿ ಯೀಶಾಯೀ
ಚಿಲ್ಲತನಮುಲು ಸೇಯ ಜೆಲ್ಲುನಟವೋಯಿ ||

ರೇಪಲ್ಲೆ ಸತುಲೆಲ್ಲ ಗೋಪಂಬುತೋನು
ಗೋಪಮ್ಮ ಮೀ ಕೊಡುಕು ಮಾ ಯಿಂಡ್ಲ ಲೋನು |
ಮಾಪುಗಾನೇ ವಚ್ಚಿ ಮಾ ಮಾನಮುಲನು
ನೀ ಪಾಪಡೇ ಚೆಱಿಚೆ ನೇಮಂದುಮಮ್ಮ ||

ಒಕನಿ ಯಾಲಿನಿದೆಚ್ಚಿ ನೊಕನಿ ಕಡಬೆಟ್ಟಿ
ಜಗಡಮುಲು ಕಲಿಪಿಂಚಿ ಸತಿಪತುಲಬಟ್ಟಿ |
ಪಗಲು ನಲುಜಾಮುಲುನು ಬಾಲುಡೈ ನಟ್ಟಿ
ಮಗನಾಂಡ್ರ ಚೇಪಟ್ಟಿ ಮದನುಡೈ ನಟ್ಟಿ ||

ಅಲಿಗಿ ತೃಣಾವರ್ತು ನವನಿ ಗೂಲ್ಚಿತಿವಿ
ಬಲಿಮಿಮೈ ಬೂತನ ಬಟ್ಟಿ ಪೀಲ್ಚಿತಿವಿ |
ಚೆಲಗಿ ಶಕಟಾಸುರುನಿ ಜೇರಿ ಡೊಲ್ಚಿತಿವಿ
ತಲಚಿ ಮದ್ದುಲು ರೆಂಡು ಧರಣಿ ವ್ರಾಲ್ಚಿತಿವಿ ||

ಹಂಗುಗಾ ತಾಳ್ಳಪಾಕನ್ನಯ್ಯ ಚಾಲ
ಶೃಂಗಾರ ರಚನಗಾ ಚೆಪ್ಪೆ ನೀ ಜೋಲ |
ಸಂಗತಿಗ ಸಕಲ ಸಂಪದಲ ನೀವೇಳ
ಮಂಗಳಮು ತಿರುಪಟ್ಲ ಮದನಗೋಪಾಲ ||

Annamayya Keerthana – Jo Achyutananda Meaning

Sleep (dear) Eternally blissful one!Sleep (dear) Vishnu!O, Supreme bliss come to pleasant Govinda!! Sleep ….

Having come to Nanda’s house, (you) even having surpassed the morality/dignity; as the moon-faced ones served you, beautifully played in their houses; the thief in the herd is our lovable Colored Krishna!

In the milk ocean (you) slept;
as a boy you gave protection from fear to sages;
for safety, you dawned to Vasudeva;
being a boy, you became the protector of cows.

He ate the cream tied to the roof loft just like that!
He held and rubbed (it)on the daughter-in-law’s mouth just like that!
When the mother-in-law asked, he just heard/listened;
The treasure thief asked her(mother-in-law) to hit (daughter-in-law) strongly.

He goes to the cow-herdsmen houses quickly and plunders the ghee/butter in the pots by drinking;
He prevails over the married women and makes them pleasant/agreeable(instead of angry)
He makes them do silly things; As if this will prevail/work!

All the village women, in a fit of anger (said) ” Cowherdswoman(Yashoda), your son comes to our houses in the evening itself . Your infant spoils our pride/respect. What do we say lady?”

“He brought someone’s wife and put in someone else’s place; started fights/quarells between the husbands of those wives. At bright noon in daylight, that little boy (of yours) held hands of a married woman as Cupid.”

Having held the whole of govardhana as umbrella; having defeated the arrogance filled Kamsa;
You took over the reigns of Madhura city into your hands and ruled it with grandeur, O Devaki’s child!

My elder brother who gave birth to Cupid come this way;
In golden bowl, (I) poured milk;
calling you as the thief, are the women boiling (with anger)?
Play in the front yard; O bewitching shaped one!

Beautifully has Tallapakka brother with lovely writing told your lullby;
As a matter, all the treasure you rule;
Good omen to the lovely cow-herdsman at the Thiru Hill.

Annamayya Keerthana – Jo Achyutananda Lyrics in English

jo acyutananda jojo mukunda
rave paramananda rama govinda ||

angajuni ganna ma yanna yitu rara
bangaru ginnelo palu posera |
donga nivani satulu gonkucunnara
mungita nadara mohanakara ||

govardhanambella goduguga patti
kavarammuna nunna kamsupadagotti |
nivu madhurapuramu nelacepatti
thivito nelina devakipatti ||

nandu nintanu jeri nayamu miṟanga
candravadanalu niku seva ceyanga |
nandamuga varindla naducundanga
mandalaku donga ma mudduranga ||

palavarasilo pavalincinavu
baluga munula kabhayamiccinavu |
meluga vasudevu kudayincinavu
baludai yundi gopaludainavu ||

attugattina miga datte tinnade
patti kodalu mūtipai rasinade |
atte tinenani yatta yadaga vinnade
gattiga nidi donga kottumannade ||

gollavarindlaku gobbunakuboyi
kollaluga travi kundalanu neyi |
celluna maganandra jeligi yisayi
cillatanamulu seya jellunatavoyi ||

repalle satulella gopambutonu
gopamma mi koduku ma yindla lonu |
mapugane vacci ma manamulanu
ni papade ceṟice nemandumamma ||

okani yalinidecci nokani kadabetti
jagadamulu kalipinci satipatulabatti |
pagalu nalujamulunu baludai natti
maganandra cepatti madanudai natti ||

aligi trnavartu navani gūlcitivi
balimimai būtana batti pilcitivi |
celagi sakatasuruni jeri dolcitivi
talaci maddulu rendu dharani vralcitivi ||

hanguga tallapakannayya cala
srngara racanaga ceppe ni jola |
sangatiga sakala sampadala nivela
mangalamu tirupatla madanagopala ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *