Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Aryashatakam by Shri Appayya Dikshitar Lyrics in Gujarati

Shri Appayya Dikshit’s Arya Ashatakam Lyrics in Gujarati:

॥ આર્યાશતકમ્ શ્રીમદપ્પય્યદીક્ષિતવિરચિતમ્ ॥
દયયા યદીયયા વાઙ્નવરસરુચિરા સુધાધિકોદેતિ ।
શરણાગતચિન્તિતદં તં શિવચિન્તામણિં વન્દે ॥ ૧ ॥

શિરસિ સિતાંશુકલાઢ્યં કરુણાપીયૂષપૂરિતં નયને ।
સ્મિતદુગ્ધમુગ્ધવદનં લલનાકલિતં મહઃ કલયે ॥ ૨ ॥

અન્તે ચિન્તયતે યત્તત્તામેતીતિ ચ ત્વયા ગદિતમ્ ।
શિવ તવ ચરણદ્વન્દ્વધ્યાનાન્નિર્દ્વન્દ્વતા ચિત્રમ્ ॥ ૩ ॥

દ્રુતમુદ્ધર હર સંહર સંહર ભવવૈરિણં ત્વતિત્વરયા।
ભવ ભવતોઽપિ ભવોઽયં રિપુરેતન્નિન્દિતં જગતિ ॥ ૪ ॥

ચેતસિ ચિન્તય વામાં વા માં વા ન દ્વિધા સ્થિતસ્યાહમ્ ।
ઇતિ યદિ વદસિ દયાબ્ધે વામાર્ધે સા તવાપ્યસ્તિ ॥ ૫ ॥

મિત્રકલત્રસુતાદીન્ ધ્યાયસ્યનિશં ન માં ક્ષણં જાતુ।
યદિ કુપ્યસિ મયિ દીને તુલયામિ ત્વાં કથં સહ તૈઃ ॥ ૬ ॥

મત્કૃતદુષ્કૃતશાન્તિર્વિષવહ્નિજલાદિયાતનયા ।
યદિ નિશ્ચયસ્તવાયં પ્રેષય ગરલાગ્નિગઙ્ગૌઘાન્ ॥ ૭ ॥

ભોગં વિહાય યોગં સાધય દાસ્યે તવાપિ પરભાગમ્ ।
મમ કિં ન વાવકાશસ્ત્વદ્ભૂષાભોગિનાં મધ્યે ॥ ૮ ॥

લલનાલોલવિલોકનજિતમિત્યવમન્યસે કથં માં ત્વમ્।
ત્વયિ જાયાર્ધશરીરે શિવ શિવ નાઽઽલોકનાનુભવઃ ॥ ૯ ॥

સ્મરણાદનુપદમીદૃગ્વિસ્મૃતિશીલો ન વલ્લભોઽસિ મમ।
ઉત્પાદ્યાશાં ભઙ્ક્તુર્લગ્ના વૃત્તિસ્તવૈવેયમ્ ॥ ૧૦ ॥

પુત્રઃ પિતૃવત્પુત્રી માતૃવદિત્થં મમાત્ર કો દોષઃ ।
અહમપિ ભોગાસક્તઃ પ્રકૃતિર્જાતા વિષાદવતી ॥ ૧૧ ॥

વપુરર્ધં વામાર્ધં શિરસિ શશી સોઽપિ ભૂષણં તેઽર્ધમ્ ।
મામપિ તવાર્ધભક્તં શિવ શિવ દેહે ન ધારયસિ ॥ ૧૨ ॥

સ્તનપં શિશું ત્વદીયં પાલય સામ્બ દ્રુતં ન પાસિ યદિ ।
જગતઃ પિતેતિ ગીતં યાતં નામેતિ જાનીહિ ॥ ૧૩ ॥

માતરિ હિત્વા બાલં કાર્યાકુલધીઃ પિતા બહિર્યાતિ ।
શિવ બત શક્નોષિ કથં સ્વાઙ્ગાન્મન્માતરં મોક્તુમ્ ॥ ૧૪ ॥

ગુણહીનતાં તનૂજે મયિ દૃષ્ટ્વા કિં પરિત્યજસ્યેવમ્ ।
ઉચિતં ગુણિનસ્ત્વેતન્નિર્ગુણરૂપસ્ય તેઽનુચિતમ્ ॥ ૧૫ ॥

કામક્રોધકટાભ્યાં મદજલધારાં નિરઙ્કુશે સ્રવતિ ।
મત્કૃતદુષ્કૃતકરિણિ પ્રકટા પઞ્ચાસ્યતા તેઽસ્તુ ॥ ૧૬ ॥

ત્વદ્ધીનં માં દીનં દૃષ્ટ્વા વિષયાતિરાગસમ્બદ્ધમ્ ।
ધાવત્યકીર્તિરેષા નાથઃ શક્તોઽપ્યુદાસીનઃ ॥ ૧૭ ॥

અરિભિર્જિતૈરશક્તૈર્વિજ્ઞાપ્યં સેવકૈઃ પ્રભોર્નીતિઃ ।
વિષયૈર્જિતોઽસ્મિ શમ્ભો તવ યચ્છ્લાઘ્યં તદારચય ॥ ૧૮ ॥

સંરક્ષ્યતે સ્વદાસૈર્યદ્યદ્વસ્તુ પ્રભોરભીષ્ટતરમ્ ।
દાસસ્તવેષ્ટકામઃ કાન્તાં કનકં કથં ત્યજેયમહમ્ ॥ ૧૯ ॥

પાપી પાપં સુકૃતી સુકૃતં ભુઙ્ક્તે મમાત્ર કિં નુ ગતમ્।
ઇત્યૌદાસ્યમયુક્તં ભૃત્યાકીર્તિઃ પ્રભોરેવ ॥ ૨૦ ॥

વિકલેઽતિદીનચિત્તે વિષયાશામાત્રધારિણિ નિતાન્તમ્ ।
મયિ રોષતઃ કિયત્ તે વદ વદ શમ્ભો યશો ભાવિ ॥ ૨૧ ॥

સ્વગૃહે ભુવનત્રિતયે યોગક્ષેમે મુખાનિ ચત્વારિ ।
મત્પ્રતિવચનં હિ વિના પઞ્ચમવદનસ્ય કુત્ર ગતિઃ ॥ ૨૨ ॥

તવ કોઽહં ત્વં મમ કઃ પઞ્ચસ્વેવં વિચારયસ્વેતિ ।
બ્રૂષે દીનદયાબ્ધે પઞ્ચમુખત્વં ત્વયિ વ્યક્તમ્ ॥ ૨૩ ॥

યાચસ્વાન્યં ધનિનં ભવિતા તવ કો દિગમ્બરાલ્લાભઃ ।
માં મા પ્રતારયૈવં ખ્યાતઃ શ્રીકણ્ઠનામાસિ ॥ ૨૪ ॥

વસનાશનપ્રદાતરિ મયિ જીવતિ કિં સમાકુલસ્ત્વમિતિ ।
દોહાય મોચ્યમાનો વત્સઃ કિં ન ત્વરામયતે ॥ ૨૫ ॥

પાતકરાશિરિતીદં ત્વયાભિધાનં શ્રુતં ન તદ્ દૃષ્ટમ્।
તદ્દર્શનકુતુકં યદિ માં દ્રષ્ટું કિં વિલમ્બસે દેવ ॥ ૨૬ ॥

પાતકરાશિરસિ ત્વં પશ્યામ્યત એવ નાહમિતિ વદસિ ।
પાતકરૂપાજ્ઞાને શિવ તવ સર્વજ્ઞતાભઙ્ગઃ ॥ ૨૭ ॥

પાપં પાપમિતીદં કરોષિ શિવ કિં મુધા બુધાન્ ભ્રાન્તાન્ ।
તત્સત્યં ચેન્ન કથં ત્વયાનુભૂતં ન દૃષ્ટં વા ॥ ૨૮ ॥

પાપે લોકાનુભવઃ સ એવ માનં મમાપ્યનનુભૂતે ।
ન હિ પરકીયાનુભવઃ જ્ઞાતું શક્યઃ પરેણાપિ ॥ ૨૯ ॥

લોકાભિન્નઃ સોઽહં વક્તું વાક્યં હ્યુપક્રમસ્તવ ચેત્।
સિદ્ધા મનોરથા મે ત્વત્તઃ કસ્યાપિ લોકસ્ય ॥ ૩૦ ॥

અતિવલ્ગનં મમૈતન્મૂઢત્વં યદ્યપિ પ્રભોઃ પુરતઃ ।
દીનઃ કરોમિ કિં વા મદ્વિષયે કો નિવેદયતિ ॥ ૩૧ ॥

લઘુરસિ કિં ત્વયિ દયયા મા મા મંસ્થાઃ શિવેતિ સહસા ત્વમ્।
ભારો ભુવોઽસ્મિ ધૃત્વા સ્વકરે તુલયાશુ માં શમ્ભો ॥ ૩૨ ॥

સસ્યે તૃણે ચ વૃષ્ટિં તુલ્યાં દેવઃ સદૈવ વિદધાતિ ।
દેવો મહાન્ બત ત્વં ગુરુલઘુવાર્તાં કથં કુરુષે ॥ ૩૩ ॥

દિષ્ટોદ્દિષ્ટં દાસ્યામ્યન્યન્નેષ્ટં યદિ સ્ફુટં વાક્યમ્ ।
દત્તા કથં ત્વયાસાવજરામરતા મૃકણ્ડુજનેઃ ॥ ૩૪ ॥

નાદત્તં પ્રાપ્નોતીત્યેતદ્વાક્યં પ્રતારણામાત્રમ્ ।
ઉપમન્યુના કદા વા કસ્મૈ દુગ્ધોદધિર્દત્તઃ ॥ ૩૫ ॥

પ્રબલતરોન્માદાઢ્યં ત્વામપ્યગણય્ય ધાવમાનં ચ ।
મચ્ચેતોઽપસ્મારં નિયમય શમ્ભો પદાભ્યાં તે ॥ ૩૬ ॥

આશાપિશાચિકા માં ભ્રમયતિ પરિતો દશસ્વપિ દિશાસુ ।
સ્વીયે પિશાચવર્ગે સેવાયૈ કિં ન યોજયસિ ॥ ૩૭ ॥

યક્ષાધીનાં રક્ષાં ત્ર્યક્ષ નિધીનાં કુતો નુ વા કુરુષે।
સાક્ષાન્મનુષ્યધર્માઽપ્યહહ કથં નુ વિસ્મૃતિર્મમ તે ॥ ૩૮ ॥

ધનદે સખિત્વમેતત્ તવ યત્ તત્રાસ્તિ વિસ્મયઃ ક ઇવ ।
મયિ નિર્ધને તદાસ્તાં ત્રિજગતિ ચિત્રં કિયદ્ભાવિ ॥ ૩૯ ॥

સખિતારૂપનિધાનં વિત્તનિધાનં દ્વિધા ધનં તવ યત્ ।
નૈકકરે નૃપનીતિસ્તત્રાન્યતરન્નિધેહિ મયિ ॥ ૪૦ ॥

પાલય વા માં મા વા મત્તનુભૂતા તુ પઞ્ચભૂતતતિઃ ।
પોષ્યાવશ્યં ભવતા ભવિતા નો ચેન્ન ભૂતપતિઃ ॥ ૪૧ ॥

અતિકોમલં મનસ્તે મુનિભિર્ગીતં કુતોઽધુના કઠિનમ્ ।
મન્યે વિષાશનાર્થં કઠિનં ચેતસ્ત્વયા વિહિતમ્ ॥ ૪૨ ॥

માં દ્રષ્ટુમષ્ટમૂર્તે કરુણા તેઽદ્યાપિ કિં ન વોલ્લસતિ ।
ભિક્ષાપ્રસઙ્ગતો વા કિયતાં નો યાસિ સદનાનિ ॥ ૪૩ ॥

વિત્તાધિપઃ સખા તે ભાર્યા દેહે તવાન્નપૂર્ણાખ્યા ।
ઊરીકૃતં ન દૂરીકુરુષે ભિક્ષાટનમપીશ ॥ ૪૪ ॥

નાઙ્ગીકૃતો મયા ત્વં તત એવ ન દર્શનં મમ તવાસ્તિ ।
ઇતિ નોત્તરં પ્રદેયં શિવ શિવ વિશ્વેશનામાસિ ॥ ૪૫ ॥

યદિ દેહગેહરૂપં દદાસિ દેશાધિકારકાર્યં મમ ।
રસનાખ્યલેખપત્રે સુદૃઢાં કુરુ નામમુદ્રાં તે ॥ ૪૬ ॥

રસનોક્તં કુરુ સર્વં શિવ તવ નામાધિમુદ્રિતાસ્તીયમ્ ।
ગણયસિ મુદ્રાં ન હિ ચેત્ પ્રભુતોચ્છિન્ના તવૈવ સ્યાત્ ॥ ૪૭ ॥

અત્યાટિનં કરાલં ભિક્ષાયુક્તં કપાલશૂલકરમ્ ।
મદ્દારિદ્ર્યં ભૈરવરૂપં કુરુ ચાર્ધચન્દ્રયુતમ્ ॥ ૪૮ ॥

દારિદ્ર્યચણ્ડરશ્મૌ પ્રતપતિ કેદારવચ્ચ મયિ શુષ્કે ।
જલધરતાયાં સત્યાં ત્વયિ શિવ નાદ્યાપિ સમુપૈષિ ॥ ૪૯ ॥

દારિદ્ર્યાખ્યમનોભૂઃ ક્લીબં ચેતોઽપિ મોહયત્યનિશમ્ ।
એનં લીનં કર્તું ધન્યઃ કોઽન્યસ્ત્વદન્યોઽસ્તિ ॥ ૫૦ ॥

ભાલાનલાક્ષિયુક્તસ્ત્રિજગતિ નાન્યો મદન્ય ઇતિ।
ગર્વં મા વહ યાવદ્દારિદ્ર્યાગ્નિઃ કપાલે મે ॥ ૫૧ ॥

ચેતઃ કુરુ મા કલહં તવ વૈક્લવ્યેઽપિ શમ્ભુના પ્રભુણા।
ન વદતિ યદ્યપિ ભર્તા તવોપકર્તા સ એવાસ્તિ ॥ ૫૨ ॥

અયિ ચિત્ત વિત્તલેશે સહજપ્રેમ્ણા કિયન્નુ લુબ્ધમસિ ।
ન તથાપિ તદ્વિયોગઃ કેવલમાસ્તે શિવેનાપિ ॥ ૫૩ ॥

ચેતઃ કીર વિહારં પરિહર પરિતઃ સ્વયં પ્રયત્નેન।
અત્તું કાલબિડાલો ધાવતિ શિવપઞ્જરં પ્રવિશ ॥ ૫૪ ॥

ચેતઃ સદાગતે ત્વં પ્રત્યાશાવાત્યયાનુગતમૂર્તિઃ।
મા વહ વિષયારણ્યે લીનો ભવ સચ્ચિદાકાશે ॥ ૫૫ ॥

ચેતઃ શૃણુ મદ્વચનં મા કુરુ રચનં મનોરથાનાં ત્વમ્ ।
શરણં પ્રયાહિ શર્વં સર્વં સકૃદેવ સોઽર્પયિતા ॥ ૫૬ ॥

ભ્રાતઃ શૃણુ મચ્ચેતો મા નય કાલં ત્વિતસ્તતો ભ્રમણાત્ ।
કાલક્ષેપેચ્છા ચેદવલમ્બય કાલકાલં ત્વમ્ ॥ ૫૭ ॥

અયિ ચેતોવિહગ ત્વં વિષયારણ્યે ભ્રમન્નસિ શ્રાન્તઃ ।
વિશ્રામકામના ચેચ્છિવકલ્પરુહે ચિરં તિષ્ઠ ॥ ૫૮ ॥

ચેતોમધુકર દૂરં દૂરં કમલાશયા કુતો યાસિ ।
ધ્યાનાદનુપદમેતચ્છિવપદકમલં તવાયાતિ ॥ ૫૯ ॥

ચેતશ્ચકોર તાપં ભૂપં સંસેવ્ય કિં વૃથા યાસિ ।
યદિ ચન્દ્રિકાભિલાષો નિકષા ભવ ચન્દ્રચૂડસ્ય ॥ ૬૦ ॥

ચેતઃકુરઙ્ગ ગીતે રક્તં ચેતસ્તવાસ્ત્વનવગીતે ।
ભગવદ્ગીતાગીતે નગજાકલિતે તદારચય ॥ ૬૧ ॥

રસને નિન્દાવ્યસને પૈશુન્યે વા ન વાગ્મિતાં યાહિ ।
ત્રિપુરારિનામમાલાં જિતકાલાં શીલયાશુ ત્વમ્ ॥ ૬૨ ॥

રસને રસાન્ સમસ્તાન્ રસયિત્વા તદ્વિવેચને કુશલા ।
અસિ તદ્વદાશુ પશ્યેઃ શિવનામ્નઃ કો રસોઽયમિતિ ॥ ૬૩ ॥

શિવનામસલ્લતાં ત્વં રસનાપલ્લવ કદાપિ ન વિહાતુમ્ ।
યદિ વાઞ્છસે તદા મા કોમલતાં સર્વથા જહિહિ ॥ ૬૪ ॥

હાલાહલસ્ય તાપઃ શશિના ગઙ્ગામ્બુના ન યદિ યાતિ ।
શિવ મા ગૃહાણ ભુજગાન્ મદ્રસનાપલ્લવે સ્વપિહિ ॥ ૬૫ ॥

લોચન કોઽભૂલ્લાભઃ સર્વાનેવ દ્વિલોચનાન્ વીક્ષ્ય ।
દૃષ્ટસ્ત્રિલોચનશ્ચેત્ સફલં જન્મૈવ તે ભાવિ ॥ ૬૬ ॥

નાલોકતે યદિ ત્વાં મન્નેત્રં કૃષ્ણમસ્તુ મુખમસ્ય ।
સ્વાં ત્ર્યક્ષ દક્ષતાં મે દર્શય નયનાવલોકસ્ય ॥ ૬૭ ॥

ત્વં લોચનાન્ધકારે દ્રષ્ટું વસ્ત્વન્ધકારભિન્નં કિમ્ ।
વાચ્છસ્યનેન સઙ્ગેઽદ્દૃશ્યમપીદં ત્વયા દૃશ્યમ્ ॥ ૬૮ ॥

શ્રવણ સખે શૃણુ મે ત્વં યદ્યપિ જાતો બહુશ્રુતોઽસ્તિ ભવાન્ ।
શબ્દાતીતં શ્રોતું શિવમન્ત્રાત્ કોઽપરો મન્ત્રઃ ॥ ૬૯ ॥

ઘ્રાણ પ્રાણસખો મે ભવસિ ભવાન્ પાર્થિવોઽસ્તિ કિમુ વાન્યત્ ।
શિવપદકમલામોદે મોદં ગન્તાસિ યદિ શીઘ્રમ્ ॥ ૭૦ ॥

રામાસ્પર્શસુખે તે નિતરાં ભો વિગ્રહાગ્રહોઽસ્તિ યદિ ।
આલિઙ્ગયાર્ધરામં રામાઽભિન્નઃ સ્વયં ભવસિ ॥ ૭૧ ॥

વિગ્રહ વિગ્રહમેવ ત્વં કુરુ દેવેન નાઽમુના સખ્યમ્ ।
રુચિરપ્યસ્મિન્ શમ્ભૌ જનયત્યરુચિં સ્વદેહેઽપિ ॥ ૭૨ ॥

સમ્મીલયાશુ રામાં ત્વદ્વામાઙ્ગાન્મયા સમં શમ્ભો ।
જાતં મમાપિ યસ્માદ્ દુઃખેનાર્ધં શરીરમિદમ્ ॥ ૭૩ ॥

અપરાધકારિણં માં મત્વા શમ્ભો યદિ ત્યજસ્યેવમ્ ।
વ્યાધઃ શિરસિ પદં તે દત્વા ન જગામ કિં મુક્તિમ્ ॥ ૭૪ ॥

પાર્થઃ કલહં ધનુષા તાડનમપિ મૂર્ધ્નિ તે ન કિં કૃતવાન્ ।
તત્રાપિ તે પ્રસન્નં ચેતઃ સન્ને મયિ કુતો ન ॥ ૭૫ ॥

ત્વયિ તુષ્ટે રુષ્ટે વા શિવ કા ચિન્તા સ્વદુઃખભઙ્ગે મે ।
ઉષ્ણં વાનુષ્ણં વા શમયતિ સલિલં સદૈવાગ્નિમ્ ॥ ૭૬ ॥

દોષાકરે દ્વિજિહ્વે રતિમતિશયિતાં કરોષિ યદિ શમ્ભો।
અહમસ્મિ તથા વિતથા કુરુષે માં દૃક્પથાતીતમ્ ॥ ૭૭ ॥

ચેતો મદીયમેતત્સેવાચૌર્યે યદિ પ્રસક્તં તે ।
દણ્ડય નિતરાં શમ્ભો સર્વસ્વં લુણ્ઠયૈતસ્ય ॥ ૭૮ ॥

સદનં પ્રત્યાગમનં કુશલપ્રશ્નોક્તિરસ્તુ દૂરતરે ।
આલોકનેઽપિ શમ્ભો યદિ સન્દેહઃ કથં જીવે ॥ ૭૯ ॥

આવાહિતઃ સ્વભક્તૈસ્ત્વરયૈવાયાસિ સર્વપાષાણે ।
ચિત્તોપલે મદીયે હે શિવ વસ્તું કુતોઽસ્યલસઃ ॥ ૮૦ ॥

વૃષભે પશૌ દયા તે કિયતી શમ્ભો પશુપ્રિયોઽસિ યદિ ।
વિષયવિષાશનતોઽહં પશુરેવાસ્મીતિ માં પાહિ ॥ ૮૧ ॥

ત્વયિ દૃષ્ટ્વૌદાસીન્યં તત્સ્પર્ધાતો વિવર્ધતે દૈન્યમ્ ।
મયિ તજ્જેતું ત્વરયા પ્રેષય નિકટેઽસ્તિ યત્ સૈન્યમ્ ॥ ૮૨ ॥

પરિપાલયામ્યહં ત્વાં નિકટેન મયા કિમસ્તિ તે કાર્યમ્ ।
મૈવં દૂરે રમણે સુભૃતાઽપિ ન મોદતે સાધ્વી ॥ ૮૩ ॥

કતિકતિવારં જનનં તવ નો જાતં ન મત્સ્મૃતિઃ ક્વાપિ ।
ઇતિ કુપિતોઽસિ યદિ ત્વત્પદયોર્નિદધામિ મૂર્ધાનમ્ ॥ ૮૪ ॥

શિવ શઙ્કર સ્મરારે કિઞ્ચિત્પ્રષ્ટવ્યમસ્તિ તત્કથય ।
વઞ્ચનમેવ કરિષ્યસિ કિં વા કાલાન્તરે પ્રીતિમ્ ॥ ૮૫ ॥

યો યન્ન વેત્તિ દુઃખં કર્મ સ તસ્મિન્નિયોજયતુ શમ્ભો ।
ભિક્ષાદુઃખં જાનંસ્તત્ર કથં માં નિયોજયસિ ॥ ૮૬ ॥

કાકૂક્તિર્મુખદૈન્યં શિવ મે બાષ્પસ્તથાશ્રુસમ્પાતઃ ।
ત્વય્યેકસ્મિન્ પુરુષે સર્વમિદં નિષ્ફલં ભવતિ ॥ ૮૭ ॥

શિવ દેહિ મે સ્વભક્તિં તૃષ્ણા સ્વયમેવ યાસ્યતિ તતો મે ।
પતિમન્યત્ર વિષક્તં દૃષ્ટ્વા કાન્તા ન કિં ત્યજતિ ॥ ૮૮ ॥

ગુણહીનોઽપિ શિવાહં ત્વત્કરમુક્તોઽપિ તત્ પદં યાસ્યે ।
ભ્રષ્ટોઽપિ ભૂપહસ્તાદ્ગુણતોઽપિ શરો યથા લક્ષ્યમ્ ॥ ૮૯ ॥

ભક્તજનેષ્વનુરક્તં ધરણીધરકન્યયા પરિષ્વક્તમ્ ।
પ્રખ્યાતનામધેયં જયતિતરાં ભાગધેયં મે ॥ ૯૦ ॥

ફણિકુણ્ડલં વહન્તી શ્રવણે તાટઙ્કમપ્યપરભાગે ।
સિતશોણકાન્તિયુક્તા કાચિન્મદ્વાસના જયતિ ॥ ૯૧ ॥

આલિઙ્ગિતોઽપિ સવ્યે શમ્પાતત્યા શિવઃ પ્રકૃતિતોઽયમ્ ।
કરુણામ્બુપૂર્ણગર્ભઃ કશ્ચિદ્ધારાધરો જયતિ ॥ ૯૨ ॥

જટિલં શિરઃપ્રદેશે નિટિલે કુટિલં ગલે તથા નીલમ્ ।
હૃદયીકૃતાદ્રિબાલં વિલસતિ કાલં જયત્ તેજઃ ॥ ૯૩ ॥

ધનુરેકત્ર પિનાકં સશરં બિભ્રત્ તથાઽપરત્રાઽપિ ।
શરમૈક્ષવં ચ ચાપં કિઞ્ચિત્ તત્ પ્રેમ મે જયતિ ॥ ૯૪ ॥

વાઞ્છિતવિતરણશીલં વિચિત્રલીલં નિરાલવાલં ચ ।
લલનાલતૈકતાનં કલયે શિવકલ્પભૂમિરુહમ્ ॥ ૯૫ ॥

પરિહૃતદુર્જન તિમિરં નગજાનન્દૈકસિન્ધુવૃદ્ધિકરમ્ ।
નન્દિતભક્તચકોરં વન્દે ચન્દ્રોદયં કઞ્ચિત્ ॥ ૯૬ ॥

નિખિલનિગમૈગદુગ્ધાં દાનવિદગ્ધાં શુકાદિમુનિદુગ્ધામ્ ।
વપુષા સદૈવ મુગ્ધાં કલયે શિવકામધેનુમહમ્ ॥ ૯૭ ॥

નિત્યપ્રભાભિરામં વિદલિતકામં સદાર્ધધૃતભામમ્ ।
હૃદિ કોમલં નિકામં શ્રીશિવચિન્તામણિં વન્દે ॥ ૯૮ ॥

નિર્વ્યાધિ મે શરીરં નિરાધિ ચેતઃ સદા સમાધિપરમ્ ।
કુરુ શર્વ સર્વદા ત્વં નાન્યં કામં વૃણે કઞ્ચિત્ ॥ ૯૯ ॥

આર્યાપતેઃ પદાબ્જે નિહિતં શતપદ્યપત્રમયપુષ્પમ્ ।
આર્યાશતં સુકૃતિનાં હૃદયામોદં સદા વહતુ ॥ ૧૦૦ ॥

॥ ઇતિ ભરદ્વાજકુલતિલકશ્રીમદપ્પય્યદીક્ષિત-
વિરચિતશૈવાર્યાશતકં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top