Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Bhagavata Purana’s Rishabha Gita Lyrics in Tamil

Rishabha Gita from Bhagavata Purana in Tamil:

॥ ருʼஷப⁴கீ³தா பா⁴க³வதமஹாபுராணாந்தர்க³தம் ॥ Rishabha Gita from Bhagavata Purana | (Bhagavatam Skandha 5, chapters 5-6)
ஸ கதா³சித³டமானோ ப⁴க³வாந்ருʼஷபோ⁴ ப்³ரஹ்மாவர்தக³தோ
ப்³ரஹ்மர்ஷிப்ரவரஸபா⁴யாம்ʼ ப்ரஜானாம்ʼ நிஶாமயந்தீநாமாத்மஜானவஹிதாத்மன꞉
ப்ரஶ்ரயப்ரணயப⁴ரஸுயந்த்ரிதானப்யுபஶிக்ஷயன்னிதி ஹோவாச ॥ 5.4.19 ॥

ருʼஷப⁴ உவாச
நாயம்ʼ தே³ஹோ தே³ஹபா⁴ஜாம்ʼ ந்ருʼலோகே கஷ்டான்காமானர்ஹதே விட்³பு⁴ஜாம்ʼ யே ।
தபோ தி³வ்யம்ʼ புத்ரகா யேன ஸத்த்வம்ʼ ஶுத்³த்⁴யேத்³யஸ்மாத்³ப்³ரஹ்மஸௌக்²யம்ʼ த்வனந்தம் ॥ 5.5.1 ॥

மஹத்ஸேவாம்ʼ த்³வாரமாஹுர்விமுக்தேஸ்தமோத்³வாரம்ʼ யோஷிதாம்ʼ ஸங்கி³ஸங்க³ம் ।
மஹாந்தஸ்தே ஸமசித்தா꞉ ப்ரஶாந்தா விமன்யவ꞉ ஸுஹ்ருʼத³꞉ ஸாத⁴வோ யே ॥ 5.5.2 ॥

யே வா மயீஶே க்ருʼதஸௌஹ்ருʼதா³ர்தா² ஜனேஷு தே³ஹம்ப⁴ரவார்திகேஷு ।
க்³ருʼஹேஷு ஜாயாத்மஜராதிமத்ஸு ந ப்ரீதியுக்தா யாவத³ர்தா²ஶ்ச லோகே ॥ 5.5.3 ॥

நூனம்ʼ ப்ரமத்த꞉ குருதே விகர்ம யதி³ந்த்³ரியப்ரீதய ஆப்ருʼணோதி ।
ந ஸாது⁴ மன்யே யத ஆத்மனோ(அ)யமஸன்னபி க்லேஶத³ ஆஸ தே³ஹ꞉ ॥ 5.5.4 ॥

பராப⁴வஸ்தாவத³போ³த⁴ஜாதோ யாவன்ன ஜிஜ்ஞாஸத ஆத்மதத்த்வம் ।
யாவத்க்ரியாஸ்தாவதி³த³ம்ʼ மனோ வை கர்மாத்மகம்ʼ யேன ஶரீரப³ந்த⁴꞉ ॥ 5.5.5 ॥

ஏவம்ʼ மன꞉ கர்மவஶம்ʼ ப்ரயுங்க்தே அவித்³யயா(ஆ)த்மன்யுபதீ⁴யமானே ।
ப்ரீதிர்ன யாவன்மயி வாஸுதே³வே ந முச்யதே தே³ஹயோகே³ன தாவத் ॥ 5.5.6 ॥

யதா³ ந பஶ்யத்யயதா² கு³ணேஹாம்ʼ ஸ்வார்தே² ப்ரமத்த꞉ ஸஹஸா விபஶ்சித் ।
க³தஸ்ம்ருʼதிர்விந்த³தி தத்ர தாபானாஸாத்³ய மைது²ன்யமகா³ரமஜ்ஞ꞉ ॥ 5.5.7 ॥

பும்ʼஸ꞉ ஸ்த்ரியா மிது²னீபா⁴வமேதம்ʼ தயோர்மிதோ² ஹ்ருʼத³யக்³ரந்தி²மாஹு꞉ ।
அதோ க்³ருʼஹக்ஷேத்ரஸுதாப்தவித்தைர்ஜனஸ்ய மோஹோ(அ)யமஹம்ʼ மமேதி ॥ 5.5.8 ॥

யதா³ மனோஹ்ருʼத³யக்³ரந்தி²ரஸ்ய கர்மானுப³த்³தோ⁴ த்³ருʼட⁴ ஆஶ்லதே²த ।
ததா³ ஜன꞉ ஸம்பரிவர்ததே(அ)ஸ்மான்முக்த꞉ பரம்ʼ யாத்யதிஹாய ஹேதும் ॥ 5.5.9 ॥

ஹம்ʼஸே கு³ரௌ மயி ப⁴க்த்யானுவ்ருʼத்யா வித்ருʼஷ்ணயா த்³வந்த்³வதிதிக்ஷயா ச ।
ஸர்வத்ர ஜந்தோர்வ்யஸனாவக³த்யா ஜிஜ்ஞாஸயா தபஸேஹாநிவ்ருʼத்த்யா ॥ 5.5.10 ॥

மத்கர்மபி⁴ர்மத்கத²யா ச நித்யம்ʼ மத்³தே³வஸங்கா³த்³கு³ணகீர்தனான்மே ।
நிர்வைரஸாம்யோபஶமேன புத்ரா ஜிஹாஸயா தே³ஹகே³ஹாத்மபு³த்³தே⁴꞉ ॥ 5.5.11 ॥

அத்⁴யாத்மயோகே³ன விவிக்தஸேவயா ப்ராணேந்த்³ரியாத்மபி⁴ஜயேன ஸத்⁴ர்யக் ।
ஸச்ச்²ரத்³த⁴யா ப்³ரஹ்மசர்யேண ஶஶ்வத³ஸம்ப்ரமாதே³ன யமேன வாசாம் ॥ 5.5.12 ॥

ஸர்வத்ர மத்³பா⁴வவிசக்ஷணேன ஜ்ஞானேன விஜ்ஞானவிராஜிதேன ।
யோகே³ன த்⁴ருʼத்யுத்³யமஸத்த்வயுக்தோ லிங்க³ம்ʼ வ்யபோஹேத்குஶலோ(அ)ஹமாக்²யம் ॥ 5.5.13 ॥

கர்மாஶயம்ʼ ஹ்ருʼத³யக்³ரந்தி²ப³ந்த⁴மவித்³யயா(ஆ)ஸாதி³தமப்ரமத்த꞉ ।
அனேன யோகே³ன யதோ²பதே³ஶம்ʼ ஸம்யக்³வ்யபோஹ்யோபரமேத யோகா³த் ॥ 5.5.14 ॥

புத்ராம்ʼஶ்ச ஶிஷ்யாம்ʼஶ்ச ந்ருʼபோ கு³ருர்வா மல்லோககாமோ மத³னுக்³ரஹார்த²꞉ ।
இத்த²ம்ʼ விமன்யுரனுஶிஷ்யாத³தஜ்ஜ்ஞான்ன யோஜயேத்கர்மஸு கர்மமூடா⁴ன் ।
கம்ʼ யோஜயன்மனுஜோ(அ)ர்த²ம்ʼ லபே⁴த நிபாதயந்நஷ்டத்³ருʼஶம்ʼ ஹி க³ர்தே ॥ 5.5.15 ॥

லோக꞉ ஸ்வயம்ʼ ஶ்ரேயஸி நஷ்டத்³ருʼஷ்டிர்யோ(அ)ர்தா²ன்ஸமீஹேத நிகாமகாம꞉ ।
அன்யோன்யவைர꞉ ஸுக²லேஶஹேதோரனந்தது³꞉க²ம்ʼ ச ந வேத³ மூட⁴꞉ ॥ 5.5.16 ॥

கஸ்தம்ʼ ஸ்வயம்ʼ தத³பி⁴ஜ்ஞோ விபஶ்சித³வித்³யாயாமந்தரே வர்தமானம் ।
த்³ருʼஷ்ட்வா புனஸ்தம்ʼ ஸக்⁴ருʼண꞉ குபு³த்³தி⁴ம்ʼ ப்ரயோஜயேது³த்பத²க³ம்ʼ யதா²ந்த⁴ம் ॥ 5.5.17 ॥

கு³ருர்ன ஸ ஸ்யாத்ஸ்வஜனோ ந ஸ ஸ்யாத்பிதா ந ஸ ஸ்யாஜ்ஜனனீ ந ஸா ஸ்யாத் ।
தை³வம்ʼ ந தத்ஸ்யான்ன பதிஶ்ச ஸ ஸ்யான்ன மோசயேத்³ய꞉ ஸமுபேதம்ருʼத்யும் ॥ 5.5.18 ॥

இத³ம்ʼ ஶரீரம்ʼ மம து³ர்விபா⁴வ்யம்ʼ ஸத்த்வம்ʼ ஹி மே ஹ்ருʼத³யம்ʼ யத்ர த⁴ர்ம꞉ ।
ப்ருʼஷ்டே² க்ருʼதோ மே யத³த⁴ர்ம ஆராத³தோ ஹி மாம்ருʼஷப⁴ம்ʼ ப்ராஹுரார்யா꞉ ॥ 5.5.19 ॥

தஸ்மாத்³ப⁴வந்தோ ஹ்ருʼத³யேன ஜாதா꞉ ஸர்வே மஹீயாம்ʼஸமமும்ʼ ஸநாப⁴ம் ।
அக்லிஷ்டபு³த்³த்⁴யா ப⁴ரதம்ʼ ப⁴ஜத்⁴வம்ʼ ஶுஶ்ரூஷணம்ʼ தத்³ப⁴ரணம்ʼ ப்ரஜானாம் ॥ 5.5.20 ॥

பூ⁴தேஷு வீருத்³ப்⁴ய உது³த்தமா யே ஸரீஸ்ருʼபாஸ்தேஷு ஸபோ³த⁴நிஷ்டா²꞉ ।
ததோ மனுஷ்யா꞉ ப்ரமதா²ஸ்ததோ(அ)பி க³ந்த⁴ர்வஸித்³தா⁴ விபு³தா⁴னுகா³ யே ॥ 5.5.21 ॥

தே³வாஸுரேப்⁴யோ மக⁴வத்ப்ரதா⁴னா த³க்ஷாத³யோ ப்³ரஹ்மஸுதாஸ்து தேஷாம் ।
ப⁴வ꞉ பர꞉ ஸோ(அ)த² விரிஞ்சவீர்ய꞉ ஸ மத்பரோ(அ)ஹம்ʼ த்³விஜதே³வதே³வ꞉ ॥

5.5.22 ॥ var விரஞ்ச
ந ப்³ராஹ்மணைஸ்துலயே பூ⁴தமன்யத்பஶ்யாமி விப்ரா꞉ கிமத꞉ பரம்ʼ து ।
யஸ்மிந்ந்ருʼபி⁴꞉ ப்ரஹுதம்ʼ ஶ்ரத்³த⁴யாஹமஶ்நாமி காமம்ʼ ந ததா²க்³னிஹோத்ரே ॥ 5.5.23 ॥

த்⁴ருʼதா தனூருஶதீ மே புராணீ யேனேஹ ஸத்த்வம்ʼ பரமம்ʼ பவித்ரம் ।
ஶமோ த³ம꞉ ஸத்யமனுக்³ரஹஶ்ச தபஸ்திதிக்ஷானுப⁴வஶ்ச யத்ர ॥ 5.5.24 ॥

மத்தோ(அ)ப்யனந்தாத்பரத꞉ பரஸ்மாத்ஸ்வர்கா³பவர்கா³தி⁴பதேர்ன கிஞ்சித் ।
யேஷாம்ʼ கிமு ஸ்யாதி³தரேண தேஷாமகிஞ்சனானாம்ʼ மயி ப⁴க்திபா⁴ஜாம் ॥ 5.5.25 ॥

ஸர்வாணி மத்³தி⁴ஷ்ண்யதயா ப⁴வத்³பி⁴ஶ்சராணி பூ⁴தானி ஸுதா த்⁴ருவாணி ।
ஸம்பா⁴விதவ்யானி பதே³ பதே³ வோ விவிக்தத்³ருʼக்³பி⁴ஸ்தது³ ஹார்ஹணம்ʼ மே ॥ 5.5.26 ॥

மனோவசோத்³ருʼக்கரணேஹிதஸ்ய ஸாக்ஷாத்க்ருʼதம்ʼ மே பரிப³ர்ஹணம்ʼ ஹி ।
வினா புமான்யேன மஹாவிமோஹாத்க்ருʼதாந்தபாஶான்ன விமோக்துமீஶேத் ॥ 5.5.27 ॥

ஶ்ரீஶுக உவாச
ஏவமனுஶாஸ்யாத்மஜான்ஸ்வயமனுஶிஷ்டானபி லோகானுஶாஸனார்த²ம்ʼ
மஹானுபா⁴வ꞉ பரம ஸுஹ்ருʼத்³ப⁴க³வாந்ருʼஷபா⁴பதே³ஶ
உபஶமஶீலாநாமுபரதகர்மணாம்ʼ மஹாமுனீனாம்ʼ ப⁴க்திஜ்ஞானவைராக்³யலக்ஷணம்ʼ
பாரமஹம்ʼஸ்யத⁴ர்மமுபஶிக்ஷமாண꞉ ஸ்வதனயஶதஜ்யேஷ்ட²ம்ʼ
பரமபா⁴க³வதம்ʼ ப⁴க³வஜ்ஜனபராயணம்ʼ ப⁴ரதம்ʼ த⁴ரணிபாலனாயாபி⁴ஷிச்ய
ஸ்வயம்ʼ ப⁴வன ஏவோர்வரிதஶரீரமாத்ரபரிக்³ரஹ உன்மத்த
இவ க³க³னபரிதா⁴ன꞉ ப்ரகீர்ணகேஶ ஆத்மன்யாரோபிதாஹவனீயோ
ப்³ரஹ்மாவர்தாத்ப்ரவவ்ராஜ ॥ 5.5.28 ॥

ஜடா³ந்த⁴மூகப³தி⁴ரபிஶாசோன்மாத³கவத³வதூ⁴தவேஷோ(அ)பி⁴பா⁴ஷ்யமாணோ(அ)பி
ஜனானாம்ʼ க்³ருʼஹீதமௌனவ்ரதஸ்தூஷ்ணீம்ʼ ப³பூ⁴வ ॥ 5.5.29 ॥

தத்ர தத்ர புரக்³ராமாகரகே²டவாடக²ர்வடஶிபி³ரவ்ரஜகோ⁴ஷஸார்த²கி³ரி-
வநாஶ்ரமாதி³ஷ்வனுபத²மவனிசராபஸதை³꞉
பரிபூ⁴யமானோ மக்ஷிகாபி⁴ரிவ வனக³ஜஸ்தர்ஜன
தாட³னாவமேஹநஷ்டீ²வனக்³ராவஶக்ருʼத்³ரஜ꞉ப்ரக்ஷேப-
பூதிவாதது³ருக்தைஸ்தத³விக³ணயன்னேவாஸத்ஸம்ʼஸ்தா²ன
ஏதஸ்மிந்தே³ஹோபலக்ஷணே ஸத³பதே³ஶ உப⁴யானுப⁴வஸ்வரூபேண
ஸ்வமஹிமாவஸ்தா²னேனாஸமாரோபிதாஹம்ʼ மமாபி⁴மானத்வாத³விக²ண்டி³தமன꞉
ப்ருʼதி²வீமேகசர꞉ பரிப³ப்⁴ராம ॥ 5.5.30 ॥

அதிஸுகுமாரகரசரணோர꞉ஸ்த²லவிபுலபா³ஹ்வம்ʼஸக³லவத³நாத்³யவயவவிந்யாஸ꞉
ப்ரக்ருʼதி ஸுந்த³ரஸ்வபா⁴வஹாஸஸுமுகோ²
நவநலினத³லாயமானஶிஶிரதாராருணாயதநயனருசிர꞉
ஸத்³ருʼஶஸுப⁴க³கபோலகர்ணகண்ட²னாஸோ விகூ³ட⁴ஸ்மிதவத³னமஹோத்ஸவேன
புரவனிதானாம்ʼ மனஸி குஸுமஶராஸனமுபத³தா⁴ன꞉
பராக³வலம்ப³மானகுடிலஜடிலகபிஶகேஶபூ⁴ரிபா⁴ரோ(அ)வதூ⁴தமலினநிஜ-
ஶரீரேண க்³ரஹக்³ருʼஹீத இவாத்³ருʼஶ்யத ॥ 5.5.31 ॥

யர்ஹி வாவ ஸ ப⁴க³வான்லோகமிமம்ʼ யோக³ஸ்யாத்³தா⁴
ப்ரதீபமிவாசக்ஷாணஸ்தத்ப்ரதிக்ரியாகர்ம பீ³ப⁴த்ஸிதமிதி
வ்ரதமாஜக³ரமாஸ்தி²த꞉ ஶயான ஏவாஶ்னாதி பிப³தி கா²த³த்யவமேஹதி ஹத³தி
ஸ்ம சேஷ்டமான உச்சரித ஆதி³க்³தோ⁴த்³தே³ஶ꞉ ॥ 5.5.32 ॥

தஸ்ய ஹ ய꞉ புரீஷஸுரபி⁴ஸௌக³ந்த்⁴யவாயுஸ்தம்ʼ தே³ஶம்ʼ த³ஶயோஜனம்ʼ
ஸமந்தாத்ஸுரபி⁴ம்ʼ சகார ॥ 5.5.33 ॥

ஏவம்ʼ கோ³ம்ருʼக³காகசர்யயா வ்ரஜம்ʼஸ்திஷ்ட²ன்னாஸீன꞉ ஶயான꞉
காகம்ருʼக³கோ³சரித꞉ பிப³தி கா²த³த்யவமேஹதி ஸ்ம ॥ 5.5.34 ॥

இதி நானாயோக³சர்யாசரணோ
ப⁴க³வான்கைவல்யபதிர்ருʼஷபோ⁴(அ)விரதபரமமஹானந்தா³னுப⁴வ
ஆத்மனி ஸர்வேஷாம்ʼ பூ⁴தாநாமாத்மபூ⁴தே ப⁴க³வதி வாஸுதே³வ
ஆத்மனோ(அ)வ்யவதா⁴னானந்தரோத³ரபா⁴வேன ஸித்³த⁴ஸமஸ்தார்த²பரிபூர்ணோ
யோகை³ஶ்வர்யாணி வைஹாயஸமனோஜவாந்தர்தா⁴னபரகாயப்ரவேஶதூ³ரக்³ரஹணாதீ³னி
யத்³ருʼச்ச²யோபக³தானி நாஞ்ஜஸா ந்ருʼப ஹ்ருʼத³யேநாப்⁴யனந்த³த் ॥ 5.5.35 ॥

இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே மஹாபுராணே பாரமஹம்ʼஸ்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ பஞ்சமஸ்கந்தே⁴
ருʼஷப⁴தே³வதானுசரிதே பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥5.5 ॥

ராஜோவாச
ந நூனம்ʼ ப⁴க³வ ஆத்மாராமாணாம்ʼ
யோக³ஸமீரிதஜ்ஞானாவப⁴ர்ஜிதகர்மபீ³ஜாநாமைஶ்வர்யாணி புன꞉ க்லேஶதா³னி
ப⁴விதுமர்ஹந்தி யத்³ருʼச்ச²யோபக³தானி ॥ 5.6.1 ॥

ருʼஷிருவாச
ஸத்யமுக்தம்ʼ கிந்த்விஹ வா ஏகே ந மனஸோ(அ)த்³தா⁴ விஶ்ரம்ப⁴மனவஸ்தா²னஸ்ய
ஶட²கிராத இவ ஸங்க³ச்ச²ந்தே ॥ 5.6.2 ॥

ததா² சோக்தம்
ந குர்யாத்கர்ஹிசித்ஸக்²யம்ʼ மனஸி ஹ்யனவஸ்தி²தே ।
யத்³விஶ்ரம்பா⁴ச்சிராச்சீர்ணம்ʼ சஸ்கந்த³ தப ஐஶ்வரம் ॥ 5.6.3 ॥

நித்யம்ʼ த³தா³தி காமஸ்ய ச்சி²த்³ரம்ʼ தமனு யே(அ)ரய꞉ ।
யோகி³ன꞉ க்ருʼதமைத்ரஸ்ய பத்யுர்ஜாயேவ பும்ʼஶ்சலீ ॥ 5.6.4 ॥

காமோ மன்யுர்மதோ³ லோப⁴꞉ ஶோகமோஹப⁴யாத³ய꞉ ।
கர்மப³ந்த⁴ஶ்ச யன்மூல꞉ ஸ்வீகுர்யாத்கோ நு தத்³பு³த⁴꞉ ॥ 5.6.5 ॥

அதை²வமகி²லலோகபாலலலாமோ(அ)பி
விலக்ஷணைர்ஜட³வத³வதூ⁴தவேஷபா⁴ஷாசரிதைரவிலக்ஷித-
ப⁴க³வத்ப்ரபா⁴வோ யோகி³னாம்ʼ ஸாம்பராயவிதி⁴மனுஶிக்ஷயன்ஸ்வகலேவரம்ʼ
ஜிஹாஸுராத்மன்யாத்மானமஸம்ʼவ்யவஹிதமனர்தா²ந்தரபா⁴வேனான்வீக்ஷமாண
உபரதானுவ்ருʼத்திருபரராம ॥ 5.6.6 ॥

தஸ்ய ஹ வா ஏவம்ʼ முக்தலிங்க³ஸ்ய ப⁴க³வத ருʼஷப⁴ஸ்ய
யோக³மாயாவாஸனயா தே³ஹ இமாம்ʼ ஜக³தீமபி⁴மாநாபா⁴ஸேன ஸங்க்ரமமாண꞉
கோங்கவேங்ககுடகாந்த³க்ஷிண கர்ணாடகாந்தே³ஶான்யத்³ருʼச்ச²யோபக³த꞉
குடகாசலோபவன ஆஸ்யக்ருʼதாஶ்மகவல உன்மாத³ இவ முக்தமூர்த⁴ஜோ(அ)ஸம்ʼவீத
ஏவ விசசார ॥ 5.6.7 ॥

அத² ஸமீரவேக³விபூ⁴தவேணுவிகர்ஷணஜாதோக்³ரதா³வானலஸ்தத்³வனமாலேலிஹான꞉
ஸஹ தேன த³தா³ஹ ॥ 5.6.8 ॥

யஸ்ய கிலானுசரிதமுபாகர்ண்ய கோங்கவேங்ககுடகானாம்ʼ
ராஜார்ஹந்நாமோபஶிக்ஷ்ய கலாவத⁴ர்ம உத்க்ருʼஷ்யமாணே ப⁴விதவ்யேன
விமோஹித꞉ ஸ்வத⁴ர்மபத²மகுதோப⁴யமபஹாய குபத²பாக²ண்ட³மஸமஞ்ஜஸம்ʼ
நிஜமனீஷயா மந்த³꞉ ஸம்ப்ரவர்தயிஷ்யதே ॥ 5.6.9 ॥

யேன ஹ வாவ கலௌ மனுஜாபஸதா³ தே³வமாயாமோஹிதா꞉
ஸ்வவிதி⁴நியோக³ஶௌசசாரித்ரவிஹீனா தே³வஹேலனான்யபவ்ரதானி
நிஜநிஜேச்ச²யா க்³ருʼஹ்ணானா அஸ்னானானாசமநாஶௌசகேஶோல்லுஞ்சநாதீ³னி
கலினாத⁴ர்மப³ஹுலேனோபஹததி⁴யோ ப்³ரஹ்மப்³ராஹ்மணயஜ்ஞபுருஷலோகவிதூ³ஷகா꞉
ப்ராயேண ப⁴விஷ்யந்தி ॥ 5.6.10 ॥

தே ச ஹ்யர்வாக்தனயா நிஜலோகயாத்ரயாந்த⁴பரம்பரயா(ஆ)ஶ்வஸ்தாஸ்தமஸ்யந்தே⁴
ஸ்வயமேவ ப்ரபதிஷ்யந்தி ॥ 5.6.11 ॥

அயமவதாரோ ரஜஸோபப்லுதகைவல்யோபஶிக்ஷணார்த²꞉ ॥ 5.6.12 ॥

தஸ்யானுகு³ணான் ஶ்லோகான்கா³யந்தி
அஹோ பு⁴வ꞉ ஸப்தஸமுத்³ரவத்யா த்³வீபேஷு வர்ஷேஷ்வதி⁴புண்யமேதத் ।
கா³யந்தி யத்ரத்யஜனா முராரே꞉ கர்மாணி ப⁴த்³ராண்யவதாரவந்தி ॥ 5.6.13 ॥

அஹோ நு வம்ʼஶோ யஶஸாவதா³த꞉ ப்ரையவ்ரதோ யத்ர புமான்புராண꞉ ।
க்ருʼதாவதார꞉ புருஷ꞉ ஸ ஆத்³யஶ்சசார த⁴ர்மம்ʼ யத³கர்மஹேதும் ॥ 5.6.14 ॥

கோ ந்வஸ்ய காஷ்டா²மபரோ(அ)னுக³ச்சே²ன்மனோரதே²னாப்யப⁴வஸ்ய யோகீ³ ।
யோ யோக³மாயா꞉ ஸ்ப்ருʼஹயத்யுத³ஸ்தா ஹ்யஸத்தயா யேன க்ருʼதப்ரயத்னா꞉ ॥ 5.6.15 ॥

இதி ஹ ஸ்ம ஸகலவேத³லோகதே³வப்³ராஹ்மணக³வாம்ʼ
பரமகு³ரோர்ப⁴க³வத ருʼஷபா⁴க்²யஸ்ய விஶுத்³தா⁴சரிதமீரிதம்ʼ
பும்ʼஸாம்ʼ ஸமஸ்தது³ஶ்சரிதாபி⁴ஹரணம்ʼ பரமமஹா-
மங்க³லாயனமித³மனுஶ்ரத்³த⁴யோபசிதயானுஶ்ருʼணோத்யாஶ்ராவயதி வாவஹிதோ
ப⁴க³வதி தஸ்மின்வாஸுதே³வ ஏகாந்ததோ ப⁴க்திரனயோரபி ஸமனுவர்ததே ॥ 5.6.16 ॥

யஸ்யாமேவ கவய ஆத்மானமவிரதம்ʼ
விவித⁴வ்ருʼஜினஸம்ʼஸாரபரிதாபோபதப்யமானமனுஸவனம்ʼ ஸ்னாபயந்தஸ்தயைவ
பரயா நிர்வ்ருʼத்யா ஹ்யபவர்க³மாத்யந்திகம்ʼ பரமபுருஷார்த²மபி ஸ்வயமாஸாதி³தம்ʼ
நோ ஏவாத்³ரியந்தே ப⁴க³வதீ³யத்வேனைவ பரிஸமாப்தஸர்வார்தா²꞉ ॥ 5.6.17 ॥

ராஜன்பதிர்கு³ருரலம்ʼ ப⁴வதாம்ʼ யதூ³னாம்ʼ
தை³வம்ʼ ப்ரிய꞉ குலபதி꞉ க்வ ச கிங்கரோ வ꞉ ।
அஸ்த்வேவமங்க³ ப⁴க³வான்ப⁴ஜதாம்ʼ முகுந்தோ³
முக்திம்ʼ த³தா³தி கர்ஹிசித்ஸ்ம ந ப⁴க்தியோக³ம் ॥ 5.6.18 ॥

நித்யானுபூ⁴தநிஜலாப⁴நிவ்ருʼத்தத்ருʼஷ்ண꞉
ஶ்ரேயஸ்யதத்³ரசனயா சிரஸுப்தபு³த்³தே⁴꞉ ।
லோகஸ்ய ய꞉ கருணயாப⁴யமாத்மலோகம்
ஆக்²யாந்நமோ ப⁴க³வதே ருʼஷபா⁴ய தஸ்மை ॥ 5.6.19 ॥

இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே மஹாபுராணே பாரமஹம்ʼஸ்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாம்ʼ பஞ்சமஸ்கந்தே⁴
ருʼஷப⁴தே³வதானுசரிதே ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ॥5.6 ॥

Also Read:

Rishabha Gita in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Bhagavata Purana’s Rishabha Gita Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top