Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Brihadambarya Shatakam Lyrics in Kannada | Hindu Shataka

Brihadambaryashatakam Lyrics in Kannada:

॥ ಬೃಹದಮ್ಬಾರ್ಯಾಶತಕಮ್ ॥

ಶ್ರೀಗೋಕರ್ಣನಿಕೇತಾ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾದಿವ್ಯಶುಕ್ತಿಕಾಮುಕ್ತಾ ।
ಶ್ರೀಕಂಠನಿತ್ಯಮಿಲಿತಾ ಶ್ರೀಚಕ್ರೇಶೀ ಪುರೋಽಸ್ತು ಮೇ ಮಾತಾ ॥ 1 ॥

ಕಲ್ಯಾಣಂ ಕಲಯೇನ್ನಃ ಕಲ್ಯಾನಸ್ಮಾನ್ ಕರೋತು ಶತಮಬ್ದಾನ್ ।
ಕಲ್ಯಾತಂಕಮಪಾಸ್ಯೇತ್ ಕಲ್ಯಾಣೀ ನಃ ಸದೈವ ಬೃಹದಮ್ಬಾ ॥ 2 ॥

ತರುಣಾರುಣಪ್ರಕಾಶಂ ತರುಣಾ ವಕುಲೇನ ಭಾಸುರನಿವೇಶಮ್ ।
ಗುರುಣಾ ಸ್ತನೇನ ನಮಿತಂ ಗುರುಣಾ ಸದಯೇನ ವಸ್ತುಃ ನ ಕಥಿತಮ್ ॥ 3 ॥

ವಕುಲದ್ರುಮೂಲಸದನಾಂ ವನಜಸಹಾಧ್ಯಾಯಿಪರಿಲಸದ್ವದನಾಮ್ ।
ವಲ್ಗುಸ್ಮಿತೇಕ್ಷ್ಯರದನಾಂ ವನ್ದೇ ದೃಕ್ತರ್ಜಿತಾಮ್ಬುಜಚ್ಛದನಾಮ್ ॥ 4 ॥

ಏಕಾ ದ್ವಿಲೋಕಸುಖದಾ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರ್ಯಾಖ್ಯಾಪಿತಾ ಚತುಃಪೀಠಾ ।
ಪಂಚಾಮ್ನಾಯಶಿರಃಸ್ಥಾ ಬೃಹದಮ್ಬ ತ್ವಂ ಷಡಧ್ವಜನಯಿತ್ರೀ ॥ 5 ॥

ನಾಸಾಭಾಸಾ ಚಮ್ಪಕಶೋಭಾಕ್ಷೋಭಾವಹಾಸ್ತು ಬೃಹದಮ್ಬಾ ।
ಪಾರಾವಾರಾತ್ಮಜಯಾ ಸೇವ್ಯಾ ದೇವ್ಯಾ ಗಿರಾಂ ಚ ಭವ್ಯಾಯ ॥ 6 ॥

ಕಮ್ಬುಲಸತ್ಕಂಧರಯಾ ಕೈಶ್ಯವಿನಿರ್ಧೂತನೀಲಕಂಧರಯಾ ।
ಪಾಲ್ಯೇ ಶೋಣಾಧರಯಾ ಪಾವಿತವಕುಲದ್ರುಮೂಲಸದ್ಧರಯಾ ॥ 7 ॥

ಪೀನಸ್ತನಾವನಮ್ರೇ ಪಾದನತಾಮ್ಭೋಜವಾಸಿನೀಕಮ್ರೇ ।
ವಾಣೀಜಿತಸರಸಾಮ್ರೇ ವಾಚೋ ವಲ್ಗನ್ತು ಧಾಮ್ನಿ ಮೇ ತಾಮ್ರೇ ॥ 8 ॥

ವಕುಲವನೀವಾಸಿನ್ಯಾ ವಿದ್ರುಮಸಚ್ಛಾಯಚೇಲವಾಸಿನ್ಯಾ ।
ಹೃದ್ರಾಜೀವಾಸಿನ್ಯಾ ಹೃದಯಂ ಶಂಭೋರ್ಹೃತಂ ಸುವಾಸಿನ್ಯಾ ॥ 9 ॥

ವನ್ದೇ ಶ್ರೀಬೃಹದಮ್ಬಾಂ ವಲ್ಗುಗತಾಪಾಸ್ತರಾಜಕಾದಮ್ಬಾಮ್ ।
ಆಶ್ರಿತಜನಾವಲಮ್ಬಾಮಾಸೇವೇ ಕೈಶ್ಯಧೂತಲೋಲಮ್ಬಾಮ್ ॥ 10 ॥

ಕೇಸರಸರಭಾಸುರಯಾ ಕೇವಲದಾಸೀಭವತ್ಸುರಾಸುರಯಾ ।
ಕಲಿತಾ ವಾಣೀ ಸುರಯಾ ಕಯಾಪಿ ಮೇ ಭಕ್ತಿನಮ್ರಭೂಸುರಯಾ ॥ 11 ॥

ಶಿರಸಾ ಧೃತಸೋಮಾಯಾಃ ಶ್ರೀಗೋಕರ್ಣೈಕದಿವ್ಯಧಾಮಾಯಾಃ ।
ಪದನಮ್ರಾಣಾಂ ಮಾಯಾಃ ಪಾಪವಿಧಾತ್ರ್ಯಃ ಕದಾಪಿ ನೋಮಾಯಾಃ ॥ 12 ॥

ಆನನ್ದಸಾರಸೀಮಾಮಾನಂಗೋತ್ಕರ್ಷಪೋಷಕಾಪಾಂಗಾಮ್ ।
ಆನನ್ತುಂ ಬೃಹದಮ್ಬಾಮಾನನ್ತ್ಯಂ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ವಾಂಛಾಮಿ ॥ 13 ॥

ವಕುಲಾಟವೀನಿವಿಷ್ಟಾಂ ವನ್ದಕಸಂರಕ್ಷಣಾತ್ಯಭಿನಿವಿಷ್ಟಾಮ್ ।
ನಿರವಧಿಕರುಣಾವಿಷ್ಟಾಂ ನಿತ್ಯಂ ಸೇವೇಮಹೀಷ್ಟಶಿಪಿವಿಷ್ಟಾಮ್ ॥ 14 ॥

ಅಭಿಧಾಯಿತಹೃಲ್ಲೇಖಾಮತೀತವಿದ್ವತ್ಸುಕವಿಜನೋಲ್ಲೇಖಾಮ್ ।
ಪದಪದ್ಮನಮಲ್ಲೇಖಾಂ ಪಶ್ಯಾಮಃ ಶಾಶ್ವತೀಂ ತಟಿಲ್ಲೇಖಾಮ್ ॥ 15 ॥

ಕರುಣಾಮೃತವರ್ಷಿಣ್ಯಾಃ ಸೇವಕಸರ್ವಾಪರಾಧಮರ್ಷಿಣ್ಯಾಃ ।
ವಕುಲವಿಪಿನಹರ್ಷಿಣ್ಯಾ ವಶ್ಯಾಃ ಸ್ಮಃ ಶಂಭುಚಿತ್ತಕರ್ಷಿಣ್ಯಾಃ ॥ 16 ॥

ಕರುಣಾಝರಸರಸಾಕ್ಷೀಮರುಣಾಧರಶೋಭಿಸುನ್ದರಸುಹಾಸಾಮ್ ।
ತರುನಾರ್ಧಘಟಿತದೇಹಾಂ ವರುಣಾಲಯಜೇಡಿತಾಂ ಶಿವಾಂ ವೃಣುಮಃ ॥ 17 ॥

ಧನ್ಯಾಃ ಕೇ ನು ಮದನ್ಯಾ ವಲಯೇಽವನ್ಯಾ ಯತೋ ವಕುಲವನ್ಯಾಃ ।
ಮೂಲೇ ಮೋಕ್ಷವದಾನ್ಯಾ ಮಾನ್ಯಾ ಕನ್ಯಾ ಗಿರೋರ್ಹಿತಮಾನ್ಯಾ ಮೇ ॥ 18 ॥

ಕೇಚಿತ್ ತ್ವಾಂ ಕುಲಮೂಲೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕುರ್ವನ್ತ್ಯಹಂ ವಕುಲಮೂಲೇ ।
ಅರ್ಧೇಶ್ವರಾಂ ಕತಿಪಯೇ ಮಾತಃ ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಮಹಂ ಕಲಯೇ ॥ 19 ॥

ವಾಂಛಿತಸಿದ್ಧ್ಯೈ ಭವಿತಾ ಲಾಂಛಿತಚಿಕುರಾ ಚಕೋರವೃತ್ತಿಕೃತಾ ।
ಕಾಂಕ್ಷಿತಚರಣಾ ಸದ್ಭಿಃ ಕಾಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ನಾತನೋತಿ ಸಂಸಿದ್ಧಿಮ್ ॥ 20 ॥

ಅರುಣಿಮಸಾರಸಮಷ್ಟಿಃ ಸಂಸೃತಿಕೂಪೋತ್ತರಣಯಷ್ಟಿಃ ।
ಕಲಿತಾಮೃತೌಘವೃಷ್ಟಿರ್ಬೃಹದಮ್ಬಾ ಭಾತು ಮೇ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿಃ ॥ 21 ॥

ಸಾಮಜಸಮಾನಗಮನಾ ಸಾಮಸಮಾಜೋಪಗಾನತುಷ್ಟಮನಾಃ ।
ಸಮಜಾನುಪೇತಚರಣಾ ಸಮರಸತಾಪನ್ನಪನ್ನಗಾಭರಣಾ ॥ 22 ॥

ವಿಶ್ವಪತಿವಶ್ಯಹೃದಯಾ ನಶ್ವರವಿಶ್ವಾಸಪಶ್ವನಾಶಾಸ್ಯಾ ।
ಅಶ್ವಮುಖಸ್ತವಶಸ್ಯಾ ನಿಃಶ್ವಸಿತಾನುಶ್ರವಾಸ್ತಿ ಬೃಹದಮ್ಬಾ ॥ 23 ॥

ಲಘು ತವ ಚರಣಂ ಶರಣಂ ತರಣಂ ಮೃತ್ಯೋರ್ಭಜಾಮಿ ಬೃಹದಮ್ಬ ।
ಯಾವತ್ ತರಸಾ ಜರಸಾ ಪರಸಾದಂಗಾನಿ ನ ಕೃತಾನಿ ॥ 24 ॥

ಪ್ರಭವತಿ ಯತ್ರ ನ ಗೌರ್ವಾ ನೋರ್ಮೀಣಾಂ ಸಂಕಥಾ ನ ವಾ ಜಡತಾ ।
ಕೋಽಪಿ ವಕುಲಾಲವಾಲೇ ಜಯತಿ ಚಿರಾನನ್ದಸಾಗರೋಽಪಾರ ॥ 25 ॥

ಸ್ಥಾವರರಾಜತನೂಜಾ ಭಾವರಸಸ್ಫೀತವೈಖರೀ ಜನನೀ ।
ಪೀವರವಕ್ಷೋಜನತಾ ಧೀವರದೌಹಿತ್ರಸೂಕ್ತಿಪರಿಚಿನ್ತ್ಯಾ ॥ 26 ॥

ಸರ್ವಾನನ್ದನಿವಾಸಾ ಶಕ್ರಶತಾನನ್ದಮುಖ್ಯಸುರಸೇವ್ಯಾ ।
ಧೃತನನ್ದಸೂನುದೇಹಾ ಭೂಮನಿಜಾನನ್ದಮೇದುರಾ ಜಯತಿ ॥ 27 ॥

ಅಪಹೃತ್ಯ ಚಿತ್ತಶಲ್ಯಂ ಭಕ್ತಿಮತಾಮಾತನೋಷಿ ಕೈವಲ್ಯಮ್ ।
ಬೃಹದಮ್ಬ ಕೋ ನ್ವಕಲ್ಯಂ ದೇವಾನ್ತರಂ ತ್ವ್ಯಾ ಪಾಲ್ಯಮ್ ॥ 28 ॥

ಭವನೀಕೃತಗೋಕರ್ಣಂ ಭಾಸ್ವನ್ಮಣಿಕುಂಡಲಸ್ಫುರತ್ಕರ್ಣಮ್ ।
ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಶೋಣವರ್ಣಂ ಧಾಮ ಪರಂ ಭಕ್ತಮಾನಸಾಭ್ಯರ್ಣಮ್ ॥ 29 ॥

ಕಲಿತಾ ಲಲಿತಾ ಕಲಿತಾಪಹರಾ ದಹರಾನ್ತರವಿಚಿನ್ತ್ಯಾ ।
ವಕುಲೇ ಮುಕುಲೇಡ್ಯಕುಲೇ ಸದಯಾಭ್ಯುದಯಾ ಕಿಮನ್ಯದೇವೈರ್ಮೇ ॥ 30 ॥

ವಾರಾಣಸೀನಿಷೇವಾಂ ವಾರಾಶ್ಯವಗಾಹನಾನಿ ಚ ನ ತನ್ಯಾಃ ।
ವಾರಾನ್ ಬಹೂನಥಾಂಘ್ರ್ಯೋರ್ವಾರಾ ಪೂಯಸ್ವ ವಕುಲಮೂಲೇಶ್ಯಾಃ ॥ 31 ॥

ಶ್ರೇಯಶ್ಚ ಯಾ ವಿಧತ್ತೇ ಶ್ರೀಬೃಹದಮ್ಬಾಪದಾಮ್ಬುರುಹಚಿನ್ತಾ ।
ಕಲಿಕಲುಷಣಿ ವಿಭಿನ್ತೇ ಮದಮಪಿ ಕಾರ್ತಾನ್ತಮಾಹನ್ತಾ ॥ 32 ॥

ನೀವೀ ನವಾನ್ಯವಚಸಾಂ ಸಾ ವೀಣಾ ವಾಣ್ಯಭಿಪಣಾರ್ಯಾ ।
ಭಾವೀ ಭವಾರ್ತಿಹರಣೀ ದೇವೀ ದಯತಾಂ ಸದೈವ ಬೃಹದಮ್ಬಾ ॥ 33 ॥

ಮಾತಾ ಸಾರಸನೇತ್ರಾ ಮಾನ್ಯಾ ವಾರಾಶಿಕನ್ಯಕಾನೇತ್ರಾ ।
ಮೃಗಚಕ್ರವರ್ತಿಪತ್ರಾ ಮನಸಿ ಮಮ ಸ್ತಾತ್ ಸ್ತನೋಲ್ಲಸತ್ಪತ್ರಾ ॥ 34 ॥

ವೇಲತಿಗಾನುಕಮ್ಪಾ ವಕುಲವನಾಮ್ಭೋದಮಂಜುತರಶಮ್ಪಾ ।
ಭವತಪ್ತಾಮೃತಝಮ್ಪಾ ಭವತು ಹೃದಿಸ್ಥಾ ಕೃತದ್ವಿಷತ್ಕಮ್ಪಾ ॥ 35 ॥

ಪದ್ಯಾಯಾಮಾದ್ ಯಾಯಾಮಾದ್ಯಾಯಾಮಮ್ಬ ತಾವಕಜನಾನಾಮ್ ।
ವಿದ್ಯಾಂ ತೇ ನಿರವದ್ಯಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಗೋಕರ್ಣರಾಜ್ಞಿ ದಯಯಾ ತೇ ॥ 36 ॥

ತರಣಿಂ ತಮಶ್ಛಟಾನಾಮರಣಿಂ ಜ್ಞಾನಾನಲಸ್ಯ ಕಲಯಾಮಿ ।
ತರಣಿಂ ಭವಾಮ್ಬುರಾಶೇಃ ಸರಣಿಂ ವೇದ್ಯಾಗಮಸ್ಯ ಬೃಹದಮ್ಬಾಮ್ ॥ 37 ॥

ವಕ್ಷೋಜಭಾರನಮಿತಾ ಲಕ್ಷೋತ್ತರವೇದಗೀಃಪ್ರಮಿತಾ ।
ಇಕ್ಷೋರ್ಮಧುರೋಕ್ತಿಮಿತಾ ನ ಕ್ಷೋಭ್ಯಾ ತ್ವಂ ದಯಾಧುನೀ ಸ್ತಿಮಿತಾ ॥ 38 ॥

ಹೃದಯಂ ಪುರಾಣವಚಸಾಂ ಸದಯಂ ದೀನಾವನೇ ಪರಂ ತೇಜಃ ।
ಮದಯನ್ನಧರಂ ಶಂಭೋಸ್ತದಯಂ ಯಾತೋ ಜನಃ ಶರಣಮ್ ॥ 39 ॥

ಮಾಂಕಣತೀರಕುಟೀರಾ ಮೇದುರವಕ್ಷೋಜಲಿಪ್ತಪಾಟೀರಾ ।
ಪತಿಧೃತಚನ್ದ್ರಾಂಡೀರಾ ಧ್ಯೇಯಾಮ್ಬಾ ಮುಕ್ತಿದಾನಶೌಂಡೀರಾ ॥ 40 ॥

ಆಪನ್ನರಕ್ಷಣಾರ್ಥೇ ಚಾಪಂ ಪುಂಡ್ರೇಕ್ಷುಮಾದಧಾನಾ ಸಾ ।
ರೋಪಂ ಚ ಪೌಷ್ಪಮಮ್ಬಾ ಪಾಪಂ ಪ್ರೋತ್ಸಾರಯೇನ್ಮಮಾಶೇಷಮ್ ॥ 41 ॥

ದಕ್ಷಾ ನಿರರ್ಗಲಾ ಸಾ ದಾತುಂ ಸ್ವರ್ಗಂ ತ್ರಿವರ್ಗಮಪವರ್ಗಮ್ ।
ಬೃಹದಮ್ಬಾ ಮಹದನ್ತರ್ವಾಸಾ ಭಾಸಾರುಣಾ ಜಯತಿ ॥ 42 ॥

ವಾರಿದಸೋದರಚಿಕುರಾಂ ವದನಪರಾಭೂತವಿಸ್ಫುರನ್ಮುಕುರಾಮ್ ।
ಸುನ್ದರಹಾಸಾಂಕೂರಾಂ ಸೇವೇಽಮ್ಬಾಂ ವಾಗ್ಜಿತಾಮೃತಾಸಾರಾಮ್ ॥ 43 ॥

ಬಿನ್ದುತ್ರಯಾತ್ಮಕತಯಾ ಕಲಯನ್ತಿ ತ್ವಾಮಪಾರಕರುಣಾಬ್ಧಿಮ್ ।
ಯೇ ಬೃಹದಮ್ಬ ಭವಾಬ್ಧಿರ್ವಿದುಷಾಂ ತೇಷಾಂ ಕತಿ ಪೃಷನ್ತಿ ॥ 44 ॥

ನೀವಾರಶೂಕಶಾತಾ ನೀಹಾರಾಂಶುಚ್ಛಟಾಶೀತಾ ।
ಬಾಲಾದಿತ್ಯಶತಾಭಾ ಮೂಲಾಧಾರಾತ್ ಸಮುದ್ಯತಾ ಭಾಸಿ ॥ 45 ॥

ವಿಶ್ವಪ್ರಥಾನಿದಾನಂ ವೇದಶಿರಃಸ್ಫೂರ್ಜದಪದಾನಮ್ ।
ಬೃಹದಮ್ಬಿಕಾಭಿಧಾನಂ ಬಹುಶಃ ಸೇವೇಯ ಮಂಗಲವಿಧಾನಮ್ ॥ 46 ॥

ಆಲೋಲನೀಲವೇಣೀ ಫಾಲೋತ್ಸಂಗಾನುಷಂಗಿದಿವ್ಯಮಣೀ ।
ಕಾಲೋನ್ಮಿಷತ್ಕುವಲಯಚ್ಛಾಯಾದಾಯಾದಲೋಚನದ್ವಿತಯಾ ॥ 47 ॥

ಮಣಿತಾಟಂಕಸಮುದ್ಯದ್ಘೃಣಿಗಣನೀರಾಜಿತಕಪೋಲಮ್ ।
ನಾಸಾಗ್ರಲಮ್ಬಿಮುಕ್ತಾಭಾಸಾ ಸಂಪೃಕ್ತಮನ್ದಹಾಸರುಚಿಃ ॥ 48 ॥

ಅರುಣಾಧರಜಿತಬಿಮ್ಬಾ ವಕ್ತ್ರಪರಾಭೂತಶೀತಕರಬಿಮ್ಬಾ ।
ಪೀನೋನ್ನತಸ್ತನಭರಾ ಪಾಶಸೃಣೀಷ್ವಿಕ್ಷುಚಾಪಕರಾ ॥ 49 ॥

ಶಿಂಜಿತಮಂಜೀರಲಸನ್ಮಂಜುಲಚರಣಾಬ್ಜನಮ್ರಸುರಲೋಕಾ ।
ಬೃಹದಮ್ಬಾ ಮಮ ಹೃದಯೇ ನಿವಸತು ವಾತ್ಸಲ್ಯಶೀತಲಾಲೋಕಾ ॥ 50 ॥

ಭಾನವ್ಯಾ ಯಾ ನವ್ಯಾ ಮಾನವ್ಯಾಘಾತಭೀತಯಾ ದೀಪ್ತ್ಯಾ ।
ಆತನ್ವೀತ ಸುತನ್ವೀ ಸಾ ತನ್ವೀಡ್ಯಾ ಶ್ರಿಯಂ ತವಾಮ್ಬ ತನೂಃ ॥ 51 ॥

ಇಚ್ಛಾತ್ತವಿಶ್ವಶಿಲ್ಪಾಂ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕಲ್ಪಿತಸುತಲ್ಪಾಮ್ ।
ವನ್ದೀಕೃತಾದಿಜಲ್ಪಾಂ ವನ್ದೇ ದೇವೀಂ ದಯೋದಯಾನಲ್ಪಾಮ್ ॥ 52 ॥

ಕೇಚಿನ್ಮದಾಲಸಾಕ್ಷಂ ಕಾಲೋನ್ಮೀಲತ್ಕುವಾಲಜಯದಕ್ಷಮ್ ।
ಗಾತ್ರಂ ತವಾಪರೋಕ್ಷಂ ಕುರ್ಯುರ್ಬೃಹದಮ್ಬ ದುಷ್ಕೃತವಿಪಕ್ಷಮ್ ॥ 53 ॥

ಶಯಧೃತಚಾರುವಿಪಂಚೀ ಶ್ರೋಣೀಬಿಮ್ಬಾವಲಮ್ಬಿಮಣಿಕಾಂಚೀ ।
ಗೋಕರ್ಣೇಶ್ಯಘವಂಚೀ ದೃಷ್ಟಾ ಚೇತ್ ಕೋ ನ ಭಕ್ತಿರೋಮಾಂಚೀ ॥ 54 ॥

ಕಾಲಂ ಪ್ರಯಾಪ್ಯ ಮೇಽಲಂ ಭಾರೈರ್ದುಃಸ್ಥೈರಚಾರುಕುಚಭಾರೈಃ ।
ಕ್ಷಾಮೈರಶುಕಶ್ಯಾಮೈರನ್ಯೈರ್ದೇವೈರಧೂತನತದೈನ್ಯೈಃ ॥ 55 ॥

ಸೋಮಾರ್ಧಸಲ್ಲಲಾಮಾ ಸಾ ಮಾಮವ್ಯಾತ್ ಸುವಕುಲವನದಾಮಾ ।
ಕಾಮಾರಿದಿವ್ಯರಾಮಾ ಪರಮಾ ಸಂವಿದ್ ಘನಶ್ಯಾಮಾ ॥ 56 ॥

ಕೋಮಲವಾಕುಲಮೂಲಾ ಸ್ತೋಮಲಸತ್ಕುನ್ತಲಾಧಿಗೋಕರ್ಣಮ್ ।
ಯಾಮಲವರ್ಣ್ಯಾ ಕಾಪಿ ಶ್ಯಾಮಲವರ್ಣಾ ವಿಭಾತಿ ಗುರುಮೂರ್ತಿಃ ॥ 57 ॥

ಪ್ರವಹತ್ಕರುಣಾಪಾಂಗಂ ಪ್ರತ್ಯಗ್ರಾಮ್ಭೋದಮೇಚಕಶ್ಯಾಮಮ್ ।
ವಿಶ್ವಾಧಿಕಾನ್ತರಂಗಂ ವಕುಲವನೇ ಭಾತಿ ಪಾಲಿತಪಾಂಗಮ್ ॥ 58 ॥

ಶಿಖಿಪಿಂಛಂ ತಾಪಿಂಛಂ ಸಭಯಂ ಧಮ್ಮಿಲ್ಲಶೋಭಯಾ ಸ್ವಭಯಾ ।
ಆದಧತೀ ದಧತೀನ್ದುಂ ಮಾಂಕಣರೋಧೋಽಂಕಣೇ ಜಯತ್ಯಮ್ಬಾ ॥ 59 ॥

ವಾಮಕುಚಚುಮ್ಬಿವೀಣಾಮರ್ಧೋನ್ಮೀಲನ್ಮನೋಜ್ಞಟ್ಟಕ್ಕೋಣಾಮ್ ।
ವಿಶ್ವಾವನಪ್ರವೀಣಾಂ ವಕುಲಾಟವ್ಯಾಂ ನಮಾಮಿ ರಮಮಾಣಾಮ್ ॥ 60 ॥

ಅಂಸಾನುಷಂಗಿಚೂಲೀ ಸಂಸಾರಾಪಾರವಾರಿಧೇರಾಲೀ ।
ಶಂ ಸಾ ದದಾತು ಕಾಲೀ ಕಂಸಾರೀಡ್ಯಾ ಸದಾತ್ತವಕುಲಾಲೀ ॥ 61 ॥

ವೀಣಾವಾದಿನಿ ಶರ್ಮಾಸ್ವಾದಿನಿ ಕರ್ಮಾದ್ರಿಭೇದಿನಿ ಸ್ಯಾನ್ಮೇ ।
ವಿಶ್ವಾಕಾರಿಣಿ ಚನ್ದ್ರಾಲಂಕಾರಿಣಿ ಬೋಧಕಾರಿಣಿ ಪ್ರೇಮ ॥ 62 ॥

ಅರುಣಾಂಶುಕಾಮುಪಾಸೇ ನಿಗಮಂ ಶುಕರೂಪಿಣಂ ದಧತೀಮ್ ।
ದದತೀಮಾಶುಕವಿತ್ವಂ ಸ್ವಾಂಶುಕದರ್ಥೀಕೃತಾತಸೀಂ ಜನನೀಮ್ ॥ 63 ॥

ಸಜ್ಜನಕೃತವರಿವಸ್ಯಂ ಸಾರಸಪರಿಹಾಸಸಾದರನಿಜಾಸ್ಯಮ್ ।
ಗಾನ್ಧರ್ವಸ್ಯ ರಹಸ್ಯಂ ಕಿಂಚನ ಕುರ್ಯಾನ್ಮದಾಶಾಸ್ಯಮ್ ॥ 64 ॥

ದೂರ್ವಾಶ್ಯಾಮಲಕಾಯೇ ದುರ್ವಾಸೋಮುಖ್ಯಮೌನಿಗಣಸೇವ್ಯೇ ।
ಅರ್ವಾಸ್ಯವರ್ಣಿತಗುಣೇ ಕುರ್ವಾಶಾಪೂರ್ತಿಮದ್ಯ ಬೃಹದಮ್ಬ ॥ 65 ॥

ಲೀಲಾಲೋಲಾ ವಕುಲಾಟವ್ಯಾಮವ್ಯಾಚ್ಛುಕಾಭಿರಾಮಕರಾ ।
ವೀಣಾಕ್ಕಾಣಾಭಿರತಾ ಮಾತಾ ಭೂತಾಧಿಪಸ್ಯ ದಯಿತಾ ನಃ ॥ 66 ॥

ದುರಿತೇಭ್ಯೋ ನ ಕೃತೇಭ್ಯೋ ನಾಪಿ ಕೃತಾನ್ತಾದ್ ಬಿಭೇಮಿ ದುರ್ದಾನ್ತಾತ್ ।
ದೃಷ್ಟಾ ದಯಾಸಮಷ್ಟಿರ್ವಕುಲವನೇ ಶ್ಯಾಮಲಾಕೃತಿರ್ಯೇನ ॥ 67 ॥

ಧನ್ಯೋಽಹಂ ಧನ್ಯೋಽಹಂ ವಂಶದ್ವಿತಯೀ ಮದೀಕ್ಷಿತಾ ಧನ್ಯಾ ।
ಪರಿಪಣಮಾಮ್ನಾಯಾನಾಂ ಶ್ಯಾಮಲಮಾಲೋಕಿ ವಕುಲಮೂಲೇ ಯತ್ ॥ 68 ॥

ವಿತ್ತಾದಿಭಿರ್ನರಾಣಾಂ ಮತ್ತಾನಾಂ ದುರ್ಲಭಾ ವಿನಾ ಭಕ್ತಿಮ್ ।
ತತ್ತಾದೃಶಾನುಭಾವಾ ಸತ್ತಾ ಕಾಚಿದ್ ವಿಭಾತಿ ಗೋಕರ್ಣೇ ॥ 69 ॥

ಪರಿಹೃತಸರ್ವವಿಕಲ್ಪಾ ಪರಿಧೃತಶೀತಾಂಶುಕೋರಕಾಕಲ್ಪಾ ।
ಬಾಲದಿವಾಕರಕಲ್ಪಾ ಬೃಹದಮ್ಬಾ ಪಾತು ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಾ ॥ 70 ॥

ಚಮ್ಪಕನೀಪರಸಾಲಾಃ ಸನ್ತ್ಯೇವಾನ್ಯೇ ರಸಾಸ್ಥಲೇ ಸಾಲಾಃ ।
ವಕುಲೇ ತು ಮೇಽಸ್ತಿ ಭಕ್ತಿರ್ಯಸ್ಮಿನ್ ದೃಷ್ಟೇ ಸ್ಮೃತಾ ಭವತ್ಯಮ್ಬಾ ॥ 71 ॥

ಭ್ರಮರೀವಿಭ್ರಮಕಬರೀಂ ಭ್ರೂಭ್ರಮಣೇನೈವ ಪಂಚಕೃತ್ಯಕರೀಮ್ ।
ಸಂವಿತ್ಸುಖಾಮೃತಝರೀಂ ಸಂಸೇವೇಽಮ್ಬಾಂ ಭವಾಮ್ಬುರಾಶಿತರೀಮ್ ॥ 72 ॥

ಕುಮುದೇಶಪಾಕಚೂಡಂ ಕಲಿತಸುರೋದ್ಯಾನಮಾಲಿಕಾಪೀಡಮ್ ।
ಅಂಚಿತವಕುಲಾಕ್ರೀಡಂ ಕಿಂಚಿದುಪಾಸೇ ದಯಾನಿವಹನೀಡಮ್ ॥ 73 ॥

ಸರಲೇ ಸರಲೇ ವಿರಲೇ ತರಲೇ ಹೃನ್ನೇತ್ರಕುಚಸೀಮ್ನಿ ।
ವಸ್ತುನಿ ಮೇಽಸ್ತು ನಿವಾಸ್ತುನಿ ಕರುಣಾಯಾಶ್ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿರಪತನ್ದ್ರಾ ॥ 74 ॥

ಕಂ ಗಣಯೇಽನ್ಯಮುಪಾಸ್ಯಂ ಮಂಕಣಕಾಸಾರತೀರಕೌತುಕಿನಃ ।
ಅಂಗಣವಾಕುಲಸುಮನೋರಿಂಖಣಸೌರಭ್ಯನಿರ್ಭರಾದ್ಧಾಮ್ನಃ ॥ 75 ॥

ವೇಶನ್ತತುಲ್ಯನಾಭೀ ವಾಸನ್ತಸ್ಫಾರಪುಷ್ಪಶುಭವೇಣೀ ।
ಸೀಮನ್ತಭಾಸಿವುಸೃಣಾ ಸಾ ಹನ್ತ ಪ್ರೇಕ್ಷಿತಾದ್ಯ ಬೃಹದಮ್ಬಾ ॥ 76 ॥

ಶ್ರುತಿಲಾಸಿಕಾಲಿರಂಗಾಯಿತಸ್ವಮಹಿಮಾಕ್ಷಿನಿರ್ಜಿತಕುರಂಗಾ ।
ಪ್ರೋದ್ಯತ್ಕೃಪಾತರಂಗಾ ಪಾಯಾದಮ್ಬಾ ಮೃಗೇಶ್ವರತುರಂಗಾ ॥ 77 ॥

ನಿಬಿಡಘನಸ್ತನಕುಮ್ಭಾ ನಿಜವೇಣೀನ್ಯಸ್ತಶೀತಕರಡಿಮ್ಭಾ ।
ನಿವಸಿತವರಕೌಸುಮ್ಭಾ ನಿವಸತು ಚಿತ್ತೇ ಜಗದ್ಧಿತಾರಮ್ಭಾ ॥ 78 ॥

ಗಮ್ಭೀರನಾಭಿಕುಹರಾಂ ಕುಮ್ಭೀನ್ದ್ರಸ್ಪರ್ಧಿಮುಗ್ಧಸಂಚಾರಾಮ್ ।
ತಾಂ ಭೀಮಸ್ಯ ನ ಭಾಮಾಂ ಕುಮ್ಭೀಪಾಕೇಚ್ಛವೋ ಭಜನ್ತ್ಯಜ್ಞಾಃ ॥ 79 ॥

ವಾಹ್ಯಾಪಿ ನೋ ಪುರಾಣ್ಯಾ ತತ್ತ್ವವಿಪಣ್ಯಾ ಯದುಚ್ಚತಾಗಣ್ಯಾ ।
ಸಾ ವರ್ಣ್ಯಾಸ್ತು ಶರಣ್ಯಾ ಕಸ್ಯ ಧರಣ್ಯಾಮುಮಾಖಿಲವರೇಣ್ಯಾ ॥ 80 ॥

ಗೋಕರ್ಣೇಶಯಸೇವ್ಯಾಂ ಗೋಕರ್ಣೇಶಪ್ರಿಯಾಂ ಪ್ರಣಮನ್ ।
ಗೋಕರ್ಣೇ ವಸ ತೂಷ್ಣೀಂ ಗೋಕರ್ಣೇ ಭ್ರಾಮಕಾಂಸ್ತು ಜಪ ಮನ್ತ್ರಾನ್ ॥ 81 ॥

ಕ್ಷುದ್ರಾರ್ಥದಾನಶೀಲಾ ನ ದ್ರಾಗಾರಾಧಿತಾಃ ಪ್ರಸೀದನ್ತಿ ।
ನಿದ್ರಾಲಸಾಸ್ತ್ವದನ್ಯೇ ತದ್ರಾಜ್ಞಿ ತ್ವಾಂ ಭಜೇ ವಕುಲವನ್ಯಾಃ ॥ 82 ॥

ಆಗಮಕೋಟಿನಿರುಕ್ತಾಮಾಬ್ರಹ್ಮಸ್ತಮ್ಬರಕ್ಷಣಾಸಕ್ತಾಮ್ ।
ಆರ್ಯಾಮನಾದಿಮುಕ್ತಾಮಾಲೋಕೇ ಕೇಸರಾಟವೀಸಕ್ತಾಮ್ ॥ 83 ॥

ಸೇವೇ ಕಿಂಚನ ದಿವ್ಯಂ ಭಾವೇ ತೇಜಃ ಸಮಸ್ತಸಂಸೇವ್ಯಮ್ ।
ಧೀವೇದಿಮೇತ್ಯ ಹೃದ್ಯಂ ಸಂವೇದ್ಯಾಖ್ಯಂ ದಹೇನ್ಮಮಾಭವ್ಯಮ್ ॥ 84 ॥

ವಾಣೀ ಚಾಮ್ಬುಧಿಕನ್ಯಾ ಸಾ ವೃಣುತೇ ತಂ ಬಲಾದಿವಾನನ್ಯಾ ।
ಕಿಂಚಿತ್ ತ್ವಯಾ ಜನನ್ಯಾ ಕಟಾಕ್ಷಿತೋ ಯಃ ಕಿಯತ್ಯಥ ಸ್ತ್ರ್ಯನ್ಯಾ ॥ 85 ॥

ಶಕ್ತಃ ಕೋಽಪಿ ಯದೀಯಾಂ ಲಂಘಿತುಮಾಜ್ಞಾಂ ನ ಲೋಕೇಷು ।
ಯಸ್ಯಾಜ್ಞಾಂ ಬೃಹದಮ್ಬಾ ಸಾಧ್ಯಾಸ್ತೇ ಕಸ್ತತೋ ಹ್ಯಧಿಕಃ ॥ 86 ॥

ಅಷ್ಟಾಪದಾದಿ ಸರ್ವಂ ಲೋಷ್ಟಾಭಿನ್ನಂ ಸದಾಭಿಪಶ್ಯನ್ತಃ ।
ಅಷ್ಟಾತ್ಮನಃ ಪ್ರಣಯಿನೀಂ ಶಿಷ್ಟಾಃ ಪಶ್ಯನ್ತ್ಯನನ್ಯತಯಾ ॥ 87 ॥

ದಾಹಂ ಭವಾನಲೋತ್ಥಂ ವ್ಯಾಹನ್ತುಂ ವಾಕುಲಾಟವೀಂ ದೇವೀಮ್ ।
ಸೋಽಹಂ ಭಜಾಮಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯಾಹಂತಾರೂಪಿನೀತಿ ಗುರುಣೋಕ್ತಾ ॥ 88 ॥

ಕುಲದೈವತಂ ಮದೀಯಂ ಕುಲಕುಂಡಾಭ್ಯನ್ತರೈಕವಾಸ್ತವ್ಯಮ್ ।
ಕುಲಪರ್ವತೇಶಭಾಗ್ಯಂ ಕುಲಾಯಮೀಕ್ಷೇಽನುಪಾಧಿಕರುಣಾಯಾಃ ॥ 89 ॥

ಅಗ್ನಾವಿಷ್ಣುಮುಖೇಡ್ಯಾ ಭಗ್ನಾಶೇಷಾರ್ತಿರಾತ್ಮಭಕ್ತಾನಾಮ್ ।
ಭುಗ್ನಾಲಕಾ ಮದೀಯೇ ಲಗ್ನಾ ಚಿತ್ತೇ ಚಕಾಸ್ತು ಬೃಹದಮ್ಬಾ ॥ 90 ॥

ಅವ್ಯಾಜಭೂತಕರುಣಾ ಭವ್ಯಾಪಾಂಗಪ್ರಕಲ್ಪಿತತ್ರಾಣಾ ।
ಅವ್ಯಾದ್ವಿಲಿಪ್ತಘುಸೃಣಾ ಸ್ತವ್ಯಾ ಶ್ರುತ್ಯಾ ಸದಾಪ್ತಗೋಕರ್ಣಾ ॥ 91 ॥

ಅಮ್ಭೋಜತುಲ್ಯನಯನಾಮಂಕಾಲಂಕಾರಿಣೀಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಸ್ಯ ।
ಅಂಗೀಕೃತಾದಿಮರಸಾಮ್ಬಾಂ ಗೋಕರ್ಣನಾಯಿಕಾಂ ಸೇವೇ ॥ 92 ॥

ಭಾರ್ಯಾಮನಾದಿಯೂನೋಽಹಾರ್ಯಾಧೀಶಾನ್ವವಾಯಮಣಿಭೂಷಾಮ್ ।
ಆರ್ಯಾಮುಪಾಧ್ವಮನಿಶಂ ಕಾರ್ಯಾಕಾರ್ಯಾವಮರ್ಶನಿಷ್ಣಾತಾಃ ॥ 93 ॥

ವರದೇ ಸುರದೇಶಿಕವಾಙ್ನಿಕರಾಸುಕರಾನುವರ್ಣನೇ ಧಾಮ್ನಿ ।
ಕರವೈ ಮುರವೈರಿಮುಖೈಃ ಶಿರಸಾ ಸುರಸಾರ್ಥಕೈರ್ನತೇ ಚೇತಃ ॥ 94 ॥

ಮಂಕಣಕಾಸಾರಝರೀಸಮೀರಧಾರಾಮನೋಹರೋದಾರೇ ।
ಮಿಲದಲಿಲೋಲನ್ಮುಕುಲೇ ವಕುಲವನೇ ಲಾಲಸೀತಿ ಸಕಲೇಶೀ ॥ 95 ॥

ಪಶ್ಯಲ್ಲಲಾಟದಾರಾನ್ ಪರಿಪೂರ್ಣಾನನ್ದಸಂವಿದಾಕಾರಾನ್ ।
ಕಠಿನಘನಸ್ತನಭಾರಾನ್ ಕಲಯೇ ಗೋಕರ್ಣಪಾವನಾಗಾರಾನ್ ॥ 96 ॥

ಗೋಕರ್ಣೇಶಮಹಿಷ್ಯಾ ವ್ಯಾಕರ್ತುಂ ಕೋ ಗುಣಾನ್ ಭವೇದೀಶಃ ।
ಸ್ವೀಕರ್ತುಂ ಹೃದಿ ವಾ ತಾನ್ ಶ್ರೀಕರ್ಕಾಸ್ಯಂ ತಮೇಕಮಪಹಾಯ ॥ 97 ॥

ತುಷ್ಟಾ ಶ್ರೀಬೃಹದಮ್ಬಾ ಕಷ್ಟಾನುನ್ಮೂಲಯೇತ್ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟ್ಯಾ ।
ಇಷ್ಟಾನಿ ಚ ಪ್ರದದ್ಯಾನ್ಮೃಷ್ಟಾಂ ಪ್ರತಿಭಾಂ ಪರತ್ರ ಚ ಶ್ರೇಯಃ ॥ 98 ॥

ವನ್ದೇ ವಿಶ್ವವಿಧಾತ್ರೀಂ ವನ್ದೇ ವಿದ್ಯಾಚಿಮುಕ್ತಿಫಲದಾತ್ರೀಮ್ ।
ವನ್ದೇ ವಕುಲವನೇಶೀಂ ವನ್ದೇ ಗೋಕರ್ಣವಲ್ಲಭಸುಕೇಶೀಮ್ ॥ 99 ॥

ಜಯತಿ ಸ್ಫಾರದಯಾರ್ದ್ರಾ ಗೋಕರ್ಣಾಧೀಶವಲ್ಲಭಾ ಜಯತಿ ।
ಜಯತಿ ಪ್ರಸಾದಸುಮುಖೀ ಶ್ರೀರಘುನಾಥೇನ್ದ್ರಪೂಜಿತಾ ಜಯತಿ ॥ 100 ॥

ಆಖ್ಯಾಂ ಸಕೃದ್ ಯದೀಯಾಮಾಖ್ಯಾಯಾಶೇಷವಾಂಛಿತಂ ಲಭತೇ ।
ತಸ್ಯಾಃ ಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯಾಯಾಃ ಯಃ ಸ್ಯಾತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠನ್ ಸ ಪೂರ್ಣಾರ್ಥಃ ॥ 101 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಬೃಹದಮ್ಬಾಶತಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top