Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Brihadambarya Shatakam Lyrics in Tamil | Hindu Shataka

Brihadambaryashatakam Lyrics in Tamil:

॥ ப்³ருʼஹத³ம்பா³ர்யாஶதகம் ॥

ஶ்ரீகோ³கர்ணநிகேதா ஶ்ரீவித்³யாதி³வ்யஶுக்திகாமுக்தா ।
ஶ்ரீகண்ட²நித்யமிலிதா ஶ்ரீசக்ரேஶீ புரோঽஸ்து மே மாதா ॥ 1॥

கல்யாணம் கலயேந்ந: கல்யாநஸ்மாந் கரோது ஶதமப்³தா³ந் ।
கல்யாதங்கமபாஸ்யேத் கல்யாணீ ந: ஸதை³வ ப்³ருʼஹத³ம்பா³ ॥ 2॥

தருணாருணப்ரகாஶம் தருணா வகுலேந பா⁴ஸுரநிவேஶம் ।
கு³ருணா ஸ்தநேந நமிதம் கு³ருணா ஸத³யேந வஸ்து: ந கதி²தம் ॥ 3॥

வகுலத்³ருமூலஸத³நாம் வநஜஸஹாத்⁴யாயிபரிலஸத்³வத³நாம் ।
வல்கு³ஸ்மிதேக்ஷ்யரத³நாம் வந்தே³ த்³ருʼக்தர்ஜிதாம்பு³ஜச்ச²த³நாம் ॥ 4॥

ஏகா த்³விலோகஸுக²தா³ த்ர்யக்ஷர்யாக்²யாபிதா சது:பீடா² ।
பஞ்சாம்நாயஶிர:ஸ்தா² ப்³ருʼஹத³ம்ப³ த்வம் ஷட³த்⁴வஜநயித்ரீ ॥ 5॥

நாஸாபா⁴ஸா சம்பகஶோபா⁴க்ஷோபா⁴வஹாஸ்து ப்³ருʼஹத³ம்பா³ ।
பாராவாராத்மஜயா ஸேவ்யா தே³வ்யா கி³ராம் ச ப⁴வ்யாய ॥ 6॥

கம்பு³லஸத்கந்த⁴ரயா கைஶ்யவிநிர்தூ⁴தநீலகந்த⁴ரயா ।
பால்யே ஶோணாத⁴ரயா பாவிதவகுலத்³ருமூலஸத்³த⁴ரயா ॥ 7॥

பீநஸ்தநாவநம்ரே பாத³நதாம்போ⁴ஜவாஸிநீகம்ரே ।
வாணீஜிதஸரஸாம்ரே வாசோ வல்க³ந்து தா⁴ம்நி மே தாம்ரே ॥ 8॥

வகுலவநீவாஸிந்யா வித்³ருமஸச்சா²யசேலவாஸிந்யா ।
ஹ்ருʼத்³ராஜீவாஸிந்யா ஹ்ருʼத³யம் ஶம்போ⁴ர்ஹ்ருʼதம் ஸுவாஸிந்யா ॥ 9॥

வந்தே³ ஶ்ரீப்³ருʼஹத³ம்பா³ம் வல்கு³க³தாபாஸ்தராஜகாத³ம்பா³ம் ।
ஆஶ்ரிதஜநாவலம்பா³மாஸேவே கைஶ்யதூ⁴தலோலம்பா³ம் ॥ 10॥

கேஸரஸரபா⁴ஸுரயா கேவலதா³ஸீப⁴வத்ஸுராஸுரயா ।
கலிதா வாணீ ஸுரயா கயாபி மே ப⁴க்திநம்ரபூ⁴ஸுரயா ॥ 11॥

ஶிரஸா த்⁴ருʼதஸோமாயா: ஶ்ரீகோ³கர்ணைகதி³வ்யதா⁴மாயா: ।
பத³நம்ராணாம் மாயா: பாபவிதா⁴த்ர்ய: கதா³பி நோமாயா: ॥ 12॥

ஆநந்த³ஸாரஸீமாமாநங்கோ³த்கர்ஷபோஷகாபாங்கா³ம் ।
ஆநந்தும் ப்³ருʼஹத³ம்பா³மாநந்த்யம் மூர்த்⁴நி வாஞ்சா²மி ॥ 13॥

வகுலாடவீநிவிஷ்டாம் வந்த³கஸம்ரக்ஷணாத்யபி⁴நிவிஷ்டாம் ।
நிரவதி⁴கருணாவிஷ்டாம் நித்யம் ஸேவேமஹீஷ்டஶிபிவிஷ்டாம் ॥ 14॥

அபி⁴தா⁴யிதஹ்ருʼல்லேகா²மதீதவித்³வத்ஸுகவிஜநோல்லேகா²ம் ।
பத³பத்³மநமல்லேகா²ம் பஶ்யாம: ஶாஶ்வதீம் தடில்லேகா²ம் ॥ 15॥

கருணாம்ருʼதவர்ஷிண்யா: ஸேவகஸர்வாபராத⁴மர்ஷிண்யா: ।
வகுலவிபிநஹர்ஷிண்யா வஶ்யா: ஸ்ம: ஶம்பு⁴சித்தகர்ஷிண்யா: ॥ 16॥

கருணாஜ²ரஸரஸாக்ஷீமருணாத⁴ரஶோபி⁴ஸுந்த³ரஸுஹாஸாம் ।
தருநார்த⁴க⁴டிததே³ஹாம் வருணாலயஜேடி³தாம் ஶிவாம் வ்ருʼணும: ॥ 17॥

த⁴ந்யா: கே நு மத³ந்யா வலயேঽவந்யா யதோ வகுலவந்யா: ।
மூலே மோக்ஷவதா³ந்யா மாந்யா கந்யா கி³ரோர்ஹிதமாந்யா மே ॥ 18॥

கேசித் த்வாம் குலமூலே ஸாக்ஷாத்குர்வந்த்யஹம் வகுலமூலே ।
அர்தே⁴ஶ்வராம் கதிபயே மாத: ஸர்வேஶ்வராமஹம் கலயே ॥ 19॥

வாஞ்சி²தஸித்³த்⁴யை ப⁴விதா லாஞ்சி²தசிகுரா சகோரவ்ருʼத்திக்ருʼதா ।
காங்க்ஷிதசரணா ஸத்³பி:⁴ காம் க்ஷிப்ரம் நாதநோதி ஸம்ஸித்³தி⁴ம் ॥ 20॥

அருணிமஸாரஸமஷ்டி: ஸம்ஸ்ருʼதிகூபோத்தரணயஷ்டி: ।
கலிதாம்ருʼதௌக⁴வ்ருʼஷ்டிர்ப்³ருʼஹத³ம்பா³ பா⁴து மே க்ருʼபாத்³ருʼஷ்டி: ॥ 21॥

ஸாமஜஸமாநக³மநா ஸாமஸமாஜோபகா³நதுஷ்டமநா: ।
ஸமஜாநுபேதசரணா ஸமரஸதாபந்நபந்நகா³ப⁴ரணா ॥ 22॥

விஶ்வபதிவஶ்யஹ்ருʼத³யா நஶ்வரவிஶ்வாஸபஶ்வநாஶாஸ்யா ।
அஶ்வமுக²ஸ்தவஶஸ்யா நி:ஶ்வஸிதாநுஶ்ரவாஸ்தி ப்³ருʼஹத³ம்பா³ ॥ 23॥

லகு⁴ தவ சரணம் ஶரணம் தரணம் ம்ருʼத்யோர்ப⁴ஜாமி ப்³ருʼஹத³ம்ப³ ।
யாவத் தரஸா ஜரஸா பரஸாத³ங்கா³நி ந க்ருʼதாநி ॥ 24॥

ப்ரப⁴வதி யத்ர ந கௌ³ர்வா நோர்மீணாம் ஸங்கதா² ந வா ஜட³தா ।
கோঽபி வகுலாலவாலே ஜயதி சிராநந்த³ஸாக³ரோঽபார ॥ 25॥

ஸ்தா²வரராஜதநூஜா பா⁴வரஸஸ்பீ²தவைக²ரீ ஜநநீ ।
பீவரவக்ஷோஜநதா தீ⁴வரதௌ³ஹித்ரஸூக்திபரிசிந்த்யா ॥ 26॥

ஸர்வாநந்த³நிவாஸா ஶக்ரஶதாநந்த³முக்²யஸுரஸேவ்யா ।
த்⁴ருʼதநந்த³ஸூநுதே³ஹா பூ⁴மநிஜாநந்த³மேது³ரா ஜயதி ॥ 27॥

அபஹ்ருʼத்ய சித்தஶல்யம் ப⁴க்திமதாமாதநோஷி கைவல்யம் ।
ப்³ருʼஹத³ம்ப³ கோ ந்வகல்யம் தே³வாந்தரம் த்வ்யா பால்யம் ॥ 28॥

ப⁴வநீக்ருʼதகோ³கர்ணம் பா⁴ஸ்வந்மணிகுண்ட³லஸ்பு²ரத்கர்ணம் ।
த்⁴யாயாமி ஶோணவர்ணம் தா⁴ம பரம் ப⁴க்தமாநஸாப்⁴யர்ணம் ॥ 29॥

கலிதா லலிதா கலிதாபஹரா த³ஹராந்தரவிசிந்த்யா ।
வகுலே முகுலேட்³யகுலே ஸத³யாப்⁴யுத³யா கிமந்யதே³வைர்மே ॥ 30॥

வாராணஸீநிஷேவாம் வாராஶ்யவகா³ஹநாநி ச ந தந்யா: ।
வாராந் ப³ஹூநதா²ங்க்⁴ர்யோர்வாரா பூயஸ்வ வகுலமூலேஶ்யா: ॥ 31॥

ஶ்ரேயஶ்ச யா வித⁴த்தே ஶ்ரீப்³ருʼஹத³ம்பா³பதா³ம்பு³ருஹசிந்தா ।
கலிகலுஷணி விபி⁴ந்தே மத³மபி கார்தாந்தமாஹந்தா ॥ 32॥

நீவீ நவாந்யவசஸாம் ஸா வீணா வாண்யபி⁴பணார்யா ।
பா⁴வீ ப⁴வார்திஹரணீ தே³வீ த³யதாம் ஸதை³வ ப்³ருʼஹத³ம்பா³ ॥ 33॥

மாதா ஸாரஸநேத்ரா மாந்யா வாராஶிகந்யகாநேத்ரா ।
ம்ருʼக³சக்ரவர்திபத்ரா மநஸி மம ஸ்தாத் ஸ்தநோல்லஸத்பத்ரா ॥ 34॥

வேலதிகா³நுகம்பா வகுலவநாம்போ⁴த³மஞ்ஜுதரஶம்பா ।
ப⁴வதப்தாம்ருʼதஜ²ம்பா ப⁴வது ஹ்ருʼதி³ஸ்தா² க்ருʼதத்³விஷத்கம்பா ॥ 35॥

பத்³யாயாமாத்³ யாயாமாத்³யாயாமம்ப³ தாவகஜநாநாம் ।
வித்³யாம் தே நிரவத்³யாம் வித்³யாம் கோ³கர்ணராஜ்ஞி த³யயா தே ॥ 36॥

தரணிம் தமஶ்ச²டாநாமரணிம் ஜ்ஞாநாநலஸ்ய கலயாமி ।
தரணிம் ப⁴வாம்பு³ராஶே: ஸரணிம் வேத்³யாக³மஸ்ய ப்³ருʼஹத³ம்பா³ம் ॥ 37॥

வக்ஷோஜபா⁴ரநமிதா லக்ஷோத்தரவேத³கீ:³ப்ரமிதா ।
இக்ஷோர்மது⁴ரோக்திமிதா ந க்ஷோப்⁴யா த்வம் த³யாது⁴நீ ஸ்திமிதா ॥ 38॥

ஹ்ருʼத³யம் புராணவசஸாம் ஸத³யம் தீ³நாவநே பரம் தேஜ: ।
மத³யந்நத⁴ரம் ஶம்போ⁴ஸ்தத³யம் யாதோ ஜந: ஶரணம் ॥ 39॥

மாங்கணதீரகுடீரா மேது³ரவக்ஷோஜலிப்தபாடீரா ।
பதித்⁴ருʼதசந்த்³ராண்டீ³ரா த்⁴யேயாம்பா³ முக்திதா³நஶௌண்டீ³ரா ॥ 40॥

ஆபந்நரக்ஷணார்தே² சாபம் புண்ட்³ரேக்ஷுமாத³தா⁴நா ஸா ।
ரோபம் ச பௌஷ்பமம்பா³ பாபம் ப்ரோத்ஸாரயேந்மமாஶேஷம் ॥ 41॥

த³க்ஷா நிரர்க³லா ஸா தா³தும் ஸ்வர்க³ம் த்ரிவர்க³மபவர்க³ம் ।
ப்³ருʼஹத³ம்பா³ மஹத³ந்தர்வாஸா பா⁴ஸாருணா ஜயதி ॥ 42॥

வாரித³ஸோத³ரசிகுராம் வத³நபராபூ⁴தவிஸ்பு²ரந்முகுராம் ।
ஸுந்த³ரஹாஸாங்கூராம் ஸேவேঽம்பா³ம் வாக்³ஜிதாம்ருʼதாஸாராம் ॥ 43॥

பி³ந்து³த்ரயாத்மகதயா கலயந்தி த்வாமபாரகருணாப்³தி⁴ம் ।
யே ப்³ருʼஹத³ம்ப³ ப⁴வாப்³தி⁴ர்விது³ஷாம் தேஷாம் கதி ப்ருʼஷந்தி ॥ 44॥

நீவாரஶூகஶாதா நீஹாராம்ஶுச்ச²டாஶீதா ।
பா³லாதி³த்யஶதாபா⁴ மூலாதா⁴ராத் ஸமுத்³யதா பா⁴ஸி ॥ 45॥

விஶ்வப்ரதா²நிதா³நம் வேத³ஶிர:ஸ்பூ²ர்ஜத³பதா³நம் ।
ப்³ருʼஹத³ம்பி³காபி⁴தா⁴நம் ப³ஹுஶ: ஸேவேய மங்க³ளவிதா⁴நம் ॥ 46॥

ஆலோலநீலவேணீ பா²லோத்ஸங்கா³நுஷங்கி³தி³வ்யமணீ ।
காலோந்மிஷத்குவலயச்சா²யாதா³யாத³லோசநத்³விதயா ॥ 47॥

மணிதாடங்கஸமுத்³யத்³க்⁴ருʼணிக³ணநீராஜிதகபோலம் ।
நாஸாக்³ரலம்பி³முக்தாபா⁴ஸா ஸம்ப்ருʼக்தமந்த³ஹாஸருசி: ॥ 48॥

அருணாத⁴ரஜிதபி³ம்பா³ வக்த்ரபராபூ⁴தஶீதகரபி³ம்பா³ ।
பீநோந்நதஸ்தநப⁴ரா பாஶஸ்ருʼணீஷ்விக்ஷுசாபகரா ॥ 49॥

ஶிஞ்ஜிதமஞ்ஜீரலஸந்மஞ்ஜுளசரணாப்³ஜநம்ரஸுரலோகா ।
ப்³ருʼஹத³ம்பா³ மம ஹ்ருʼத³யே நிவஸது வாத்ஸல்யஶீதலாலோகா ॥ 50॥

பா⁴நவ்யா யா நவ்யா மாநவ்யாகா⁴தபீ⁴தயா தீ³ப்த்யா ।
ஆதந்வீத ஸுதந்வீ ஸா தந்வீட்³யா ஶ்ரியம் தவாம்ப³ தநூ: ॥ 51॥

இச்சா²த்தவிஶ்வஶில்பாம் பஞ்சப்³ரஹ்மப்ரகல்பிதஸுதல்பாம் ।
வந்தீ³க்ருʼதாதி³ஜல்பாம் வந்தே³ தே³வீம் த³யோத³யாநல்பாம் ॥ 52॥

கேசிந்மதா³லஸாக்ஷம் காலோந்மீலத்குவாலஜயத³க்ஷம் ।
கா³த்ரம் தவாபரோக்ஷம் குர்யுர்ப்³ருʼஹத³ம்ப³ து³ஷ்க்ருʼதவிபக்ஷம் ॥ 53॥

ஶயத்⁴ருʼதசாருவிபஞ்சீ ஶ்ரோணீபி³ம்பா³வலம்பி³மணிகாஞ்சீ ।
கோ³கர்ணேஶ்யக⁴வஞ்சீ த்³ருʼஷ்டா சேத் கோ ந ப⁴க்திரோமாஞ்சீ ॥ 54॥

காலம் ப்ரயாப்ய மேঽலம் பா⁴ரைர்து:³ஸ்தை²ரசாருகுசபா⁴ரை: ।
க்ஷாமைரஶுகஶ்யாமைரந்யைர்தே³வைரதூ⁴தநததை³ந்யை: ॥ 55॥

ஸோமார்த⁴ஸல்லலாமா ஸா மாமவ்யாத் ஸுவகுலவநதா³மா ।
காமாரிதி³வ்யராமா பரமா ஸம்வித்³ க⁴நஶ்யாமா ॥ 56॥

கோமலவாகுலமூலா ஸ்தோமலஸத்குந்தலாதி⁴கோ³கர்ணம் ।
யாமலவர்ண்யா காபி ஶ்யாமலவர்ணா விபா⁴தி கு³ருமூர்தி: ॥ 57॥

ப்ரவஹத்கருணாபாங்க³ம் ப்ரத்யக்³ராம்போ⁴த³மேசகஶ்யாமம் ।
விஶ்வாதி⁴காந்தரங்க³ம் வகுலவநே பா⁴தி பாலிதபாங்க³ம் ॥ 58॥

ஶிகி²பிஞ்ச²ம் தாபிஞ்ச²ம் ஸப⁴யம் த⁴ம்மில்லஶோப⁴யா ஸ்வப⁴யா ।
ஆத³த⁴தீ த³த⁴தீந்து³ம் மாங்கணரோதோ⁴ঽங்கணே ஜயத்யம்பா³ ॥ 59॥

வாமகுசசும்பி³வீணாமர்தோ⁴ந்மீலந்மநோஜ்ஞட்டக்கோணாம் ।
விஶ்வாவநப்ரவீணாம் வகுலாடவ்யாம் நமாமி ரமமாணாம் ॥ 60॥

அம்ஸாநுஷங்கி³சூலீ ஸம்ஸாராபாரவாரிதே⁴ராலீ ।
ஶம் ஸா த³தா³து காலீ கம்ஸாரீட்³யா ஸதா³த்தவகுலாலீ ॥ 61॥

வீணாவாதி³நி ஶர்மாஸ்வாதி³நி கர்மாத்³ரிபே⁴தி³நி ஸ்யாந்மே ।
விஶ்வாகாரிணி சந்த்³ராலங்காரிணி போ³த⁴காரிணி ப்ரேம ॥ 62॥

அருணாம்ஶுகாமுபாஸே நிக³மம் ஶுகரூபிணம் த³த⁴தீம் ।
த³த³தீமாஶுகவித்வம் ஸ்வாம்ஶுகத³ர்தீ²க்ருʼதாதஸீம் ஜநநீம் ॥ 63॥

ஸஜ்ஜநக்ருʼதவரிவஸ்யம் ஸாரஸபரிஹாஸஸாத³ரநிஜாஸ்யம் ।
கா³ந்த⁴ர்வஸ்ய ரஹஸ்யம் கிஞ்சந குர்யாந்மதா³ஶாஸ்யம் ॥ 64॥

தூ³ர்வாஶ்யாமலகாயே து³ர்வாஸோமுக்²யமௌநிக³ணஸேவ்யே ।
அர்வாஸ்யவர்ணிதகு³ணே குர்வாஶாபூர்திமத்³ய ப்³ருʼஹத³ம்ப³ ॥ 65॥

லீலாலோலா வகுலாடவ்யாமவ்யாச்சு²காபி⁴ராமகரா ।
வீணாக்காணாபி⁴ரதா மாதா பூ⁴தாதி⁴பஸ்ய த³யிதா ந: ॥ 66॥

து³ரிதேப்⁴யோ ந க்ருʼதேப்⁴யோ நாபி க்ருʼதாந்தாத்³ பி³பே⁴மி து³ர்தா³ந்தாத் ।
த்³ருʼஷ்டா த³யாஸமஷ்டிர்வகுலவநே ஶ்யாமலாக்ருʼதிர்யேந ॥ 67॥

த⁴ந்யோঽஹம் த⁴ந்யோঽஹம் வம்ஶத்³விதயீ மதீ³க்ஷிதா த⁴ந்யா ।
பரிபணமாம்நாயாநாம் ஶ்யாமலமாலோகி வகுலமூலே யத் ॥ 68॥

வித்தாதி³பி⁴ர்நராணாம் மத்தாநாம் து³ர்லபா⁴ விநா ப⁴க்திம் ।
தத்தாத்³ருʼஶாநுபா⁴வா ஸத்தா காசித்³ விபா⁴தி கோ³கர்ணே ॥ 69॥

பரிஹ்ருʼதஸர்வவிகல்பா பரித்⁴ருʼதஶீதாம்ஶுகோரகாகல்பா ।
பா³லதி³வாகரகல்பா ப்³ருʼஹத³ம்பா³ பாது ஸத்யஸங்கல்பா ॥ 70॥

சம்பகநீபரஸாலா: ஸந்த்யேவாந்யே ரஸாஸ்த²லே ஸாலா: ।
வகுலே து மேঽஸ்தி ப⁴க்திர்யஸ்மிந் த்³ருʼஷ்டே ஸ்ம்ருʼதா ப⁴வத்யம்பா³ ॥ 71॥

ப்⁴ரமரீவிப்⁴ரமகப³ரீம் ப்⁴ரூப்⁴ரமணேநைவ பஞ்சக்ருʼத்யகரீம் ।
ஸம்வித்ஸுகா²ம்ருʼதஜ²ரீம் ஸம்ஸேவேঽம்பா³ம் ப⁴வாம்பு³ராஶிதரீம் ॥ 72॥

குமுதே³ஶபாகசூட³ம் கலிதஸுரோத்³யாநமாலிகாபீட³ம் ।
அஞ்சிதவகுலாக்ரீட³ம் கிஞ்சிது³பாஸே த³யாநிவஹநீட³ம் ॥ 73॥

ஸரலே ஸரலே விரலே தரலே ஹ்ருʼந்நேத்ரகுசஸீம்நி ।
வஸ்துநி மேঽஸ்து நிவாஸ்துநி கருணாயாஶ்சித்தவ்ருʼத்திரபதந்த்³ரா ॥ 74॥

கம் க³ணயேঽந்யமுபாஸ்யம் மங்கணகாஸாரதீரகௌதுகிந: ।
அங்க³ணவாகுலஸுமநோரிங்க²ணஸௌரப்⁴யநிர்ப⁴ராத்³தா⁴ம்ந: ॥ 75॥

வேஶந்ததுல்யநாபீ⁴ வாஸந்தஸ்பா²ரபுஷ்பஶுப⁴வேணீ ।
ஸீமந்தபா⁴ஸிவுஸ்ருʼணா ஸா ஹந்த ப்ரேக்ஷிதாத்³ய ப்³ருʼஹத³ம்பா³ ॥ 76॥

ஶ்ருதிலாஸிகாலிரங்கா³யிதஸ்வமஹிமாக்ஷிநிர்ஜிதகுரங்கா³ ।
ப்ரோத்³யத்க்ருʼபாதரங்கா³ பாயாத³ம்பா³ ம்ருʼகே³ஶ்வரதுரங்கா³ ॥ 77॥

நிபி³ட³க⁴நஸ்தநகும்பா⁴ நிஜவேணீந்யஸ்தஶீதகரடி³ம்பா⁴ ।
நிவஸிதவரகௌஸும்பா⁴ நிவஸது சித்தே ஜக³த்³தி⁴தாரம்பா⁴ ॥ 78॥

க³ம்பீ⁴ரநாபி⁴குஹராம் கும்பீ⁴ந்த்³ரஸ்பர்தி⁴முக்³த⁴ஸஞ்சாராம் ।
தாம் பீ⁴மஸ்ய ந பா⁴மாம் கும்பீ⁴பாகேச்ச²வோ ப⁴ஜந்த்யஜ்ஞா: ॥ 79॥

வாஹ்யாபி நோ புராண்யா தத்த்வவிபண்யா யது³ச்சதாக³ண்யா ।
ஸா வர்ண்யாஸ்து ஶரண்யா கஸ்ய த⁴ரண்யாமுமாகி²லவரேண்யா ॥ 80॥

கோ³கர்ணேஶயஸேவ்யாம் கோ³கர்ணேஶப்ரியாம் ப்ரணமந் ।
கோ³கர்ணே வஸ தூஷ்ணீம் கோ³கர்ணே ப்⁴ராமகாம்ஸ்து ஜப மந்த்ராந் ॥ 81॥

க்ஷுத்³ரார்த²தா³நஶீலா ந த்³ராகா³ராதி⁴தா: ப்ரஸீத³ந்தி ।
நித்³ராலஸாஸ்த்வத³ந்யே தத்³ராஜ்ஞி த்வாம் ப⁴ஜே வகுலவந்யா: ॥ 82॥

ஆக³மகோடிநிருக்தாமாப்³ரஹ்மஸ்தம்ப³ரக்ஷணாஸக்தாம் ।
ஆர்யாமநாதி³முக்தாமாலோகே கேஸராடவீஸக்தாம் ॥ 83॥

ஸேவே கிஞ்சந தி³வ்யம் பா⁴வே தேஜ: ஸமஸ்தஸம்ஸேவ்யம் ।
தீ⁴வேதி³மேத்ய ஹ்ருʼத்³யம் ஸம்வேத்³யாக்²யம் த³ஹேந்மமாப⁴வ்யம் ॥ 84॥

வாணீ சாம்பு³தி⁴கந்யா ஸா வ்ருʼணுதே தம் ப³லாதி³வாநந்யா ।
கிஞ்சித் த்வயா ஜநந்யா கடாக்ஷிதோ ய: கியத்யத² ஸ்த்ர்யந்யா ॥ 85॥

ஶக்த: கோঽபி யதீ³யாம் லங்கி⁴துமாஜ்ஞாம் ந லோகேஷு ।
யஸ்யாஜ்ஞாம் ப்³ருʼஹத³ம்பா³ ஸாத்⁴யாஸ்தே கஸ்ததோ ஹ்யதி⁴க: ॥ 86॥

அஷ்டாபதா³தி³ ஸர்வம் லோஷ்டாபி⁴ந்நம் ஸதா³பி⁴பஶ்யந்த: ।
அஷ்டாத்மந: ப்ரணயிநீம் ஶிஷ்டா: பஶ்யந்த்யநந்யதயா ॥ 87॥

தா³ஹம் ப⁴வாநலோத்த²ம் வ்யாஹந்தும் வாகுலாடவீம் தே³வீம் ।
ஸோঽஹம் ப⁴ஜாமி ப⁴க்த்யா யாஹந்தாரூபிநீதி கு³ருணோக்தா ॥ 88॥

குலதை³வதம் மதீ³யம் குலகுண்டா³ப்⁴யந்தரைகவாஸ்தவ்யம் ।
குலபர்வதேஶபா⁴க்³யம் குலாயமீக்ஷேঽநுபாதி⁴கருணாயா: ॥ 89॥

அக்³நாவிஷ்ணுமுகே²ட்³யா ப⁴க்³நாஶேஷார்திராத்மப⁴க்தாநாம் ।
பு⁴க்³நாலகா மதீ³யே லக்³நா சித்தே சகாஸ்து ப்³ருʼஹத³ம்பா³ ॥ 90॥

அவ்யாஜபூ⁴தகருணா ப⁴வ்யாபாங்க³ப்ரகல்பிதத்ராணா ।
அவ்யாத்³விலிப்தகு⁴ஸ்ருʼணா ஸ்தவ்யா ஶ்ருத்யா ஸதா³ப்தகோ³கர்ணா ॥ 91॥

அம்போ⁴ஜதுல்யநயநாமங்காலங்காரிணீம் த்ரிநேத்ரஸ்ய ।
அங்கீ³க்ருʼதாதி³மரஸாம்பா³ம் கோ³கர்ணநாயிகாம் ஸேவே ॥ 92॥

பா⁴ர்யாமநாதி³யூநோঽஹார்யாதீ⁴ஶாந்வவாயமணிபூ⁴ஷாம் ।
ஆர்யாமுபாத்⁴வமநிஶம் கார்யாகார்யாவமர்ஶநிஷ்ணாதா: ॥ 93॥

வரதே³ ஸுரதே³ஶிகவாங்நிகராஸுகராநுவர்ணநே தா⁴ம்நி ।
கரவை முரவைரிமுகை:² ஶிரஸா ஸுரஸார்த²கைர்நதே சேத: ॥ 94॥

மங்கணகாஸாரஜ²ரீஸமீரதா⁴ராமநோஹரோதா³ரே ।
மிலத³லிலோலந்முகுலே வகுலவநே லாலஸீதி ஸகலேஶீ ॥ 95॥

பஶ்யல்லலாடதா³ராந் பரிபூர்ணாநந்த³ஸம்விதா³காராந் ।
கடி²நக⁴நஸ்தநபா⁴ராந் கலயே கோ³கர்ணபாவநாகா³ராந் ॥ 96॥

கோ³கர்ணேஶமஹிஷ்யா வ்யாகர்தும் கோ கு³ணாந் ப⁴வேதீ³ஶ: ।
ஸ்வீகர்தும் ஹ்ருʼதி³ வா தாந் ஶ்ரீகர்காஸ்யம் தமேகமபஹாய ॥ 97॥

துஷ்டா ஶ்ரீப்³ருʼஹத³ம்பா³ கஷ்டாநுந்மூலயேத் க்ருʼபாத்³ருʼஷ்ட்யா ।
இஷ்டாநி ச ப்ரத³த்³யாந்ம்ருʼஷ்டாம் ப்ரதிபா⁴ம் பரத்ர ச ஶ்ரேய: ॥ 98॥

வந்தே³ விஶ்வவிதா⁴த்ரீம் வந்தே³ வித்³யாசிமுக்திப²லதா³த்ரீம் ।
வந்தே³ வகுலவநேஶீம் வந்தே³ கோ³கர்ணவல்லப⁴ஸுகேஶீம் ॥ 99॥

ஜயதி ஸ்பா²ரத³யார்த்³ரா கோ³கர்ணாதீ⁴ஶவல்லபா⁴ ஜயதி ।
ஜயதி ப்ரஸாத³ஸுமுகீ² ஶ்ரீரகு⁴நாதே²ந்த்³ரபூஜிதா ஜயதி ॥ 100॥

ஆக்²யாம் ஸக்ருʼத்³ யதீ³யாமாக்²யாயாஶேஷவாஞ்சி²தம் லப⁴தே ।
தஸ்யா: ஸ்துதிப்ரியாயா: ய: ஸ்யாத் ஸ்தோத்ரம் பட²ந் ஸ பூர்ணார்த:² ॥ 101॥

॥ இதி ஶ்ரீப்³ருʼஹத³ம்பா³ஶதகம் ஸம்பூர்ணம்॥

Brihadambarya Shatakam Lyrics in Tamil | Hindu Shataka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top