Home / Shiva Stotram / Daridrya Dahana Shiva Stotram Lyrics in English

Daridrya Dahana Shiva Stotram Lyrics in English

daaridryadahanashivastotram Lyrics in English :

vishveshvaraaya narakaarNavataaraNaaya karNaamRutaaya shashisheKaradhaaraNaaya |
karpoorakaantidhavaLaaya jaTaadharaaya daaridryaduHKadahanaaya namaH shivaaya ||1||

gauripriyaaya rajanIshakalaadharaaya kaalaantakaaya bhujagaadhipaka~gkaNaaya |
ga~ggaadharaaya gajaraajavimardanaaya daaridryaduHKadahanaaya namaH shivaaya ||2||

bhaktipriyaaya bhayarogabhayaapahaaya ugraaya durgabhavasaagarataaraNaaya |
jyotirmayaaya guNanaamasunRutyakaaya daaridryaduHKadahanaaya namaH shivaaya ||3||

charmaaMbaraaya shavabhasmavilepanaaya bhaalekShaNaaya maNikuNDalamaNDitaaya |
ma~jjIrapaadayugaLaaya jaTaadharaaya daaridryaduHKadahanaaya namaH shivaaya ||4||

pa~jcaananaaya phaNiraajavibhooShaNaaya hemaaMshukaaya bhuvanatrayamaNDitaaya |
aanandabhoomivaradaaya tamomayaaya daaridryaduHKadahanaaya namaH shivaaya ||5||

bhaanupriyaaya bhavasaagarataaraNaaya kaalaantakaaya kamalaasanapoojitaaya |
netratrayaaya shubhalakShaNalakShitaaya daaridryaduHKadahanaaya namaH shivaaya ||6||

raamapriyaaya raghunaathavarapradaaya naagapriyaaya narakaarNava taaraNaaya |
puNyeShu puNYabharitaaya suraarcitaaya daaridryaduHKadahanaaya namaH shivaaya ||7||

mukteshvaraaya phaladaaya gaNeshvaraaya gItapriyaaya vRuShabheshvaravaahanaaya |
maata~ggacharmavasanaaya maheshvaraaya daaridryaduHKadahanaaya namaH shivaaya ||8||

vasiShThena kRutaM stotraM sarvaroganivaaraNam |
sarvasaMpatkaraM shIghraM putrapautraadivardhanam |
trisandhyaM yaH paThennityaM sa hi svargamavaapnuyaat ||9||

iti shrIvasiShThavirachitaM daaridryadahanashivastotraM saMpoorNam ||

Add Comment

Click here to post a comment

Related Posts