Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Daridrya Dahana Shiva Stotram Lyrics in English With Meaning

Daridrya Dahana Stotram in English :

॥ daaridryadahanashivastotram ॥
vishveshvaraaya narakaarNavataaraNaaya karNaamRutaaya shashisheKaradhaaraNaaya |
karpoorakaantidhavaLaaya jaTaadharaaya daaridryaduHKadahanaaya namaH shivaaya ॥ 1 ॥

gauripriyaaya rajanIshakalaadharaaya kaalaantakaaya bhujagaadhipaka~gkaNaaya |
ga~ggaadharaaya gajaraajavimardanaaya daaridryaduHKadahanaaya namaH shivaaya ॥ 2 ॥

bhaktipriyaaya bhayarogabhayaapahaaya ugraaya durgabhavasaagarataaraNaaya |
jyotirmayaaya guNanaamasunRutyakaaya daaridryaduHKadahanaaya namaH shivaaya ॥ 3 ॥

charmaaMbaraaya shavabhasmavilepanaaya bhaalekShaNaaya maNikuNDalamaNDitaaya |
ma~jjIrapaadayugaLaaya jaTaadharaaya daaridryaduHKadahanaaya namaH shivaaya ॥ 4 ॥

pa~jcaananaaya phaNiraajavibhooShaNaaya hemaaMshukaaya bhuvanatrayamaNDitaaya |
aanandabhoomivaradaaya tamomayaaya daaridryaduHKadahanaaya namaH shivaaya ॥ 5 ॥

bhaanupriyaaya bhavasaagarataaraNaaya kaalaantakaaya kamalaasanapoojitaaya |
netratrayaaya shubhalakShaNalakShitaaya daaridryaduHKadahanaaya namaH shivaaya ॥ 6 ॥

raamapriyaaya raghunaathavarapradaaya naagapriyaaya narakaarNava taaraNaaya |
puNyeShu puNYabharitaaya suraarcitaaya daaridryaduHKadahanaaya namaH shivaaya ॥ 7 ॥

mukteshvaraaya phaladaaya gaNeshvaraaya gItapriyaaya vRuShabheshvaravaahanaaya |
maata~ggacharmavasanaaya maheshvaraaya daaridryaduHKadahanaaya namaH shivaaya ॥ 8 ॥

vasiShThena kRutaM stotraM sarvaroganivaaraNam |
sarvasaMpatkaraM shIghraM putrapautraadivardhanam |
trisandhyaM yaH paThennityaM sa hi svargamavaapnuyaat ॥ 9 ॥

iti shrIvasiShThavirachitaM daaridryadahanashivastotraM saMpoorNam ॥

Daridrya Dahana Shiva Stotram Meaning:

I salute that Shiva, who burns the sorrow of poverty,
Who is the lord of the universe,
Who helps us to cross the sea of hell,
Who is pleasant to the ears,
Who wears the crescent as ornament,
Who is as white as the flame of camphor,
Who wears uncombed and uncut hair.

I salute that Shiva who burns the sorrow of poverty,
Who is the darling of Goddess Parvathy,
Who wears the crescent of the lord of night,
Who was the death to the god of death,
Who wears the king of serpents as bangles,
Who carries the Ganga on his head,
And who killed the king of elephants.

I salute that Shiva who burns the sorrow of poverty,
Who is loved by his devotees,
Who destroys the fear of diseases in human life,
Who is fearsome,
Who makes us cross the difficult ocean of life,
Who is the personification of light,
And who dances in his good names.

I salute that Shiva who burns the sorrow of poverty,
Who wears hide,
Who applies ash of burning corpses,
Who has an eye on his forehead,
Who wears ear studs of precious stones,
Who wears Jingling leg bangles on his legs,
And who wears uncombed and uncut hair.

I salute that Shiva who burns the sorrow of poverty,
Who has five faces,
Who wears king of serpents as ornament,
Who wears cloth made of gold,
Who is the ornament for the three worlds,
Who is the giver of boons,
Who is the storehouse of happiness,
And who is the personification of darkness.

I salute that Shiva, who burns the sorrow of poverty,
Who is the world of Gouri’s grace,
Who is the greatest God,
Who is like a lion,
Who is the wish giving tree,
To those who seek his protection,
Who is everything,
And who is the king of all worlds.

I salute that Shiva who burns the sorrow of poverty,
Who is dear to the Sun God,
Who helps us to cross the ocean of birth,
Who killed the god of death,
Who is worshipped by Lord Brahma,
And who aims at having all good signs.

I salute that Shiva who burns the sorrow of poverty,
Who is dear to Rama,
Who granted boons to Rama,
Who is partial to serpents,
Who destroys the Naraka,
Who is holiest among the holy,
And who is worshipped by Gods.

Result of reading.
This prayer composed by sage Vasishta,
Is one which gives all types of wealth,
And whoever chants it at dawn, noon and dusk,
Would enjoy the pleasures of heaven.

Also Read:

Daridrya Dahana Shiva Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Marathi | GujaratiKannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Daridrya Dahana Shiva Stotram Lyrics in English With Meaning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top