Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 11 Lyrics in Malayalam

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was written by Rishi Markandeya.

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 11 Stotram in Malayalam:

നാരായണീസ്തുതിര്നാമ ഏകാദശോ‌உധ്യായഃ ||

ധ്യാനം
ഓം ബാലാര്കവിദ്യുതിമ് ഇംദുകിരീടാം തുംഗകുചാം നയനത്രയയുക്താമ് |
സ്മേരമുഖീം വരദാംകുശപാശഭീതികരാം പ്രഭജേ ഭുവനേശീമ് ||

ഋഷിരുവാച||1||

ദേവ്യാ ഹതേ തത്ര മഹാസുരേന്ദ്രേ
സേന്ദ്രാഃ സുരാ വഹ്നിപുരോഗമാസ്താമ്|
കാത്യായനീം തുഷ്ടുവുരിഷ്ടലാഭാ-
ദ്വികാസിവക്ത്രാബ്ജ വികാസിതാശാഃ || 2 ||

ദേവി പ്രപന്നാര്തിഹരേ പ്രസീദ
പ്രസീദ മാതര്ജഗതോ‌உഭിലസ്യ|
പ്രസീദവിശ്വേശ്വരി പാഹിവിശ്വം
ത്വമീശ്വരീ ദേവി ചരാചരസ്യ ||3||

ആധാര ഭൂതാ ജഗതസ്ത്വമേകാ
മഹീസ്വരൂപേണ യതഃ സ്ഥിതാസി
അപാം സ്വരൂപ സ്ഥിതയാ ത്വയൈത
ദാപ്യായതേ കൃത്സ്നമലങ്ഘ്യ വീര്യേ ||4||

ത്വം വൈഷ്ണവീശക്തിരനന്തവീര്യാ
വിശ്വസ്യ ബീജം പരമാസി മായാ|
സമ്മോഹിതം ദേവിസമസ്ത മേതത്-
ത്ത്വം വൈ പ്രസന്നാ ഭുവി മുക്തിഹേതുഃ ||5||

വിദ്യാഃ സമസ്താസ്തവ ദേവി ഭേദാഃ|
സ്ത്രിയഃ സമസ്താഃ സകലാ ജഗത്സു|
ത്വയൈകയാ പൂരിതമമ്ബയൈതത്
കാതേ സ്തുതിഃ സ്തവ്യപരാപരോക്തിഃ ||6||

സര്വ ഭൂതാ യദാ ദേവീ ഭുക്തി മുക്തിപ്രദായിനീ|
ത്വം സ്തുതാ സ്തുതയേ കാ വാ ഭവന്തു പരമോക്തയഃ ||7||

സര്വസ്യ ബുദ്ധിരൂപേണ ജനസ്യ ഹൃദി സംസ്ഥിതേ|
സ്വര്ഗാപവര്ഗദേ ദേവി നാരായണി നമോ‌உസ്തുതേ ||8||

കലാകാഷ്ഠാദിരൂപേണ പരിണാമ പ്രദായിനി|
വിശ്വസ്യോപരതൗ ശക്തേ നാരായണി നമോസ്തുതേ ||9||

സര്വ മങ്ഗള മാങ്ഗള്യേ ശിവേ സര്വാര്ഥ സാധികേ|
ശരണ്യേ ത്രയംബകേ ഗൗരീ നാരായണി നമോ‌உസ്തുതേ ||10||

സൃഷ്ടിസ്ഥിതിവിനാശാനാം ശക്തിഭൂതേ സനാതനി|
ഗുണാശ്രയേ ഗുണമയേ നാരായണി നമോ‌உസ്തുതേ ||11||

ശരണാഗത ദീനാര്ത പരിത്രാണപരായണേ|
സര്വസ്യാര്തിഹരേ ദേവി നാരായണി നമോ‌உസ്തുതേ ||12||

ഹംസയുക്ത വിമാനസ്ഥേ ബ്രഹ്മാണീ രൂപധാരിണീ|
കൗശാമ്ഭഃ ക്ഷരികേ ദേവി നാരായണി നമോ‌உസ്തുതേ ||13||

ത്രിശൂലചന്ദ്രാഹിധരേ മഹാവൃഷഭവാഹിനി|
മാഹേശ്വരീ സ്വരൂപേണ നാരായണി നമോ‌உസ്തുതേ ||14||

മയൂര കുക്കുടവൃതേ മഹാശക്തിധരേ‌உനഘേ|
കൗമാരീരൂപസംസ്ഥാനേ നാരായണി നമോസ്തുതേ||15||

ശങ്ഖചക്രഗദാശാര്ങ്ഗഗൃഹീതപരമായുധേ|
പ്രസീദ വൈഷ്ണവീരൂപേനാരായണി നമോ‌உസ്തുതേ||16||

ഗൃഹീതോഗ്രമഹാചക്രേ ദംഷ്ത്രോദ്ധൃതവസുന്ധരേ|
വരാഹരൂപിണി ശിവേ നാരായണി നമോസ്തുതേ||17||

നൃസിംഹരൂപേണോഗ്രേണ ഹന്തും ദൈത്യാന് കൃതോദ്യമേ|
ത്രൈലോക്യത്രാണസഹിതേ നാരായണി നമോ‌உസ്തുതേ||18||

കിരീടിനി മഹാവജ്രേ സഹസ്രനയനോജ്ജ്വലേ|
വൃത്രപ്രാണഹാരേ ചൈന്ദ്രി നാരായണി നമോ‌உസ്തുതേ ||19||

ശിവദൂതീസ്വരൂപേണ ഹതദൈത്യ മഹാബലേ|
ഘോരരൂപേ മഹാരാവേ നാരായണി നമോ‌உസ്തുതേ||20||

ദംഷ്ത്രാകരാള വദനേ ശിരോമാലാവിഭൂഷണേ|
ചാമുണ്ഡേ മുണ്ഡമഥനേ നാരായണി നമോ‌உസ്തുതേ||21||

ലക്ഷ്മീ ലജ്ജേ മഹാവിധ്യേ ശ്രദ്ധേ പുഷ്ടി സ്വധേ ധ്രുവേ|
മഹാരാത്രി മഹാമായേ നാരായണി നമോ‌உസ്തുതേ||22||

മേധേ സരസ്വതി വരേ ഭൂതി ബാഭ്രവി താമസി|
നിയതേ ത്വം പ്രസീദേശേ നാരായണി നമോ‌உസ്തുതേ||23||

സര്വസ്വരൂപേ സര്വേശേ സര്വശക്തിസമന്വിതേ|
ഭയേഭ്യസ്ത്രാഹി നോ ദേവി ദുര്ഗേ ദേവി നമോ‌உസ്തുതേ ||24||

ഏതത്തേ വദനം സൗമ്യം ലോചനത്രയഭൂഷിതമ്|
പാതു നഃ സര്വഭൂതേഭ്യഃ കാത്യായിനി നമോ‌உസ്തുതേ ||25||

ജ്വാലാകരാളമത്യുഗ്രമശേഷാസുരസൂദനമ്|
ത്രിശൂലം പാതു നോ ഭീതിര്ഭദ്രകാലി നമോ‌உസ്തുതേ||26||

ഹിനസ്തി ദൈത്യതേജാംസി സ്വനേനാപൂര്യ യാ ജഗത്|
സാ ഘണ്ടാ പാതു നോ ദേവി പാപേഭ്യോ നഃ സുതാനിവ||27||

അസുരാസൃഗ്വസാപങ്കചര്ചിതസ്തേ കരോജ്വലഃ|
ശുഭായ ഖഡ്ഗോ ഭവതു ചണ്ഡികേ ത്വാം നതാ വയമ്||28||

രോഗാനശേഷാനപഹംസി തുഷ്ടാ
രുഷ്ടാ തു കാമാ സകലാനഭീഷ്ടാന്
ത്വാമാശ്രിതാനാം ന വിപന്നരാണാം|
ത്വാമാശ്രിതാ ശ്രയതാം പ്രയാന്തി||29||

ഏതത്കൃതം യത്കദനം ത്വയാദ്യ
ദര്മദ്വിഷാം ദേവി മഹാസുരാണാമ്|
രൂപൈരനേകൈര്ഭഹുധാത്മമൂര്തിം
കൃത്വാമ്ഭികേ തത്പ്രകരോതി കാന്യാ||30||

വിദ്യാസു ശാസ്ത്രേഷു വിവേക ദീപേ
ഷ്വാദ്യേഷു വാക്യേഷു ച കാ ത്വദന്യാ
മമത്വഗര്തേ‌உതി മഹാന്ധകാരേ
വിഭ്രാമയത്യേതദതീവ വിശ്വമ്||31||

രക്ഷാംസി യത്രോ ഗ്രവിഷാശ്ച നാഗാ
യത്രാരയോ ദസ്യുബലാനി യത്ര|
ദവാനലോ യത്ര തഥാബ്ധിമധ്യേ
തത്ര സ്ഥിതാ ത്വം പരിപാസി വിശ്വമ്||32||

വിശ്വേശ്വരി ത്വം പരിപാസി വിശ്വം
വിശ്വാത്മികാ ധാരയസീതി വിശ്വമ്|
വിശ്വേശവന്ധ്യാ ഭവതീ ഭവന്തി
വിശ്വാശ്രയാ യേത്വയി ഭക്തിനമ്രാഃ||33||

ദേവി പ്രസീദ പരിപാലയ നോ‌உരി
ഭീതേര്നിത്യം യഥാസുരവദാദധുനൈവ സദ്യഃ|
പാപാനി സര്വ ജഗതാം പ്രശമം നയാശു
ഉത്പാതപാകജനിതാംശ്ച മഹോപസര്ഗാന്||34||

പ്രണതാനാം പ്രസീദ ത്വം ദേവി വിശ്വാര്തി ഹാരിണി|
ത്രൈലോക്യവാസിനാമീഡ്യേ ലോകാനാം വരദാ ഭവ||35||

ദേവ്യുവാച||36||

വരദാഹം സുരഗണാ പരം യന്മനസേച്ചഥ|
തം വൃണുധ്വം പ്രയച്ഛാമി ജഗതാമുപകാരകമ് ||37||

ദേവാ ഊചുഃ||38||

സര്വബാധാ പ്രശമനം ത്രൈലോക്യസ്യാഖിലേശ്വരി|
ഏവമേവ ത്വയാകാര്യ മസ്മദ്വൈരി വിനാശനമ്||39||

ദേവ്യുവാച||40||

വൈവസ്വതേ‌உന്തരേ പ്രാപ്തേ അഷ്ടാവിംശതിമേ യുഗേ|
ശുമ്ഭോ നിശുമ്ഭശ്ചൈവാന്യാവുത്പത്സ്യേതേ മഹാസുരൗ ||41||

നന്ദഗോപഗൃഹേ ജാതാ യശോദാഗര്ഭ സംഭവാ|
തതസ്തൗനാശയിഷ്യാമി വിന്ധ്യാചലനിവാസിനീ||42||

പുനരപ്യതിരൗദ്രേണ രൂപേണ പൃഥിവീതലേ|
അവതീര്യ ഹവിഷ്യാമി വൈപ്രചിത്താംസ്തു ദാനവാന് ||43||

ഭക്ഷ്യ യന്ത്യാശ്ച താനുഗ്രാന് വൈപ്രചിത്താന് മഹാസുരാന്|
രക്തദന്താ ഭവിഷ്യന്തി ദാഡിമീകുസുമോപമാഃ||44||

തതോ മാം ദേവതാഃ സ്വര്ഗേ മര്ത്യലോകേ ച മാനവാഃ|
സ്തുവന്തോ വ്യാഹരിഷ്യന്തി സതതം രക്തദന്തികാമ്||45||

ഭൂയശ്ച ശതവാര്ഷിക്യാമ് അനാവൃഷ്ട്യാമനമ്ഭസി|
മുനിഭിഃ സംസ്തുതാ ഭൂമൗ സമ്ഭവിഷ്യാമ്യയോനിജാ ||46||

തതഃ ശതേന നേത്രാണാം നിരീക്ഷിഷ്യാമ്യഹം മുനീന്
കീര്തിയിഷ്യന്തി മനുജാഃ ശതാക്ഷീമിതി മാം തതഃ||47||

തതോ‌உ ഹമഖിലം ലോകമാത്മദേഹസമുദ്ഭവൈഃ|
ഭരിഷ്യാമി സുരാഃ ശാകൈരാവൃഷ്ടേഃ പ്രാണ ധാരകൈഃ||48||

ശാകമ്ഭരീതി വിഖ്യാതിം തദാ യാസ്യാമ്യഹം ഭുവി|
തത്രൈവ ച വധിഷ്യാമി ദുര്ഗമാഖ്യം മഹാസുരമ്||49||

ദുര്ഗാദേവീതി വിഖ്യാതം തന്മേ നാമ ഭവിഷ്യതി|
പുനശ്ചാഹം യദാഭീമം രൂപം കൃത്വാ ഹിമാചലേ||50||

രക്ഷാംസി ക്ഷയയിഷ്യാമി മുനീനാം ത്രാണ കാരണാത്|
തദാ മാം മുനയഃ സര്വേ സ്തോഷ്യന്ത്യാന മ്രമൂര്തയഃ||51||

ഭീമാദേവീതി വിഖ്യാതം തന്മേ നാമ ഭവിഷ്യതി|
യദാരുണാഖ്യസ്ത്രൈലൊക്യേ മഹാബാധാം കരിഷ്യതി||52||

തദാഹം ഭ്രാമരം രൂപം കൃത്വാസജ്ഖ്യേയഷട്പദമ്|
ത്രൈലോക്യസ്യ ഹിതാര്ഥായ വധിഷ്യാമി മഹാസുരമ്||53||

ഭ്രാമരീതിച മാം ലോകാ സ്തദാസ്തോഷ്യന്തി സര്വതഃ|
ഇത്ഥം യദാ യദാ ബാധാ ദാനവോത്ഥാ ഭവിഷ്യതി||54||

തദാ തദാവതീര്യാഹം കരിഷ്യാമ്യരിസംക്ഷയമ് ||55||

|| സ്വസ്തി ശ്രീ മാര്കണ്ഡേയ പുരാണേ സാവര്നികേ മന്വന്തരേ ദേവി മഹത്മ്യേ നാരായണീസ്തുതിര്നാമ ഏകാദശോ‌உധ്യായഃ സമാപ്തമ് ||

ആഹുതി
ഓം ക്ലീം ജയംതീ സാംഗായൈ സശക്തികായൈ സപരിവാരായൈ സവാഹനായൈ ലക്ഷ്മീബീജാധിഷ്തായൈ ഗരുഡവാഹന്യൈ നാരയണീ ദേവ്യൈ-മഹാഹുതിം സമര്പയാമി നമഃ സ്വാഹാ ||

Also Read:

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 11 lyrics in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 11 Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top