Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 11 Lyrics in Tamil

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was written by Rishi Markandeya.

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 11 Stotram in Tamil:

னாராயணீஸ்துதிர்னாம ஏகாதஶோ‌உத்யாயஃ ||

த்யானம்
ஓம் பாலார்கவித்யுதிம் இம்துகிரீடாம் தும்ககுசாம் னயனத்ரயயுக்தாம் |
ஸ்மேரமுகீம் வரதாம்குஶபாஶபீதிகராம் ப்ரபஜே புவனேஶீம் ||

றுஷிருவாச||1||

தேவ்யா ஹதே தத்ர மஹாஸுரேன்த்ரே
ஸேன்த்ராஃ ஸுரா வஹ்னிபுரோகமாஸ்தாம்|
காத்யாயனீம் துஷ்டுவுரிஷ்டலாபா-
த்விகாஸிவக்த்ராப்ஜ விகாஸிதாஶாஃ || 2 ||

தேவி ப்ரபன்னார்திஹரே ப்ரஸீத
ப்ரஸீத மாதர்ஜகதோ‌உபிலஸ்ய|
ப்ரஸீதவிஶ்வேஶ்வரி பாஹிவிஶ்வம்
த்வமீஶ்வரீ தேவி சராசரஸ்ய ||3||

ஆதார பூதா ஜகதஸ்த்வமேகா
மஹீஸ்வரூபேண யதஃ ஸ்திதாஸி
அபாம் ஸ்வரூப ஸ்திதயா த்வயைத
தாப்யாயதே க்றுத்ஸ்னமலங்க்ய வீர்யே ||4||

த்வம் வைஷ்ணவீஶக்திரனன்தவீர்யா
விஶ்வஸ்ய பீஜம் பரமாஸி மாயா|
ஸம்மோஹிதம் தேவிஸமஸ்த மேதத்-
த்த்வம் வை ப்ரஸன்னா புவி முக்திஹேதுஃ ||5||

வித்யாஃ ஸமஸ்தாஸ்தவ தேவி பேதாஃ|
ஸ்த்ரியஃ ஸமஸ்தாஃ ஸகலா ஜகத்ஸு|
த்வயைகயா பூரிதமம்பயைதத்
காதே ஸ்துதிஃ ஸ்தவ்யபராபரோக்திஃ ||6||

ஸர்வ பூதா யதா தேவீ புக்தி முக்திப்ரதாயினீ|
த்வம் ஸ்துதா ஸ்துதயே கா வா பவன்து பரமோக்தயஃ ||7||

ஸர்வஸ்ய புத்திரூபேண ஜனஸ்ய ஹ்றுதி ஸம்ஸ்திதே|
ஸ்வர்காபவர்கதே தேவி னாராயணி னமோ‌உஸ்துதே ||8||

கலாகாஷ்டாதிரூபேண பரிணாம ப்ரதாயினி|
விஶ்வஸ்யோபரதௌ ஶக்தே னாராயணி னமோஸ்துதே ||9||

ஸர்வ மங்கள மாங்கள்யே ஶிவே ஸர்வார்த ஸாதிகே|
ஶரண்யே த்ரயம்பகே கௌரீ னாராயணி னமோ‌உஸ்துதே ||10||

ஸ்றுஷ்டிஸ்திதிவினாஶானாம் ஶக்திபூதே ஸனாதனி|
குணாஶ்ரயே குணமயே னாராயணி னமோ‌உஸ்துதே ||11||

ஶரணாகத தீனார்த பரித்ராணபராயணே|
ஸர்வஸ்யார்திஹரே தேவி னாராயணி னமோ‌உஸ்துதே ||12||

ஹம்ஸயுக்த விமானஸ்தே ப்ரஹ்மாணீ ரூபதாரிணீ|
கௌஶாம்பஃ க்ஷரிகே தேவி னாராயணி னமோ‌உஸ்துதே ||13||

த்ரிஶூலசன்த்ராஹிதரே மஹாவ்றுஷபவாஹினி|
மாஹேஶ்வரீ ஸ்வரூபேண னாராயணி னமோ‌உஸ்துதே ||14||

மயூர குக்குடவ்றுதே மஹாஶக்திதரே‌உனகே|
கௌமாரீரூபஸம்ஸ்தானே னாராயணி னமோஸ்துதே||15||

ஶங்கசக்ரகதாஶார்ங்கக்றுஹீதபரமாயுதே|
ப்ரஸீத வைஷ்ணவீரூபேனாராயணி னமோ‌உஸ்துதே||16||

க்றுஹீதோக்ரமஹாசக்ரே தம்ஷ்த்ரோத்த்றுதவஸுன்தரே|
வராஹரூபிணி ஶிவே னாராயணி னமோஸ்துதே||17||

ன்றுஸிம்ஹரூபேணோக்ரேண ஹன்தும் தைத்யான் க்றுதோத்யமே|
த்ரைலோக்யத்ராணஸஹிதே னாராயணி னமோ‌உஸ்துதே||18||

கிரீடினி மஹாவஜ்ரே ஸஹஸ்ரனயனோஜ்ஜ்வலே|
வ்றுத்ரப்ராணஹாரே சைன்த்ரி னாராயணி னமோ‌உஸ்துதே ||19||

ஶிவதூதீஸ்வரூபேண ஹததைத்ய மஹாபலே|
கோரரூபே மஹாராவே னாராயணி னமோ‌உஸ்துதே||20||

தம்ஷ்த்ராகராள வதனே ஶிரோமாலாவிபூஷணே|
சாமுண்டே முண்டமதனே னாராயணி னமோ‌உஸ்துதே||21||

லக்ஷ்மீ லஜ்ஜே மஹாவித்யே ஶ்ரத்தே புஷ்டி ஸ்வதே த்ருவே|
மஹாராத்ரி மஹாமாயே னாராயணி னமோ‌உஸ்துதே||22||

மேதே ஸரஸ்வதி வரே பூதி பாப்ரவி தாமஸி|
னியதே த்வம் ப்ரஸீதேஶே னாராயணி னமோ‌உஸ்துதே||23||

ஸர்வஸ்வரூபே ஸர்வேஶே ஸர்வஶக்திஸமன்விதே|
பயேப்யஸ்த்ராஹி னோ தேவி துர்கே தேவி னமோ‌உஸ்துதே ||24||

ஏதத்தே வதனம் ஸௌம்யம் லோசனத்ரயபூஷிதம்|
பாது னஃ ஸர்வபூதேப்யஃ காத்யாயினி னமோ‌உஸ்துதே ||25||

ஜ்வாலாகராளமத்யுக்ரமஶேஷாஸுரஸூதனம்|
த்ரிஶூலம் பாது னோ பீதிர்பத்ரகாலி னமோ‌உஸ்துதே||26||

ஹினஸ்தி தைத்யதேஜாம்ஸி ஸ்வனேனாபூர்ய யா ஜகத்|
ஸா கண்டா பாது னோ தேவி பாபேப்யோ னஃ ஸுதானிவ||27||

அஸுராஸ்றுக்வஸாபங்கசர்சிதஸ்தே கரோஜ்வலஃ|
ஶுபாய கட்கோ பவது சண்டிகே த்வாம் னதா வயம்||28||

ரோகானஶேஷானபஹம்ஸி துஷ்டா
ருஷ்டா து காமா ஸகலானபீஷ்டான்
த்வாமாஶ்ரிதானாம் ன விபன்னராணாம்|
த்வாமாஶ்ரிதா ஶ்ரயதாம் ப்ரயான்தி||29||

ஏதத்க்றுதம் யத்கதனம் த்வயாத்ய
தர்மத்விஷாம் தேவி மஹாஸுராணாம்|
ரூபைரனேகைர்பஹுதாத்மமூர்திம்
க்றுத்வாம்பிகே தத்ப்ரகரோதி கான்யா||30||

வித்யாஸு ஶாஸ்த்ரேஷு விவேக தீபே
ஷ்வாத்யேஷு வாக்யேஷு ச கா த்வதன்யா
மமத்வகர்தே‌உதி மஹான்தகாரே
விப்ராமயத்யேதததீவ விஶ்வம்||31||

ரக்ஷாம்ஸி யத்ரோ க்ரவிஷாஶ்ச னாகா
யத்ராரயோ தஸ்யுபலானி யத்ர|
தவானலோ யத்ர ததாப்திமத்யே
தத்ர ஸ்திதா த்வம் பரிபாஸி விஶ்வம்||32||

விஶ்வேஶ்வரி த்வம் பரிபாஸி விஶ்வம்
விஶ்வாத்மிகா தாரயஸீதி விஶ்வம்|
விஶ்வேஶவன்த்யா பவதீ பவன்தி
விஶ்வாஶ்ரயா யேத்வயி பக்தினம்ராஃ||33||

தேவி ப்ரஸீத பரிபாலய னோ‌உரி
பீதேர்னித்யம் யதாஸுரவதாததுனைவ ஸத்யஃ|
பாபானி ஸர்வ ஜகதாம் ப்ரஶமம் னயாஶு
உத்பாதபாகஜனிதாம்ஶ்ச மஹோபஸர்கான்||34||

ப்ரணதானாம் ப்ரஸீத த்வம் தேவி விஶ்வார்தி ஹாரிணி|
த்ரைலோக்யவாஸினாமீட்யே லோகானாம் வரதா பவ||35||

தேவ்யுவாச||36||

வரதாஹம் ஸுரகணா பரம் யன்மனஸேச்சத|
தம் வ்றுணுத்வம் ப்ரயச்சாமி ஜகதாமுபகாரகம் ||37||

தேவா ஊசுஃ||38||

ஸர்வபாதா ப்ரஶமனம் த்ரைலோக்யஸ்யாகிலேஶ்வரி|
ஏவமேவ த்வயாகார்ய மஸ்மத்வைரி வினாஶனம்||39||

தேவ்யுவாச||40||

வைவஸ்வதே‌உன்தரே ப்ராப்தே அஷ்டாவிம்ஶதிமே யுகே|
ஶும்போ னிஶும்பஶ்சைவான்யாவுத்பத்ஸ்யேதே மஹாஸுரௌ ||41||

னன்தகோபக்றுஹே ஜாதா யஶோதாகர்ப ஸம்பவா|
ததஸ்தௌனாஶயிஷ்யாமி வின்த்யாசலனிவாஸினீ||42||

புனரப்யதிரௌத்ரேண ரூபேண ப்றுதிவீதலே|
அவதீர்ய ஹவிஷ்யாமி வைப்ரசித்தாம்ஸ்து தானவான் ||43||

பக்ஷ்ய யன்த்யாஶ்ச தானுக்ரான் வைப்ரசித்தான் மஹாஸுரான்|
ரக்ததன்தா பவிஷ்யன்தி தாடிமீகுஸுமோபமாஃ||44||

ததோ மாம் தேவதாஃ ஸ்வர்கே மர்த்யலோகே ச மானவாஃ|
ஸ்துவன்தோ வ்யாஹரிஷ்யன்தி ஸததம் ரக்ததன்திகாம்||45||

பூயஶ்ச ஶதவார்ஷிக்யாம் அனாவ்றுஷ்ட்யாமனம்பஸி|
முனிபிஃ ஸம்ஸ்துதா பூமௌ ஸம்பவிஷ்யாம்யயோனிஜா ||46||

ததஃ ஶதேன னேத்ராணாம் னிரீக்ஷிஷ்யாம்யஹம் முனீன்
கீர்தியிஷ்யன்தி மனுஜாஃ ஶதாக்ஷீமிதி மாம் ததஃ||47||

ததோ‌உ ஹமகிலம் லோகமாத்மதேஹஸமுத்பவைஃ|
பரிஷ்யாமி ஸுராஃ ஶாகைராவ்றுஷ்டேஃ ப்ராண தாரகைஃ||48||

ஶாகம்பரீதி விக்யாதிம் ததா யாஸ்யாம்யஹம் புவி|
தத்ரைவ ச வதிஷ்யாமி துர்கமாக்யம் மஹாஸுரம்||49||

துர்காதேவீதி விக்யாதம் தன்மே னாம பவிஷ்யதி|
புனஶ்சாஹம் யதாபீமம் ரூபம் க்றுத்வா ஹிமாசலே||50||

ரக்ஷாம்ஸி க்ஷயயிஷ்யாமி முனீனாம் த்ராண காரணாத்|
ததா மாம் முனயஃ ஸர்வே ஸ்தோஷ்யன்த்யான ம்ரமூர்தயஃ||51||

பீமாதேவீதி விக்யாதம் தன்மே னாம பவிஷ்யதி|
யதாருணாக்யஸ்த்ரைலொக்யே மஹாபாதாம் கரிஷ்யதி||52||

ததாஹம் ப்ராமரம் ரூபம் க்றுத்வாஸஜ்க்யேயஷட்பதம்|
த்ரைலோக்யஸ்ய ஹிதார்தாய வதிஷ்யாமி மஹாஸுரம்||53||

ப்ராமரீதிச மாம் லோகா ஸ்ததாஸ்தோஷ்யன்தி ஸர்வதஃ|
இத்தம் யதா யதா பாதா தானவோத்தா பவிஷ்யதி||54||

ததா ததாவதீர்யாஹம் கரிஷ்யாம்யரிஸம்க்ஷயம் ||55||

|| ஸ்வஸ்தி ஶ்ரீ மார்கண்டேய புராணே ஸாவர்னிகே மன்வன்தரே தேவி மஹத்ம்யே னாராயணீஸ்துதிர்னாம ஏகாதஶோ‌உத்யாயஃ ஸமாப்தம் ||

ஆஹுதி
ஓம் க்லீம் ஜயம்தீ ஸாம்காயை ஸஶக்திகாயை ஸபரிவாராயை ஸவாஹனாயை லக்ஷ்மீபீஜாதிஷ்தாயை கருடவாஹன்யை னாரயணீ தேவ்யை-மஹாஹுதிம் ஸமர்பயாமி னமஃ ஸ்வாஹா ||

Also Read:

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 11 lyrics in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 11 Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top