Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 12 Lyrics in Tamil

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was written by Rishi Markandeya.

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 12 Stotram Tamil:

பலஶ்ருதிர்னாம த்வாதஶோ‌உத்யாயஃ ||

த்யானம்
வித்யுத்தாம ஸமப்ரபாம் ம்றுகபதி ஸ்கம்த ஸ்திதாம் பீஷணாம்|
கன்யாபிஃ கரவால கேட விலஸத்தஸ்தாபி ராஸேவிதாம்
ஹஸ்தைஶ்சக்ர கதாஸி கேட விஶிகாம் குணம் தர்ஜனீம்
விப்ராண மனலாத்மிகாம் ஶிஶிதராம் துர்காம் த்ரினேத்ராம் பஜே

தேவ்யுவாச||1||

ஏபிஃ ஸ்தவைஶ்ச மா னித்யம் ஸ்தோஷ்யதே யஃ ஸமாஹிதஃ|
தஸ்யாஹம் ஸகலாம் பாதாம் னாஶயிஷ்யாம்ய ஸம்ஶயம் ||2||

மதுகைடபனாஶம் ச மஹிஷாஸுரகாதனம்|
கீர்தியிஷ்யன்தி யே த த்வத்வதம் ஶும்பனிஶும்பயோஃ ||3||

அஷ்டம்யாம் ச சதுர்தஶ்யாம் னவம்யாம் சைகசேதஸஃ|
ஶ்ரோஷ்யன்தி சைவ யே பக்த்யா மம மாஹாத்ம்யமுத்தமம் ||4||

ன தேஷாம் துஷ்க்றுதம் கிஞ்சித் துஷ்க்றுதோத்தா ன சாபதஃ|
பவிஷ்யதி ன தாரித்ர்யம் ன சை வேஷ்டவியோஜனம் ||5||

ஶத்ருப்யோ ன பயம் தஸ்ய தஸ்யுதோ வா ன ராஜதஃ|
ன ஶஸ்த்ரானலதோ யௌகாத் கதாசித் ஸம்பவிஷ்யதி ||6||

தஸ்மான்மமைதன்மாஹத்ம்யம் படிதவ்யம் ஸமாஹிதைஃ|
ஶ்ரோதவ்யம் ச ஸதா பக்த்யா பரம் ஸ்வஸ்த்யயனம் ஹி தத் ||7||

உப ஸர்கான ஶேஷாம்ஸ்து மஹாமாரீ ஸமுத்பவான்|
ததா த்ரிவித முத்பாதம் மாஹாத்ம்யம் ஶமயேன்மம ||8||

யத்ரைத த்பட்யதே ஸம்யங்னித்யமாயதனே மம|
ஸதா ன தத்விமோக்ஷ்யாமி ஸான்னித்யம் தத்ர மேஸ்திதம் ||9||

பலி ப்ரதானே பூஜாயாமக்னி கார்யே மஹோத்ஸவே|
ஸர்வம் மமைதன்மாஹாத்ம்யம் உச்சார்யம் ஶ்ராவ்யமேவச ||10||

ஜானதாஜானதா வாபி பலி பூஜாம் ததா க்றுதாம்|
ப்ரதீக்ஷிஷ்யாம்யஹம் ப்ரீத்யா வஹ்னி ஹோமம் ததா க்றுதம் ||11||

ஶரத்காலே மஹாபூஜா க்ரியதே யாச வார்ஷிகீ|
தஸ்யாம் மமைதன்மாஹாத்ம்யம் ஶ்ருத்வா பக்திஸமன்விதஃ ||12||

ஸர்வபாதாவினிர்முக்தோ தனதான்யஸமன்விதஃ|
மனுஷ்யோ மத்ப்ரஸாதேன பவிஷ்யதி ன ஸம்ஶயஃ||13||

ஶ்ருத்வா மமைதன்மாஹாத்ம்யம் ததா சோத்பத்தயஃ ஶுபாஃ|
பராக்ரமம் ச யுத்தேஷு ஜாயதே னிர்பயஃ புமான்||14||

ரிபவஃ ஸம்க்ஷயம் யான்தி கள்யாணாம் சோபபத்யதே|
னன்ததே ச குலம் பும்ஸாம் மஹாத்ம்யம் மமஶ்றுண்வதாம்||15||

ஶான்திகர்மாணி ஸர்வத்ர ததா துஃஸ்வப்னதர்ஶனே|
க்ரஹபீடாஸு சோக்ராஸு மஹாத்ம்யம் ஶ்றுணுயான்மம||16||

உபஸர்காஃ ஶமம் யான்தி க்ரஹபீடாஶ்ச தாருணாஃ
துஃஸ்வப்னம் ச ன்றுபிர்த்றுஷ்டம் ஸுஸ்வப்னமுபஜாயதே||17||

பாலக்ரஹாபிபூதானம் பாலானாம் ஶான்திகாரகம்|
ஸம்காதபேதே ச ன்றுணாம் மைத்ரீகரணமுத்தமம்||18||

துர்வ்றுத்தானாமஶேஷாணாம் பலஹானிகரம் பரம்|
ரக்ஷோபூதபிஶாசானாம் படனாதேவ னாஶனம்||19||

ஸர்வம் மமைதன்மாஹாத்ம்யம் மம ஸன்னிதிகாரகம்|
பஶுபுஷ்பார்க்யதூபைஶ்ச கன்ததீபைஸ்ததோத்தமைஃ||20||

விப்ராணாம் போஜனைர்ஹோமைஃ ப்ரொக்ஷணீயைரஹர்னிஶம்|
அன்யைஶ்ச விவிதைர்போகைஃ ப்ரதானைர்வத்ஸரேண யா||21||

ப்ரீதிர்மே க்ரியதே ஸாஸ்மின் ஸக்றுதுச்சரிதே ஶ்ருதே|
ஶ்ருதம் ஹரதி பாபானி ததாரோக்யம் ப்ரயச்சதி ||22||

ரக்ஷாம் கரோதி பூதேப்யோ ஜன்மனாம் கீர்தினம் மம|
யுத்தேஷு சரிதம் யன்மே துஷ்ட தைத்ய னிபர்ஹணம்||23||

தஸ்மிஞ்ச்றுதே வைரிக்றுதம் பயம் பும்ஸாம் ன ஜாயதே|
யுஷ்மாபிஃ ஸ்துதயோ யாஶ்ச யாஶ்ச ப்ரஹ்மர்ஷிபிஃ க்றுதாஃ||24||

ப்ரஹ்மணா ச க்றுதாஸ்தாஸ்து ப்ரயச்சன்து ஶுபாம் மதிம்|
அரண்யே ப்ரான்தரே வாபி தாவாக்னி பரிவாரிதஃ||25||

தஸ்யுபிர்வா வ்றுதஃ ஶூன்யே க்றுஹீதோ வாபி ஶத்றுபிஃ|
ஸிம்ஹவ்யாக்ரானுயாதோ வா வனேவா வன ஹஸ்திபிஃ||26||

ராஜ்ஞா க்ருத்தேன சாஜ்ஞப்தோ வத்யோ பன்த கதோ‌உபிவா|
ஆகூர்ணிதோ வா வாதேன ஸ்திதஃ போதே மஹார்ணவே||27||

பதத்ஸு சாபி ஶஸ்த்ரேஷு ஸம்க்ராமே ப்றுஶதாருணே|
ஸர்வாபாதாஶு கோராஸு வேதனாப்யர்திதோ‌உபிவா||28||

ஸ்மரன் மமைதச்சரிதம் னரோ முச்யேத ஸங்கடாத்|
மம ப்ரபாவாத்ஸிம்ஹாத்யா தஸ்யவோ வைரிண ஸ்ததா||29||

தூராதேவ பலாயன்தே ஸ்மரதஶ்சரிதம் மம||30||

றுஷிருவாச||31||

இத்யுக்த்வா ஸா பகவதீ சண்டிகா சண்டவிக்ரமா|
பஶ்யதாம் ஸர்வ தேவானாம் தத்ரைவான்தரதீயத||32||

தே‌உபி தேவா னிராதங்காஃ ஸ்வாதிகாரான்யதா புரா|
யஜ்ஞபாகபுஜஃ ஸர்வே சக்ருர்வி னிஹதாரயஃ||33||

தைத்யாஶ்ச தேவ்யா னிஹதே ஶும்பே தேவரிபௌ யுதி
ஜகத்வித்வம்ஸகே தஸ்மின் மஹோக்ரே‌உதுல விக்ரமே||34||

னிஶும்பே ச மஹாவீர்யே ஶேஷாஃ பாதாளமாயயுஃ||35||

ஏவம் பகவதீ தேவீ ஸா னித்யாபி புனஃ புனஃ|
ஸம்பூய குருதே பூப ஜகதஃ பரிபாலனம்||36||

தயைதன்மோஹ்யதே விஶ்வம் ஸைவ விஶ்வம் ப்ரஸூயதே|
ஸாயாசிதா ச விஜ்ஞானம் துஷ்டா றுத்திம் ப்ரயச்சதி||37||

வ்யாப்தம் தயைதத்ஸகலம் ப்ரஹ்மாண்டம் மனுஜேஶ்வர|
மஹாதேவ்யா மஹாகாளீ மஹாமாரீ ஸ்வரூபயா||38||

ஸைவ காலே மஹாமாரீ ஸைவ ஸ்றுஷ்திர்பவத்யஜா|
ஸ்திதிம் கரோதி பூதானாம் ஸைவ காலே ஸனாதனீ||39||

பவகாலே ன்றுணாம் ஸைவ லக்ஷ்மீர்வ்றுத்திப்ரதா க்றுஹே|
ஸைவாபாவே ததா லக்ஷ்மீ ர்வினாஶாயோபஜாயதே||40||

ஸ்துதா ஸம்பூஜிதா புஷ்பைர்கன்ததூபாதிபிஸ்ததா|
ததாதி வித்தம் புத்ராம்ஶ்ச மதிம் தர்மே கதிம் ஶுபாம்||41||

|| இதி ஶ்ரீ மார்கண்டேய புராணே ஸாவர்னிகே மன்வன்தரே தேவீ மஹத்ம்யே பலஶ்ருதிர்னாம த்வாதஶோ‌உத்யாய ஸமாப்தம் ||

ஆஹுதி
ஓம் க்லீம் ஜயம்தீ ஸாம்காயை ஸஶக்திகாயை ஸபரிவாராயை ஸவாஹனாயை வரப்ரதாயை வைஷ்ணவீ தேவ்யை அஹாஹுதிம் ஸமர்பயாமி னமஃ ஸ்வாஹா ||

Also Read:

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 12 lyrics in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 12 Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top