Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Devigitishatakam Lyrics in Kannada | Hindu Shataka

Devigiti Shatakam Lyrics in Kannada:

॥ ದೇವೀಗೀತಿಶತಕಮ್ ॥

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ॥

ಕಿಂ ದೇವೈಃ ಕಿಂ ಜೀವೈಃ ಕಿಂ ಭಾವೈಸ್ತೇಽಪಿ ಯೇನ ಜೀವನ್ತಿ ।
ತವ ಚರಣಂ ಶರಣಂ ಮೇ ದರಹಣಂ ದೇವಿ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 1 ॥

ಅರುಣಾಮ್ಬುದನಿಭಕಾನ್ತೇ ಕರುಣಾರಸಪೂರಪೂರ್ಣನೇತ್ರಾನ್ತೇ ।
ಶರಣಂ ಭವ ಶಶಿಬಿಮ್ಬದ್ಯುತಿಮುಖಿ ಜಗದಮ್ಬ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 2 ॥

ಕಲಿಹರಣಂ ಭವತರಣಂ ಶುಭಭರಣಂ ಜ್ಞಾನಸಮ್ಪದಾಂ ಕರಣಮ್ ।
ನತಶರಣಂ ತವ ಚರಣಂ ಕರೋತು ಮೇ ದೇವಿ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 3 ॥

ಅಮಿತಾಂ ಸಮತಾಂ ಮಮ ತಾಂ ತನು ತಾಂ ತನುತಾಂ ಗತಾಂ ಪದಾಬ್ಜಂ ತೇ ।
ಕೃಪಯಾ ವಿದಿತೋ ವಿಹಿತೋ ಯಯಾ ತವಾಹಂ ಹಿ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 4 ॥

ಮಮ ಚರಿತಂ ವಿದಿತಂ ಚೇದುದಯೇನ್ನ ದಯಾ ಕದಾಪಿ ತೇ ಸತ್ಯಮ್ ।
ತದಪಿ ವದಾಮ್ಯಯಿ ಕುರು ತಾಂ ನಿರ್ಹೇತುಕಮಾಶು ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 5 ॥

ನ ಬುಧತ್ವಂ ನ ವಿಧುತ್ವಂ ನ ವಿಧಿತ್ವಂ ನೌಮಿ ಕಿಂ ತು ಭೃಂಗತ್ವಮ್ ।
ಅಸಕೃತ್ಪ್ರಣಮ್ಯ ಯಾಚೇ ತ್ವಚ್ಚರಣಾಬ್ಜಸ್ಯ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 6 ॥

ಅಭಜಮಹಂ ಕಿಂ ಸಾರೇ ಕಂಸಾರೇ ವೀಪದೇಽಪಿ ಸಂಸಾರೇ ।
ರುಚಿಮತ್ತಾಂ ಶುಚಿಮತ್ತಾಮಹಹ ತ್ವಂ ಪಾಹಿ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 7 ॥

ಮಾಮಸಕೃದಪ್ರಸಾದಾದ್ದುಷ್ಕೃತಕಾರೀತಿ ಮಾಽವಮನ್ಯಸ್ವ ।
ಸ್ಮರ ಕಿಂ ನ ಮಯಾ ಸುಕೃತಂ ವರ್ಧಿತಮಿದಮದ್ಯ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 8 ॥

ಕರುಣಾವಿಷಯಂ ಯದಿ ಮಾಂ ನ ತನೋಷಿ ಯಥಾ ತಥಾಪಿ ವರ್ತೇಽಹಮ್ ।
ಭವತಿ ಕೃಪಾಲುತ್ವಂ ತೇ ಸೀದಾಮಿ ಮೃಷೇತಿ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 9 ॥

ಅತುಲಿತಭವಾನುರಾಗಿಣಿ ದುರ್ವರ್ಣಾಚಲವಿಹಾರಿಣಿ ಮಯಿ ತ್ವಮ್ ।
ಸಮತೇರ್ಷ್ಯಯಾ ಪ್ರಸಾದಂ ನ ವಿಧತ್ಸೇ ಕಿಂ ನು ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 10 ॥

ದ್ಯಾಂ ಗಾಂ ವಾಭ್ಯಪತಂ ಯದಿ ಜೀವಾತುಸ್ತ್ವಾಮೃತೇಽನ್ತತಃ ಕೋ ಮೇ ।
ಹಿತ್ವಾ ಪಯೋದಪಂಕ್ತಿಂ ಸ್ತೋಕಸ್ಯ ಗತಿಃ ಕ್ವ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 11 ॥

ಕಂ ವಾ ಕಟಾಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಯಂ ನ ಕರೋಷ್ಯೇವಂ ಮಯಿ ತ್ವಮಾಸೀಃ ಕಿಮ್ ।
ಕಿಂ ತ್ವಾಮುಪಾಲಭೇಽಹಂ ವಿಧಿರ್ಗರೀಯಾನ್ ಹಿ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 12 ॥

ತನುಜೇ ಜನನೀ ಜನಯತ್ಯಹಿತೇಽಪಿ ಪ್ರೇಮ ಹೀತಿ ತನ್ಮಿಥ್ಯಾ ।
ಯದುಪೇಕ್ಷಸೇ ತ್ರಿಲೋಕೀಂ ಮಾತರ್ಮಾಂ ದೇವಿ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 13 ॥

ನಿನ್ದಾಮಿ ಸಾಧುವರ್ಗಂ ಸ್ತೌಮಿ ಪುನಃ ಕ್ಷೀಣಷಡ್ಗಸಂಸರ್ಗಮ್ ।
ವನ್ದೇ ಕಿಂ ತೇ ಚರಣೇ ಕಿಂ ಸ್ಯಾತ್ಪ್ರೀತಿಸ್ತು ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 14 ॥

ಗೀರ್ವಾಣವೃನ್ದಜಿಹ್ವಾರಸಾಯನಸ್ವೀಯಮಾನನೀಯಗುಣೇ ।
ನಿಗಮಾನ್ತಪಂಜರಾನ್ತರಮರಾಲಿಕೇ ಪಾಹಿ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 15 ॥

ತ್ರಿನಯನಕಾನ್ತೇ ಶಾನ್ತೇ ತಾನ್ತೇ ಸ್ವಾನ್ತೇ ಮಮಾಸ್ತು ವದ ದಾನ್ತೇ ।
ಕೃಪಯಾ ಮುನಿಜನಚಿನ್ತಿತಚರಣೇ ನಿವಸಾದ್ಯ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 16 ॥

ಧುತಕದನೇ ಕೃತಮದನೇ ಭೃಶಮದನೇ ಯೋಗಿಶರ್ವಭಕ್ತಾನಾಮ್ ।
ಮಣಿಸದನೇ ಶುಭರದನೇ ಶಶಿವದನೇ ಪಾಹಿ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 17 ॥

ಗಿರಿತನುಜೇ ಹತದನುಜೇ ವರಮನುಜೇದ್ಧಾಭಿಧೇ ಚ ಹರ್ಯನುಜೇ ।
ಗುಹತನುಜೇಽವಿತಮನುಜೇ ಕುರು ಕರುಣಾಂ ದೇವಿ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 18 ॥

ಗಜಗಮನೇ ರಿಪುದಮನೇ ಹರಕಮನೇ ಕೢಪ್ತಪಾಪಕೃಚ್ಛಮನೇ ।
ಕಲಿಜನನೇ ಮಯಿ ದಯಯಾ ಪ್ರಸೀದ ಹೇ ದೇವಿ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 19 ॥

ಯನ್ಮಾನಸೇ ಪದಾಬ್ಜಂ ತವ ಸಂವಿದ್ಭಾಸ್ವದಾಭಯಾಽಽಭಾತಿ ।
ತತ್ಪಾದದಾಸದಾಸಕದಾಸತ್ವಂ ನೌಮಿ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 20 ॥

ದುಷ್ಕರದುಷ್ಕೃತರಾಶೇರ್ನ ಬಿಭೇಮಿ ಶಿವೇ ಯದಿ ಪ್ರಸಾದಸ್ತೇ ।
ದಲನೇ ದೃಷದಾಂ ಟಂಕಃ ಕಲ್ಪೇತ ನ ಕಿಂ ನು ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 21 ॥

ಕೋಮಲದೇಹಂ ಕಿಮಪಿ ಶ್ಯಾಮಲಶೋಭಂ ಶರನ್ಮೃಗಾಂಕಮುಖಮ್ ।
ರೂಪಂ ತವ ಹೃದಯೇ ಮಮ ದೀಪಶ್ರಿಯಮೇತು ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 22 ॥

ಕಿಂಚನವಂಚನದಕ್ಷಂ ಪಂಚಶರಾರೇಃ ಪ್ರಪಂಚಜೀವಾತುಮ್ ।
ಚಂಚಲಮಂಚಲಮಕ್ಷ್ಣೋರಯಿ ಮಯಿ ಕುರು ದೇವಿ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 23 ॥

ಅಂಚತಿ ಯಂ ತ್ವದಪಾಂಗಃ ಕಿಂಚಿತ್ತಸ್ಯೈವ ಕುಮ್ಭದಾಸತ್ವೇ ।
ಅಹಮಹಮಿಕಯಾ ವಿಬುಧಾಃ ಕಲಹಂ ಕಲಯನ್ತಿ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 24 ॥

ಕಿಮಿದಂ ವದಾದ್ಭುತಂ ತೇ ಕಸ್ಮಿಂಶ್ಚಿಲ್ಲಕ್ಷಿತೇ ಕಟಾಕ್ಷೇಣ ।
ಬೃಂಹಾದೀನಾಂ ಹೃದಯಂ ದೀನತ್ವಂ ಯಾತಿ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 25 ॥

ಪ್ರಾಯೋ ರಾಯೋಪಚಿತೇ ಮಾಯೋಪಾಯೋಲ್ಬಣಾಸುರಕ್ಷಪಣೇ ।
ಗೇಯೋ ಜಾಯೋರುಬಲೇ ಶ್ರೇಯೋ ಭೂಯೋಽಸ್ತು ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 26 ॥

ಕರಣಂ ಶರಣಂ ತವ ಲಸದಲಕಂ ಕುಲಕಂ ಗಿರೀಶಭಾಗ್ಯಾನಾಮ್ ।
ಸರಲಂ ವಿರಲಂ ಜಯತಿ ಸಕರುಣಂ ತರುಣಾಂ ಹಿ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 27 ॥

ಶಂಕರಿ ನಮಾಂಸಿ ವಾಣೀ ಕಿಂಕರಿ ದೈತೇಯರಾಡ್ಭಯಂಕರಿ ತೇ ।
ಕರವೈ ಮುರವೈರ್ಯನುಜೇ ಪುರವೈರ್ಯಭಿಕೇಽದ್ಯ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 28 ॥

ತವ ಸೇವಾಂ ಭುವಿ ಕೇ ವಾ ನಾಕಾಂಕ್ಷನ್ತೇ ಕ್ಷಮಾಭೃತಸ್ತನಯೇ ।
ತ್ವಮಿವ ಭವೇಯುರ್ಯದಿ ತೇ ಭಜನ್ತಿ ಯೇ ಯಾಂ ಹಿ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 29 ॥

ಭವದವಶಿಖಾಭಿವೀತಂ ಶೀತಲಯೇರ್ಮಾಂ ಕಟಾಕ್ಷವಿಕ್ಷೇಪೈಃ ।
ಕಾದಮ್ಬಿನೀವ ಸಲಿಲೈಃ ಶಿಖಂಡಿನಂ ದೇವಿ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 30 ॥

ತ್ವದ್ಗುಣಪಯಃಕಣಂ ಮೇ ನಿಪೀಯ ಮುಕ್ತೇರಲಂಕ್ರಿಯಾಂ ಗಿರತು ।
ಚೇತಃಶುಕ್ತಿರ್ಮುಕ್ತಾಂ ಭಕ್ತಿಮಿಷಾಂ ದೇವಿ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 31 ॥
ಗುಣಗಣಮಹಾಮಣೀನಾಮಾಗಮಪಾಥೋಧಿಜನ್ಮಭಾಜಾಂ ತೇ ।
ಗುಣತಾಂ ಕದಾ ನು ಭಜತಾಂ ಮಮ ಧಿಷಣಾ ದೇವಿ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 32 ॥

ಪಾಟೀರಚರ್ಚಿತಸ್ತನಿ ಕೋಟೀರಕೃತಕ್ಷಪಾಧಿರಾಟ್ಕಲಿಕೇ ।
ವೀಟೀರಸೇನ ಕವಿತಾಧಾಟೀಂ ಕುರು ಮೇಽದ್ಯ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 33 ॥

ತವ ಕರುಣಾಂ ಕಿಂ ಬ್ರೂಮಸ್ತ್ವಾಮಪ್ಯೇಷಾನವೇಕ್ಷ್ಯ ತೂಷ್ಣೀಕಾಮ್ ।
ಊರೀಕರೋತಿ ಪಾಪಿನಮಪಿ ವಿನತಂ ದೇವಿ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 34 ॥

ಈಶೋಽಪಿ ವಿನಾ ಭವತೀಂ ನ ಚಲಿತುಮಪಿ ಕಿಂ ಪುನರ್ವಯಂ ಶಕ್ತಾಃ ।
ಕಿಮುಪೇಕ್ಷಸೇ ಪ್ರಸೀದ ಕ್ಷಿತಿಧರಕನ್ಯೇಽದ್ಯ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 35 ॥

ಮನ್ಮಾನಸಾಮ್ರಶಾಖೀ ಪಲ್ಲವಿತಃ ಪುಷ್ಪಿತೋಽನುರಾಗೇಣ ।
ಹರ್ಷೇಣ ಚ ಪ್ರಸಾದಾಲ್ಲಘು ತವ ಫಲಿನೋಽಸ್ತು ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 36 ॥

ಧ್ಯಾನಾಮ್ಬರವಸತೇರ್ಮಮ ಮಾನಸಮೇಘಸ್ಯ ದೈನ್ಯವರ್ಷಸ್ಯ ।
ಪದಯುಗಲೀ ತವ ಶಮ್ಪಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ವಿದಧಾತು ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 37 ॥

ಕಲಿತಪನಭಾನುತಪ್ತಂ ಚಿತ್ತಚಕೋರಂ ಮಮಾತಿಶೀತಾಭಿಃ ।
ಜೀವಯ ಕಟಾಕ್ಷದಮ್ಭಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಭಿರ್ದೇವಿ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 38 ॥

ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಸಧ್ರೀಚೀಭಿರ್ದುಗ್ಧಶ್ರೀಭಿಃ ಕಟಾಕ್ಷವೀಚೀಭಿಃ ।
ಶೀತಲಯಾನೀಚೀಭಿಃ ಕೃಪಯಾ ಮಾಂ ದೇವಿ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 39 ॥

ರುಷ್ಟಾ ತ್ವಮಾಗಸಾ ಯದಿ ತರ್ಜಯ ದೃಷ್ಟ್ಯಾಪಿ ನೇಕ್ಷಸೇ ಯದಿ ಮಾಮ್ ।
ಬಾಲ ಇವ ಲೋಲಚಕ್ಷುಃ ಕಂ ಶರಣಂ ಯಾಮಿ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 40 ॥

ವಿಭವಃ ಕೇ ಕಿಂ ಕರ್ತುಂ ಪ್ರಭವಃ ಕರುಣಾ ನ ಚೇತ್ತವಾನ್ತೇಽಪಿ ।
ನೋಚ್ಛ್ವಸಿತುಂ ಕೃತಮೇಭಿಸ್ತ್ವಾಮೀಶ್ವರಿ ನೌಮಿ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ವ ॥ 41 ॥

ಜಿತ್ವಾ ಮದಮುಖರಿಪುಗಣಮಿತ್ವಾ ತ್ವದ್ಭಕ್ತಭಾವಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಮ್ ।
ಗತ್ವಾ ಸುಖಂ ಜನೋಽಯಂ ವರ್ತೇತ ಕದಾ ನು ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 42 ॥

ಅಖಿಲದಿವಿಷದಾಲಮ್ಬೇ ಪದಯುಗ್ಮಂ ದೇವಿ ತೇ ಸದಾಽಽಲಮ್ಬೇ ।
ಜಗತಾಂ ಗೋಮತ್ಯಮ್ಬ ಕ್ಷಿತಿಧರಕನ್ಯೇಽದ್ಯ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 43 ॥

ಅತ್ರೈವ ಕಲ್ಪವಲ್ಲೀಚಿನ್ತಾಮಣಿರಸ್ತಿ ಕಾಮಧೇನುರಪಿ ।
ವೇದ್ಮಿ ನ ಕಿಂ ಯದಿ ಬುಧತಾ ಪುಂಸಾ ಲಭ್ಯೇತ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 44 ॥

ನಾಹಂ ಭಜಾಮಿ ದೈವಂ ಮನಸಾಪ್ಯನ್ಯತ್ತ್ವಮೇವ ದೈವಂ ಮೇ ।
ನ ಮೃಷಾ ಭಣಾಮಿ ಶೋಧಯ ಮಾನಸಮಾವಿಶ್ಯ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 45 ॥

ಖೇದಯಸಿ ಮಾಂ ಮೃಗಂ ಕಿಂ ಮೃಗತೃಷ್ಣೇವ ಪ್ರಸೀದ ನೌಮಿ ಶಿವೇ ।
ಮೋದಯ ಕೃಪಯಾ ನೋ ಚೇತ್ಕ್ವ ನು ಯಾಯಾಂ ದೇವಿ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 46 ॥

ಕಾರ್ಯಂ ಸ್ವೇನ ಸ್ವಹಿತಂ ಕೋ ನಾಮ ವದೇದಯಂ ಜನೋ ವೇತ್ತಿ ।
ತ್ವಂ ವಾ ವದಸಿ ಕಿಮಸ್ಮಾದ್ಗತಿಸ್ತ್ವಮೇವಾಸ್ಯ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 47 ॥

ಧನ್ಯೋಽಸ್ತಿ ಕೋ ಮದನ್ಯೋ ದಿವಿ ವಾ ಭುವಿ ವಾ ಕರೋಷಿ ಚೇತ್ಕರುಣಾಮ್ ।
ಇದಮಪಿ ವಿಶ್ವಂ ವಿಶ್ವಂ ಮಮ ಹಸ್ತೇ ಕಿಂ ಚ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 48 ॥

ತರುಣೇನ್ದುಚೂಡಜಾಯೇ ತ್ವಾಂ ಮನುಜಾ ಯೇ ಭಜನ್ತಿ ತೇಷಾಂ ತೇ ।
ಭೂತಿಃ ಪದಾಬ್ಜಧೂಲಿರ್ಧೂಲಿರ್ಭೂತಿಸ್ತು ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 49 ॥

ತ್ವಾಮತ್ರ ಸೇವತೇ ಯಸ್ತ್ವತ್ಸಾರೂಪ್ಯಂ ಸಮೇತ್ಯ ಸೋಽಮುತ್ರ ।
ಹರಕೇಲ್ಯಾಂ ತ್ವದಸೂಯಾಪಾತ್ರತಿ ಚಿತ್ರಾಂಗಿ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 50 ॥

ಚಿತ್ರೀಯತೇ ಮನಸ್ತ್ವಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಭಾಗ್ಯಾವತಾರಮೂರ್ತಿಂ ಮೇ ।
ಕಿಂಚ ಸುಧಾಬ್ಧೇರ್ಲಹರೀವಿಹಾರಿತಾಮೇತಿ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 51 ॥

ಕಿರತು ಭವತೀ ಕಟಾಕ್ಷಾಂಜಲಜಸದೃಕ್ಷಾನ್ ರಸೇನ ತಾದೃಕ್ಷಾನ್ ।
ಕೃತಸುರರಕ್ಷಾನ್ಮೋಹನದಕ್ಷಾನ್ಭೀಮಸ್ಯ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 52 ॥

ಮಾನಸವಾರ್ಧಿನಿಲೀನೌ ರಾಗದ್ವೇಷೌ ಪ್ರವೋಧವೇದಮುಷೌ ।
ಮಧುಕೈಟಭೌ ತವೇಕ್ಷಣಮೀನೋ ಮೇ ಹರತು ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 53 ॥

ಮಂಜುಲಭಾಷಿಣಿ ವಂಜುಲಕುಡ್ಮಲಲಲಿತಾಲಕೇ ಲಸತ್ತಿಲಕೇ ।
ಪಾಲಯ ಕುವಲಯನಯನೇ ಬಾಲಂ ಮಾಂ ದೇವಿ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ವ ॥ 54 ॥

ಪುರಮಥನವಿಲೋಲಾಭಿಃ ಪಟುಲೀಲಾಭಿಃ ಕಟಾಕ್ಷಮಾಲಾಭಿಃ ।
ಶುಭಶೀಲಾಭಿಃ ಕುವಲಯನೀಲಾಭಿಃ ಪಶ್ಯ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 55 ॥

ಕರುಣಾರಸಾರ್ದ್ರನಯನೇ ಶರಣಾಗತಪಾಲನೈಕಕೃತದೀಕ್ಷೇ ।
ಪ್ರಗುಣಾಭರಣೇ ಪಾಲಯ ದೀನಂ ಮಾಂ ದೇವಿ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 56 ॥

ನರಜನ್ಮೈವ ವರಂ ತ್ವದ್ಭಜನಂ ಯೇನ ಕ್ರಿಯೇತ ಚೇದಸ್ಮಾತ್ ।
ಕಿಮವರಮೇವಂ ನೋ ಚೇದತಸ್ತದೇವಾಸ್ತು ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 57 ॥

ಯದ್ದುರ್ಲಭಂ ಸುರೈರಪಿ ತನ್ನರಜನ್ಮಾದಿಶೋ ನಮಾಮ್ಯೇತತ್ ।
ಸಾರ್ಥಯ ದಾನಾದ್ಭಕ್ತೇರ್ವ್ಯರ್ಥಯ ಮಾನ್ಯೇನ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 58 ॥

ಜೀವತಿ ಪಂಚಭಿರೇಭಿರ್ನ ವಿನಾಽಸ್ತ್ಯೇಭಿರ್ಜನಸ್ತನುಂ ಭಜತೇ ।
ತದಪಿ ತದಾಸೀನಾಂ ತ್ವಾಂ ದರಮಪಿ ನೋ ವೇತ್ತಿ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 59 ॥

ಯತ್ಪ್ರೇಮದ್ವಿಪವದನೇ ಷಡ್ವದನೇ ವಾ ಕುರುಷ್ವ ತನ್ಮಯಿ ತೇ ।
ಜಾತ್ವಪಿ ಮಾ ಭೂದ್ಭೇದಃ ಸ್ತೋಕೇಷ್ವಸ್ಮಾಸು ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 60 ॥

ಶಮ್ಬರರುಹರುಚಿವದನೇ ಶಮ್ಬರರಿಪುಜೀವಿಕೇ ಹಿಮಾದ್ರಿಸುತೇ ।
ಅಮ್ಬರಮಧ್ಯೇ ಬಮ್ಬರಡಮ್ಬರಚಿಕುರೇಽವ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 61 ॥

ಮನ್ಮಾನಸಪಾಠೀನಂ ಕಲಿಪುಲಿನೇ ಕ್ರೋಧಭಾನುಸನ್ತಪ್ತೇ ।
ಸಿಂಚ ಪರಿತೋ ಭ್ರಮನ್ತಂ ಕೃಪೋರ್ಮಿಭಿರ್ದೇವಿ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 62 ॥

ಯಮಿನಃ ಕ್ವ ವೇದ ಮುಕುಟಾನ್ಯಪಿ ಭವತೀಂ ಭಾವಯನ್ತಿ ವಾ ನೋ ವಾ ।
ಯದ್ಯೇವಂ ಮಮ ಹೃದಯಂ ವೇತ್ತು ಕಥಂ ಬ್ರೂಹಿ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 63 ॥

ಕ್ಲಿಶ್ಯತ್ಯಯಂ ಜನೋ ಬತ ಜನನಾದ್ಯೈರಿತ್ಯಹಂ ಶ್ರಿತೋ ಭವತೀಮ್ ।
ತತ್ರಾಪ್ಯೇವಂ ಯದಿ ವದ ತವ ಕಿಂ ಮಹಿಮಾಽತ್ರ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 64 ॥

ವೃಜಿನಾನಿ ಸನ್ತು ಕಿಮತಸ್ತೇಷಾಂ ಧೂತ್ಯೈ ನ ಕಿಂ ಭವೇದ್ವದ ತೇ ।
ಸ್ಮರಣಂ ದೃಷದುತ್ಕ್ಷೇಪಣಮಿವ ಕಾಕಗಣಸ್ಯ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 65 ॥

ಪ್ರಸರತಿ ತವ ಪ್ರಸಾದೇ ಕಿಮಲಭ್ಯಂ ವ್ಯತ್ಯಯೇ ತು ಕಿಂ ಲಭ್ಯಮ್ ।
ಲಭ್ಯಮಲಭ್ಯಂ ಕಿಂ ನಸ್ತೇನ ವಿನಾ ದೇವಿ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 66 ॥

ಕಿಂ ಚಿನ್ತಯಾಮಿ ಸಂವಿಚ್ಛರದುದಯಂ ತ್ವತ್ಪದಚ್ಛಲಂ ಕತಕಮ್ ।
ಘೃಷ್ಟಂ ಯದಿ ಪ್ರಸೀದೇದ್ಧೃದಯಜಲಂ ಮೇಽದ್ಯ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 67 ॥

ವಿಭಜತು ತವ ಪದಯುಗಲೀ ಹಂಸೀಯೋಗೀನ್ದ್ರಮಾನಸೈಕಚರೀ ।
ಸಂವಿದಸಂವಿತ್ಪಯಸೀ ಮಿಲಿತೇ ಹೃದಿ ಮೇಽದ್ಯ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 68 ॥

ಕಿಯದಾಯುಸ್ತತ್ರಾರ್ಧಂ ಸ್ವಪ್ನೇ ನ ಹೃತಂ ಕಿಯಚ್ಚ ಬಾಲ್ಯಾದ್ಯೈಃ ।
ಕಿಯದಸ್ತಿ ಕೇನ ಭಜನಂ ತೃಪ್ತಿಸ್ತವ ಕೇನ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 69 ॥

ವೇದ್ಮಿ ನ ಧರ್ಮಮಧರ್ಮಂ ಕಾಯಕ್ಲೇಶೋಽಸ್ತ್ಯದೋ ವಿಚಾರಫಲಮ್ ।
ಜಾನಾಮ್ಯೇಕಂ ಭಜನಂ ತವ ಶುಭದಂ ಹೀತಿ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 70 ॥

ಸ್ನಿಹ್ಯತಿ ಭೋಗೇ ದ್ರುಹ್ಯತಿ ಯೋಗಾಯೇದಂ ವೃಥಾಽದ್ಯ ಮುಹ್ಯತಿ ಮೇ ।
ಹೃದಯಂ ಕಿಮು ಸ್ವತೋ ವಾ ಪರತೋ ವಾ ವೇತ್ತಿ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 71 ॥

ನ ಬಿಭೀಮೋ ಭವಜಲಧೇರ್ದರಮಪಿ ದನುಜಾರಿಸೋದರಿ ಶಿವೇ ತೇ ।
ಆಸ್ತೇ ಕಟಾಕ್ಷವೀಕ್ಷಾತರಣಿರ್ನನು ದೇವಿ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 72 ॥

ಚಿನ್ತಾಮಣೌ ಕರಸ್ಥೇಽಪ್ಯಟನಂ ವೀಥೀಷು ಕಿಂ ಬ್ರುವೇ ಮಾತಃ ।
ವದ ಕಿಂ ಮೇ ತ್ವಯಿ ಸತ್ಯಾಮನ್ಯಾಶ್ರಯಣೇ ನ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 73 ॥

ನರವರ್ಣನೇನ ರಸನಾ ಪರವನಿತಾವೀಕ್ಷಣೇನ ನೇತ್ರಮಪಿ ।
ಕ್ರೌರ್ಯೇಣ ಮನೋಽಪಿ ಹತಂ ಭಾವ್ಯಂ ತು ನ ವೇದ್ಮಿ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 74 ॥

ತ್ರಾಸಿತಸುರಪತಿತಪ್ತಂ ತಪ್ತಂ ಕಿಂ ಧರ್ಮಮೇವ ವಾ ಕೢಪ್ತಮ್ ।
ಕಿಮಪಿ ನ ಸಂಚಿತಮಮಿತಂ ವೃಜಿನಮಯೇ ಕಿಂ ತು ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 75 ॥

ಪಾಪೀತ್ಯುಪೇಕ್ಷಸೇ ಚೇತ್ಪಾತುಂ ಕಾಽನ್ಯಾ ಭವೇದ್ವಿನಾ ಭವತೀಮ್ ।
ಕಿಮಿದಂ ನ ವೇದ್ಮಿ ಸೋಽಯಂ ಬಕಮನ್ತ್ರಃ ಕಸ್ಯ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 76 ॥

ವಂಚಯಿತುಂ ವೃಜಿನಾದ್ಯೈರ್ಮುಗ್ಧಾನ್ಭವತೀಂ ವಿನೇತರಾನ್ನೇಕ್ಷೇ ।
ಕಿಮತಃ ಪರಂ ಕರಿಷ್ಯಸಿ ವಿದಿತಮಿದಂ ಮೇಽದ್ಯ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 77 ॥

ವಂಚಯಸಿ ಮಾಂ ರುದನ್ತಂ ಬಾಲಮಿವ ಫಲೇನ ಮಾಂ ಧನಾಢ್ಯೇನ ।
ಮಾಸ್ತು ಕದಾಪಿ ಮಮೇದಂ ಕೈವಲ್ಯಂ ದೇಹಿ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 78 ॥

ತ್ರಯ್ಯಾ ಕಿಂ ಮೇಽದ್ಯ ಗುಣೇ ತವ ವಿದಿತೇ ಯೋ ಯತಸ್ತು ಸಮ್ಭವತಿ ।
ಆಸ್ತಾಂ ಮೌಕ್ತಿಕಲಾಭೇ ಸತಿ ಶುಕ್ತ್ಯಾ ಕಿಂ ನು ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 79 ॥

ಅದ್ಭುತಮಿದಂ ಸಕೃದ್ಯೇನ ಜ್ಞಾತಾ ವಾ ಶ್ರಿಯೋ ದಿಶಸ್ಯೇಭ್ಯಃ ।
ಯೇ ಖಲು ಭಕ್ತಾಸ್ತೇಭ್ಯಃ ಕೈವಲ್ಯಂ ದಿಶಸಿ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 80 ॥

ಸುರನೈಚಿಕೀವ ವಿಬುಧಾನ್ಕಾದಮ್ಬಿನಿಕೇವ ನೀಲಕಂಠಮಪಿ ।
ಪ್ರೀಣಯಸಿ ಮಾನಸಂ ಮೇ ಶೋಭಯ ಹಂಸೀವ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 81 ॥

ಕರ್ತುಂ ಮನಃಪ್ರಸಾದಂ ತವ ಮಯಿ ಚೇತ್ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೃಜಿನಮ್ ।
ಜಲಜವಿಕಾಸೇ ಭಾನೋಃ ಪರಿಪನ್ಥಿತಮೋ ನು ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 82 ॥

ತವ ತು ಕರುಣಾ ಸ್ರವನ್ತ್ಯಾಂ ಪ್ರವಹನ್ತ್ಯಾಂ ಸ್ತೋಕತಾ ಗತೇತಿ ಮಯಾ ।
ಲುಠತಿ ಸ್ಫುಟತಿ ಮನೋ ಮೇ ನೇದಂ ಜಾನಾಸಿ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 83 ॥

ಶೋಧಯಿತುಮುದಾಸೀನಾ ಯದಿ ಮಾಂ ಪಾತ್ರಂ ಕಿಮಸ್ಯ ಪಶ್ಯಾಹಮ್ ।
ಮಾದೃಶಿ ಕಾ ವಾ ವಾರ್ತಾ ದಾಸಜನೇ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 84 ॥

ಅಭಜಮನನ್ಯಗತಿಸ್ತ್ವಾಂ ಕಿಂ ಕುರ್ಯಾಸ್ತ್ವಂ ನ ವೇದ್ಮ್ಯತಃಪ್ರಭೃತಿ ।
ಅವನೇ ವಾಽನವನೇ ವಾ ನ ವಿಚಾರೋ ಮೇಽಸ್ತಿ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 85 ॥

ಕಿಂ ವರ್ತತೇ ಮಮಾಸ್ಮಾನ್ನಿಖಿಲಜಗನ್ಮಸ್ತಲಾಲಿತಂ ಭಾಗ್ಯಮ್ ।
ಯಮಿಹೃದಯಪದ್ಮಹಂಸೀಂ ಯತ್ತ್ವಾಂ ಸೇವೇಽದ್ಯ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 86 ॥

ಕರ್ತುಂ ಜಗನ್ತಿ ವಿಧಿವದ್ಭರ್ತುಂ ಹರಿವದ್ಗಿರೀಶವದ್ಧರ್ತುಮ್ ।
ಲೀಲಾವತೀ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತೀಯಸೇ ದೇವಿ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 87 ॥

ಕೇಚಿದ್ವಿದನ್ತಿ ಭವತೀಂ ಕೇಚಿನ್ನ ವಿದನ್ತಿ ದೇವಿ ಸರ್ವಮಿದಮ್ ।
ತ್ವತ್ಕೃತ್ಯಂ ವದ ಸತ್ಯಂ ಕಿಂ ಲಬ್ಧಂ ತೇನ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 88 ॥

ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಕುಕ್ಷಿಪೂರ್ತ್ಯೈ ಸ್ಫೂರ್ತ್ಯೈ ನಿಗಮಾಶ್ಚ ಕರ್ಮಣಾ ಕಿಂ ತೈಃ ।
ಕಿಂ ತವ ತತ್ತ್ವಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಯೈಸ್ತ್ವತ್ಕೃಪಯೈವ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 89 ॥

ಕಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇ ಪುನಃ ಪುನರವನೇ ಭವತೀಂ ವಿನಾ ವಿಚಾರಃ ಸ್ಯಾತ್ ।
ಕಸ್ಯಾಃ ಕ ಇತಿ ವಿದನ್ನಪಿ ದೂಯೇ ಮೋಹೇನ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 90 ॥

ವಿದುಷಸ್ತ್ವಾಂ ಶರಣಂ ಮೇ ಶಾಸ್ತ್ರಶ್ರಮಲೇಶವಾರ್ತಯಾಪಿ ಕೃತಮ್ ।
ಕರಜುಷಿ ನವನೀತೇ ಕಿಂ ದುಗ್ಧವಿಚಾರೇಣ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 91 ॥

ಪ್ರಣವೋಪನಿಷನ್ನಿಗಮಾಗಮಯೋಗಿಮನಃಸ್ವಿವಾತಿತುಂಗೇಷು ।
ಭಾಹಿ ಪ್ರಭೇವ ತರಣೇರ್ಮಮ ಹೃದಿ ನಿಮ್ನೇಽಪಿ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 92 ॥

ಸ್ಫುಟಿತಾರುಣಮಣಿಶೋಭಂ ತ್ರುಟಿತಾಭಿನವಪ್ರವಾಲಮೃದುಲತ್ವಮ್ ।
ಶ್ರುತಿಶಿಖರಶೇಖರಂ ತೇ ಚರಣಾಬ್ಜಂ ಸ್ತೌಮಿ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 93 ॥

ತವ ಚರಣಾಮ್ಬುಜಭಜನಾದಮೃತರಸಸ್ಯನ್ದಿನಃ ಕದಾಪ್ಯನ್ಯತ್ ।
ಸ್ವಪ್ನೇಽಪಿ ಕಿಂಚಿದಪಿ ಮೇ ಮಾ ಸ್ಮ ಭವೇದ್ದೇವಿ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 94 ॥

ವಿಸ್ಮಾಪನಂ ಪುರಾರೇರಸ್ಮಾದೃಗ್ಜೀವಿಕಾಂ ಪರಾತ್ಪರಮಮ್ ।
ಸುಷಮಾಮಯಂ ಸ್ವರೂಪಂ ಸದಾ ನಿಷೇವೇಯ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 95 ॥

ಮಂಗಲಮಸ್ತ್ವಿತಿ ಪಿಷ್ಟಂ ಪಿನಷ್ಟಿ ಗೀಃ ಸರ್ವಮಂಗಲಾಯಾಸ್ತೇ ।
ವಶಿತಜಯಾಯಾಶ್ಚ ತಥಾ ಜಯೇತಿ ವಾದೋಽಪಿ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 96 ॥

ಆಶಾಸಿತುರ್ವಿಭೂತ್ಯೈ ಭವತಿ ಭವತ್ಯೈ ಹಿ ಮಂಗಲಾಶಾಸ್ತಿಃ ।
ಸ್ವಾಮಿಸಮೃದ್ಧ್ಯಾಶಂಸಾ ಭೃತ್ಯೋನ್ನತ್ಯೈ ಹಿ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 97 ॥

ನಿಗಮೈರಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯಂ ಕ್ವ ವೈಭವಂ ತೇಽಲ್ಪಧೀಃ ಕ್ವ ಚಾಹಮಿತಿ ।
ತೂಷ್ಣೀಕಂ ಮಾಂ ಭಕ್ತಿಸ್ತವ ಮುಖರಯತಿ ಸ್ಮ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 98 ॥

ಅನುಕಮ್ಪಾಪರವಶಿತಂ ಕಮ್ಪಾತಟಸೀಮ್ನಿ ಕಲ್ಪಿತಾವಸಥಮ್ ।
ಉಪನಿಷದಾಂ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ತವ ರೂಪಂ ಸ್ತೌಮಿ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 99 ॥

ಜಯ ಧರಣೀಧರತನಯೇ ಜಯ ವೇಣುವನಾಧಿರಾಟ್ಪ್ರಿಯೇ ದೇವಿ ।
ಜಯ ಜಮ್ಭಭೇದಿವಿನುತೇ ಜಯ ಜಗತಾಮಮ್ಬ ಕನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 100 ॥

ಗುಣಮಂಜರಿಪಿಂಜರಿತಂ ಸುನ್ದರರಚಿತಂ ವಿಭೂಷಣಂ ಸುದೃಶಾಮ್ ।
ಗೀತಿಶತಕಂ ಭವತ್ಯಾಃ ಕ್ಷಯತು ಕಟಾಕ್ಷೇಣ ಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಮ್ಬ ॥ 101 ॥

ವಪ್ತಾ ಯಸ್ಯ ಮನೀಷಿಹಾರತರಲಃ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶೋ ಮಹಾನ್-
ಮಾತಾ ಯಸ್ಯ ಪುನಃ ಸರೋಜನಿಲಯಾ ಸಾಧ್ವೀಶಿರೋಭೂಷಣಮ್ ।
ಶ್ರೀವತ್ಸಾಭಿಜನಾಮೃತಾಮ್ಬುಧಿವಿಧುಃ ಸೋಽಯಂ ಕವಿಃ ಸುನ್ದರೋ
ದೇವ್ಯಾ ಗೀತಿಶತಂ ವ್ಯಧತ್ತ ಮಹಿತಂ ಶ್ರೀಕಾನ್ತಿಮತ್ಯಾ ಮುದೇ ॥ 102 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಸುನ್ದರಾಚಾರ್ಯಪ್ರಣೀತಂ ದೇವೀಗೀತಿಶತಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Devigitishatakam Lyrics in Kannada | Hindu Shataka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top