Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Devigitishatakam Lyrics in Malayalam | Hindu Shataka

Devigiti Shatakam Lyrics in Malayalam:

॥ ദേവീഗീതിശതകം ॥

ശ്രീഗണേശായ നമഃ ॥

കിം ദേവൈഃ കിം ജീവൈഃ കിം ഭാവൈസ്തേഽപി യേന ജീവന്തി ।
തവ ചരണം ശരണം മേ ദരഹണം ദേവി കാന്തിമത്യംബ ॥ 1 ॥

അരുണാംബുദനിഭകാന്തേ കരുണാരസപൂരപൂര്‍ണനേത്രാന്തേ ।
ശരണം ഭവ ശശിബിംബദ്യുതിമുഖി ജഗദംബ കാന്തിമത്യംബ ॥ 2 ॥

കലിഹരണം ഭവതരണം ശുഭഭരണം ജ്ഞാനസമ്പദാം കരണം ।
നതശരണം തവ ചരണം കരോതു മേ ദേവി കാന്തിമത്യംബ ॥ 3 ॥

അമിതാം സമതാം മമ താം തനു താം തനുതാം ഗതാം പദാബ്ജം തേ ।
കൃപയാ വിദിതോ വിഹിതോ യയാ തവാഹം ഹി കാന്തിമത്യംബ ॥ 4 ॥

മമ ചരിതം വിദിതം ചേദുദയേന്ന ദയാ കദാപി തേ സത്യം ।
തദപി വദാംയയി കുരു താം നിര്‍ഹേതുകമാശു കാന്തിമത്യംബ ॥ 5 ॥

ന ബുധത്വം ന വിധുത്വം ന വിധിത്വം നൌമി കിം തു ഭൃങ്ഗത്വം ।
അസകൃത്പ്രണംയ യാചേ ത്വച്ചരണാബ്ജസ്യ കാന്തിമത്യംബ ॥ 6 ॥

അഭജമഹം കിം സാരേ കംസാരേ വീപദേഽപി സംസാരേ ।
രുചിമത്താം ശുചിമത്താമഹഹ ത്വം പാഹി കാന്തിമത്യംബ ॥ 7 ॥

മാമസകൃദപ്രസാദാദ്ദുഷ്കൃതകാരീതി മാഽവമന്യസ്വ ।
സ്മര കിം ന മയാ സുകൃതം വര്‍ധിതമിദമദ്യ കാന്തിമത്യംബ ॥ 8 ॥

കരുണാവിഷയം യദി മാം ന തനോഷി യഥാ തഥാപി വര്‍തേഽഹം ।
ഭവതി കൃപാലുത്വം തേ സീദാമി മൃഷേതി കാന്തിമത്യംബ ॥ 9 ॥

അതുലിതഭവാനുരാഗിണി ദുര്‍വര്‍ണാചലവിഹാരിണി മയി ത്വം ।
സമതേര്‍ഷ്യയാ പ്രസാദം ന വിധത്സേ കിം നു കാന്തിമത്യംബ ॥ 10 ॥

ദ്യാം ഗാം വാഭ്യപതം യദി ജീവാതുസ്ത്വാമൃതേഽന്തതഃ കോ മേ ।
ഹിത്വാ പയോദപങ്ക്തിം സ്തോകസ്യ ഗതിഃ ക്വ കാന്തിമത്യംബ ॥ 11 ॥

കം വാ കടാക്ഷലക്ഷ്യം ന കരോഷ്യേവം മയി ത്വമാസീഃ കിം ।
കിം ത്വാമുപാലഭേഽഹം വിധിര്‍ഗരീയാന്‍ ഹി കാന്തിമത്യംബ ॥ 12 ॥

തനുജേ ജനനീ ജനയത്യഹിതേഽപി പ്രേമ ഹീതി തന്‍മിഥ്യാ ।
യദുപേക്ഷസേ ത്രിലോകീം മാതര്‍മാം ദേവി കാന്തിമത്യംബ ॥ 13 ॥

നിന്ദാമി സാധുവര്‍ഗം സ്തൌമി പുനഃ ക്ഷീണഷഡ്ഗസംസര്‍ഗം ।
വന്ദേ കിം തേ ചരണേ കിം സ്യാത്പ്രീതിസ്തു കാന്തിമത്യംബ ॥ 14 ॥

ഗീര്‍വാണവൃന്ദജിഹ്വാരസായനസ്വീയമാനനീയഗുണേ ।
നിഗമാന്തപഞ്ജരാന്തരമരാലികേ പാഹി കാന്തിമത്യംബ ॥ 15 ॥

ത്രിനയനകാന്തേ ശാന്തേ താന്തേ സ്വാന്തേ മമാസ്തു വദ ദാന്തേ ।
കൃപയാ മുനിജനചിന്തിതചരണേ നിവസാദ്യ കാന്തിമത്യംബ ॥ 16 ॥

ധുതകദനേ കൃതമദനേ ഭൃശമദനേ യോഗിശര്‍വഭക്താനാം ।
മണിസദനേ ശുഭരദനേ ശശിവദനേ പാഹി കാന്തിമത്യംബ ॥ 17 ॥

ഗിരിതനുജേ ഹതദനുജേ വരമനുജേദ്ധാഭിധേ ച ഹര്യനുജേ ।
ഗുഹതനുജേഽവിതമനുജേ കുരു കരുണാം ദേവി കാന്തിമത്യംബ ॥ 18 ॥

ഗജഗമനേ രിപുദമനേ ഹരകമനേ കൢപ്തപാപകൃച്ഛമനേ ।
കലിജനനേ മയി ദയയാ പ്രസീദ ഹേ ദേവി കാന്തിമത്യംബ ॥ 19 ॥

യന്‍മാനസേ പദാബ്ജം തവ സംവിദ്ഭാസ്വദാഭയാഽഽഭാതി ।
തത്പാദദാസദാസകദാസത്വം നൌമി കാന്തിമത്യംബ ॥ 20 ॥

ദുഷ്കരദുഷ്കൃതരാശേര്‍ന ബിഭേമി ശിവേ യദി പ്രസാദസ്തേ ।
ദലനേ ദൃഷദാം ടങ്കഃ കല്‍പേത ന കിം നു കാന്തിമത്യംബ ॥ 21 ॥

കോമലദേഹം കിമപി ശ്യാമലശോഭം ശരന്‍മൃഗാങ്കമുഖം ।
രൂപം തവ ഹൃദയേ മമ ദീപശ്രിയമേതു കാന്തിമത്യംബ ॥ 22 ॥

കിഞ്ചനവഞ്ചനദക്ഷം പഞ്ചശരാരേഃ പ്രപഞ്ചജീവാതും ।
ചഞ്ചലമഞ്ചലമക്ഷ്ണോരയി മയി കുരു ദേവി കാന്തിമത്യംബ ॥ 23 ॥

അഞ്ചതി യം ത്വദപാങ്ഗഃ കിഞ്ചിത്തസ്യൈവ കുംഭദാസത്വേ ।
അഹമഹമികയാ വിബുധാഃ കലഹം കലയന്തി കാന്തിമത്യംബ ॥ 24 ॥

കിമിദം വദാദ്ഭുതം തേ കസ്മിംശ്ചില്ലക്ഷിതേ കടാക്ഷേണ ।
ബൃംഹാദീനാം ഹൃദയം ദീനത്വം യാതി കാന്തിമത്യംബ ॥ 25 ॥

പ്രായോ രായോപചിതേ മായോപായോല്‍ബണാസുരക്ഷപണേ ।
ഗേയോ ജായോരുബലേ ശ്രേയോ ഭൂയോഽസ്തു കാന്തിമത്യംബ ॥ 26 ॥

കരണം ശരണം തവ ലസദലകം കുലകം ഗിരീശഭാഗ്യാനാം ।
സരലം വിരലം ജയതി സകരുണം തരുണാം ഹി കാന്തിമത്യംബ ॥ 27 ॥

ശങ്കരി നമാംസി വാണീ കിങ്കരി ദൈതേയരാഡ്ഭയങ്കരി തേ ।
കരവൈ മുരവൈര്യനുജേ പുരവൈര്യഭികേഽദ്യ കാന്തിമത്യംബ ॥ 28 ॥

തവ സേവാം ഭുവി കേ വാ നാകാങ്ക്ഷന്തേ ക്ഷമാഭൃതസ്തനയേ ।
ത്വമിവ ഭവേയുര്യദി തേ ഭജന്തി യേ യാം ഹി കാന്തിമത്യംബ ॥ 29 ॥

ഭവദവശിഖാഭിവീതം ശീതലയേര്‍മാം കടാക്ഷവിക്ഷേപൈഃ ।
കാദംബിനീവ സലിലൈഃ ശിഖണ്ഡിനം ദേവി കാന്തിമത്യംബ ॥ 30 ॥

ത്വദ്ഗുണപയഃകണം മേ നിപീയ മുക്തേരലങ്ക്രിയാം ഗിരതു ।
ചേതഃശുക്തിര്‍മുക്താം ഭക്തിമിഷാം ദേവി കാന്തിമത്യംബ ॥ 31 ॥
ഗുണഗണമഹാമണീനാമാഗമപാഥോധിജന്‍മഭാജാം തേ ।
ഗുണതാം കദാ നു ഭജതാം മമ ധിഷണാ ദേവി കാന്തിമത്യംബ ॥ 32 ॥

പാടീരചര്‍ചിതസ്തനി കോടീരകൃതക്ഷപാധിരാട്കലികേ ।
വീടീരസേന കവിതാധാടീം കുരു മേഽദ്യ കാന്തിമത്യംബ ॥ 33 ॥

തവ കരുണാം കിം ബ്രൂമസ്ത്വാമപ്യേഷാനവേക്ഷ്യ തൂഷ്ണീകാം ।
ഊരീകരോതി പാപിനമപി വിനതം ദേവി കാന്തിമത്യംബ ॥ 34 ॥

ഈശോഽപി വിനാ ഭവതീം ന ചലിതുമപി കിം പുനര്‍വയം ശക്താഃ ।
കിമുപേക്ഷസേ പ്രസീദ ക്ഷിതിധരകന്യേഽദ്യ കാന്തിമത്യംബ ॥ 35 ॥

മന്‍മാനസാംരശാഖീ പല്ലവിതഃ പുഷ്പിതോഽനുരാഗേണ ।
ഹര്‍ഷേണ ച പ്രസാദാല്ലഘു തവ ഫലിനോഽസ്തു കാന്തിമത്യംബ ॥ 36 ॥

ധ്യാനാംബരവസതേര്‍മമ മാനസമേഘസ്യ ദൈന്യവര്‍ഷസ്യ ।
പദയുഗലീ തവ ശമ്പാ ലക്ഷ്മീം വിദധാതു കാന്തിമത്യംബ ॥ 37 ॥

കലിതപനഭാനുതപ്തം ചിത്തചകോരം മമാതിശീതാഭിഃ ।
ജീവയ കടാക്ഷദംഭജ്യോത്സ്നാഭിര്‍ദേവി കാന്തിമത്യംബ ॥ 38 ॥

ജ്യോത്സ്നാസധ്രീചീഭിര്‍ദുഗ്ധശ്രീഭിഃ കടാക്ഷവീചീഭിഃ ।
ശീതലയാനീചീഭിഃ കൃപയാ മാം ദേവി കാന്തിമത്യംബ ॥ 39 ॥

രുഷ്ടാ ത്വമാഗസാ യദി തര്‍ജയ ദൃഷ്ട്യാപി നേക്ഷസേ യദി മാം ।
ബാല ഇവ ലോലചക്ഷുഃ കം ശരണം യാമി കാന്തിമത്യംബ ॥ 40 ॥

വിഭവഃ കേ കിം കര്‍തും പ്രഭവഃ കരുണാ ന ചേത്തവാന്തേഽപി ।
നോച്ഛ്വസിതും കൃതമേഭിസ്ത്വാമീശ്വരി നൌമി കാന്തിമത്യംവ ॥ 41 ॥

ജിത്വാ മദമുഖരിപുഗണമിത്വാ ത്വദ്ഭക്തഭാവസാംരാജ്യം ।
ഗത്വാ സുഖം ജനോഽയം വര്‍തേത കദാ നു കാന്തിമത്യംബ ॥ 42 ॥

അഖിലദിവിഷദാലംബേ പദയുഗ്മം ദേവി തേ സദാഽഽലംബേ ।
ജഗതാം ഗോമത്യംബ ക്ഷിതിധരകന്യേഽദ്യ കാന്തിമത്യംബ ॥ 43 ॥

അത്രൈവ കല്‍പവല്ലീചിന്താമണിരസ്തി കാമധേനുരപി ।
വേദ്മി ന കിം യദി ബുധതാ പുംസാ ലഭ്യേത കാന്തിമത്യംബ ॥ 44 ॥

നാഹം ഭജാമി ദൈവം മനസാപ്യന്യത്ത്വമേവ ദൈവം മേ ।
ന മൃഷാ ഭണാമി ശോധയ മാനസമാവിശ്യ കാന്തിമത്യംബ ॥ 45 ॥

ഖേദയസി മാം മൃഗം കിം മൃഗതൃഷ്ണേവ പ്രസീദ നൌമി ശിവേ ।
മോദയ കൃപയാ നോ ചേത്ക്വ നു യായാം ദേവി കാന്തിമത്യംബ ॥ 46 ॥

കാര്യം സ്വേന സ്വഹിതം കോ നാമ വദേദയം ജനോ വേത്തി ।
ത്വം വാ വദസി കിമസ്മാദ്ഗതിസ്ത്വമേവാസ്യ കാന്തിമത്യംബ ॥ 47 ॥

ധന്യോഽസ്തി കോ മദന്യോ ദിവി വാ ഭുവി വാ കരോഷി ചേത്കരുണാം ।
ഇദമപി വിശ്വം വിശ്വം മമ ഹസ്തേ കിം ച കാന്തിമത്യംബ ॥ 48 ॥

തരുണേന്ദുചൂഡജായേ ത്വാം മനുജാ യേ ഭജന്തി തേഷാം തേ ।
ഭൂതിഃ പദാബ്ജധൂലിര്‍ധൂലിര്‍ഭൂതിസ്തു കാന്തിമത്യംബ ॥ 49 ॥

ത്വാമത്ര സേവതേ യസ്ത്വത്സാരൂപ്യം സമേത്യ സോഽമുത്ര ।
ഹരകേല്യാം ത്വദസൂയാപാത്രതി ചിത്രാങ്ഗി കാന്തിമത്യംബ ॥ 50 ॥

ചിത്രീയതേ മനസ്ത്വാം ദൃഷ്ട്വാ ഭാഗ്യാവതാരമൂര്‍തിം മേ ।
കിഞ്ച സുധാബ്ധേര്ലഹരീവിഹാരിതാമേതി കാന്തിമത്യംബ ॥ 51 ॥

കിരതു ഭവതീ കടാക്ഷാഞ്ജലജസദൃക്ഷാന്‍ രസേന താദൃക്ഷാന്‍ ।
കൃതസുരരക്ഷാന്‍മോഹനദക്ഷാന്‍ഭീമസ്യ കാന്തിമത്യംബ ॥ 52 ॥

മാനസവാര്‍ധിനിലീനൌ രാഗദ്വേഷൌ പ്രവോധവേദമുഷൌ ।
മധുകൈടഭൌ തവേക്ഷണമീനോ മേ ഹരതു കാന്തിമത്യംബ ॥ 53 ॥

മഞ്ജുലഭാഷിണി വഞ്ജുലകുഡ്മലലലിതാലകേ ലസത്തിലകേ ।
പാലയ കുവലയനയനേ ബാലം മാം ദേവി കാന്തിമത്യംവ ॥ 54 ॥

പുരമഥനവിലോലാഭിഃ പടുലീലാഭിഃ കടാക്ഷമാലാഭിഃ ।
ശുഭശീലാഭിഃ കുവലയനീലാഭിഃ പശ്യ കാന്തിമത്യംബ ॥ 55 ॥

കരുണാരസാര്‍ദ്രനയനേ ശരണാഗതപാലനൈകകൃതദീക്ഷേ ।
പ്രഗുണാഭരണേ പാലയ ദീനം മാം ദേവി കാന്തിമത്യംബ ॥ 56 ॥

നരജന്‍മൈവ വരം ത്വദ്ഭജനം യേന ക്രിയേത ചേദസ്മാത് ।
കിമവരമേവം നോ ചേദതസ്തദേവാസ്തു കാന്തിമത്യംബ ॥ 57 ॥

യദ്ദുര്ലഭം സുരൈരപി തന്നരജന്‍മാദിശോ നമാംയേതത് ।
സാര്‍ഥയ ദാനാദ്ഭക്തേര്‍വ്യര്‍ഥയ മാന്യേന കാന്തിമത്യംബ ॥ 58 ॥

ജീവതി പഞ്ചഭിരേഭിര്‍ന വിനാഽസ്ത്യേഭിര്‍ജനസ്തനും ഭജതേ ।
തദപി തദാസീനാം ത്വാം ദരമപി നോ വേത്തി കാന്തിമത്യംബ ॥ 59 ॥

യത്പ്രേമദ്വിപവദനേ ഷഡ്വദനേ വാ കുരുഷ്വ തന്‍മയി തേ ।
ജാത്വപി മാ ഭൂദ്ഭേദഃ സ്തോകേഷ്വസ്മാസു കാന്തിമത്യംബ ॥ 60 ॥

ശംബരരുഹരുചിവദനേ ശംബരരിപുജീവികേ ഹിമാദ്രിസുതേ ।
അംബരമധ്യേ ബംബരഡംബരചികുരേഽവ കാന്തിമത്യംബ ॥ 61 ॥

മന്‍മാനസപാഠീനം കലിപുലിനേ ക്രോധഭാനുസന്തപ്തേ ।
സിഞ്ച പരിതോ ഭ്രമന്തം കൃപോര്‍മിഭിര്‍ദേവി കാന്തിമത്യംബ ॥ 62 ॥

യമിനഃ ക്വ വേദ മുകുടാന്യപി ഭവതീം ഭാവയന്തി വാ നോ വാ ।
യദ്യേവം മമ ഹൃദയം വേത്തു കഥം ബ്രൂഹി കാന്തിമത്യംബ ॥ 63 ॥

ക്ലിശ്യത്യയം ജനോ ബത ജനനാദ്യൈരിത്യഹം ശ്രിതോ ഭവതീം ।
തത്രാപ്യേവം യദി വദ തവ കിം മഹിമാഽത്ര കാന്തിമത്യംബ ॥ 64 ॥

വൃജിനാനി സന്തു കിമതസ്തേഷാം ധൂത്യൈ ന കിം ഭവേദ്വദ തേ ।
സ്മരണം ദൃഷദുത്ക്ഷേപണമിവ കാകഗണസ്യ കാന്തിമത്യംബ ॥ 65 ॥

പ്രസരതി തവ പ്രസാദേ കിമലഭ്യം വ്യത്യയേ തു കിം ലഭ്യം ।
ലഭ്യമലഭ്യം കിം നസ്തേന വിനാ ദേവി കാന്തിമത്യംബ ॥ 66 ॥

കിം ചിന്തയാമി സംവിച്ഛരദുദയം ത്വത്പദച്ഛലം കതകം ।
ഘൃഷ്ടം യദി പ്രസീദേദ്ധൃദയജലം മേഽദ്യ കാന്തിമത്യംബ ॥ 67 ॥

വിഭജതു തവ പദയുഗലീ ഹംസീയോഗീന്ദ്രമാനസൈകചരീ ।
സംവിദസംവിത്പയസീ മിലിതേ ഹൃദി മേഽദ്യ കാന്തിമത്യംബ ॥ 68 ॥

കിയദായുസ്തത്രാര്‍ധം സ്വപ്നേ ന ഹൃതം കിയച്ച ബാല്യാദ്യൈഃ ।
കിയദസ്തി കേന ഭജനം തൃപ്തിസ്തവ കേന കാന്തിമത്യംബ ॥ 69 ॥

വേദ്മി ന ധര്‍മമധര്‍മം കായക്ലേശോഽസ്ത്യദോ വിചാരഫലം ।
ജാനാംയേകം ഭജനം തവ ശുഭദം ഹീതി കാന്തിമത്യംബ ॥ 70 ॥

സ്നിഹ്യതി ഭോഗേ ദ്രുഹ്യതി യോഗായേദം വൃഥാഽദ്യ മുഹ്യതി മേ ।
ഹൃദയം കിമു സ്വതോ വാ പരതോ വാ വേത്തി കാന്തിമത്യംബ ॥ 71 ॥

ന ബിഭീമോ ഭവജലധേര്‍ദരമപി ദനുജാരിസോദരി ശിവേ തേ ।
ആസ്തേ കടാക്ഷവീക്ഷാതരണിര്‍നനു ദേവി കാന്തിമത്യംബ ॥ 72 ॥

ചിന്താമണൌ കരസ്ഥേഽപ്യടനം വീഥീഷു കിം ബ്രുവേ മാതഃ ।
വദ കിം മേ ത്വയി സത്യാമന്യാശ്രയണേ ന കാന്തിമത്യംബ ॥ 73 ॥

നരവര്‍ണനേന രസനാ പരവനിതാവീക്ഷണേന നേത്രമപി ।
ക്രൌര്യേണ മനോഽപി ഹതം ഭാവ്യം തു ന വേദ്മി കാന്തിമത്യംബ ॥ 74 ॥

ത്രാസിതസുരപതിതപ്തം തപ്തം കിം ധര്‍മമേവ വാ കൢപ്തം ।
കിമപി ന സഞ്ചിതമമിതം വൃജിനമയേ കിം തു കാന്തിമത്യംബ ॥ 75 ॥

പാപീത്യുപേക്ഷസേ ചേത്പാതും കാഽന്യാ ഭവേദ്വിനാ ഭവതീം ।
കിമിദം ന വേദ്മി സോഽയം ബകമന്ത്രഃ കസ്യ കാന്തിമത്യംബ ॥ 76 ॥

വഞ്ചയിതും വൃജിനാദ്യൈര്‍മുഗ്ധാന്‍ഭവതീം വിനേതരാന്നേക്ഷേ ।
കിമതഃ പരം കരിഷ്യസി വിദിതമിദം മേഽദ്യ കാന്തിമത്യംബ ॥ 77 ॥

വഞ്ചയസി മാം രുദന്തം ബാലമിവ ഫലേന മാം ധനാഢ്യേന ।
മാസ്തു കദാപി മമേദം കൈവല്യം ദേഹി കാന്തിമത്യംബ ॥ 78 ॥

ത്രയ്യാ കിം മേഽദ്യ ഗുണേ തവ വിദിതേ യോ യതസ്തു സംഭവതി ।
ആസ്താം മൌക്തികലാഭേ സതി ശുക്ത്യാ കിം നു കാന്തിമത്യംബ ॥ 79 ॥

അദ്ഭുതമിദം സകൃദ്യേന ജ്ഞാതാ വാ ശ്രിയോ ദിശസ്യേഭ്യഃ ।
യേ ഖലു ഭക്താസ്തേഭ്യഃ കൈവല്യം ദിശസി കാന്തിമത്യംബ ॥ 80 ॥

സുരനൈചികീവ വിബുധാന്‍കാദംബിനികേവ നീലകണ്ഠമപി ।
പ്രീണയസി മാനസം മേ ശോഭയ ഹംസീവ കാന്തിമത്യംബ ॥ 81 ॥

കര്‍തും മനഃപ്രസാദം തവ മയി ചേത്കിം കരിഷ്യതി വൃജിനം ।
ജലജവികാസേ ഭാനോഃ പരിപന്ഥിതമോ നു കാന്തിമത്യംബ ॥ 82 ॥

തവ തു കരുണാ സ്രവന്ത്യാം പ്രവഹന്ത്യാം സ്തോകതാ ഗതേതി മയാ ।
ലുഠതി സ്ഫുടതി മനോ മേ നേദം ജാനാസി കാന്തിമത്യംബ ॥ 83 ॥

ശോധയിതുമുദാസീനാ യദി മാം പാത്രം കിമസ്യ പശ്യാഹം ।
മാദൃശി കാ വാ വാര്‍താ ദാസജനേ കാന്തിമത്യംബ ॥ 84 ॥

അഭജമനന്യഗതിസ്ത്വാം കിം കുര്യാസ്ത്വം ന വേദ്ംയതഃപ്രഭൃതി ।
അവനേ വാഽനവനേ വാ ന വിചാരോ മേഽസ്തി കാന്തിമത്യംബ ॥ 85 ॥

കിം വര്‍തതേ മമാസ്മാന്നിഖിലജഗന്‍മസ്തലാലിതം ഭാഗ്യം ।
യമിഹൃദയപദ്മഹംസീം യത്ത്വാം സേവേഽദ്യ കാന്തിമത്യംബ ॥ 86 ॥

കര്‍തും ജഗന്തി വിധിവദ്ഭര്‍തും ഹരിവദ്ഗിരീശവദ്ധര്‍തും ।
ലീലാവതീ ത്വമേവ പ്രതീയസേ ദേവി കാന്തിമത്യംബ ॥ 87 ॥

കേചിദ്വിദന്തി ഭവതീം കേചിന്ന വിദന്തി ദേവി സര്‍വമിദം ।
ത്വത്കൃത്യം വദ സത്യം കിം ലബ്ധം തേന കാന്തിമത്യംബ ॥ 88 ॥

ശാസ്ത്രാണി കുക്ഷിപൂര്‍ത്യൈ സ്ഫൂര്‍ത്യൈ നിഗമാശ്ച കര്‍മണാ കിം തൈഃ ।
കിം തവ തത്ത്വം ജ്ഞേയം യൈസ്ത്വത്കൃപയൈവ കാന്തിമത്യംബ ॥ 89 ॥

കിം പ്രാര്‍ഥയേ പുനഃ പുനരവനേ ഭവതീം വിനാ വിചാരഃ സ്യാത് ।
കസ്യാഃ ക ഇതി വിദന്നപി ദൂയേ മോഹേന കാന്തിമത്യംബ ॥ 90 ॥

വിദുഷസ്ത്വാം ശരണം മേ ശാസ്ത്രശ്രമലേശവാര്‍തയാപി കൃതം ।
കരജുഷി നവനീതേ കിം ദുഗ്ധവിചാരേണ കാന്തിമത്യംബ ॥ 91 ॥

പ്രണവോപനിഷന്നിഗമാഗമയോഗിമനഃസ്വിവാതിതുങ്ഗേഷു ।
ഭാഹി പ്രഭേവ തരണേര്‍മമ ഹൃദി നിംനേഽപി കാന്തിമത്യംബ ॥ 92 ॥

സ്ഫുടിതാരുണമണിശോഭം ത്രുടിതാഭിനവപ്രവാലമൃദുലത്വം ।
ശ്രുതിശിഖരശേഖരം തേ ചരണാബ്ജം സ്തൌമി കാന്തിമത്യംബ ॥ 93 ॥

തവ ചരണാംബുജഭജനാദമൃതരസസ്യന്ദിനഃ കദാപ്യന്യത് ।
സ്വപ്നേഽപി കിഞ്ചിദപി മേ മാ സ്മ ഭവേദ്ദേവി കാന്തിമത്യംബ ॥ 94 ॥

വിസ്മാപനം പുരാരേരസ്മാദൃഗ്ജീവികാം പരാത്പരമം ।
സുഷമാമയം സ്വരൂപം സദാ നിഷേവേയ കാന്തിമത്യംബ ॥ 95 ॥

മങ്ഗലമസ്ത്വിതി പിഷ്ടം പിനഷ്ടി ഗീഃ സര്‍വമങ്ഗലായാസ്തേ ।
വശിതജയായാശ്ച തഥാ ജയേതി വാദോഽപി കാന്തിമത്യംബ ॥ 96 ॥

ആശാസിതുര്‍വിഭൂത്യൈ ഭവതി ഭവത്യൈ ഹി മങ്ഗലാശാസ്തിഃ ।
സ്വാമിസമൃദ്ധ്യാശംസാ ഭൃത്യോന്നത്യൈ ഹി കാന്തിമത്യംബ ॥ 97 ॥

നിഗമൈരപരിച്ഛേദ്യം ക്വ വൈഭവം തേഽല്‍പധീഃ ക്വ ചാഹമിതി ।
തൂഷ്ണീകം മാം ഭക്തിസ്തവ മുഖരയതി സ്മ കാന്തിമത്യംബ ॥ 98 ॥

അനുകമ്പാപരവശിതം കമ്പാതടസീംനി കല്‍പിതാവസഥം ।
ഉപനിഷദാം താത്പര്യം തവ രൂപം സ്തൌമി കാന്തിമത്യംബ ॥ 99 ॥

ജയ ധരണീധരതനയേ ജയ വേണുവനാധിരാട്പ്രിയേ ദേവി ।
ജയ ജംഭഭേദിവിനുതേ ജയ ജഗതാമംബ കന്തിമത്യംബ ॥ 100 ॥

ഗുണമഞ്ജരിപിഞ്ജരിതം സുന്ദരരചിതം വിഭൂഷണം സുദൃശാം ।
ഗീതിശതകം ഭവത്യാഃ ക്ഷയതു കടാക്ഷേണ കാന്തിമത്യംബ ॥ 101 ॥

വപ്താ യസ്യ മനീഷിഹാരതരലഃ ശ്രീവേങ്കടേശോ മഹാന്‍-
മാതാ യസ്യ പുനഃ സരോജനിലയാ സാധ്വീശിരോഭൂഷണം ।
ശ്രീവത്സാഭിജനാമൃതാംബുധിവിധുഃ സോഽയം കവിഃ സുന്ദരോ
ദേവ്യാ ഗീതിശതം വ്യധത്ത മഹിതം ശ്രീകാന്തിമത്യാ മുദേ ॥ 102 ॥

ഇതി ശ്രീസുന്ദരാചാര്യപ്രണീതം ദേവീഗീതിശതകം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Devigitishatakam Lyrics in Malayalam | Hindu Shataka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top