Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Information / Different Types of Poojas, Homams and Pooja Material

Different Types of Poojas, Homams and Pooja Material

6295 Views

List of necessary Pooja/puja materials for different homams.

1) Ganapathi Homam
2) Seemantham (Baby Shower)
3) Wedding (Vivaham)
4) Punyaha Vachanam and Nama Karanam
5) Anna Prasanam
6) Chowla Upanayanam / Thread Ceremony
7) Ugra Radha Shanti  / 59th Birthday
8) Shashti Purti (Shastabya Purti / Shashtiabdha Poorthi / 60th Birthday)
9) Vijaya Radha Shanti / 75th Birthday
10) Sata Abhishekam / Sathabhishekam  / 80th Birthday

Poojas - Homam

11) Purna Kanaka Abhishekham
12) Rudra Abhishekam
13) Navagraha Homam
14) Ayushya Homam / Mrityunjaya Homam
15) Chandi Homam
16) Sudharshana Homam
17) Sri Maha Lakshmi Homam Sri Suktha Homam
18) Durga Homam / Lakshmi Homam / Saraswati Homam
19) Bhagavaty Seva
20) Vaasthu Homam / Gruha Pravesham

21) Nakshatra Homam
22) Satya Narayana Vratham / Satya Narayana Puja
24) Ayyappa Puja
25) Bhima ratha Shanthi (70th Birthday)
26) Bhoomi Pooja
27) Kanakabhishekam
28) Laskshmi Kubera Pooja

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest