Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Dvatrimsat Ganapathi Dhyana Slokah Lyrics in Kannada

Dvatrimsat Ganapathi Dhyana Slokam in Kannada:

॥ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶದ್ಗಣಪತಿ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಾಃ ॥
೧. ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಣಪತಿಃ
ಕರಸ್ಥ ಕದಲೀಚೂತಪನಸೇಕ್ಷುಕಮೋದಕಮ್ |
ಬಾಲಸೂರ್ಯಮಿಮಂ ವಂದೇ ದೇವಂ ಬಾಲಗಣಾಧಿಪಮ್ || ೧ ||

೨. ಶ್ರೀ ತರುಣಗಣಪತಿಃ
ಪಾಶಾಂಕುಶಾಪೂಪಕಪಿತ್ಥಜಂಬೂ-
-ಸ್ವದಂತಶಾಲೀಕ್ಷುಮಪಿ ಸ್ವಹಸ್ತೈಃ |
ಧತ್ತೇ ಸದಾ ಯಸ್ತರುಣಾರುಣಾಭಃ
ಪಾಯಾತ್ ಸ ಯುಷ್ಮಾಂಸ್ತರುಣೋ ಗಣೇಶಃ || ೨ ||

೩. ಶ್ರೀ ಭಕ್ತಗಣಪತಿಃ
ನಾರಿಕೇಲಾಮ್ರಕದಲೀಗುಡಪಾಯಸಧಾರಿಣಮ್ |
ಶರಚ್ಚಂದ್ರಾಭವಪುಷಂ ಭಜೇ ಭಕ್ತಗಣಾಧಿಪಮ್ || ೩ ||

೪. ಶ್ರೀ ವೀರಗಣಪತಿಃ
ಬೇತಾಲಶಕ್ತಿಶರಕಾರ್ಮುಕಚಕ್ರಖಡ್ಗ-
-ಖಟ್ವಾಂಗಮುದ್ಗರಗದಾಂಕುಶನಾಗಪಾಶಾನ್ |
ಶೂಲಂ ಚ ಕುಂತಪರಶುಂ ಧ್ವಜಮುದ್ವಹಂತಂ
ವೀರಂ ಗಣೇಶಮರುಣಂ ಸತತಂ ಸ್ಮರಾಮಿ || ೪ ||

೫. ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿಗಣಪತಿಃ
ಆಲಿಂಗ್ಯ ದೇವೀಂ ಹರಿತಾಂಗಯಷ್ಟಿಂ
ಪರಸ್ಪರಾಶ್ಲಿಷ್ಟಕಟಿಪ್ರದೇಶಮ್ |
ಸಂಧ್ಯಾರುಣಂ ಪಾಶಸೃಣೀ ವಹನ್ತಂ
ಭಯಾಪಹಂ ಶಕ್ತಿಗಣೇಶಮೀಡೇ || ೫ ||

೬. ಶ್ರೀ ದ್ವಿಜಗಣಪತಿಃ
ಯಂ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ಷ ಗುಣದಂಡಕಮಂಡಲು ಶ್ರೀ-
-ವಿದ್ಯೋತಮಾನಕರಭೂಷಣಮಿಂದುವರ್ಣಮ್ |
ಸ್ತಂಬೇರಮಾನನಚತುಷ್ಟಯಶೋಭಮಾನಂ
ತ್ವಾಂ ಯಃ ಸ್ಮರೇತ್ ದ್ವಿಜಗಣಾಧಿಪತೇ ಸ ಧನ್ಯಃ || ೬ ||

೭. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಣಪತಿಃ
ಪಕ್ವಚೂತಫಲಪುಷ್ಪಮಂಜರೀ-
-ರಿಕ್ಷುದಂಡತಿಲಮೋದಕೈಃ ಸಹ |
ಉದ್ವಹನ್ ಪರಶುಮಸ್ತು ತೇ ನಮಃ
ಶ್ರೀಸಮೃದ್ಧಿಯುತ ಹೇಮಪಿಂಗಳಃ || ೭ ||

೮. ಶ್ರೀ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಗಣಪತಿಃ
ನೀಲಾಬ್ಜದಾಡಿಮೀವೀಣಾಶಾಲೀಗುಂಜಾಕ್ಷಸೂತ್ರಕಮ್ |
ದಧದುಚ್ಛಿಷ್ಟನಾಮಾಯಂ ಗಣೇಶಃ ಪಾತು ಮೇಚಕಃ || ೮ ||

೯. ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನಗಣಪತಿಃ
ಶಂಖೇಕ್ಷುಚಾಪಕುಸುಮೇಷುಕುಠಾರಪಾಶ-
-ಚಕ್ರಸ್ವದಂತಸೃಣಿಮಂಜರಿಕಾಶರೌಘೈಃ |
ಪಾಣಿಶ್ರಿತೈಃ ಪರಿಸಮೀಹಿತಭೂಷಣಶ್ರೀ-
-ರ್ವಿಘ್ನೇಶ್ವರೋ ವಿಜಯತೇ ತಪನೀಯಗೌರಃ || ೯ ||

೧೦. ಶ್ರೀ ಕ್ಷಿಪ್ರಗಣಪತಿಃ
ದಂತಕಲ್ಪಲತಾಪಾಶರತ್ನಕುಂಭಾಂಕುಶೋಜ್ಜ್ವಲಮ್ |
ಬಂಧೂಕಕಮನೀಯಾಭಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಕ್ಷಿಪ್ರಗಣಾಧಿಪಮ್ || ೧೦ ||

೧೧. ಶ್ರೀ ಹೇರಂಬಗಣಪತಿಃ
ಅಭಯವರದಹಸ್ತಃ ಪಾಶದಂತಾಕ್ಷಮಾಲಾ-
ಸೃಣಿಪರಶು ದಧಾನೋ ಮುದ್ಗರಂ ಮೋದಕಂ ಚ |
ಫಲಮಧಿಗತಸಿಂಹಃ ಪಂಚಮಾತಂಗವಕ್ತ್ರೋ
ಗಣಪತಿರತಿಗೌರಃ ಪಾತು ಹೇರಂಬನಾಮಾ || ೧೧ ||

೧೨. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣಪತಿಃ
ಬಿಭ್ರಾಣಃ ಶುಕಬೀಜಪೂರಕಮಿಲನ್ಮಾಣಿಕ್ಯಕುಂಭಾಕುಶಾನ್
ಪಾಶಂ ಕಲ್ಪಲತಾಂ ಚ ಖಡ್ಗವಿಲಸಜ್ಜ್ಯೋತಿಸ್ಸುಧಾನಿರ್ಝರಃ |
ಶ್ಯಾಮೇನಾತ್ತಸರೋರುಹೇಣ ಸಹಿತಂ ದೇವೀದ್ವಯಂ ಚಾಂತಿಕೇ
ಗೌರಾಂಗೋ ವರದಾನಹಸ್ತಸಹಿತೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶೋಽವತಾತ್ || ೧೨ ||

೧೩. ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿಃ
ಹಸ್ತೀಂದ್ರಾನನಮಿಂದುಚೂಡಮರುಣಚ್ಛಾಯಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ರಸಾ-
-ದಾಶ್ಲಿಷ್ಟಂ ಪ್ರಿಯಯಾ ಸಪದ್ಮಕರಯಾ ಸ್ವಾಂಕಸ್ಥಯಾ ಸಂತತಮ್ |
ಬೀಜಾಪೂರಗದೇಕ್ಷುಕಾರ್ಮುಕಲಸಚ್ಛಕ್ರಾಬ್ಜಪಾಶೋತ್ಪಲ-
ವ್ರೀಹ್ಯಗ್ರಸ್ವವಿಷಾಣರತ್ನಕಲಶಾನ್ ಹಸ್ತೈರ್ವಹಂತಂ ಭಜೇ || ೧೩ ||

೧೪. ಶ್ರೀ ವಿಜಯಗಣಪತಿಃ
ಪಾಶಾಂಕುಶಸ್ವದಂತಾಮ್ರಫಲವಾನಾಖುವಾಹನಃ |
ವಿಘ್ನಂ ನಿಹಂತು ನಃ ಸರ್ವಂ ರಕ್ತವರ್ಣೋ ವಿನಾಯಕಃ || ೧೪ ||

೧೫. ಶ್ರೀ ನೃತ್ತಗಣಪತಿಃ
ಪಾಶಾಂಕುಶಾಪೂಪಕುಠಾರದಂತ-
-ಚಂಚತ್ಕರಾಕ್ಲುಪ್ತವರಾಂಗುಲೀಕಮ್ |
ಪೀತಪ್ರಭಂ ಕಲ್ಪತರೋರಧಸ್ಥಂ
ಭಜಾಮಿ ನೃತ್ತೋಪಪದಂ ಗಣೇಶಮ್ || ೧೫ ||

೧೬. ಶ್ರೀ ಊರ್ಧ್ವಗಣಪತಿಃ
ಕಲ್ಹಾರಶಾಲಿಕಮಲೇಕ್ಷುಕಚಾಪಬಾಣ-
ದಂತಪ್ರರೋಹಕಗದೀ ಕನಕೋಜ್ಜ್ವಲಾಂಗಃ |
ಆಲಿಂಗನೋದ್ಯತಕರೋ ಹರಿತಾಂಗಯಷ್ಟ್ಯಾ
ದೇವ್ಯಾ ಕರೋತು ಶುಭಮೂರ್ಧ್ವಗಣಾಧಿಪೋ ಮೇ || ೧೬ ||

೧೭. ಶ್ರೀ ಏಕಾಕ್ಷರಗಣಪತಿಃ
ರಕ್ತೋ ರಕ್ತಾಂಗರಾಗಾಂಕುಶಕುಸುಮಯುತಸ್ತುಂದಿಲಶ್ಚಂದ್ರಮೌಳಿಃ
ನೇತ್ರೈರ್ಯುಕ್ತಸ್ತ್ರಿಭಿರ್ವಾಮನಕರಚರಣೋ ಬೀಜಪೂರಂ ದಧಾನಃ |
ಹಸ್ತಾಗ್ರಾಕ್ಲಪ್ತ ಪಾಶಾಂಕುಶರದವರದೋ ನಾಗವಕ್ತ್ರೋಽಹಿಭೂಷೋ
ದೇವಃ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥೋ ಭವತು ಸುಖಕರೋ ಭೂತಯೇ ವಿಘ್ನರಾಜಃ || ೧೭ ||

೧೮. ಶ್ರೀ ವರಗಣಪತಿಃ
ಸಿಂದೂರಾಭಮಿಭಾನನಂ ತ್ರಿನಯನಂ ಹಸ್ತೇ ಚ ಪಾಶಾಂಕುಶೌ
ಬಿಭ್ರಾಣಂ ಮಧುಮತ್ಕಪಾಲಮನಿಶಂ ಸಾಧ್ವಿಂದುಮೌಳಿಂ ಭಜೇ |
ಪುಷ್ಟ್ಯಾಶ್ಲಿಷ್ಟತನುಂ ಧ್ವಜಾಗ್ರಕರಯಾ ಪದ್ಮೋಲ್ಲಸದ್ಧಸ್ತಯಾ
ತದ್ಯೋನ್ಯಾಹಿತ ಪಾಣಿಮಾತ್ತವಸುಮತ್ಪಾತ್ರೋಲ್ಲಸತ್ಪುಷ್ಕರಮ್ || ೧೮ ||

೧೯. ಶ್ರೀ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರಗಣಪತಿಃ
ಗಜೇಂದ್ರವದನಂ ಸಾಕ್ಷಾಚ್ಚಲತ್ಕರ್ಣಸುಚಾಮರಂ
ಹೇಮವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಬಾಹುಂ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಂ ವರಮ್ |
ಸ್ವದಂತಂ ದಕ್ಷಿಣೇ ಹಸ್ತೇ ಸವ್ಯೇ ತ್ವಾಮ್ರಪಲಂ ತಥಾ
ಪುಷ್ಕರೇ ಮೋದಕಂ ಚೈವ ಧಾರಯಂತಮನುಸ್ಮರೇತ್ || ೧೯ ||

೨೦. ಶ್ರೀ ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದಗಣಪತಿಃ
ಧೃತಪಾಶಾಂಕುಶಕಲ್ಪಲತಾ ಸ್ವದಂತಶ್ಚ ಬೀಜಪೂರಯುತಃ
ಶಶಿಶಕಲಕಲಿತಮೌಳಿಸ್ತ್ರಿಲೋಚನೋಽರುಣಶ್ಚ ಗಜವದನಃ |
ಭಾಸುರಭೂಷಣದೀಪ್ತೋ ಬೃಹದುದರಃ ಪದ್ಮವಿಷ್ಟರೋಲ್ಲಸಿತಃ
ವಿಘ್ನಪಯೋಧರಪವನಃ ಕರಧೃತಕಮಲಃ ಸದಾಸ್ತು ಮೇ ಭೂತ್ಯೈ || ೨೦ ||

೨೧. ಶ್ರೀ ಹರಿದ್ರಾಗಣಪತಿಃ
ಹರಿದ್ರಾಭಂ ಚತುರ್ಬಾಹುಂ ಹರಿದ್ರಾವದನಂ ಪ್ರಭುಮ್
ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಂ ದೇವಂ ಮೋದಕಂ ದಂತಮೇವ ಚ |
ಭಕ್ತಾಭಯಪ್ರದಾತಾರಂ ವಂದೇ ವಿಘ್ನವಿನಾಶನಮ್ || ೨೧ ||

೨೨. ಶ್ರೀ ಏಕದಂತಗಣಪತಿಃ
ಲಂಬೋದರಂ ಶ್ಯಾಮತನುಂ ಗಣೇಶಂ
ಕುಠಾರಮಕ್ಷಸ್ರಜಮೂರ್ಧ್ವಗಾತ್ರಮ್ |
ಸಲಡ್ಡುಕಂ ದಂತಮಧಃ ಕರಾಭ್ಯಾಂ
ವಾಮೇತರಾಭ್ಯಾಂ ಚ ದಧಾನಮೀಡೇ || ೨೨ ||

೨೩. ಶ್ರೀ ಸೃಷ್ಟಿಗಣಪತಿಃ
ಪಾಶಾಂಕುಶಸ್ವದಂತಾಮ್ರಫಲವಾನಾಖುವಾಹನಃ |
ವಿಘ್ನಂ ನಿಹಂತು ನಃ ಶೋಣಃ ಸೃಷ್ಟಿದಕ್ಷೋ ವಿನಾಯಕಃ || ೨೩ ||

೨೪. ಶ್ರೀ ಉದ್ದಂಡಗಣಪತಿಃ
ಕಲ್ಹಾರಾಂಬುಜಬೀಜಪೂರಕಗದಾದಂತೇಕ್ಷುಚಾಪಂ ಸುಮಂ
ಬಿಭ್ರಾಣೋ ಮಣಿಕುಂಭಶಾಲಿಕಲಶಂ ಪಾಶಂ ಸೃಣಿಂ ಚಾಬ್ಜಕಮ್ |
ಗೌರಾಂಗ್ಯಾ ರುಚಿರಾರವಿಂದಕರಯಾ ದೇವ್ಯಾ ಸಮಾಲಿಂಗತಃ
ಶೋಣಾಂಗಃ ಶುಭಮಾತನೋತು ಭಜತಾಮುದ್ದಂಡವಿಘ್ನೇಶ್ವರಃ || ೨೪ ||

೨೫. ಶ್ರೀ ಋಣಮೋಚಕ ಗಣಪತಿಃ
ಪಾಶಾಂಕುಶೌ ದಂತಜಂಬು ದಧಾನಃ ಸ್ಫಾಟಿಕಪ್ರಭಃ |
ರಕ್ತಾಂಶುಕೋ ಗಣಪತಿರ್ಮುದೇ ಸ್ಯಾದೃಣಮೋಚಕಃ || ೨೫ ||

೨೬. ಶ್ರೀ ಢುಂಢಿಗಣಪತಿಃ
ಅಕ್ಷಮಾಲಾಂ ಕುಠಾರಂ ಚ ರತ್ನಪಾತ್ರಂ ಸ್ವದಂತಕಮ್ |
ಧತ್ತೇ ಕರೈರ್ವಿಘ್ನರಾಜೋ ಢುಂಢಿನಾಮಾ ಮುದೇಽಸ್ತು ನಃ || ೨೬ ||

೨೭. ಶ್ರೀ ದ್ವಿಮುಖಗಣಪತಿಃ
ಸ್ವದಂತಪಾಶಾಂಕುಶರತ್ನಪಾತ್ರಂ
ಕರೈರ್ದಧಾನೋ ಹರಿನೀಲಗಾತ್ರಃ |
ರಕ್ತಾಂಶುಕೋ ರತ್ನಕಿರೀಟಮಾಲೀ
ಭೂತ್ಯೈ ಸದಾ ಮೇ ದ್ವಿಮುಖೋ ಗಣೇಶಃ || ೨೭ ||

೨೮. ಶ್ರೀ ತ್ರಿಮುಖಗಣಪತಿಃ
ಶ್ರೀಮತ್ತೀಕ್ಷ್ಣಶಿಖಾಂಕುಶಾಕ್ಷವರದಾನ್ ದಕ್ಷೇ ದಧಾನಃ ಕರೈಃ
ಪಾಶಂ ಚಾಮೃತಪೂರ್ಣಕುಂಭಮಭಯಂ ವಾಮೇ ದಧಾನೋ ಮುದಾ |
ಪೀಠೇ ಸ್ವರ್ಣಮಯಾರವಿಂದವಿಲಸತ್ಸತ್ಕರ್ಣಿಕಾಭಾಸುರೇ
ಸ್ವಾಸೀನಸ್ತ್ರಿಮುಖಃ ಪಲಾಶರುಚಿರೋ ನಾಗಾನನಃ ಪಾತು ನಃ || ೨೮ ||

೨೯. ಶ್ರೀ ಸಿಂಹಗಣಪತಿಃ
ವೀಣಾಂ ಕಲ್ಪಲತಾಮರಿಂ ಚ ವರದಂ ದಕ್ಷೇ ವಿದತ್ತೇ ಕರೈ-
-ರ್ವಾಮೇ ತಾಮರಸಂ ಚ ರತ್ನಕಲಶಂ ಸನ್ಮಂಜರೀಂ ಚಾಭಯಮ್ |
ಶುಂಡಾದಂಡಲಸನ್ಮೃಗೇಂದ್ರವದನಃ ಶಂಖೇಂದುಗೌರಃ ಶುಭೋ
ದೀವ್ಯದ್ರತ್ನನಿಭಾಂಶುಕೋ ಗಣಪತಿಃ ಪಾಯಾದಪಾಯತ್ ಸ ನಃ || ೨೯ ||

೩೦. ಶ್ರೀ ಯೋಗಗಣಪತಿಃ
ಯೋಗಾರೂಢೋ ಯೋಗಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮೋ
ಬಾಲಾರ್ಕಾಭಶ್ಚೇಂದ್ರನೀಲಾಂಶುಕಾಢ್ಯಃ |
ಪಾಶೇಕ್ಷ್ವಕ್ಷಾನ್ ಯೋಗದಂಡಂ ದಧಾನೋ
ಪಾಯಾನ್ನಿತ್ಯಂ ಯೋಗವಿಘ್ನೇಶ್ವರೋ ನಃ || ೩೦ ||

೩೧. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಗಣಪತಿಃ
ತಪ್ತಕಾಂಚನಸಂಕಾಶಶ್ಚಾಷ್ಟಹಸ್ತೋ ಮಹತ್ತನುಃ
ದೀಪ್ತಾಂಕುಶಂ ಶರಂ ಚಾಕ್ಷಂ ದಂತು ದಕ್ಷೇ ವಹನ್ ಕರೈಃ |
ವಾಮೇ ಪಾಶಂ ಕಾರ್ಮುಕಂ ಚ ಲತಾಂ ಜಂಬು ದಧತ್ಕರೈಃ
ರಕ್ತಾಂಶುಕಃ ಸದಾ ಭೂಯಾದ್ದುರ್ಗಾಗಣಪತಿರ್ಮುದೇ || ೩೧ ||

೩೨. ಶ್ರೀ ಸಂಕಟಹರಗಣಪತಿಃ
ಬಾಲಾರ್ಕಾರುಣಕಾಂತಿರ್ವಾಮೇ ಬಾಲಾಂ ವಹನ್ನಂಕೇ
ಲಸದಿಂದೀವರಹಸ್ತಾಂ ಗೌರಾಂಗೀಂ ರತ್ನಶೋಭಾಢ್ಯಾಮ್ |
ದಕ್ಷೇಽಂಕುಶವರದಾನಂ ವಾಮೇ ಪಾಶಂ ಚ ಪಾಯಸಂ ಪಾತ್ರಂ
ನೀಲಾಂಶುಕಲಸಮಾನಃ ಪೀಠೇ ಪದ್ಮಾರುಣೇ ತಿಷ್ಠನ್ || ೩೨ ||
ಸಂಕಟಹರಣಃ ಪಾಯಾತ್ ಸಂಕಟಪೂಗಾದ್ಗಜಾನನೋ ನಿತ್ಯಮ್ |

——

ಶ್ರೀ ವಲ್ಲಭಗಣಪತಿ ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಬೀಜಾಪೂರ ಗದೇಕ್ಷುಕಾರ್ಮುಕಭುಜಾಚಕ್ರಾಬ್ಜ ಪಾಶೋತ್ಪಲ
ವ್ರೀಹ್ಯಗ್ರಸ್ವವಿಷಾಣ ರತ್ನಕಲಶ ಪ್ರೋದ್ಯತ್ಕರಾಂಭೋರುಹಃ |
ಧ್ಯೇಯೋ ವಲ್ಲಭಯಾ ಚ ಪದ್ಮಕರಯಾಶ್ಲಿಷ್ಟೋ ಜ್ವಲದ್ಭೂಷಯಾ
ವಿಶ್ವೋತ್ಪತ್ತಿವಿನಾಶಸಂಸ್ಥಿತಿಕರೋ ವಿಘ್ನೋ ವಿಶಿಷ್ಟಾರ್ಥದಃ ||

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿದೇವೀ ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಪೀತವರ್ಣಾಂ ದ್ವಿನೇತ್ರಾಂ ತಾಮೇಕವಕ್ತ್ರಾಂಬುಜದ್ವಯಾಂ
ನವರತ್ನಕಿರೀಟಾಂ ಚ ಪೀತಾಂಬರಸುಧಾರಿಣೀಮ್ |
ವಾಮಹಸ್ತೇ ಮಹಾಪದ್ಮಂ ದಕ್ಷೇ ಲಂಬಕರಾನ್ವಿತಾಂ
ಜಾಜೀಚಂಪಕಮಾಲಾಂ ಚ ತ್ರಿಭಂಗೀಂ ಲಲಿತಾಂಗಿಕಾಮ್ ||
ಗಣೇಶದಕ್ಷಿಣೇ ಭಾಗೇ ಗುರುಃ ಸಿದ್ಧಿಂ ತು ಭಾವಯೇತ್ ||

ಶ್ರೀ ಬುದ್ಧಿದೇವೀ ಧ್ಯಾನಮ್ –
ದ್ವಿಹಸ್ತಾಂ ಚ ದ್ವಿನೇತ್ರಾಂ ತಾಮೇಕವಕ್ತ್ರಾಂ ತ್ರಿಭಂಗಿಕಾಂ
ಮುಕ್ತಾಮಣಿಕಿರೀಟಾಂ ಚ ದಕ್ಷೇ ಹಸ್ತೇ ಮಹೋತ್ಪಲಮ್ |
ವಾಮೇ ಪ್ರಲಂಬಹಸ್ತಾಂ ಚ ದಿವ್ಯಾಂಬರಸುಧಾರಿಣೀಂ
ಶ್ಯಾಮವರ್ಣನಿಭಾಂ ಭಾಸ್ವತ್ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಾಮ್ ||
ಪಾರಿಜಾತೋತ್ಪಲಾಮಾಲ್ಯಾಂ ಗಣೇಶೋ ವಾಮಪಾರ್ಶ್ವಕೇ
ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಬುದ್ಧಿಂ ಸುರೂಪಾಂ ಸಮರ್ಚಯೇದ್ದೇಶಿಕೋತ್ತಮಃ ||

Also Read:

Dvatrimsat Ganapathi Dhyana Slokah Lyrics in English | Sanskrit | Kannada | Telugu | Tamil

Dvatrimsat Ganapathi Dhyana Slokah Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top