Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Gakara Sri Ganapathi Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Gakara Sri Ganapathi Sahasranama Stotram in Kannada:

॥ ಗಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಗಣಪತಿಗಕಾರಾದಿಸಹಸ್ರನಾಮಮಾಲಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ದುರ್ವಾಸಾ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಶ್ರೀಗಣಪತಿರ್ದೇವತಾ ಗಂ ಬೀಜಂ ಸ್ವಾಹಾ ಶಕ್ತಿಃ ಗ್ಲೌಂ ಕೀಲಕಂ ಮಮ ಸಕಲಾಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ನ್ಯಾಸಃ |
ಓಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಶ್ರೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಹ್ರೀಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಕ್ರೀಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಗ್ಲೌಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಗಂ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಓಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಶ್ರೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಹ್ರೀಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಕ್ರೀಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಗ್ಲೌಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಗಂ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ |

ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಓಂಕಾರ ಸನ್ನಿಭಮಿಭಾನನಮಿಂದುಭಾಲಮ್
ಮುಕ್ತಾಗ್ರಬಿಂದುಮಮಲದ್ಯುತಿಮೇಕದಂತಮ್ |
ಲಂಬೋದರಂ ಕಲಚತುರ್ಭುಜಮಾದಿದೇವಂ
ಧ್ಯಾಯೇನ್ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಮತಿಸಿದ್ಧಿಕಾಂತಮ್ ||

ಧ್ಯಾಯೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಗಣೇಶಂ ಪರಮಗುಣಯುತಂ ಚಿತ್ತಸಂಸ್ಥಂ ತ್ರಿಣೇತ್ರಮ್
ಏಕಂ ದೇವಂ ತ್ವನೇಕಂ ಪರಮಸುಖಯುತಂ ದೇವದೇವಂ ಪ್ರಸನ್ನಮ್ |
ಶುಂಡಾದಂಡಾಢ್ಯಗಂಡೋದ್ಗಲಿತಮದಜಲೋಲ್ಲೋಲ ಮತ್ತಾಲಿಮಾಲಮ್
ಶ್ರೀಮಂತಂ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಸಕಲಸುಖಕರಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶಂ ನಮಾಮಿ |

ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |
ಓಂ ಗಣೇಶ್ವರೋ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಗಣಾರಾಧ್ಯೋ ಗಣಪ್ರಿಯಃ |
ಗಣನಾಥೋ ಗಣಸ್ವಾಮೀ ಗಣೇಶೋ ಗಣನಾಯಕಃ || ೧ ||

ಗಣಮೂರ್ತಿರ್ಗಣಪತಿರ್ಗಣತ್ರಾತಾ ಗಣಂಜಯಃ |
ಗಣಪೋಽಥ ಗಣಕ್ರೀಡೋ ಗಣದೇವೋ ಗಣಾಧಿಪಃ || ೨ ||

ಗಣಜ್ಯೇಷ್ಠೋ ಗಣಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಗಣಪ್ರೇಷ್ಠೋ ಗಣಾಧಿರಾಟ್ |
ಗಣರಾಡ್ಗಣಗೋಪ್ತಾಥ ಗಣಾಂಗೋ ಗಣದೈವತಮ್ || ೩ ||

ಗಣಬಂಧುರ್ಗಣಸುಹೃದ್ಗಣಾಧೀಶೋ ಗಣಪ್ರಥಃ |
ಗಣಪ್ರಿಯಸಖಃ ಶಶ್ವದ್ಗಣಪ್ರಿಯಸುಹೃತ್ತಥಾ || ೪ ||

ಗಣಪ್ರಿಯರತೋ ನಿತ್ಯಂ ಗಣಪ್ರೀತಿವಿವರ್ಧನಃ |
ಗಣಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ಗಣಕೇಲಿಪರಾಯಣಃ || ೫ ||

ಗಣಾಗ್ರಣೀರ್ಗಣೇಶಾನೋ ಗಣಗೀತೋ ಗಣೋಚ್ಛ್ರಯಃ |
ಗಣ್ಯೋ ಗಣಹಿತೋ ಗರ್ಜದ್ಗಣಸೇನೋ ಗಣೋದ್ಧತಃ || ೬ ||

ಗಣಭೀತಿಪ್ರಮಥನೋ ಗಣಭೀತ್ಯಪಹಾರಕಃ |
ಗಣನಾರ್ಹೋ ಗಣಪ್ರೌಢೋ ಗಣಭರ್ತಾ ಗಣಪ್ರಭುಃ || ೭ ||

ಗಣಸೇನೋ ಗಣಚರೋ ಗಣಪ್ರಜ್ಞೋ ಗಣೈಕರಾಟ್ |
ಗಣಾಗ್ರ್ಯೋ ಗಣನಾಮಾ ಚ ಗಣಪಾಲನತತ್ಪರಃ || ೮ ||

ಗಣಜಿದ್ಗಣಗರ್ಭಸ್ಥೋ ಗಣಪ್ರವಣಮಾನಸಃ |
ಗಣಗರ್ವಪರೀಹರ್ತಾ ಗಣೋ ಗಣನಮಸ್ಕೃತಃ || ೯ ||

ಗಣಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಯುಗಳೋ ಗಣರಕ್ಷಣಕೃತ್ಸದಾ |
ಗಣಧ್ಯಾತೋ ಗಣಗುರುರ್ಗಣಪ್ರಣಯತತ್ಪರಃ || ೧೦ ||

ಗಣಾಗಣಪರಿತ್ರಾತಾ ಗಣಾಧಿಹರಣೋದ್ಧುರಃ |
ಗಣಸೇತುರ್ಗಣನುತೋ ಗಣಕೇತುರ್ಗಣಾಗ್ರಗಃ || ೧೧ ||

ಗಣಹೇತುರ್ಗಣಗ್ರಾಹೀ ಗಣಾನುಗ್ರಹಕಾರಕಃ |
ಗಣಾಗಣಾನುಗ್ರಹಭೂರ್ಗಣಾಗಣವರಪ್ರದಃ || ೧೨ ||

ಗಣಸ್ತುತೋ ಗಣಪ್ರಾಣೋ ಗಣಸರ್ವಸ್ವದಾಯಕಃ |
ಗಣವಲ್ಲಭಮೂರ್ತಿಶ್ಚ ಗಣಭೂತಿರ್ಗಣೇಷ್ಟದಃ || ೧೩ ||

ಗಣಸೌಖ್ಯಪ್ರದಾತಾ ಚ ಗಣದುಃಖಪ್ರಣಾಶನಃ |
ಗಣಪ್ರಥಿತನಾಮಾ ಚ ಗಣಾಭೀಷ್ಟಕರಃ ಸದಾ || ೧೪ ||

ಗಣಮಾನ್ಯೋ ಗಣಖ್ಯಾತೋ ಗಣವೀತೋ ಗಣೋತ್ಕಟಃ |
ಗಣಪಾಲೋ ಗಣವರೋ ಗಣಗೌರವದಾಯಕಃ || ೧೫ ||

ಗಣಗರ್ಜಿತಸಂತುಷ್ಟೋ ಗಣಸ್ವಚ್ಛಂದಗಃ ಸದಾ |
ಗಣರಾಜೋ ಗಣಶ್ರೀದೋ ಗಣಾಭಯಕರಃ ಕ್ಷಣಾತ್ || ೧೬ ||

ಗಣಮೂರ್ಧಾಭಿಷಿಕ್ತಶ್ಚ ಗಣಸೈನ್ಯಪುರಸ್ಸರಃ |
ಗುಣಾತೀತೋ ಗುಣಮಯೋ ಗುಣತ್ರಯವಿಭಾಗಕೃತ್ || ೧೭ ||

ಗುಣೀ ಗುಣಾಕೃತಿಧರೋ ಗುಣಶಾಲೀ ಗುಣಪ್ರಿಯಃ |
ಗುಣಪೂರ್ಣೋ ಗುಣಾಂಭೋಧಿರ್ಗುಣಭಾಗ್ಗುಣದೂರಗಃ || ೧೮ ||

ಗುಣಾಗುಣವಪುರ್ಗೌಣಶರೀರೋ ಗುಣಮಂಡಿತಃ |
ಗುಣಸ್ತ್ರಷ್ಟಾ ಗುಣೇಶಾನೋ ಗುಣೇಶೋಽಥ ಗುಣೇಶ್ವರಃ || ೧೯ ||

ಗುಣಸೃಷ್ಟಜಗತ್ಸಂಘೋ ಗುಣಸಂಘೋ ಗುಣೈಕರಾಟ್ | [ಗುಣಮುಖ್ಯೋ]
ಗುಣಪ್ರವೃಷ್ಟೋ ಗುಣಭೂರ್ಗುಣೀಕೃತಚರಾಚರಃ || ೨೦ ||

ಗುಣಪ್ರವಣಸಂತುಷ್ಟೋ ಗುಣಹೀನಪರಾಙ್ಮುಖಃ |
ಗುಣೈಕಭೂರ್ಗುಣಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಗುಣಜ್ಯೇಷ್ಠೋ ಗುಣಪ್ರಭುಃ || ೨೧ ||

ಗುಣಜ್ಞೋ ಗುಣಸಂಪೂಜ್ಯೋ ಗುಣೈಕಸದನಂ ಸದಾ |
ಗುಣಪ್ರಣಯವಾನ್ ಗೌಣಪ್ರಕೃತಿರ್ಗುಣಭಾಜನಮ್ || ೨೨ ||

ಗುಣಿಪ್ರಣತಪಾದಾಬ್ಜೋ ಗುಣಿಗೀತೋ ಗುಣೋಜ್ಜ್ವಲಃ |
ಗುಣವಾನ್ ಗುಣಸಂಪನ್ನೋ ಗುಣಾನಂದಿತಮಾನಸಃ || ೨೩ ||

ಗುಣಸಂಚಾರಚತುರೋ ಗುಣಸಂಚಯಸುಂದರಃ |
ಗುಣಗೌರೋ ಗುಣಾಧಾರೋ ಗುಣಸಂವೃತಚೇತನಃ || ೨೪ ||

ಗುಣಕೃದ್ಗುಣಭೃನ್ನಿತ್ಯಂ ಗುಣಾಗ್ರ್ಯೋ ಗುಣಪಾರದೃಕ್ | [ಗುಣ್ಯೋ]
ಗುಣಪ್ರಚಾರೀ ಗುಣಯುಗ್ಗುಣಾಗುಣವಿವೇಕಕೃತ್ || ೨೫ ||

ಗುಣಾಕರೋ ಗುಣಕರೋ ಗುಣಪ್ರವಣವರ್ಧನಃ |
ಗುಣಗೂಢಚರೋ ಗೌಣಸರ್ವಸಂಸಾರಚೇಷ್ಟಿತಃ || ೨೬ ||

ಗುಣದಕ್ಷಿಣಸೌಹಾರ್ದೋ ಗುಣಲಕ್ಷಣತತ್ತ್ವವಿತ್ |
ಗುಣಹಾರೀ ಗುಣಕಲೋ ಗುಣಸಂಘಸಖಸ್ಸದಾ || ೨೭ ||

ಗುಣಸಂಸ್ಕೃತಸಂಸಾರೋ ಗುಣತತ್ತ್ವವಿವೇಚಕಃ |
ಗುಣಗರ್ವಧರೋ ಗೌಣಸುಖದುಃಖೋದಯೋ ಗುಣಃ || ೨೮ ||

ಗುಣಾಧೀಶೋ ಗುಣಲಯೋ ಗುಣವೀಕ್ಷಣಲಾಲಸಃ |
ಗುಣಗೌರವದಾತಾ ಚ ಗುಣದಾತಾ ಗುಣಪ್ರದಃ || ೨೯ ||

ಗುಣಕೃದ್ಗುಣಸಂಬಂಧೋ ಗುಣಭೃದ್ಗುಣಬಂಧನಃ |
ಗುಣಹೃದ್ಯೋ ಗುಣಸ್ಥಾಯೀ ಗುಣದಾಯೀ ಗುಣೋತ್ಕಟಃ || ೩೦ ||

ಗುಣಚಕ್ರಧರೋ ಗೌಣಾವತಾರೋ ಗುಣಬಾಂಧವಃ |
ಗುಣಬಂಧುರ್ಗುಣಪ್ರಜ್ಞೋ ಗುಣಪ್ರಾಜ್ಞೋ ಗುಣಾಲಯಃ || ೩೧ ||

ಗುಣಧಾತಾ ಗುಣಪ್ರಾಣೋ ಗುಣಗೋಪೋ ಗುಣಾಶ್ರಯಃ |
ಗುಣಯಾಯೀ ಗುಣಾಧಾಯೀ ಗುಣಪೋ ಗುಣಪಾಲಕಃ || ೩೨ ||

ಗುಣಾಹೃತತನುರ್ಗೌಣೋ ಗೀರ್ವಾಣೋ ಗುಣಗೌರವಃ |
ಗುಣವತ್ಪೂಜಿತಪದೋ ಗುಣವತ್ಪ್ರೀತಿದಾಯಕಃ || ೩೩ ||

ಗುಣವದ್ಗೀತಕೀರ್ತಿಶ್ಚ ಗುಣವದ್ಬದ್ಧಸೌಹೃದಃ |
ಗುಣವದ್ವರದೋ ನಿತ್ಯಂ ಗುಣವತ್ಪ್ರತಿಪಾಲಕಃ || ೩೪ ||

ಗುಣವದ್ಗುಣಸಂತುಷ್ಟೋ ಗುಣವದ್ರಚಿತಸ್ತವಃ |
ಗುಣವದ್ರಕ್ಷಣಪರೋ ಗುಣವತ್ಪ್ರಣತಪ್ರಿಯಃ || ೩೫ ||

ಗುಣವಚ್ಚಕ್ರಸಂಚಾರೋ ಗುಣವತ್ಕೀರ್ತಿವರ್ಧನಃ |
ಗುಣವದ್ಗುಣಚಿತ್ತಸ್ಥೋ ಗುಣವದ್ಗುಣರಕ್ಷಕಃ || ೩೬ ||

ಗುಣವತ್ಪೋಷಣಕರೋ ಗುಣವಚ್ಛತ್ರುಸೂದನಃ |
ಗುಣವತ್ಸಿದ್ಧಿದಾತಾ ಚ ಗುಣವದ್ಗೌರವಪ್ರದಃ || ೩೭ ||

ಗುಣವತ್ಪ್ರಣವಸ್ವಾಂತೋ ಗುಣವದ್ಗುಣಭೂಷಣಃ |
ಗುಣವತ್ಕುಲವಿದ್ವೇಷಿವಿನಾಶಕರಣಕ್ಷಮಃ || ೩೮ ||

ಗುಣಿಸ್ತುತಗುಣೋ ಗರ್ಜಪ್ರಲಯಾಂಬುದನಿಸ್ಸ್ವನಃ |
ಗಜೋ ಗಜಪತಿರ್ಗರ್ಜದ್ಗಜಯುದ್ಧವಿಶಾರದಃ || ೩೯ ||

ಗಜಾಸ್ಯೋ ಗಜಕರ್ಣೋಽಥ ಗಜರಾಜೋ ಗಜಾನನಃ |
ಗಜರೂಪಧರೋ ಗರ್ಜದ್ಗಜಯೂಥೋದ್ಧರಧ್ವನಿಃ || ೪೦ ||

ಗಜಾಧೀಶೋ ಗಜಾಧಾರೋ ಗಜಾಸುರಜಯೋದ್ಧುರಃ |
ಗಜದಂತೋ ಗಜವರೋ ಗಜಕುಂಭೋ ಗಜಧ್ವನಿಃ || ೪೧ ||

ಗಜಮಾಯೋ ಗಜಮಯೋ ಗಜಶ್ರೀರ್ಗಜಗರ್ಜಿತಃ |
ಗಜಮಯಾಹರೋ ನಿತ್ಯಂ ಗಜಪುಷ್ಟಿಪ್ರದಾಯಕಃ || ೪೨ ||

ಗಜೋತ್ಪತ್ತಿರ್ಗಜತ್ರಾತಾ ಗಜಹೇತುರ್ಗಜಾಧಿಪಃ |
ಗಜಮುಖ್ಯೋ ಗಜಕುಲಪ್ರವರೋ ಗಜದೈತ್ಯಹಾ || ೪೩ ||

ಗಜಕೇತುರ್ಗಜಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಗಜಸೇತುರ್ಗಜಾಕೃತಿಃ |
ಗಜವಂದ್ಯೋ ಗಜಪ್ರಾಣೋ ಗಜಸೇವ್ಯೋ ಗಜಪ್ರಭುಃ || ೪೪ ||

ಗಜಮತ್ತೋ ಗಜೇಶಾನೋ ಗಜೇಶೋ ಗಜಪುಂಗವಃ |
ಗಜದಂತಧರೋ ಗುಂಜನ್ಮಧುಪೋ ಗಜವೇಷಭೃತ್ || ೪೫ ||

ಗಜಚ್ಛದ್ಮ ಗಜಾಗ್ರಸ್ಥೋ ಗಜಯಾಯೀ ಗಜಾಜಯಃ |
ಗಜರಾಡ್ಗಜಯೂಥಸ್ಥೋ ಗಜಗಂಜಕಭಂಜಕಃ || ೪೬ ||

ಗರ್ಜಿತೋಜ್ಝಿತದೈತ್ಯಾಸುರ್ಗರ್ಜಿತತ್ರಾತವಿಷ್ಟಪಃ |
ಗಾನಜ್ಞೋ ಗಾನಕುಶಲೋ ಗಾನತತ್ತ್ವವಿವೇಚಕಃ || ೪೭ ||

ಗಾನಶ್ಲಾಘೀ ಗಾನರಸೋ ಗಾನಜ್ಞಾನಪರಾಯಣಃ |
ಗಾನಾಗಮಜ್ಞೋ ಗಾನಾಂಗೋ ಗಾನಪ್ರವಣಚೇತನಃ || ೪೮ ||

ಗಾನಕೃದ್ಗಾನಚತುರೋ ಗಾನವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಃ |
ಗಾನಧ್ಯೇಯೋ ಗಾನಗಮ್ಯೋ ಗಾನಧ್ಯಾನಪರಾಯಣಃ || ೪೯ ||

ಗಾನಭೂರ್ಗಾನಶೀಲಶ್ಚ ಗಾನಶಾಲೀ ಗತಶ್ರಮಃ |
ಗಾನವಿಜ್ಞಾನಸಂಪನ್ನೋ ಗಾನಶ್ರವಣಲಾಲಸಃ || ೫೦ ||

ಗಾನಾಯತ್ತೋ ಗಾನಮಯೋ ಗಾನಪ್ರಣಯವಾನ್ ಸದಾ |
ಗಾನಧ್ಯಾತಾ ಗಾನಬುದ್ಧಿರ್ಗಾನೋತ್ಸುಕಮನಾಃ ಪುನಃ || ೫೧ ||

ಗಾನೋತ್ಸುಕೋ ಗಾನಭೂಮಿರ್ಗಾನಸೀಮಾ ಗುಣೋಜ್ಜ್ವಲಃ |
ಗಾನಾಂಗಜ್ಞಾನವಾನ್ ಗಾನಮಾನವಾನ್ ಗಾನಪೇಶಲಃ || ೫೨ ||

ಗಾನವತ್ಪ್ರಣಯೋ ಗಾನಸಮುದ್ರೋ ಗಾನಭೂಷಣಃ |
ಗಾನಸಿಂಧುರ್ಗಾನಪರೋ ಗಾನಪ್ರಾಣೋ ಗಾನಾಶ್ರಯಃ || ೫೩ ||

ಗಾನೈಕಭೂರ್ಗಾನಹೃಷ್ಟೋ ಗಾನಚಕ್ಷುರ್ಗಾನೈಕದೃಕ್ |
ಗಾನಮತ್ತೋ ಗಾನರುಚಿರ್ಗಾನವಿದ್ಗಾನವಿತ್ಪ್ರಿಯಃ || ೫೪ ||

ಗಾನಾಂತರಾತ್ಮಾ ಗಾನಾಢ್ಯೋ ಗಾನಾಭ್ರಾಜತ್ಸುಭಾಸ್ವರಃ |
ಗಾನಮಾಯೋ ಗಾನಧರೋ ಗಾನವಿದ್ಯಾವಿಶೋಧಕಃ || ೫೫ ||

ಗಾನಾಹಿತಘ್ನೋ ಗಾನೇಂದ್ರೋ ಗಾನಲೀನೋ ಗತಿಪ್ರಿಯಃ |
ಗಾನಾಧೀಶೋ ಗಾನಲಯೋ ಗಾನಾಧಾರೋ ಗತೀಶ್ವರಃ || ೫೬ ||

ಗಾನವನ್ಮಾನದೋ ಗಾನಭೂತಿರ್ಗಾನೈಕಭೂತಿಮಾನ್ |
ಗಾನತಾನರತೋ ಗಾನತಾನಧ್ಯಾನವಿಮೋಹಿತಃ || ೫೭ ||

ಗುರುರ್ಗುರೂದರಶ್ರೋಣಿರ್ಗುರುತತ್ತ್ವಾರ್ಥದರ್ಶನಃ |
ಗುರುಸ್ತುತೋ ಗುರುಗುಣೋ ಗುರುಮಾಯೋ ಗುರುಪ್ರಿಯಃ || ೫೮ ||

ಗುರುಕೀರ್ತಿರ್ಗುರುಭುಜೋ ಗುರುವಕ್ಷಾ ಗುರುಪ್ರಭಃ |
ಗುರುಲಕ್ಷಣಸಂಪನ್ನೋ ಗುರುದ್ರೋಹಪರಾಙ್ಮುಖಃ || ೫೯ ||

ಗುರುವಿದ್ಯೋ ಗುರುತ್ರಾಣೋ ಗುರುಬಾಹುರ್ಬಲೋಚ್ಛ್ರಯಃ |
ಗುರುದೈತ್ಯಪ್ರಾಣಹರೋ ಗುರುದೈತ್ಯಾಪಹಾರಕಃ || ೬೦ ||

ಗುರುಗರ್ವಹರೋ ಗುಹ್ಯಪ್ರವರೋ ಗುರುದರ್ಪಹಾ |
ಗುರುಗೌರವದಾಯೀ ಚ ಗುರುಭೀತ್ಯಪಹಾರಕಃ || ೬೧ ||

ಗುರುಶುಂಡೋ ಗುರುಸ್ಕಂಧೋ ಗುರುಜಂಘೋ ಗುರುಪ್ರಥಃ |
ಗುರುಫಾಲೋ ಗುರುಗಲೋ ಗುರುಶ್ರೀರ್ಗುರುಗರ್ವನುತ್ || ೬೨ ||

ಗುರೂರುರ್ಗುರುಪೀನಾಂಸೋ ಗುರುಪ್ರಣಯಲಾಲಸಃ |
ಗುರುಮುಖ್ಯೋ ಗುರುಕುಲಸ್ಥಾಯೀ ಗುರುಗುಣಸ್ಸದಾ || ೬೩ ||

ಗುರುಸಂಶಯಭೇತ್ತಾ ಚ ಗುರುಮಾನ್ಯಪ್ರದಾಯಕಃ |
ಗುರುಧರ್ಮಸದಾರಾಧ್ಯೋ ಗುರುಧರ್ಮನಿಕೇತನಃ || ೬೪ || [ಧಾರ್ಮಿಕ]

ಗುರುದೈತ್ಯಕುಲಚ್ಛೇತ್ತಾ ಗುರುಸೈನ್ಯೋ ಗುರುದ್ಯುತಿಃ |
ಗುರುಧರ್ಮಾಗ್ರಗಣ್ಯೋಽಥ ಗುರುಧರ್ಮಧುರಂಧರಃ |
ಗರಿಷ್ಠೋ ಗುರುಸಂತಾಪಶಮನೋ ಗುರುಪೂಜಿತಃ || ೬೫ ||

ಗುರುಧರ್ಮಧರೋ ಗೌರಧರ್ಮಾಧಾರೋ ಗದಾಪಹಃ |
ಗುರುಶಾಸ್ತ್ರವಿಚಾರಜ್ಞೋ ಗುರುಶಾಸ್ತ್ರಕೃತೋದ್ಯಮಃ || ೬೬ ||

ಗುರುಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥನಿಲಯೋ ಗುರುಶಾಸ್ತ್ರಾಲಯಸ್ಸದಾ |
ಗುರುಮಂತ್ರೋ ಗುರುಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಗುರುಮಂತ್ರಫಲಪ್ರದಃ || ೬೭ ||

[*ಗುರುಪಾತಕಸಂದೋಹಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾಯಿತಾರ್ಚನಃ*]
ಗುರುಸ್ತ್ರೀಗಮನೋದ್ದಾಮಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತನಿವಾರಕಃ |
ಗುರುಸಂಸಾರಸುಖದೋ ಗುರುಸಂಸಾರದುಃಖಭಿತ್ || ೬೮ ||

ಗುರುಶ್ಲಾಘಾಪರೋ ಗೌರಭಾನುಖಂಡಾವತಂಸಭೃತ್ |
ಗುರುಪ್ರಸನ್ನಮೂರ್ತಿಶ್ಚ ಗುರುಶಾಪವಿಮೋಚಕಃ || ೬೯ ||

ಗುರುಕಾಂತಿರ್ಗುರುಮಹಾನ್ ಗುರುಶಾಸನಪಾಲಕಃ |
ಗುರುತಂತ್ರೋ ಗುರುಪ್ರಜ್ಞೋ ಗುರುಭೋ ಗುರುದೈವತಮ್ || ೭೦ ||

ಗುರುವಿಕ್ರಮಸಂಚಾರೋ ಗುರುದೃಗ್ಗುರುವಿಕ್ರಮಃ |
ಗುರುಕ್ರಮೋ ಗುರುಪ್ರೇಷ್ಠೋ ಗುರುಪಾಷಂಡಖಂಡಕಃ || ೭೧ ||

ಗುರುಗರ್ಜಿತಸಂಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೋ ಗುರುಗರ್ಜಿತಃ |
ಗುರುಪುತ್ರಪ್ರಿಯಸಖೋ ಗುರುಪುತ್ರಭಯಾಪಹಃ || ೭೨ ||

ಗುರುಪುತ್ರಪರಿತ್ರಾತಾ ಗುರುಪುತ್ರವರಪ್ರದಃ |
ಗುರುಪುತ್ರಾರ್ತಿಶಮನೋ ಗುರುಪುತ್ರಾಧಿನಾಶನಃ || ೭೩ ||

ಗುರುಪುತ್ರಪ್ರಾಣದಾತಾ ಗುರುಭಕ್ತಿಪರಾಯಣಃ |
ಗುರುವಿಜ್ಞಾನವಿಭವೋ ಗೌರಭಾನುವರಪ್ರದಃ || ೭೪ ||

ಗೌರಭಾನುಸ್ತುತೋ ಗೌರಭಾನುತ್ರಾಸಾಪಹಾರಕಃ |
ಗೌರಭಾನುಪ್ರಿಯೋ ಗೌರಭಾನುರ್ಗೌರವವರ್ಧನಃ || ೭೫ ||

ಗೌರಭಾನುಪರಿತ್ರಾತಾ ಗೌರಭಾನುಸಖಸ್ಸದಾ |
ಗೌರಭಾನುಪ್ರಭುರ್ಗೌರಭಾನುಭೀತಿಪ್ರಣಾಶನಃ || ೭೬ ||

ಗೌರೀತೇಜಸ್ಸಮುತ್ಪನ್ನೋ ಗೌರೀಹೃದಯನಂದನಃ |
ಗೌರೀಸ್ತನಂಧಯೋ ಗೌರೀಮನೋವಾಂಛಿತಸಿದ್ಧಿಕೃತ್ || ೭೭ ||

ಗೌರೋ ಗೌರಗುಣೋ ಗೌರಪ್ರಕಾಶೋ ಗೌರಭೈರವಃ |
ಗೌರೀಶನಂದನೋ ಗೌರೀಪ್ರಿಯಪುತ್ರೋ ಗದಾಧರಃ || ೭೮ ||

ಗೌರೀವರಪ್ರದೋ ಗೌರೀಪ್ರಣಯೋ ಗೌರಸಚ್ಛವಿಃ |
ಗೌರೀಗಣೇಶ್ವರೋ ಗೌರೀಪ್ರವಣೋ ಗೌರಭಾವನಃ || ೭೯ ||

ಗೌರಾತ್ಮಾ ಗೌರಕೀರ್ತಿಶ್ಚ ಗೌರಭಾವೋ ಗರಿಷ್ಠದೃಕ್ |
ಗೌತಮೋ ಗೌತಮೀನಾಥೋ ಗೌತಮೀಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಃ || ೮೦ ||

ಗೌತಮಾಭೀಷ್ಟವರದೋ ಗೌತಮಾಭಯದಾಯಕಃ |
ಗೌತಮಪ್ರಣಯಪ್ರಹ್ವೋ ಗೌತಮಾಶ್ರಮದುಃಖಹಾ || ೮೧ ||

ಗೌತಮೀತೀರಸಂಚಾರೀ ಗೌತಮೀತೀರ್ಥನಾಯಕಃ |
ಗೌತಮಾಪತ್ಪರಿಹಾರೋ ಗೌತಮಾಧಿವಿನಾಶನಃ || ೮೨ ||

ಗೋಪತಿರ್ಗೋಧನೋ ಗೋಪೋ ಗೋಪಾಲಪ್ರಿಯದರ್ಶನಃ |
ಗೋಪಾಲೋ ಗೋಗಣಾಧೀಶೋ ಗೋಕಶ್ಮಲನಿವರ್ತಕಃ || ೮೩ ||

ಗೋಸಹಸ್ರೋ ಗೋಪವರೋ ಗೋಪಗೋಪೀಸುಖಾವಹಃ |
ಗೋವರ್ಧನೋ ಗೋಪಗೋಪೋ ಗೋಮಾನ್ಗೋಕುಲವರ್ಧನಃ || ೮೪ ||

ಗೋಚರೋ ಗೋಚರಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಗೋಚರಪ್ರೀತಿವೃದ್ಧಿಕೃತ್ |
ಗೋಮೀ ಗೋಕಷ್ಟಸಂತ್ರಾತಾ ಗೋಸಂತಾಪನಿವರ್ತಕಃ || ೮೫ ||

ಗೋಷ್ಠೋ ಗೋಷ್ಠಾಶ್ರಯೋ ಗೋಷ್ಠಪತಿರ್ಗೋಧನವರ್ಧನಃ |
ಗೋಷ್ಠಪ್ರಿಯೋ ಗೋಷ್ಠಮಯೋ ಗೋಷ್ಠಾಮಯನಿವರ್ತಕಃ || ೮೬ ||

ಗೋಲೋಕೋ ಗೋಲಕೋ ಗೋಭೃದ್ಗೋಭರ್ತಾ ಗೋಸುಖಾವಹಃ |
ಗೋಧುಗ್ಗೋಧುಗ್ಗಣಪ್ರೇಷ್ಠೋ ಗೋದೋಗ್ಧಾ ಗೋಪಯಪ್ರಿಯಃ || ೮೭ ||

ಗೋತ್ರೋ ಗೋತ್ರಪತಿರ್ಗೋತ್ರಪ್ರಭುರ್ಗೋತ್ರಭಯಾಪಹಃ |
ಗೋತ್ರವೃದ್ಧಿಕರೋ ಗೋತ್ರಪ್ರಿಯೋ ಗೋತ್ರಾರ್ತಿನಾಶನಃ || ೮೮ ||

ಗೋತ್ರೋದ್ಧಾರಪರೋ ಗೋತ್ರಪ್ರವರೋ ಗೋತ್ರದೈವತಮ್ |
ಗೋತ್ರವಿಖ್ಯಾತನಾಮಾ ಚ ಗೋತ್ರೀ ಗೋತ್ರಪ್ರಪಾಲಕಃ || ೮೯ ||

ಗೋತ್ರಸೇತುರ್ಗೋತ್ರಕೇತುರ್ಗೋತ್ರಹೇತುರ್ಗತಕ್ಲಮಃ |
ಗೋತ್ರತ್ರಾಣಕರೋ ಗೋತ್ರಪತಿರ್ಗೋತ್ರೇಶಪೂಜಿತಃ || ೯೦ ||

ಗೋತ್ರವಿದ್ಗೋತ್ರಭಿತ್ತ್ರಾತಾ ಗೋತ್ರಭಿದ್ವರದಾಯಕಃ |
ಗೋತ್ರಭಿತ್ಪೂಜಿತಪದೋ ಗೋತ್ರಭಿಚ್ಛತ್ರುಸೂದನಃ || ೯೧ ||

ಗೋತ್ರಭಿತ್ಪ್ರೀತಿದೋ ನಿತ್ಯಂ ಗೋತ್ರಭಿದ್ಗೋತ್ರಪಾಲಕಃ |
ಗೋತ್ರಭಿದ್ಗೀತಚರಿತೋ ಗೋತ್ರಭಿದ್ರಾಜ್ಯರಕ್ಷಕಃ || ೯೨ ||

ಗೋತ್ರಭಿದ್ವರದಾಯೀ ಚ ಗೋತ್ರಭಿತ್ಪ್ರಣಯಾಸ್ಪದಮ್ |
ಗೋತ್ರಭಿದ್ಭಯಸಂಭೇತ್ತಾ ಗೋತ್ರಭಿನ್ಮಾನದಾಯಕಃ || ೯೩ ||

ಗೋತ್ರಭಿದ್ಗೋಪನಪರೋ ಗೋತ್ರಭಿತ್ಸೈನ್ಯನಾಯಕಃ |
ಗೋತ್ರಾಧಿಪಪ್ರಿಯೋ ಗೋತ್ರಪುತ್ರೀಪುತ್ರೋ ಗಿರಿಪ್ರಿಯಃ || ೯೪ ||

ಗ್ರಂಥಜ್ಞೋ ಗ್ರಂಥಕೃದ್ಗ್ರಂಥಗ್ರಂಥಭಿದ್ಗ್ರಂಥವಿಘ್ನಹಾ |
ಗ್ರಂಥಾದಿರ್ಗ್ರಂಥಸಂಚಾರೋ ಗ್ರಂಥಶ್ರವಣಲೋಲುಪಃ || ೯೫ ||

ಗ್ರಂಥಾಧೀನಕ್ರಿಯೋ ಗ್ರಂಥಪ್ರಿಯೋ ಗ್ರಂಥಾರ್ಥತತ್ತ್ವವಿತ್ |
ಗ್ರಂಥಸಂಶಯಸಂಛೇತ್ತಾ ಗ್ರಂಥವಕ್ತಾ ಗ್ರಹಾಗ್ರಣೀಃ || ೯೬ ||

ಗ್ರಂಥಗೀತಗುಣೋ ಗ್ರಂಥಗೀತೋ ಗ್ರಂಥಾದಿಪೂಜಿತಃ |
ಗ್ರಂಥಾರಂಭಸ್ತುತೋ ಗ್ರಂಥಗ್ರಾಹೀ ಗ್ರಂಥಾರ್ಥಪಾರದೃಕ್ || ೯೭ ||

ಗ್ರಂಥದೃಗ್ಗ್ರಂಥವಿಜ್ಞಾನೋ ಗ್ರಂಥಸಂದರ್ಭಶೋಧಕಃ |
ಗ್ರಂಥಕೃತ್ಪೂಜಿತೋ ಗ್ರಂಥಕರೋ ಗ್ರಂಥಪರಾಯಣಃ || ೯೮ ||

ಗ್ರಂಥಪಾರಾಯಣಪರೋ ಗ್ರಂಥಸಂದೇಹಭಂಜಕಃ |
ಗ್ರಂಥಕೃದ್ವರದಾತಾ ಚ ಗ್ರಂಥಕೃದ್ಗ್ರಂಥವಂದಿತಃ || ೯೯ ||

ಗ್ರಂಥಾನುರಕ್ತೋ ಗ್ರಂಥಜ್ಞೋ ಗ್ರಂಥಾನುಗ್ರಹದಾಯಕಃ |
ಗ್ರಂಥಾಂತರಾತ್ಮಾ ಗ್ರಂಥಾರ್ಥಪಂಡಿತೋ ಗ್ರಂಥಸೌಹೃದಃ || ೧೦೦ ||

ಗ್ರಂಥಪಾರಂಗಮೋ ಗ್ರಂಥಗುಣವಿದ್ಗ್ರಂಥವಿಗ್ರಹಃ |
ಗ್ರಂಥಸೇತುರ್ಗ್ರಂಥಹೇತುರ್ಗ್ರಂಥಕೇತುರ್ಗ್ರಹಾಗ್ರಗಃ || ೧೦೧ ||

ಗ್ರಂಥಪೂಜ್ಯೋ ಗ್ರಂಥಗೇಯೋ ಗ್ರಂಥಗ್ರಥನಲಾಲಸಃ |
ಗ್ರಂಥಭೂಮಿರ್ಗ್ರಹಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಗ್ರಹಕೇತುರ್ಗ್ರಹಾಶ್ರಯಃ || ೧೦೨ ||

ಗ್ರಂಥಕಾರೋ ಗ್ರಂಥಕಾರಮಾನ್ಯೋ ಗ್ರಂಥಪ್ರಸಾರಕಃ |
ಗ್ರಂಥಶ್ರಮಜ್ಞೋ ಗ್ರಂಥಾಂಗೋ ಗ್ರಂಥಭ್ರಮನಿವಾರಕಃ || ೧೦೩ ||

ಗ್ರಂಥಪ್ರವಣಸರ್ವಾಂಗೋ ಗ್ರಂಥಪ್ರಣಯತತ್ಪರಃ |
ಗೀತೋ ಗೀತಗುಣೋ ಗೀತಕೀರ್ತಿರ್ಗೀತವಿಶಾರದಃ || ೧೦೪ ||

ಗೀತಸ್ಫೀತಯಶಾ ಗೀತಪ್ರಣಯೀ ಗೀತಚಂಚುರಃ |
ಗೀತಪ್ರಸನ್ನೋ ಗೀತಾತ್ಮಾ ಗೀತಲೋಲೋ ಗತಸ್ಪೃಹಃ || ೧೦೫ ||

ಗೀತಾಶ್ರಯೋ ಗೀತಮಯೋ ಗೀತಾತತ್ತ್ವಾರ್ಥಕೋವಿದಃ |
ಗೀತಾಸಂಶಯಸಂಛೇತ್ತಾ ಗೀತಾಸಂಗೀತಶಾಶನಃ || ೧೦೬ ||

ಗೀತಾರ್ಥಜ್ಞೋ ಗೀತತತ್ತ್ವೋ ಗೀತಾತತ್ತ್ವಂ ಗೀತಾಶ್ರಯಃ |
ಗೀತಾಸಾರೋ ಗೀತಾಕೃತಿರ್ಗೀತಾವಿಘ್ನನಾಶನಃ || ೧೦೭ ||

ಗೀತಾಸಕ್ತೋ ಗೀತಲೀನೋ ಗೀತಾವಿಗತಸಞ್ಜ್ವರಃ |
ಗೀತೈಕಧೃಗ್ಗೀತಭೂತಿರ್ಗೀತಪ್ರೀತಿರ್ಗತಾಲಸಃ || ೧೦೮ ||

ಗೀತವಾದ್ಯಪಟುರ್ಗೀತಪ್ರಭುರ್ಗೀತಾರ್ಥತತ್ತ್ವವಿತ್ |
ಗೀತಾಗೀತವಿವೇಕಜ್ಞೋ ಗೀತಾಪ್ರವಣಚೇತನಃ || ೧೦೯ ||

ಗತಭೀರ್ಗತವಿದ್ವೇಷೋ ಗತಸಂಸಾರಬಂಧನಃ |
ಗತಮಾಯೋ ಗತತ್ರಾಸೋ ಗತದುಃಖೋ ಗತಜ್ವರಃ || ೧೧೦ ||

ಗತಾಸುಹೃದ್ಗತಾಜ್ಞಾನೋ ಗತದುಷ್ಟಾಶಯೋ ಗತಃ |
ಗತಾರ್ತಿರ್ಗತಸಂಕಲ್ಪೋ ಗತದುಷ್ಟವಿಚೇಷ್ಟಿತಃ || ೧೧೧ ||

ಗತಾಹಂಕಾರಸಂಚಾರೋ ಗತದರ್ಪೋ ಗತಾಹಿತಃ |
ಗತವಿಘ್ನೋ ಗತಭಯೋ ಗತಾಗತನಿವಾರಕಃ || ೧೧೨ ||

ಗತವ್ಯಥೋ ಗತಾಪಾಯೋ ಗತದೋಷೋ ಗತೇಃ ಪರಃ |
ಗತಸರ್ವವಿಕಾರೋಽಥ ಗತಗರ್ಜಿತಕುಂಜರಃ || ೧೧೩ ||

ಗತಕಂಪಿತಭೂಪೃಷ್ಠೋ ಗತರುಗ್ಗತಕಲ್ಮಷಃ |
ಗತದೈನ್ಯೋ ಗತಸ್ತೈನ್ಯೋ ಗತಮಾನೋ ಗತಶ್ರಮಃ || ೧೧೪ ||

ಗತಕ್ರೋಧೋ ಗತಗ್ಲಾನಿರ್ಗತಮ್ಲಾನೋ ಗತಭ್ರಮಃ |
ಗತಾಭಾವೋ ಗತಭವೋ ಗತತತ್ತ್ವಾರ್ಥಸಂಶಯಃ || ೧೧೫ ||

ಗಯಾಸುರಶಿರಶ್ಛೇತ್ತಾ ಗಯಾಸುರವರಪ್ರದಃ |
ಗಯಾವಾಸೋ ಗಯಾನಾಥೋ ಗಯಾವಾಸಿನಮಸ್ಕೃತಃ || ೧೧೬ ||

ಗಯಾತೀರ್ಥಫಲಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಗಯಾಯಾತ್ರಾಫಲಪ್ರದಃ |
ಗಯಾಮಯೋ ಗಯಾಕ್ಷೇತ್ರಂ ಗಯಾಕ್ಷೇತ್ರನಿವಾಸಕೃತ್ || ೧೧೭ ||

ಗಯಾವಾಸಿಸ್ತುತೋ ಗಾಯನ್ಮಧುವ್ರತಲಸತ್ಕಟಃ |
ಗಾಯಕೋ ಗಾಯಕವರೋ ಗಾಯಕೇಷ್ಟಫಲಪ್ರದಃ || ೧೧೮ ||

ಗಾಯಕಪ್ರಣಯೀ ಗಾತಾ ಗಾಯಕಾಭಯದಾಯಕಃ |
ಗಾಯಕಪ್ರವಣಸ್ವಾಂತೋ ಗಾಯಕಪ್ರಥಮಸ್ಸದಾ || ೧೧೯ ||

ಗಾಯಕೋದ್ಗೀತಸಂಪ್ರೀತೋ ಗಾಯಕೋತ್ಕಟವಿಘ್ನಹಾ |
ಗಾನಗೇಯೋ ಗಾಯಕೇಶೋ ಗಾಯಕಾಂತರಸಂಚರಃ || ೧೨೦ ||

ಗಾಯಕಪ್ರಿಯದಃ ಶಶ್ವದ್ಗಾಯಕಾಧೀನವಿಗ್ರಹಃ |
ಗೇಯೋ ಗೇಯಗುಣೋ ಗೇಯಚರಿತೋ ಗೇಯತತ್ತ್ವವಿತ್ || ೧೨೧ ||

ಗಾಯಕತ್ರಾಸಹಾ ಗ್ರಂಥೋ ಗ್ರಂಥತತ್ತ್ವವಿವೇಚಕಃ |
ಗಾಢಾನುರಾಗೋ ಗಾಢಾಂಗೋ ಗಾಢಗಂಗಾಜಲೋದ್ವಹಃ || ೧೨೨ ||

ಗಾಢಾವಗಾಢಜಲಧಿರ್ಗಾಢಪ್ರಜ್ಞೋ ಗತಾಮಯಃ |
ಗಾಢಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿಸೈನ್ಯೋಽಥ ಗಾಢಾನುಗ್ರಹತತ್ಪರಃ || ೧೨೩ ||

ಗಾಢಾಶ್ಲೇಷರಸಾಭಿಜ್ಞೋ ಗಾಢನಿವೃತಿಸಾಧಕಃ |
ಗಂಗಾಧರೇಷ್ಟವರದೋ ಗಂಗಾಧರಭಯಾಪಹಃ || ೧೨೪ ||

ಗಂಗಾಧರಗುರುರ್ಗಂಗಾಧರಧ್ಯಾನಪರಸ್ಸದಾ |
ಗಂಗಾಧರಸ್ತುತೋ ಗಂಗಾಧರಾರಾಧ್ಯೋ ಗತಸ್ಮಯಃ || ೧೨೫ ||

ಗಂಗಾಧರಪ್ರಿಯೋ ಗಂಗಾಧರೋ ಗಂಗಾಂಬುಸುಂದರಃ |
ಗಂಗಾಜಲರಸಾಸ್ವಾದಚತುರೋ ಗಾಂಗನೀರಪಃ || ೧೨೬ ||

ಗಂಗಾಜಲಪ್ರಣಯವಾನ್ಗಂಗಾತೀರವಿಹಾರಕೃತ್ |
ಗಂಗಾಪ್ರಿಯೋ ಗಾಂಗಜಲಾವಗಾಹನಪರಸ್ಸದಾ || ೧೨೭ ||

ಗಂಧಮಾದನಸಂವಾಸೋ ಗಂಧಮಾದನಕೇಲಿಕೃತ್ |
ಗಂಧಾನುಲಿಪ್ತಸರ್ವಾಂಗೋ ಗಂಧಲುಬ್ಧಮಧುವ್ರತಃ || ೧೨೮ ||

ಗಂಧೋ ಗಂಧರ್ವರಾಜಶ್ಚ ಗಂಧರ್ವಪ್ರಿಯಕೃತ್ಸದಾ |
ಗಂಧರ್ವವಿದ್ಯಾತತ್ತ್ವಜ್ಞೋ ಗಂಧರ್ವಪ್ರೀತಿವರ್ಧನಃ || ೧೨೯ ||

ಗಕಾರಬೀಜನಿಲಯೋ ಗಕಾರೋ ಗರ್ವಿಗರ್ವನುತ್ |
ಗಂಧರ್ವಗಣಸಂಸೇವ್ಯೋ ಗಂಧರ್ವವರದಾಯಕಃ || ೧೩೦ ||

ಗಂಧರ್ವೋ ಗಂಧಮಾತಂಗೋ ಗಂಧರ್ವಕುಲದೈವತಮ್ |
ಗಂಧರ್ವಗರ್ವಸಂಛೇತ್ತಾ ಗಂಧರ್ವವರದರ್ಪಹಾ || ೧೩೧ ||

ಗಂಧರ್ವಪ್ರವಣಸ್ವಾಂತೋ ಗಂಧರ್ವಗಣಸಂಸ್ತುತಃ |
ಗಂಧರ್ವಾರ್ಚಿತಪಾದಾಬ್ಜೋ ಗಂಧರ್ವಭಯಹಾರಕಃ || ೧೩೨ ||

ಗಂಧರ್ವಾಭಯದಃ ಶಶ್ವದ್ಗಂಧರ್ವಪ್ರತಿಪಾಲಕಃ |
ಗಂಧರ್ವಗೀತಚರಿತೋ ಗಂಧರ್ವಪ್ರಣಯೋತ್ಸುಕಃ || ೧೩೩ ||

ಗಂಧರ್ವಗಾನಶ್ರವಣಪ್ರಣಯೀ ಗರ್ವಭಂಜನಃ |
ಗಂಧರ್ವತ್ರಾಣಸನ್ನದ್ಧೋ ಗಂಧರ್ವಸಮರಕ್ಷಮಃ || ೧೩೪ ||

ಗಂಧರ್ವಸ್ತ್ರೀಭಿರಾರಾಧ್ಯೋ ಗಾನಂ ಗಾನಪಟುಸ್ಸದಾ |
ಗಚ್ಛೋ ಗಚ್ಛಪತಿರ್ಗಚ್ಛನಾಯಕೋ ಗಚ್ಛಗರ್ವಹಾ || ೧೩೫ ||

ಗಚ್ಛರಾಜಶ್ಚ ಗಚ್ಛೇಶೋ ಗಚ್ಛರಾಜನಮಸ್ಕೃತಃ |
ಗಚ್ಛಪ್ರಿಯೋ ಗಚ್ಛಗುರುರ್ಗಚ್ಛತ್ರಾಣಕೃತೋದ್ಯಮಃ || ೧೩೬ ||

ಗಚ್ಛಪ್ರಭುರ್ಗಚ್ಛಚರೋ ಗಚ್ಛಪ್ರಿಯಕೃತೋದ್ಯಮಃ |
ಗಚ್ಛಗೀತಗುಣೋ ಗಚ್ಛಮರ್ಯಾದಾಪ್ರತಿಪಾಲಕಃ || ೧೩೭ ||

ಗಚ್ಛಧಾತಾ ಗಚ್ಛಭರ್ತಾ ಗಚ್ಛವಂದ್ಯೋ ಗುರೋರ್ಗುರುಃ |
ಗೃತ್ಸೋ ಗೃತ್ಸಮದೋ ಗೃತ್ಸಮದಾಭೀಷ್ಟವರಪ್ರದಃ || ೧೩೮ ||

ಗೀರ್ವಾಣಗೀತಚರಿತೋ ಗೀರ್ವಾಣಗಣಸೇವಿತಃ |
ಗೀರ್ವಾಣವರದಾತಾ ಚ ಗೀರ್ವಾಣಭಯನಾಶಕೃತ್ || ೧೩೯ ||

ಗೀರ್ವಾಣಗಣಸಂವೀತೋ ಗೀರ್ವಾಣಾರಾತಿಸೂದನಃ |
ಗೀರ್ವಾಣಧಾಮ ಗೀರ್ವಾಣಗೋಪ್ತಾ ಗೀರ್ವಾಣಗರ್ವಹೃತ್ || ೧೪೦ ||

ಗೀರ್ವಾಣಾರ್ತಿಹರೋ ನಿತ್ಯಂ ಗೀರ್ವಾಣವರದಾಯಕಃ |
ಗೀರ್ವಾಣಶರಣಂ ಗೀತನಾಮಾ ಗೀರ್ವಾಣಸುಂದರಃ || ೧೪೧ ||

ಗೀರ್ವಾಣಪ್ರಾಣದೋ ಗಂತಾ ಗೀರ್ವಾಣಾನೀಕರಕ್ಷಕಃ |
ಗುಹೇಹಾಪೂರಕೋ ಗಂಧಮತ್ತೋ ಗೀರ್ವಾಣಪುಷ್ಟಿದಃ || ೧೪೨ ||

ಗೀರ್ವಾಣಪ್ರಯುತತ್ರಾತಾ ಗೀತಗೋತ್ರೋ ಗತಾಹಿತಃ |
ಗೀರ್ವಾಣಸೇವಿತಪದೋ ಗೀರ್ವಾಣಪ್ರಥಿತೋ ಗಲನ್ || ೧೪೩ ||

ಗೀರ್ವಾಣಗೋತ್ರಪ್ರವರೋ ಗೀರ್ವಾಣಫಲದಾಯಕಃ |
ಗೀರ್ವಾಣಪ್ರಿಯಕರ್ತಾ ಚ ಗೀರ್ವಾಣಾಗಮಸಾರವಿತ್ || ೧೪೪ ||

ಗೀರ್ವಾಣಗಣಸಂಪತ್ತಿರ್ಗೀರ್ವಾಣವ್ಯಸನಾಪಹಃ |
ಗೀರ್ವಾಣಪ್ರಣಯೋ ಗೀತಗ್ರಹಣೋತ್ಸುಕಮಾನಸಃ || ೧೪೫ ||

ಗೀರ್ವಾಣಶ್ರಮಸಂಹರ್ತಾ ಗೀರ್ವಾಣಗಣಪಾಲಕಃ |
ಗ್ರಹೋ ಗ್ರಹಪತಿರ್ಗ್ರಾಹೋ ಗ್ರಹಪೀಡಾಪ್ರಣಾಶನಃ || ೧೪೬ ||

ಗ್ರಹಸ್ತುತೋ ಗ್ರಹಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಗ್ರಹೇಶೋ ಗ್ರಹದೈವತಮ್ |
ಗ್ರಹಕೃದ್ಗ್ರಹಭರ್ತಾ ಚ ಗ್ರಹೇಶಾನೋ ಗ್ರಹೇಶ್ವರಃ || ೧೪೭ ||

ಗ್ರಹಾರಾಧ್ಯೋ ಗ್ರಹತ್ರಾತಾ ಗ್ರಹಗೋಪ್ತಾ ಗ್ರಹೋತ್ಕಟಃ |
ಗ್ರಹಗೀತಗುಣೋ ಗ್ರಂಥಪ್ರಣೀತಾ ಗ್ರಹವಂದಿತಃ || ೧೪೮ ||

ಗರ್ವೀ ಗರ್ವೀಶ್ವರೋ ಗರ್ವೋ ಗರ್ವಿಷ್ಠೋ ಗರ್ವಿಗರ್ವಹಾ |
ಗವಾಂ‍ಪ್ರಿಯೋ ಗವಾಂ‍ನಾಥೋ ಗವೇಶಾನೋ ಗವಾಂ‍ಪತಿಃ || ೧೪೯ ||

ಗವ್ಯಪ್ರಿಯೋ ಗವಾಂಗೋಪ್ತಾ ಗವೀಸಂಪತ್ತಿಸಾಧಕಃ |
ಗವೀರಕ್ಷಣಸನ್ನದ್ಧೋ ಗವೀಭಯಹರಃ ಕ್ಷಣಾತ್ || ೧೫೦ ||

ಗವೀಗರ್ವಹರೋ ಗೋದೋ ಗೋಪ್ರದೋ ಗೋಜಯಪ್ರದಃ |
ಗಜಾಯುತಬಲೋ ಗಂಡಗುಂಜನ್ಮತ್ತಮಧುವ್ರತಃ || ೧೫೧ ||

ಗಂಡಸ್ಥಲಗಲದ್ದಾನಮಿಳನ್ಮತ್ತಾಳಿಮಂಡಿತಃ |
ಗುಡೋ ಗುಡಪ್ರಿಯೋ ಗುಂಡಗಳದ್ದಾನೋ ಗುಡಾಶನಃ || ೧೫೨ ||

ಗುಡಾಕೇಶೋ ಗುಡಾಕೇಶಸಹಾಯೋ ಗುಡಲಡ್ಡುಭುಕ್ |
ಗುಡಭುಗ್ಗುಡಭುಗ್ಗುಣ್ಯೋ ಗುಡಾಕೇಶವರಪ್ರದಃ || ೧೫೩ ||

ಗುಡಾಕೇಶಾರ್ಚಿತಪದೋ ಗುಡಾಕೇಶಸಖಸ್ಸದಾ |
ಗದಾಧರಾರ್ಚಿತಪದೋ ಗದಾಧರವರಪ್ರದಃ || ೧೫೪ ||

ಗದಾಯುಧೋ ಗದಾಪಾಣಿರ್ಗದಾಯುದ್ಧವಿಶಾರದಃ |
ಗದಹಾ ಗದದರ್ಪಘ್ನೋ ಗದಗರ್ವಪ್ರಣಾಶನಃ || ೧೫೫ ||

ಗದಗ್ರಸ್ತಪರಿತ್ರಾತಾ ಗದಾಡಂಬರಖಂಡಕಃ |
ಗುಹೋ ಗುಹಾಗ್ರಜೋ ಗುಪ್ತೋ ಗುಹಾಶಾಯೀ ಗುಹಾಶಯಃ || ೧೫೬ ||

ಗುಹಾಪ್ರೀತಿಕರೋ ಗೂಢೋ ಗೂಢಗುಲ್ಫೋ ಗುಣೈಕದೃಕ್ |
ಗೀರ್ಗೀಃಪತಿರ್ಗಿರೀಶಾನೋ ಗೀರ್ದೇವೀಗೀತಸದ್ಗುಣಃ || ೧೫೭ ||

ಗೀರ್ದೇವೋ ಗೀಃಪ್ರಿಯೋ ಗೀರ್ಭೂರ್ಗೀರಾತ್ಮಾ ಗೀಃಪ್ರಿಯಂಕರಃ |
ಗೀರ್ಭೂಮಿರ್ಗೀರಸಜ್ಞೋಽಥ ಗೀಃಪ್ರಸನ್ನೋ ಗಿರೀಶ್ವರಃ || ೧೫೮ ||

ಗಿರೀಶಜೋ ಗಿರೌಶಾಯೀ ಗಿರಿರಾಜಸುಖಾವಹಃ |
ಗಿರಿರಾಜಾರ್ಚಿತಪದೋ ಗಿರಿರಾಜನಮಸ್ಕೃತಃ || ೧೫೯ ||

ಗಿರಿರಾಜಗುಹಾವಿಷ್ಟೋ ಗಿರಿರಾಜಾಭಯಪ್ರದಃ |
ಗಿರಿರಾಜೇಷ್ಟವರದೋ ಗಿರಿರಾಜಪ್ರಪಾಲಕಃ || ೧೬೦ ||

ಗಿರಿರಾಜಸುತಾಸೂನುರ್ಗಿರಿರಾಜಜಯಪ್ರದಃ |
ಗಿರಿವ್ರಜವನಸ್ಥಾಯೀ ಗಿರಿವ್ರಜಚರಸ್ಸದಾ || ೧೬೧ ||

ಗರ್ಗೋ ಗರ್ಗಪ್ರಿಯೋ ಗರ್ಗದೇವೋ ಗರ್ಗನಮಸ್ಕೃತಃ |
ಗರ್ಗಭೀತಿಹರೋ ಗರ್ಗವರದೋ ಗರ್ಗಸಂಸ್ತುತಃ || ೧೬೨ ||

ಗರ್ಗಗೀತಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಗರ್ಗಾನಂದಕರಸ್ಸದಾ |
ಗರ್ಗಪ್ರಿಯೋ ಗರ್ಗಮಾನಪ್ರದೋ ಗರ್ಗಾರಿಭಂಜಕಃ || ೧೬೩ ||

ಗರ್ಗವರ್ಗಪರಿತ್ರಾತಾ ಗರ್ಗಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಃ |
ಗರ್ಗಗ್ಲಾನಿಹರೋ ಗರ್ಗಶ್ರಮಹೃದ್ಗರ್ಗಸಂಗತಃ || ೧೬೪ ||

ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯೋ ಗರ್ಗಮುನಿರ್ಗರ್ಗಸನ್ಮಾನಭಾಜನಃ |
ಗಂಭೀರೋ ಗಣಿತಪ್ರಜ್ಞೋ ಗಣಿತಾಗಮಸಾರವಿತ್ || ೧೬೫ ||

ಗಣಕೋ ಗಣಕಶ್ಲಾಘ್ಯೋ ಗಣಕಪ್ರಣಯೋತ್ಸುಕಃ |
ಗಣಕಪ್ರವಣಸ್ವಾಂತೋ ಗಣಿತೋ ಗಣಿತಾಗಮಃ || ೧೬೬ ||

ಗದ್ಯಂ ಗದ್ಯಮಯೋ ಗದ್ಯಪದ್ಯವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಃ |
ಗಲಲಜ್ಞಮಹಾನಾಗೋ ಗಲದರ್ಚಿರ್ಗಲನ್ಮದಃ || ೧೬೭ ||

ಗಲತ್ಕುಷ್ಠವ್ಯಥಾಹಂತಾ ಗಲತುಷ್ಟಿಸುಖಪ್ರದಃ |
ಗಂಭೀರನಾಭಿರ್ಗಂಭೀರಸ್ವರೋ ಗಂಭೀರಲೋಚನಃ || ೧೬೮ ||

ಗಂಭೀರಗುಣಸಂಪನ್ನೋ ಗಂಭೀರಗತಿಶೋಭನಃ |
ಗರ್ಭಪ್ರದೋ ಗರ್ಭರೂಪೋ ಗರ್ಭಾಪದ್ವಿನಿವಾರಕಃ || ೧೬೯ ||

ಗರ್ಭಾಗಮನಸಂಭಾಷೋ ಗರ್ಭದೋ ಗರ್ಭಶೋಕನುತ್ |
ಗರ್ಭತ್ರಾತಾ ಗರ್ಭಗೋಪ್ತಾ ಗರ್ಭಪುಷ್ಟಿಕರಸ್ಸದಾ || ೧೭೦ ||

ಗರ್ಭಾಶ್ರಯೋ ಗರ್ಭಮಯೋ ಗರ್ಭಾಭಯನಿವಾರಕಃ |
ಗರ್ಭಾಧಾರೋ ಗರ್ಭಧರೋ ಗರ್ಭಸಂತೋಷಸಾಧಕಃ || ೧೭೧ ||

ಗರ್ಭಗೌರವಸಂಧಾನಸಾಧನಂ ಗರ್ಭಗರ್ವಹೃತ್ |
ಗರೀಯಾನ್ ಗರ್ವನುದ್ಗರ್ವಮರ್ದೀ ಗರದಮರ್ದಕಃ || ೧೭೨ ||

ಗರಸಂತಾಪಶಮನೋ ಗುರುರಾಜ್ಯಸುಖಪ್ರದಃ |

ಫಲಶ್ರುತಿಃ –
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಮುದಿತಂ ಮಹದ್ಗಣಪತೇರಿದಮ್ || ೧೭೪ ||

ಗಕಾರಾದಿ ಜಗದ್ವಂದ್ಯಂ ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನತಃ |
ಯ ಇದಂ ಪ್ರಯತಃ ಪ್ರಾತಸ್ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ವಾ ಪಠೇನ್ನರಃ || ೧೭೩ ||

ವಾಂಛಿತಂ ಸಮವಾಪ್ನೋತಿ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ |
ಪುತ್ರಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಾನ್ ಧನಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಧನಮ್ || ೧೭೪ ||

ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ವಿದ್ಯಾಂ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ನ ಸಂಶಯಃ |
ಭೂರ್ಜತ್ವಚಿ ಸಮಾಲಿಖ್ಯ ಕುಂಕುಮೇನ ಸಮಾಹಿತಃ || ೧೭೫ ||

ಚತುರ್ಥಾಂ ಭೌಮವಾರೋ ಚ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯೋಪರಾಗಕೇ |
ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ಗಣಧೀಶಂ ಯಥೋಕ್ತವಿಧಿನಾ ಪುರಾ || ೧೭೬ ||

ಪೂಜಯೇದ್ಯೋ ಯಥಾಶಕ್ತ್ಯಾ ಜುಹುಯಾಚ್ಚ ಶಮೀದಲೈಃ |
ಗುರುಂ ಸಂಪೂಜ್ಯ ವಸ್ತ್ರಾದ್ಯೈಃ ಕೃತ್ವಾ ಚಾಪಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಮ್ || ೧೭೭ ||

ಧಾರಯೇದ್ಯಃ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಸ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಗಣನಾಯಕಃ |
ಸುರಾಶ್ಚಾಸುರವರ್ಯಾಶ್ಚ ಪಿಶಾಚಾಃ ಕಿನ್ನರೋರಗಃ || ೧೭೮ ||

ಪ್ರಣಮಂತಿ ಸದಾ ತಂ ವೈ ದುಷ್ಟ್ವಾಂ ವಿಸ್ಮಿತಮಾನಸಾಃ |
ರಾಜಾ ಸಪದಿ ವಶ್ಯಃ ಸ್ಯಾತ್ ಕಾಮಿನ್ಯಸ್ತದ್ವಶೋ ಸ್ಥಿರಾಃ || ೧೭೯ ||

ತಸ್ಯ ವಂಶೋ ಸ್ಥಿರಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಕದಾಪಿ ನ ವಿಮುಂಚತಿ |
ನಿಷ್ಕಾಮೋ ಯಃ ಪಠೇದೇತದ್ಗಣೇಶ್ವರಪರಾಯಣಃ || ೧೮೦ ||

ಸ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂ ಪರಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನಿಜಲೋಕಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಇದಂ ತೇ ಕೀರ್ತಿತಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ದೇವಿ ಪಾವನಮ್ || ೧೮೧ ||

ನ ದೇಯಂ ಕೃಪಣಯಾಥ ಶಠಾಯ ಗುರುವಿದ್ವಿಷೇ |
ದತ್ತ್ವಾ ಚ ಭ್ರಂಶಮಾಪ್ನೋತಿ ದೇವತಾಯಾಃ ಪ್ರಕೋಪತಃ || ೧೮೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರುತ್ವಾ ಮಹಾದೇವೀ ತದಾ ವಿಸ್ಮಿತಮಾನಸಾ |
ಪೂಜಯಾಮಾಸ ವಿಧಿವದ್ಗಣೇಶ್ವರಪದದ್ವಯಮ್ || ೧೮೩ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ ಮಹಾಗುಪ್ತಸಾರೇ ಶಿವಪಾರ್ವತೀಸಂವಾದೇ
ಗಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀಗಣಪತಿಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ |

Also Read:

Sri Ganesh Stotram – Gakara Sri Ganapathi Sahasranama Stotram Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Gakara Sri Ganapathi Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top