Ganesh Stotram

Ganesha Mahimna Stotram Lyrics in Kannada and English

Ganesha Mahimna Stotram Lyrics in Kannada:
ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯಂ ರೂಪಂ ಸ್ತವನ ನಿಕರೋ ಯತ್ರ ಗಳಿತಃ ತಥಾ ವಕ್ಷ್ಯೇ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷಸ್ಯಾತ್ರ ಮಹತಃ |
ಯತೋ ಜಾತಂ ವಿಶ್ವಸ್ಥಿತಿಮಪಿ ಸದಾ ಯತ್ರ ವಿಲಯಃ ಸಕೀದೃಗ್ಗೀರ್ವಾಣಃ ಸುನಿಗಮ ನುತಃ ಶ್ರೀಗಣಪತಿಃ || 1 ||

ಗಕಾರೋ ಹೇರಂಬಃ ಸಗುಣ ಇತಿ ಪುಂ ನಿರ್ಗುಣಮಯೋ ದ್ವಿಧಾಪ್ಯೇಕೋಜಾತಃ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಹಿ ಗಣಃ |
ಸ ಚೇಶಶ್ಚೋತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಕರೋಯಂ ಪ್ರಮಥಕೋ ಯತೋಭೂತಂ ಭವ್ಯಂ ಭವತಿ ಪತಿರೀಶೋ ಗಣಪತಿಃ || 2 ||

Ganesa Mahimna Stotram

ಗಕಾರಃ ಕಂಠೋರ್ಧ್ವಂ ಗಜಮುಖಸಮೋ ಮರ್ತ್ಯಸದೃಶೋ ಣಕಾರಃ ಕಂಠಾಧೋ ಜಠರ ಸದೃಶಾಕಾರ ಇತಿ ಚ |
ಅಧೋಭಾವಃ ಕಟ್ಯಾಂ ಚರಣ ಇತಿ ಹೀಶೋಸ್ಯ ಚ ತಮಃ ವಿಭಾತೀತ್ಥಂ ನಾಮ ತ್ರಿಭುವನ ಸಮಂ ಭೂ ರ್ಭುವ ಸ್ಸುವಃ || 3 ||

ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠಃ ಕಪಿಲ ಅಪರೋ ಮಂಗಳನಿಧಿಃ ದಯಾಳುರ್ಹೇರಂಬೋ ವರದ ಇತಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ರಜಃ |
ವರಾನೀಶೋ ಢುಂಢಿರ್ಗಜವದನ ನಾಮಾ ಶಿವಸುತೋ ಮಯೂರೇಶೋ ಗೌರೀತನಯ ಇತಿ ನಾಮಾನಿ ಪಠತಿ || 4 ||

ಮಹೇಶೋಯಂ ವಿಷ್ಣುಃ ಸ ಕವಿ ರವಿರಿಂದುಃ ಕಮಲಜಃ ಕ್ಷಿತಿ ಸ್ತೋಯಂ ವಹ್ನಿಃ ಶ್ವಸನ ಇತಿ ಖಂ ತ್ವದ್ರಿರುದಧಿಃ |
ಕುಜಸ್ತಾರಃ ಶುಕ್ರೋ ಪುರುರುಡು ಬುಧೋಗುಚ್ಚ ಧನದೋ ಯಮಃ ಪಾಶೀ ಕಾವ್ಯಃ ಶನಿರಖಿಲ ರೂಪೋ ಗಣಪತಿಃ ||5 ||

ಮುಖಂ ವಹ್ನಿಃ ಪಾದೌ ಹರಿರಸಿ ವಿಧಾತ ಪ್ರಜನನಂ ರವಿರ್ನೇತ್ರೇ ಚಂದ್ರೋ ಹೃದಯ ಮಪಿ ಕಾಮೋಸ್ಯ ಮದನ |
ಕರೌ ಶುಕ್ರಃ ಕಟ್ಯಾಮವನಿರುದರಂ ಭಾತಿ ದಶನಂ ಗಣೇಶಸ್ಯಾಸನ್ ವೈ ಕ್ರತುಮಯ ವಪು ಶ್ಚೈವ ಸಕಲಮ್ || 6 ||

ಸಿತೇ ಭಾದ್ರೇ ಮಾಸೇ ಪ್ರತಿಶರದಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಮಯೇ ಮೃದೋ ಮೂರ್ತಿಂ ಕೃತ್ವಾ ಗಣಪತಿತಿಥೌ ಢುಂಢಿ ಸದೃಶೀಮ್ |
ಸಮರ್ಚತ್ಯುತ್ಸಾಹಃ ಪ್ರಭವತಿ ಮಹಾನ್ ಸರ್ವಸದನೇ ವಿಲೋಕ್ಯಾನಂದಸ್ತಾಂ ಪ್ರಭವತಿ ನೃಣಾಂ ವಿಸ್ಮಯ ಇತಿ ||7 ||

ಗಣೇಶದೇವಸ್ಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮೇತದ್ಯಃ ಶ್ರಾವಯೇದ್ವಾಪಿ ಪಠೇಚ್ಚ ತಸ್ಯ |
ಕ್ಲೇಶಾ ಲಯಂ ಯಾಂತಿ ಲಭೇಚ್ಚ ಶೀಘ್ರಂ ಶ್ರೀಪುತ್ತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗೃಹಂ ಚ ಮುಕ್ತಿಮ್ || 8 ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಮಹಿಮ್ನ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

Ganesha Stotrams – Ganesha Mahimna Stotram Lyrics in English
anirvacyam rupam stavana nikaro yatra galitah tatha vaksye stotram prathama purusasyatra mahatah |
yato jatam visvasthitimapi sada yatra vilayah sakidrggirvanah sunigama nutah sriganapatih || 1 ||

gakaro herambah saguna iti pum nirgunamayo dvidhapyekojatah prakrti puruso brahma hi ganah |
sa cesascotpatti sthiti laya karoyam pramathako yatobhutam bhavyam bhavati patiriso ganapatih || 2 ||

gakarah kanthordhvam gajamukhasamo martyasadrso nakarah kanthadho jathara sadrsakara iti ca |
adhobhavah katyam carana iti hisosya ca tamah vibhatittham nama tribhuvana samam bhu rbhuva ssuvah || 3 ||

ganadhyakso jyesthah kapila aparo mangalanidhih dayalurherambo varada iti cintamani rajah |
varaniso dhundhirgajavadana nama sivasuto mayureso gauritanaya iti namani pathati || 4 ||

mahesoyam visnuh sa kavi ravirinduh kamalajah ksiti stoyam vahnih svasana iti kham tvadrirudadhih |
kujastarah sukro pururudu budhogucca dhanado yamah pasi kavyah sanirakhila rupo ganapatih ||5 ||

mukham vahnih padau harirasi vidhata prajananam ravirnetre candro hrdaya mapi kamosya madana |
karau sukrah katyamavanirudaram bhati dasanam ganesasyasan vai kratumaya vapu scaiva sakalam || 6 ||

site bhadre mase pratisaradi madhyahna samaye mrdo murtim krtva ganapatitithau dhundhi sadrsim |
samarcatyutsahah prabhavati mahan sarvasadane vilokyanandastam prabhavati nrnam vismaya iti ||7 ||

ganesadevasya mahatmyametadyah sravayedvapi pathecca tasya |
klesa layam yanti labhecca sighram sriputtra vidyarthi grham ca muktim || 8 ||

|| iti sri ganesa mahimna stotram ||