Gita - Geetaa

Garbha Gita Lyrics in Kannada

Garbha Geetaa in Kannada:

॥ ಗರ್ಭಗೀತಾ ॥
ವಂದೇ ಕೃಷ್ಣಂ ಸುರೇಂದ್ರಂ ಸ್ಥಿತಿಲಯಜನನೇ ಕಾರಣಂ ಸರ್ವಜಂತೋಃ
ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರಂ ಕೃಪಾಲುಂ ಗುಣಗಣರಹಿತಂ ಯೋಗಿನಾಂ ಯೋಗಗಮ್ಯಂ ।
ದ್ವಂದ್ವಾತೀತಂ ಚ ಸತ್ಯಂ ಹರಮುಖವಿಬುಧೈಃ ಸೇವಿತಂ ಜ್ಞಾನರೂಪಂ
ಭಕ್ತಾಧೀನಂ ತುರೀಯಂ ನವಘನರುಚಿರಂ ದೇವಕೀನಂದನಂ ತಂ ॥

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ —
ಗರ್ಭವಾಸಂ ಜರಾಮೃತ್ಯುಂ ಕಿಮರ್ಥಂ ಭ್ರಮತೇ ನರಃ ।
ಕಥಂ ವಾ ವಹಿತಂ ಜನ್ಮ ಬ್ರೂಹಿ ದೇವ ಜನಾರ್ದನ ॥ 1 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ —
ಮಾನವೋ ಮೂಢ ಅಂಧಶ್ಚ ಸಂಸಾರೇಽಸ್ಮಿನ್ ವಿಲಿಪ್ಯತೇ ।
ಆಶಾಸ್ತಥಾ ನ ಜಹಾತಿ ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಜನಸಂಪದಾಂ ॥ 2 ॥

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ —
ಆಶಾ ಕೇನ ಜಿತಾ ಲೋಕೈಃ ಸಂಸಾರವಿಷಯೌ ತಥಾ ।
ಕೇನ ಕರ್ಮಪ್ರಕಾರೇಣ ಲೋಕೋ ಮುಚ್ಯೇತ ಬಂಧನಾತ್ ॥ 3 ॥

ಕಾಮಃ ಕ್ರೋಧಶ್ಚ ಲೋಭಶ್ಚ ಮದಮಾತ್ಸರ್ಯಮೇವ ಚ ।
ಏತೇ ಮನಸಿ ವರ್ತಂತೇ ಕರ್ಮಪಾಶಂ ಕಥಂ ತ್ಯಜೇತ್ ॥ 4 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ —
ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿರ್ದಹತೇ ಕರ್ಮ ಭೂಯೋಽಪಿ ತೇನ ಲಿಪ್ಯತೇ ।
ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಹಿ ಲೋಕಃ ಸಃ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನ ಭುಂಜತೇ ॥ 5 ॥

ಜಿತಂ ಸರ್ವಕೃತಂ ಕರ್ಮ ವಿಷ್ಣುಶ್ರೀಗುರುಚಿಂತನಂ ।
ವಿಕಲ್ಪೋ ನಾಸ್ತಿ ಸಂಕಲ್ಪಃ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನ ವಿದ್ಯತೇ ॥ 6 ॥

ನಾನಾಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪಠೇಲ್ಲೋಕೋ ನಾನಾದೈವತಪೂಜನಂ ।
ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ವಿನಾ ಪಾರ್ಥ ಸರ್ವಕರ್ಮ ನಿರರ್ಥಕಂ ॥ 7 ॥

ಆಚಾರಃ ಕ್ರಿಯತೇ ಕೋಟಿ ದಾನಂ ಚ ಗಿರಿಕಾಂಚನಂ ।
ಆತ್ಮತತ್ತ್ವಂ ನ ಜಾನಾತಿ ಮುಕ್ತಿರ್ನಾಸ್ತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 8 ॥

ಕೋಟಿಯಜ್ಞಕೃತಂ ಪುಣ್ಯಂ ಕೋಟಿದಾನಂ ಹಯೋ ಗಜಃ ।
ಗೋದಾನಂ ಚ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಮುಕ್ತಿರ್ನಾಸ್ತಿ ನ ವಾ ಶುಚಿಃ ॥ 9 ॥

ನ ಮೋಕ್ಷಂ ಭ್ರಮತೇ ತೀರ್ಥಂ ನ ಮೋಕ್ಷಂ ಭಸ್ಮಲೇಪನಂ ।
ನ ಮೋಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ಹಿ ಮೋಕ್ಷಂ ನೇಂದ್ರಿಯನಿಗ್ರಹಃ ॥ 10 ॥

ನ ಮೋಕ್ಷಂ ಕೋಟಿಯಜ್ಞಂ ಚ ನ ಮೋಕ್ಷಂ ದಾನಕಾಂಚನಂ ।
ನ ಮೋಕ್ಷಂ ವನವಾಸೇನ ನ ಮೋಕ್ಷಂ ಭೋಜನಂ ವಿನಾ ॥ 11 ॥

ನ ಮೋಕ್ಷಂ ಮಂದಮೌನೇನ ನ ಮೋಕ್ಷಂ ದೇಹತಾಡನಂ ।
ನ ಮೋಕ್ಷಂ ಗಾಯನೇ ಗೀತಂ ನ ಮೋಕ್ಷಂ ಶಿಲ್ಪನಿಗ್ರಹಂ ॥ 12 ॥

ನ ಮೋಕ್ಷಂ ಕರ್ಮಕರ್ಮೇಷು ನ ಮೋಕ್ಷಂ ಮುಕ್ತಿಭಾವನೇ ।
ನ ಮೋಕ್ಷಂ ಸುಜಟಾಭಾರಂ ನಿರ್ಜನಸೇವನಸ್ತಥಾ ॥ 13 ॥

ನ ಮೋಕ್ಷಂ ಧಾರಣಾಧ್ಯಾನಂ ನ ಮೋಕ್ಷಂ ವಾಯುರೋಧನಂ ।
ನ ಮೋಕ್ಷಂ ಕಂದಭಕ್ಷೇಣ ನ ಮೋಕ್ಷಂ ಸರ್ವರೋಧನಂ ॥ 14 ॥

ಯಾವದ್ಬುದ್ಧಿವಿಕಾರೇಣ ಆತ್ಮತತ್ತ್ವಂ ನ ವಿಂದತಿ ।
ಯಾವದ್ಯೋಗಂ ಚ ಸಂನ್ಯಾಸಂ ತಾವಚ್ಚಿತ್ತಂ ನ ಹಿ ಸ್ಥಿರಂ ॥ 15 ॥

ಅಭ್ಯಂತರಂ ಭವೇತ್ ಶುದ್ಧಂ ಚಿದ್ಭಾವಸ್ಯ ವಿಕಾರಜಂ ।
ನ ಕ್ಷಾಲಿತಂ ಮನೋಮಾಲ್ಯಂ ಕಿಂ ಭವೇತ್ ತಪಕೋಟಿಷು ॥ 16 ॥

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ —
ಅಭ್ಯಂತರಂ ಕಥಂ ಶುದ್ಧಂ ಚಿದ್ಭಾವಸ್ಯ ಪೃಥಕ್ ಕೃತಂ ।
ಮನೋಮಾಲ್ಯಂ ಸದಾ ಕೃಷ್ಣ ಕಥಂ ತನ್ನಿರ್ಮಲಂ ಭವೇತ್ ॥ 17 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ —
ಪ್ರಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ತಪೋನಿಷ್ಠೋ ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿದಗ್ಧಕಲ್ಮಷಃ ।
ತತ್ಪರೋ ಗುರುವಾಕ್ಯೇ ಚ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನ ಭುಂಜತೇ ॥ 18 ॥

ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ —
ಕರ್ಮಾಕರ್ಮದ್ವಯಂ ಬೀಜಂ ಲೋಕೇ ಹಿ ದೃಢಬಂಧನಂ ।
ಕೇನ ಕರ್ಮಪ್ರಕಾರೇಣ ಲೋಕೋ ಮುಚ್ಯೇತ ಬಂಧನಾತ್ ॥ 19 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ —
ಕರ್ಮಾಕರ್ಮದ್ವಯಂ ಸಾಧೋ ಜ್ಞಾನಾಭ್ಯಾಸಸುಯೋಗತಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ನಿರ್ಭುಂಜತೇ ಬೀಜಂ ಅಬೀಜಂ ಮುಕ್ತಿಸಾಧಕಂ ॥ 20 ॥

ಯೋಗಿನಾಂ ಸಹಜಾನಂದಃ ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುವಿನಾಶಕಂ ।
ನಿಷೇಧವಿಧಿರಹಿತಂ ಅಬೀಜಂ ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಕಂ ॥ 21 ॥

ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಾನ್ ಪೃಥಕ್ ಕೃತ್ಯ ಆತ್ಮನೈವ ವಸೇತ್ ಸದಾ ।
ಮಿಥ್ಯಾಭೂತಂ ಜಗತ್ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸದಾನಂದಂ ಲಭೇತ್ ಸುಧೀಃ ॥ 22 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಗರ್ಭಗೀತಾ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

Also Read:

Garbha Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment